Srdjan Paunović

* * *

Knjiga o Paji

Posle-fajronta-Knjiga o Paji

Da je Pavle Vuisić bio gromada od čoveka i glumca – to svi znaju. Da je nedavno izašla knjiga o njemu POSLE FAJRONTA, neki su čuli. Kakva je knjiga – znaju samo oni koji su je pročitali.

Ovaj tekst je i moja preporuka za čitanje. Dok sam je čitao, setio sam se jedne rečenice iz romana ALEKSANDRIJSKI KVARTET Lorensa Darela koja glasi: „Div korača, a žena je samo gipkiji deo njegovog tela.“

Deo „čudne “svakodnevice ovog barda, orijaša i ljudine – zbog čega ga i objavljujem baš na ovom mestu – može se nazreti iz pisma koje je 1963.-e uputio svojoj ženi Mirjani, i koje prenosim u celini:

. . .

„Epi Soj Bukano

eto kako ti mi si ekao ono prvi put kad misio si a ću zaotputovati, ja some pišem iz ednog starog gada što zove se Počitej(lj). Mogu ti eći da vovde oš este ebenije nego tamo kod vas vu Kisejaku, odake misim da već ste votišli, pa sa stepnjom šaljem vovo pismo.

Sada se ivo sam se pa ču ga posati na Bravograd film, pa ako esivu ekipi vu Kisejaku ili vu Bravogradu sa kako primiti ćeš ga.

Zamisli, ovode vodmah sutva dan po našem doasku počeva padati takva kiša da to este vužas. Ali mi esmo vešti pa adimo po suncu i po mesecu i po kišama i po snegovima i po se. Epi soj vopeta sam se puno zaževo, zapavo moam priznati ja te se zaževim još kad vuđem vu voz prilikom polaska na put. Pa zato soj kaže some, da ako este pestali aditi vu Kisejaku (što znači da vu Bravogradu nema šta aditi)doći ću kod soga pvo vovde pa vu Zagebu. Pa este epo, ti znaš kako este biti vu sa sojim kada soj este negde vu tevenu a Soj ja adi a Soj ti ne adi. Este Buko, to este i Some i Some najepše, ma da najepše este sojima vu kod soje kućice soje sobodice.

A zamisli Buko soj ja, neće moći biti u kod kuće ni za soju savu osim ako na veme ne ukinu i vovaj film, a to some este puno kivo. Ali to Buko ne tebe tebe astužiti erbo soj vuvek kada este puno daleko od soga postane sentimentajniji moim soga da mi zaoposti (iako to esam i vusmeno uvadio) u što sam te zavedio kada sam ono posepodne ped poazak došavao kući. Zaoposti vopeta moi soi Buku soga.

Bukano soj moim tebe da kad si vu Bravogradu, vidiš sa Mavrom i potevaš enegično posavo oko automobila, eto este gupo da samo soi ne dobiju soje osiguranje kada (daj bože) este se u vedu. Moim tebe Buko vovo najozbijnije maš shvatiti.

E sada hoću oš malo azgovavati u sa soim pa vondak moam ići pavati ako este samo devet sati. Este Buko, vistina e pošto vovde vu Počiteju nema ni kafane ni kog kuvca, tako da te skovo uvati stvah.

Epi soj moaš biti puno epi i dobi pa some zapisati ednu eliku pismu, samo vonako epu kakvu samo Soj (pametni) Some gupome mpže zapisati.

Baš živo mene intevesuje da li Duja snimavo i kod vas, moa vam pekosuta, nakosuta i vu kod nas aditi. Ali dosta o tom posvanom posvu, soj samo želi da se i to sanje zavši pa da čitavi život zaživimo sećno i pametno.

Eto sada Buko moao zavšiti iako meni žavo este, pošto soj edino što može voleti vovde vu vovoj pustinji este da epo i puno azgovava sa ednim soim epim i satkim Bukanom.

Ak sada, ak Buko i ja sada znam da i soj kaže ak i puno oli soga kavo vi soj soga.“

. . . . .

Knjigu POSLE FAJRONTA autora Aleksandra Đuričića, objavila je izdavačka kuća VBZ , i može se naći u knjižarama po ceni od 497 dinara.