Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Putokaz za Carstvo Nebesko – Sveti Inokentije Moskovski, misionar i apostol Amerike i Sibira

Putokaz za Carstvo Nebesko – Sveti Inokentije Moskovski, misionar i apostol Amerike i Sibira

Sve­te Knji­ge tre­ba da iz­u­ča­vaš u či­sto­ti sr­ca, bez pre­du­be­đe­nja i pre­te­ra­ne lju­bo­pi­tlji­vo­sti, i ne­moj se tru­di­ti da na si­lu ot­kri­ješ ono što je Pre­mu­drost Bo­ži­ja od nas sa­kri­la, ne­go pro­u­ča­vaj ono što se ti­če na­šeg is­pra­vlja­nja.

Ta­kvo iz­u­ča­va­nje ve­re ni­ka­ko ne pod­ra­zu­me­va spo­re­nje sa njom – na­pro­tiv

Ko­li­ko je hri­šća­na, ili bo­lje re­ći ko­li­ko je lju­di kr­šte­nih u ime Isu­sa Hri­sta, oti­šlo i od­la­zi u pro­past sa­mo za­to što se ne in­te­re­su­ju za sa­dr­žaj svo­je pra­vo­slav­ne ve­re!