Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ekonomija

Multi Level Marketing i mrežni marketing – Istine i zablude o MLM poslovanju

Rajko Mileusnić

 

Šta je to MLM Multi level marketing poznatiji još i kao mrežni marketing


Šta je MLM – Multi Level Marketing prodaja? Mrežni marketing? Koji su njegovi osnovni elementi? Zašto kompanije svoje proizvode plasiraju putem MLM-a? Koje su njegove prednosti i mane? Koje predrasude ga prate? Kako prepoznati prevaru?, samo su neka od pitanja koja se nameću kada se je reč o pojavi koja nam je (pored svega ostalog) obeležila poslednjih petnaestak godina života. Ovaj tekst ima za cilj da odgovori na njih, onoliko koliko je to moguće na osnovu ličnog iskustva i znanja autora.

. . .

MLM mreza Multi Level Marketing i mrežni marketing povezivanjeMLM – Multi Level marketing ili mrežni marketing je jedan od načina za distribuciju i prodaju proizvoda i usluga, (nazovimo ih u daljem tekstu – produkti). Jedan je od oblika direktnog marketinga, a prati ga više naziva: od najčešće korišćenog u vidu pomenute skraćenice koja ima poreklo iz engleskog govornog područja, Multi Level Marketing (marketing u više nivoa), preko naziva Mrežni marketing, pa sve do naziva Piramidalna prodaja, koji izaziva najviše negativnih asocijacija. Negde se spominje i kao Mrežno poslovanje, mada svuda postoje fine razlike kako u terminima tako i u organizaciji posla.

Najprihvatljiviji naziv (po mišljenju autora )  je dao Robert Kiosaki (Robert T. Kiyosaki) inače autor bestselera „Bogati otac, siromašni otac“ u svojoj knjizi „Škola biznisa za ljude koji vole da pomažu drugima“ – Sistem potrošačke distribucije. Ovaj naziv  i jasno definiše način funkcionisanja sistema – svaki potrošač je ujedno i distributer, prvo samome sebi, a onda i svojim poznanicima u okruženju.

Osnovni elementi sistema su produkt, kompanija (firma), pravilnik o nagrađivanju i distributeri-kupci. Svi ovi elementi su u direktnoj međusobnoj vezi, što ovaj sistem distribucije čini izuzetno efikasnim.

Produkt je osnovni elemenat svakog sistema.Ukoliko ne postoji produkt ili je on lošeg kvaliteta nema ni dobrog i trajnog sistema.

Kompanija mora da obezbedi kvalitet, kvantitet i kontinuitet kako produkta tako i sistema. Kompanija, produkt i sitem moraju zadovoljiti sve zakonske norme koje važe u državi. Kompanija je po pravilu zadužena i za obrazovanje distributera-kupaca u oblasti karakteristika produkta, ali i u pogledu sistema poslovanja propisanog pravilnikom. Komponenta obrazovanja kupaca je veoma bitna, a njenu složenost uvećava činjenica da su prethodno obrazovanje distributera-kupaca, njihova polna i starosna struktura veoma različiti. Mnogi autori smatraju da je upravo sposobnost kompanije da adekvatno obrazuje svoje distributere-kupce najpresudnija za uspeh kompletnog projekta.

Pravilnik o nagrađivanju mora da sadrži jednoznačnu definiciju stimulacija predviđenih za distributera-kupaca, on mora da bude isti za sve i da poštuje zakone države u kojoj posluje. Pravilnik je prilog ugovora o saradnji koji potpisuju kompanija i distributer-kupac.

Distributeri – kupci su svi koji sklope ugovor sa kompanijom. Oni produkt kupuju direktno od kompanije bez posrednika uz popust koji je definisan pravilnikom. Distributeri – kupci nemaju nikakvih obaveza prema kompaniji u pogledu reklamiranja i preporučivanja produkta. Ako se dobrovoljno odluče da to ipak rade, moraju da poštuju kodeks ponašanja propisan pravilnikom. Distributer-kupac je za simboličnu članarinu koju je platio prilikom sklapanja ugovora u stvari kupio franšizu koju može da iskoristi ukoliko želi. Ova činjenica potrošačku distribuciju pretvara u izuzetnu poslovnu šansu, jer distributeri-kupci  obezbeđujući kompaniji proširenje tržišta za uzvrat imaju dodatnu stimulaciju za menadžerski rad pod uslovima koje takođe definiše pravilnik. Na taj način oni učestvuju u podeli profita sa kompanijom, a taj profit je direktno srazmeran kvantitetu i kvalitetu distributivne mreže koju je distributer-kupac stvorio svojim preporukama, a zatim  menadžerskim i motivatorskim radom.

Svi ovi elementi su u tesnoj i neraskidivoj vezi. Svaka manjkavost bilo kojeg od njih direktno utiče na efikasnost sistema bez obira na kvalitet ostala tri. Mnogo sjajnih proizvoda nije našlo svoje pravo mesto na tržištu zbog neozbiljne i neprofesionalne kompanije ili nejasnog i dvosmislenog pravilnika o nagrađivanju. Avanturiste (da ne upotrebim težu reč) koji su poneseni željom za brzom i lakom zaradom uspeli da čak i najbolje svetske sisteme pretvore u obične prevare, da i ne pominjemo.

Zbog čega se kompanije odlučuju da svoje produkte plasiraju putem potrošačke distribucije?

Jednostavno, dug je i skup put od trenutka kada je novi produkt osmišljen i proizveden do trenutka kada se može smatrati da je on zauzeo svoje mesto na tržištu. Nedostatak novca za agresivnu marketinšku kampanju često dovodi do apsurda, da mnogi kvalitetni produkti nikada ne obezbede adekvatnu poziciju na tržištu, a da pri tome znatna finansijska sredstva budu uzalud potrošena u medijskoj borbi za tu istu poziciju.

Razlika između proizvodne i maloprodajne cene i u sistemu klasične distribucije i u sistemu potrošačke distribucije je približno ista. U sistemu klasične distribucije tu razliku podele kompanije u veleprodaji, maloprodaji, transportu, ekonomskoj propagandi … Marketinšku kampanju na medijima kompanija plaća unapred, pre nego što se produkt i pojavi na tržištu. Nije teško zaključiti da kupac prilikom kupovine produkta u stvari finansira sve te troškove, a ne retko i troškove onih produkata koji nisu uspeli da se izbore za poziciju na tržištu.

Kompanija  koja svoje proizvode tržištu ponudi putem potrošačke distribucije, ne ulaže novac unapred. Nema je u medijima. Nema ni veleprodajnih i ostalih pomenutih kompanija koje profit ostvaruju uvećavajući cenu produkta za cenu svojih usluga. Taj isti novac kompanija ulaže u konstantno poboljšanje kvaliteta produkta i u stimulaciju distributera-kupaca, koji su i najzaslužniji za poziciju produkta na tržištu. Kvalitet produkta poput pupčane vrpce povezuje kompaniju i distributere-kupce. Primedbe na kvalitet produkta i sugestije za postizanje još višeg kvaliteta brzo i jednostavno upravo preko te veze dolaze do kompanije. Kompanija mora da obezbedi visok kvalitet produkta, jer niko normalan i dobronameran neće preporučiti poznanicima produkt lošeg ili neproverenog kvaliteta.

MLM menadzer Multi Level Marketing i mrežni marketingPreporuka je osnovni pokretač u potrošačkoj distribuciji, a nema čoveka koji svakoga dana po nešto ne preporuči ljudima koje poznaje. U svakodnevnom životu preporuka uglavnom nije plaćena, a u Sistemu potrošačke distribucije jeste. Kompanija novac za marketinšku kampanju daje distributerima-kupcima samo na osnovu zaista ostvarenog rezultata u prometu, po pravilniku koji je ona propisala, a distributer-kupac je te odredbe prihvatio potpisivanjem ugovora.

Sistem potrošačke distribucije sadrži prednosti kako za proizvođača, tako i za potrošače. Od proizvođača zahteva manja ili gotovo nikakva ulaganja u reklamu što umanjuje početna ulaganja kompanije i manji je poslovni rizik da produkt zbog neadekvatne ili nedovoljne reklamne kampanje neće zauzeti željenu poziciju na tržištu. Isto tako praktično ne postoji potreba za stvarajem zaliha gotovih produkata. Na osnovu prometa ostvarenog u tekućem periodu je relativno jednostavno pretpostaviti promet u narednom i tako svesti troškove zaliha na mimimum. Proizvođač je upućen da sav višak sredstava ulaže u konstantno povećanje kvaliteta produkta, jer samo visoko kvalitetan produkt zaslužuje da bude preporučen.

Prednost koju sistem donosi potrošaču je sadržana u činjenici da svaki potrošač koji želi da kupuje produkte ima mogućnost da ih kupi po povlašćenoj ceni, bez maloprodajne marže. Mogućnost da se produkti kupuju po povlašćenim cenama se stiče tako što potrošač postaje član sistema distribucije. Pristupanje sistemu distribucije se najčešće naziva „učlanjenje”, ali se koriste i izrazi registracija potrošača, upisivanje u klub potrošača, pristupanje sistemu, pri čemu se u zavisnosti od sistema plaća manje više simbolična pristupnina, a postoje i sistemi koji ne naplaćuju pristupninu. Učlanjenje u sistem distribucije potrošaču daje prednost da plati najnižu moguću cenu za produkt i po pravilu ga ni na koji način ne obavezuje da vrši promovisanje produkta, ukoliko on to ne želi.

Međutim oni potrošači koji podstaknuti pre svega kvalitetom produkta, ali i stimulacijama koje im kompanija nudi za organizovanje njihove sopstvene mreže novih potrošača, mogu započeti sopstveni “biznis” u kome su ograničeni isključivo svojim ličnim ciljevima i sposobnostima. Većina sistema ne razlikuje registraciju potrošača i distributera, ali postoje i sistemi koji nude posebnu registraciju onih koji žele samo da kupuju produkte i posebne ugovore za one koji žele da se oprobaju kao distributeri.

Sistem potrošačke distribucije izuzetno efikasnim čini direktna povezanost potrošača i proizvođača. Potrošači su u poziciji da direktno komuniciraju sa proizvođačem i svojim primedbama i sugestijama utiču na poboljšanje kvaliteta produkta. Sa druge strane proizvođač dolazi do obilja kvalitetnih informacija bez potrebe da za istu svrhu angažuje neku od kompanija koje se bave ispitivanjem tržišta.

Svaka ozbiljna kompanija veliku pažnju posvećuje obuci svojih distributera. Distributeri se upoznaju sa karakteristikama produkata i najefikasnijim načinima za njihovu upotrebu, upoznaju se sa sistemom nagrađivanja, a takođe stiču neophodna znanja o menadžmentu, psihologiji i raznim tehnikama prodaje. Obuka je uvek na dobrovoljnoj osnovi, u većini slučajeva besplatna, ali ima i kompanija koje svojim distributerima naplaćuju prisustvo na seminarima za obuku. Već pomenuti Robert Kiosaki (Robert T. Kiyosaki) u svojoj knjizi „Škola biznisa za ljude koji vole da pomažu drugima“ navodi da je u izboru kompanije kojoj će potrošač i potencijalni distributer uspostaviti ozbiljnu saradnju najvažnija procena spremnosti kompanije da svoje potrošače, a buduće distributere adekvatno obuči i pripremi za rad.

Bilo bi potrebno mnogo više vremena i prostora da se nabroje sve predrasude koje prate potrošačku distribuciju. Naravno postoji i veći broj ozbiljnih razloga koji su stvorili predrasude, ali sve one su posledica ili neobaveštenosti ili čisto ljudskih slabosti koje u potrošačkoj distribuciji posebno dolaze do izražaja. Obzirom da ne postoje nikakvi posebni kriterijumi za prijem distributera u sistem, mnogo različitih profila ličnosti se okuplja na jednom mestu. Tako se događa da razni avanturisti željni brze i lake zarade na svoju ruku prave razne malverzacije i “inovacije” koje se kasnije generalno pripisuju potrošačkoj distribuciji. Mada je i klasična distribucija isto tako podložna raznim obmanjivanjima potrošača, velike kompanije koje se bave klasičnim načinom distribucije često podstiču širenje predrasuda o potrošačkoj distribuciji štiteći na taj, nelojalan način, svoje pozicije.

MLM ciljna grupa Multi Level Marketing i mrežni marketingČinjenica je da ne postoji ni jedan segment društva koji s vremena na vreme ne bude uzdrman raznim malverzacijama. Mnogi još uvek dobro pamte vremena kada je u velikim finansijskim prevarama gotovo celokupnog stanovništva ove države učestvovala i sama država. Sve to pomešano sa  mentalitetom i dobro poznatim otporom prema promenama i “novotarijama”, daje podlogu da se potrošačka distibucija često neopravdano pominje u negativnom kontekstu. Naravno svaka predrasuda je bazirana na poluistini, a kako cela istina kad tad ispliva na pvršinu nije daleko vreme kada će se veoma jasno razdvojiti prevare i podvale od ozbiljnih poslovnih poduhvata, jer prevare po pravilu ne traju dugo, odnosno kako bi to naš narod rekao “U laži su kratke noge”.

Prevaru je najlakše prepoznati analizirajući ponudu prema osnovnim elementima potrošačke distribucije koji su navedeni u prethodnom tekstu. Nepostojanje bilo koga od navedenih elemenata treba da izazove oprez. Mada je rizik sastavni deo tržišne ekonomije u koju mi sviđalo nam se to ili ne ulazimo i u budućnosti nema mnogo stvari koje su apsolutno sigurne, sledeće situacije uvek ukazuju na realnu opasnost od prevare:

–   ne postoji konkretan produkt;

–   predlaže Vam se da kupite veću (nepotrebnu) količinu produkata kako biste odmah “napredovali”

–   cena učlanjenja je previsoka (zakon u Velikoj Britaniji, na primer, propisuje da početno ulaganje ne sme biti veće od 100 funti, kada je potrošačka distribucija u pitanju);

–   kompanija nije registrovana u našoj zemlji, ali će to navodno učiniti u najskorije vreme;

–   produkti nisu odmah dostupni, ali će ih prvom prilikom „pouzdanim“ i proverenim kanalima dopremiti iz inostranstva;

–   poslovanje sistema je na samom početku i šanse za zaradu su veće;

–   brzo i lako ćete postići veliku zaradu;

Jednostavna logika koja isključuje prevaru može se sažeti u sledećoj rečenici:

Ako Vam neko poznat preporuči produkt koji on inače već koristi, a Vi smatrate da Vam je taj produkt zaista potreban i želite i možete da ga kupite, onda ne postoji ni jedan razlog da to ne učinite, naravno na način koji je najpogodniji za Vas i to onda kada Vi to budete hteli.

Iskreno se nadam da sam u ovom tekstu bar malo pojasnio neke istine i skinuo veo sa dela zabluda kada je u pitanju MLM, njegovi osnovni elementi, prednosti mane i predrasude koje ga prate. Takođe se nadam da će se o ovoj temi u skoroj budućnosti još mnogo pisati i pričati iz svih uglova i na osnovu raznih viđenja jer će se tako najlakše doći do istine. Moje lično iskustvo mi daje za pravo da kažem da Sistem potrošačke distribucije, ako zadovoljava kriterijume navedene u ova dva teksta, može biti izuzetna poslovna mogućnost za ljude bez početnog kapitala i poslovnog iskustva, a takvih je na ovim našim prostorima mnogo, zar ne ?

. . .

Autor od 1997 godine aktivno radi kao distributer proizvoda MLM-a, sada na visokoj menadžerskoj poziciji u prodajnoj strukturi Multi Level Marketing mreže jedne od vodećih MLM firmi u Srbiji.

64 komentara

 • Hey mlmbg stop advertising your stupid financial pyramid called SAVEWAY, ex- SAVE COMPANY INTERNATIONAL. A new Bulgarian financial pyramid is making presentations in Serbia, mostly in Belgrade, trying to manipulate and misinform Serbian people, to rob them out of their money,selling them an useless Software,called Business center for the price of 600,900 or 2000 euro.Serbian people beware of the FINANCIAL PYRAMID SAVEWAY,operating in Serbia right now. Don’t be misled by the LIES of the two owners – Pastor Svetoslav Petrov and Stantcho Rangelov.

 • The bulgarian Saveway is a new generation of MLM company,it turns the MLM industry upside down. A company without competition on the European market,soon on the World market.It adds value in the life of every single person,you must strongly believe and chase your dream.This is the concept of the company – One for all,all for one! Never give up,believe in your dreams and pay the price.Your efforts will be rewarded with God’s help. About 80 % of the Business partners of the Company make between 10 000 and 25 000 Euro a month. It depends on how hard they work and how much time they spend doing the business.Nothing is impossible,the Company is a golden mine for those brave people who dare to pay 2000 Euro and makе their life better.

 • UPOZORENJE == == PODIJELITE ==

  UPOZORENJE SVIM EUROPLJANIMA! DOLAZI NOVA PONZI FINANCIJSKA PIRAMIDA KOJA ĆE MOŽDA DOĆI DO VAS! DRŽITE SVOJ NOVAC I PONESITE SVOJ MOZAK SA SOBOM!

  Piramida se zove „Saveway International“, bivša „SCI“, koju su stvorila dva bugara koji su prethodno radili za sličnu piramidu – Lioness.
  Bugarska komisija za zaštitu potrošača je 11. studenog 2013. nametnula zabranu poslovanja SAVEWAY-u. Ovdje je službeni dokument :
  http://www.docdroid.net/9i8w/zabrana-ot-kzp.pdf.html

  Njihov modus operandi je, kao što već znate, slijedeći: za svaku novu osobu koju pridobijete, dobivate 15% od njenog iznosa za priključenje, tj. „franšizu“, itd., a sve ide geometrijskom progresijom. Zbog svoje loše reputacije i medijskih objava u Bugarskoj, njima je postalo sve teže i teže uključivati što više ljudi u piramidalnu shemu . Zato su pod novim imenom, „Saveway International Holding GmbH“, izmislili imaginarnu europsku ekspanziju u 12 zemalja. Naravno, sve skupa je LAŽ, ali njihovi sljedbenici koji su imaju toliko isprane mozgove da slijepo vjeruju svaku riječ šefova, zvanih „faraoni“ od strane internet zajednice. Stvarni cilj ove piramide je opljačkati što je moguće više bugarskih građana u tih 12 zemalja. Možda ne samo bugara, tko zna ? Piramida je već proširila svoje oglase na više stranih foruma.

  Ljudi iz Europe, pazite! Nemojte davati svoj novac ovoj financijskoj piramidi Saveway!

  Ako želite da saznate nešto više, pridružite se Fejsbuk stranici:

  https://www.facebook.com/groups/621153501307737/

 • BUYERS BEWARE! Saveway International Holding, or Saveway Bulgaria, is organization founded by Bulgarians which runs a pyramid scheme. They are also known as Save Company International, but changed their name because of bad publicity.
  Getting into their business program will be a sure loss for you, unless you want to cheat a lot of people like they do.

  Read on if you need more details.

  The company hides its true nature behind a product which is a discount card, but this card is useless even in Bulgaria and the majority of people who buy it do not use it.
  Virtually everybody who tries to contact you with proposal to sell you such card, or “business proposal” is tryng to get you into their business partnership program. Once you’re a business partner you’ll have to recruit other business partners (at least 7) to return your money. There is no other practical way to return your money once you’re in. They won’t give you a refund if you change your mind. Being “partner” does not give you ownership in the company, you’re just a customer who has bought the right to use their website platform, as they put it. The only thing you can do on their website is to view the bonuses you take from the people you have recruited.

  Saveway does not operate in any country but Bulgaria, you’ll be a customer of the bulgarian company. They have german registered LLC company, but it’s just owner of the bulgarian company.

  One of the founders of Saveway Bulgaria is a self-made religious leader who also runs a bunch of commercial companies. In their interactions with people they use techniques like Neuro Linguistic Programming to build rapport and convince the person he/she can be rich and live the life of his/her dreams if he/she becomes a partner.

  Many young and naive people in Bulgaria lost their savings, some even went into debt. The only reason they are talking to you is because they ran out of possible victims in Bulgaria. They are targeting people from other countries because that’s the nature of a pyramid scheme, it needs a flow of new people or it breaks apart.

  Deeper investigation shows that their bonuses model is impossible to sustain if the flow of new partners stops.

  Bulgarians are good people, but we have weak government and scammers are operating without problems. Recently the bulgarian customer protection commission fined this company for facilitating pyramid sales.

  You’ve been warned,
  A friend from Bulgaria

 • Zdravo,
  svi poslovi su dobri , ali ako nije treba produkt da prodajrš je najbolje.
  Šta bi kazali, da produkt kupite i podjetje vam daje tijedansku rentu za njega. Ovo je sigurno najbolje šta se vam može dogodit. I uz ovoga radite mriježu.
  Ako ste zainteresirani pišite na: [email protected]

  Pozdrav iz Slovenije.

 • Dragi ljudi,
  svaki ciga svoga konja hvali, i to je staro pravilo. Jasno da svako do nas zeli naci kvalitetne saradnike, posto ocito svi radimo neki mrezni marketing. Ipak, treba biti realan i, jeste li spremni da iskreno odgovorite SEBI na sledeca pitanja?
  1. Da li bi proizvode MLM kompanije ciji si trenutno distributer koristio i da ti nije objasnjeno kako mozes zaraditi lepo preporucujuci to drugima?
  2. Jesi li probao bar 50% proizvoda tvoje kompanije koje si zeleo probati?
  3. Ako jesi, koliko ti je tesko bilo izdvojiti taj budzet?
  4. Koliko si zaista postao lepsi, zdraviji, zadovoljniji, srecniji nakon njihove upotrebe? = Koliko iskreno smatras da je njihova cena mnogo visa u odnosu na druge proizvode iste vrste na trzistu(a koje nikad nisi ni probao jer pobogu, niko ti nije rekao da ces moci zaraditi ako ih pocnes koristiti)?
  5. Koliko imate musterija koja svakog meseca iznova kupuju vas proizvod?= jer, te musterije vas cine samo direktnim prodavcima, a one koje nastave da aktivno preporucuju proizvod su vasi saradnici, zar ne?
  6. Koliko ste novca do sada ukupno potrosili na koriscenje proizvoda i na seminare, a koliko ste ukupno zaradili?
  7.Koji su uslovi za ulazenje u sledecu karijernu poziciju?- koliko bodova, koji period je za akumulaciju bodova, ima li vracanja azad u karijeri?-U mojoj firmi se sa 6 meseci za prelazenje u sledecu karijernu i bez vracnanja nazad uskoro povecava na 360 dana, i ne brisu se direktne jedinice, niti se brise sve , vec samo prvi od 180dana a dodaje se 181, i tako naporedo.
  8.Koliko karijernih pozicija ima?-kod nas ih je 1-7.10= 17
  9. Biste li mogli da trosite ceo svoj prihod kupujuci sve sto vam treba za zivot u vasoj firmi?- hranu, odecu, obucu, acessorize, gorivo, auta i dr.prevozna sredstva, kozmetiku, hemiju, telefon(aparat ali i karticu post paid), internet, putovanja, namestaj, kuce, stanove, lekara, advokata, kozmeticara, restoran, kafic, belu tehniku ii svu tehnicku robu, gradjevinski materijal, alate, putarine i sta sam jos zaboravila?
  10. Ima li vasa firma svoju master ili neku drugu platnu karticu sa kojom mozete trositi novac zaradjen u njoj ili novac koji ste vec i ranije trosili da bi ziveli i pre te vase firme?
  E sad, ja cu vam reci iskreno, zbog odgovora na sva ova pitanja, cak iskljucujuci 7-10 pitanja, ja nikada nisam osetila zelju da radim mrezni marketing. Cak ni Oriflame ni Avon, koji, uzgred, neaju preskupe proizvode ali, zasto bih kupovala iz kataloga kad imam vec gomilu poznatih i proverenih brendova „na izvolte“ na svakom koraku, koje mogu da vidim, otvorim, omirisem, istestiram i uporedim na licu mesta sa jos na desetine drugih. Uz to, ne videh ni jednog coveka oko mene koji je „procvetao“ a koristi MLM proizvode. Jedna dama nije smrsala, druga se zborala, treca opet nije i dalje lepsa od mene iako koristi tu sminku, cetvrta nema cistiju kucu iako koristi to sredstvo za ciscenje itd.
  E, ali onda cujem za jednu gore spomenutu firmu, necu da je imenujem, ali nije ova Bugarska zloslutna zaista( jer, novac koji tamo dajete ne moze se potrositi u kupovini i tu je drasticna razlikai osnovni azlog zasto je i sama smatram vise ponzi semom no pravim udruzenjem potrosaca, kakve su 2 firme kroz koje sam prosla a u jednoj cu i biti do kraja zivota) koja je ukrala ideju od ove nase i jos jedne veoma jake i prisutne u celom svetu koju spominje doticni gospodin/gospodja „save way upozorenje“( kome/kojoj porucujem da je bonton potpisati se svojim imenom ako ste vec dobronamerni i tek posto ste odlicno informisani i zelite dobro ljudima, ne treba se plasiti svog imena) ali ocito nije temelljno proucio i njen sistem, vec mu samo zbog iste pocetne ideje one lice, ali znate, i meni su rekli da „licim“ na Misel Fajfer jer sam plavusa, imama zelene oci,plavu kosu i slicnu frizuru, a rekli su mi da sam i Sakira( kad su me videli dok igram u klubu), tako da molim sve dobronamerne da ako vec hoce da upozoravaju, prvo pristupe edukaciji o mreznom marketingu vrlo ozbiljno, potom prouce temeljno konkretnu firmu o kojoj bi da pricaju i onda pod svojim punim imenom i prezimenom daju kvalitetan savet ljudima kako da izaberu pravu firmu za njih.
  Ja necu lagati da ne bih volela da bar neke od svih vas koji volite, radite i najzad i pozitivno pricate o mreznom marketingu pridobijem za svoje saradnike, ali, ako iskreno koristite i odusevljeni ste time sto i drugima preporucujete, makar i pola od onog koliko sam ja svojom pink firmom, onda zelim nama najvise moguce saradnika jer cemo imati mnogo bogatih koji ce svakako isprobati sve vase proizvode i nadam se zavoleti ih koliko i vi, i zamislite onda koliko cemo svi biti srecniji! SVi cemo uspeti kad bude bilo vise bogatih ljudi! I stvarno priznajem da ne mogu da shvatim, zasto odbiti zaradjivati od svega sto svaki covek mora svakoga dana svakako trositi na zivot? Ali, izgovore cete mi vi reci, zaboravljajuci koliko je zivot kratak nazalost i vreme za grabljenje najvece sanse u istoriji mreznog marketinga istice svakog minuta.
  Srdacan pozdrav za sve i zelim nam svima na stotine hiljada prijatelja u svim legalnim MLMovima!
  Ziveli!

 • Svi vi ovde koji postujete o mlm-u ste obicni paraziti i neradnici koji bi leba preko pogace.I sve ove vase price su prazne i sarene laze.I svi radite za piramide.Shvaticete uskoro da malo ko pada na ove vase fore.

 • GLUPOSTI DA JE TO TAAKO BAJNO SVI BI SE BAVILI TIM MLM PRODAJETE MAGLU PIRAMIDA VIDI SE IZ AVIONA BAS ME CUDI SVI TRAZITE SURADNIKE HAHA NEĆE NITKO DA KUPI MAGLU HAHA IDIOTI SVI DO JEDNOG

 • Lp,svima ovdje koji su komentirali ili tek planiraju,koji se bave mlm-om ili možda tek počinju.Moje ime je Danko Šimac,bavim se mlm-zadnjih uskoro će biti dvije godine!
  Prije toga sam se bavio poduzetništvom 14 godina prije mog ulaska u sam mlm.
  Moje osobno stajalište vezano na ovu temu da svi koji su ovdje napisali svoj komentar je da su svi u pravu!
  Da li je lako uspjeti,nije?Da li boli?Boli itekako! Da li mi je ovo trebalo,nije s obzirom da sam i prije po nekom svom mišljenju i usporedbi sa drugima dobro živio! Da li sam lud kada sam prepustio svoju firmu mom partneru,vrlo vjerovatno jesam,ali ne mogu si pomoći s obzirom na ono što sam vidio i npr.nakon samo jednog razgovora sa mojim sadašnjim mentorom,shvatio da ja želim takav life style,da li se zavaravam lako moguće,da li je bilo teško u 40 godini krenut od nule,nakon što si cijeli svoj život proveo praktički u jednoj branši,i sad odjednom preko noći donio odluku zbog koje sam se skoro rastao od supruge,lako moguće,da li dok sve ovo pišem sam možda čak i slučaj za pihijatriju,i to je lako moguće,da li sam izdavio sve svoje prijatelje uvjervajući ih u nešto što sam samo ja vidio i čuo i osjetio,je istina je,da li mi je sad bolji životni standard nego kad sam počeo,malo je,da li je to razina prihoda kao onda kada sam imao vlastitu firmu,nije,možda neće još narednih godinu dana,da li je sad lakše,e to moram priznat je,nije puno lakše,ali jednostavno imam osjećaj da sve što idem dalje je lakše,i nekako kao da me sve više počinju okruživati ljudi koji počinju vjerovati sve više ono što i ja vjerujem.Da li postoje u meni i dalje sumnje i predrasude,da naravno,ali glas tih sumnji kao da je sve tiši i tiši,neki vole te glasove nazivati vukovi straha i predrasuda,vukovi koji ako ih ne hranim kao da polako sve više izbljeđuju!Da li je lako uspjeti u mlm,bogme nije,neki koji su stoputa pametniji kažu da samo 3-5% ljudi uspjevaju u mlm,a ostali rade za njih,i tu leži dobar dio istine,da li je moja odluka pred dvije godine bila dobra ili loša neka to vrijeme pokaže,da li ima materijala za ogovaranje od strane ljudi,ima a isto tako mislim da će bit i dalje,da li su oni u pravu kada izraze svoje mišljenje,jesu u pravu su,osobno jako volim kada ljudi izraze svoje mišljenje pa makar se meni u tom trenutku možda ne sviđa ili znam reagirat nešto u stilu,pa kako ne kužiš,sve češće uživam da ne komentiram,sve sam nekako tiši i samo promatram,da li sam sada kada se ne derem na sva zvona o najboljoj prilici na svijetu kao na početku opet slučaj za psihijatriju,vrlo vjerovatno jesam jer samo i najčešće samo šutim i smješkam se,smijem se iznutra,odlučio sam prihvatiti teoriju da ću vrlo vjerovatno možda po mišljenju nekih ljudi uvijek biti do kraja života slučaj za promatranje,slučaj kada je potrebno nazvati pravi broj i da te fino spakiraju kao paket i pod rotirkama odvedu u nepoznatom smjeru! Gdje je sad mlm po nekom mom viđenju,mislim da se uvijek i još radi dosta offline,a da je možda budućnost online,pratim mnoge koji se bave online radom i isto nekako kao u svakoj vrsti posla ima tu svega sa nažalost malo konkretnih rezultata,postoji možda nekolicina ljudi u svijetu koja je online biznis pretvorila u nešto nevjerovatno,ali sam isto primjetio da prije nego što su došli do toga kako na internetu napraviti globalan posao iz vlastite kuće,su jako puno vremena i truda vlastitog uložili prije nego što su se počeli reklamirati na internetu.Mislim da ima onih koji stvarno rade vrhunske edukacije sa stvarnim rezultatima za razliku od onih koji nude puno toga i kada ih pitate ok koji su vaši rezultati,kako vi živite od toga što radite i toga što ste napravili,počnu drhtat prilikom odgovora,počnu nekako zaobilazit odgovor i čak krenu te nekako uvjeravat tipa ništa ne brini,ti ćeš to jako ljepo naučit,ti ćeš to jako ljepo rasturit i slično:Smatram da je ovo situacija gdje onaj koji traži možda kvalitetnu Online edukaciju inzistira na odgovorima dokle god mu se ne poslože kockice u glavi,i ako ni zadnji atom se ne slaže sa odgovorom,inzistirat inzistirat i postavljat koliko god je potrebno pitanja da vide da li je to to da li to ima smisla,i možda najbolji dio koji dolazi,ako je to sve online,znači da se postavio nekakav automatizirani sustav koji bi to trebao sve odrađivat bez prisutnosti onoga koji je to sve osmislio,ja ovo volim nazvat minuli rad sa postotkom prihoda 10% gore dole,onda nekako imam osjećaj da taj sustav te osobe funkcionira,a u suprotnom ne znam da li možemo govorit o kvalitetno posloženom automatiziranom sustavu koji će funkcionirat onda kada osoba nije prisutna! Da li postoji uopće takav neki sustav koji bi se brinuo za nove kupce i suradnike!Hm zvuči nemoguće i koliko bi takav sustav koštao,koliko bi trebalo vremena dok se posloži,uf puno,koji bi bio interes osobe koja bi omogućila to znanje i pristup da i drugi imaju koristi i benefite,sigurno bi neki,meni čak i ne smeta jer ako je meni dobro sa tim sustavom,ma nekako me nije briga da li je i tom nekom drugom dobro od toga što mi je to možemo čak reći i prodao!U mlm ako je dobar,meni ovaj moj se čini zasad ok,nije najbolji,ali imam osjećaj da se svi trude oko mene da bude najbolji,tako je posloženo pa imaju i interes,da li je to dobro ili nije prosudite sami,mentor sve u pravilu što zna uči mene i od toga ima koristi,ali moram isto tako priznat,sustav koji je posložio i nekao razradio do u najsitniije detalje,kada govorim sa ljudima koji nisu u oblasti mlm,vole mi reć nemoguće da se postižu takvi rezultati, a opet kad se malo stalože kažu moguće je jer kad im krenem malo pobliže objasnit svaki korak te online edukacije kažu ima smisla,je da malo duže traje,malo sporije od npr.najčešćih koji nekako privlače ljude nevjerovatnim rezultatima u kratkom vremenskom roku ili periodu,to meni osobno zvči malo neprirodno,jer ja to volim uspoređivat sa prirodom i prirodnim procesima,npr.hrana genetski uzgojena,je ljepa je,savršena,ima je non stop za kupit u svako godišnje doba,uvijek je nekako nju prvu primjetimo u dućanu,ali kao da nema ono što ima npr.voće koje se uzgojilo samo,prirodnim putem,bez forsiranja,bez kemikalija koje bi nešto ubrzale,nešto poboljšale,nešto povećale do tih nekih neprirodnih granica,voće koje treba sazrijet onada kada mu je vrijeme,koje traje onda koilko bi trebalo trajat,koje ima miris,aromu,okus,miriše na kilometre,koje sazrijava svojim ritmom i tempom a ne kako je neko odredio,i onda zagriz takovog voća ostaje doživotan,taj miris koji se širi koji ispunjava sva naša osjetila,miris koji puni,e isti takav osjećaj treba imat i biznis i osoba i kompanija koja to što radi ne radi da bi se nekome dopala samo površinski nego dubinski,zato što to sve što radi radi iz najdubljih uvjerenja da je to to pa štogod cijeli svijet mislio o tome,istina je daj je taj put teži,da duže traje,da nije možda in,da nije možda u trendu,da nije hot,ali imam osjećaj da stvari uspjeh i sve općenito postignute natakav način nikada ne gube aromu,svoj onaj istinski miris,puninu,imaju sadržaj,naravno da ima oscilacija,naravno da ima padova,ali to je možda taj ritam života,ljepota,nepredvidljivost,nedodvoravanje nikome i ničemu,nego to što se radi i to što se vjeruje jednostavno je to.Takva je moja firma kompanija tvrtka tako je doživljavam od prvog dana,možda su mi super isprali mozak,moguće,lako moguće,fora mi je i to što po prvi puta u životu mogu sa ovom firmom jasno imat viziju u životu gdje mogu doć što mogu ostvariti,strah uopće nekako ne postoji kao da nije prisutan,to mi isto tako daje snagu da pokušavam bit najbolja moguća verzija samoga sebe,svakog dana svakog trenutka i u svim situacijama.Još jedna stvar koju sam primjetio što sve idem dalje možda zvuči ludo,ali volim reć ljudi koji su uspješniji i bogatiji i pametniji od mene kažu da ima jako puno toga u privlačenju,sjećam se knjige tajna the secret,nekako da kao onoga trenutka ono što sam čvrsto odlučio sa vremenom postaje sve konkretnije,opipljivije,počinju mi se lagano pridruživat ljudi za koje nisam ni sanjao da bi to ikad učinili,možada ipak ima nešto u onome kad kažu da što si uspješniji,to sve više počinješ privlačit ljude koji su na istoj valnoj dužini,čak i ljude koji su zamislite spremni napravit ludost koju sam ja napravio pred dvije godine,ostaviti sve i krenuti od nule,mislio sam da sam lud,ali mi se čini da postoje još još luđi od mene i priključuju mi se na projektu koji po meni osobno je toliko nevjerovatan,online edukacija online mlm(mislim da je ipak moguće),i svaki dan na svakom koraku na najčudniji mjestima,na najčudnije načine počinjem dobivat sitne male znakove da je to što radim ispravan put,težak,stvarno težak ali isparavan,stabilan,jer ja volim reć ako je temelj,korjen dubok stabilan,razlog pravi i ako ima osoba toliko veliki dream,san po našem,nekako rezultati kao da nemogu ne doći,realizirati se samo je pitanje vremena,naše vaše strpljivosti i mislim da je to možda pravi recept,svima želim puno uspjeha ma štogod radili bilo koju vrstu posla hobija ljubavi strasti bilo što,da vas to ispunjava a za sve ostalo ako želite možete me potražit i možda se prepoznat u ovome što sam pisao i pokrenut suradnju sa mnom,ako ne možda nije pravi trenutak,ako ne treba doć taj trenutak možda ne treba!
  Svako dobro svima i izvinjavam se na ovim kobasicama i nepovezanim riječima!
  Ps.dosta teško je pobjeći od onoga što jesi možda čak i nemoguće,a ja sam ono što ćete osjetit ili ne osjetit čitajući ovaj tekst!

  https://www.facebook.com/SimacDanko/

  bIt.ly/2yBvu9l link za one koje možda zanima kako online korak po korak izgradit biznis,mislim da nemate što izgubit ako malo pogledate i vidite koje rezultate konkretne postižemo

Ostavite komentar