Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Društvo

Filosofija palanke – Radomir Konstantinović

PALANAČKI ŽIVOT

Srpski filosof Radomir Konstantinović i izvod iz njegovog dela Filosofija palanke koji govori kakav je životni stil palanke, odnosno srpske provincije

 

Umesto uvoda: (životni)* stil, najviše načelo palanke

Iskustvo nam je palanačko.

Ponekad, opasno je (i kažnjivo) reći to na uho palanačkoj oholosti; ponekada, međutim, ova reč ide do pojma sudbinskog: palanka je, kaže se, naša sudbina, naš zao udes. Nema niti može da bude promene. Istorija nas je zaboravila, kao u nekakvoj velikoj rasejanosti.

Između sela i grada, ovako zaboravljen, svet palanke nije ni selo ni grad. Duh njegov, međutim, jeste duh između plemenskog, kao idealno-jedinstvenog, i svetskog duha, kao idealno-otvorenog. Kada ovaj duh ovako govori o svojoj zloj sudbini, on govori o svojoj izuzetosti iz istorije. Ali, i kada je oglašava za prokletstvo, on hoće tu izuzetost.

Knjiga Filosofija palanke - Radomir Konstantinović
Film Skupljači perja – stil palanke o kojoj Konstantinović piše

Osnovna pretpostavka duha palanke negde je u tome: da je to duh koji, zaboravljen od istorije, pokušava sada ovaj udes da preobrazi u svoju privilegiju, time što će i sam (onako kao što se klin klinom vadi) da zaboravi istoriju, ovim zaboravom da se ovekoveči u samom sebi, zaveren trajanju, s onu stranu vremena. Vreme je s druge strane brda, tamo gde počinje svetski haos, ili haos apsolutno-otvorenog sveta.

Ma šta moglo da se vidi u ovom nagonu za zatvaranjem, za izuzimanjem iz vremena (kada se, u “večnosti”, živi zajedno sa mrtvima, i kada nema mrtvih, kada je svet kao u nekakvom večnom Danu večnopraroditeljskog sveta) izvesno je da ovaj svet apsolutne otvorenosti postoji samo u duhu palanke, u njegovom strahu od sveta, da je taj svet jedan nedvosmisleno palanački svet. Nema sveta izvan duha palanke. Samo on, koji ispoveda religiju zatvorenosti, religiju u kojoj je vrhovni bog ovaj bog jedinstva, a njegova antitetička, demonska sila, zlo apsolutne otvorenosti, samo on poznaje ovaj apsolutno-otvoreni svet; ali, ne znači li to da, ako je svet palanački, isto tako nije i palanka – svetska? Gde je svet idealno-zatvorenog, ako ne samo u duhu koji se protivi otvaranju, na iskonski svoj način, i koji pokušava da ovo svoje protivljenje po-stvari, da ga nađe u jednom njemu savršeno saobraznom svetu?

Svet palanke postoji samo u duhu; sam duh palanke je jedina apsolutna palanka, za kojom zaostaje svaka stvarnost palanke. On nema svog sveta, u koji bi mogao savršeno da se materijalizuje, koji bi bio njegovo idealno oličenje. Ma koliko pokušavao da prikaže svet palanke, u kome je rođen, kao svoj svet, i ma koliko taj svet njemu bio najbliži, on je jedan lutajući duh, jedan nemogući duh: nema zemlje u kojoj on nije moguć, jer je on svuda podjednako nemoguć, u ovom svom zahtevu za idealno zatvorenim, koje bi bilo van-vremeno i, samim tim, ništavilo večnosti.

Ali, upravo zato što nema svog sveta, on i jeste duh: tamo gde prestaje mogućnost sveta počinje mogućnost ovoga duha. Pretvoren svojom nemogućnošću u ovu stalnu mogućnost duha, on se javlja kao rodonačelni duh svake težnje ka zatvaranju u svoj svet, kao svake težnje da se svet preobrazi u svet palanke. Svet je, u njegovom doživljaju, s neke druge strane brda, a ne u njegovom svetu, kao svetu palanke koji je, u tom smislu, ne-svet. Sve što karakteriše ne-svet (do samog ništavila, do samog ne-bića) odlikuje i palanku, u doživljaju ovoga duha.

Mogući stav palančanina je stav odobravanja ili pobune, stav svesnog konzervatizma, koji se zasniva na kritici “sveta”, na osećanju sopstvene prvorodnosti (svet je bio kao što sam ja sada, ja sam dakle prošlost sveta, njegova živa istorija; ja sam tamo gde je nekada bio svet, ja sam ostao, svet se otpadio od prvašnje svoje sudbine, on se odrodio; svet je, dakle, odrod a ne ja), ili stav očajanja koje sanja uključenje u svet, negacijom palanke.

Duh palanački u oba vida se javlja i u oba vida trijumfuje. On, u svakom slučaju, mora da se shvati kao jedan delatan duh. Čak i u prvome slučaju, ako je konzervativni stav nesumnjiv, ovaj duh je delatan: on je samo pasivno delatan, on palanački pokušava da akciji suprotstavi pasivnost, u tome smislu što ono što jeste pokušava da suprotstavi onome što nastaje. Ono što palanački jeste, samim tim što je početak koji je nije odvojio od sebe, koji nije evoluirao, ne dozvoljava aktivnost, da njome ne bi bio izneveren, preobražen. Ne sme da bude preobražaja, dakle ne sme da bude rada, potrebna je pasivnost, prepuštanje onome što jeste. Ali ovo prepuštanje je takođe svojevrsna delatnost, jedna negativna delatnost. Pasivnost je takođe izbor volje, a njen jezik (neradom, nepreduzimljivošću) takođe je jezik voljnog opredeljenja. Najčešće, ovo se gubi iz vida zato što palančanin, rođen u jednom zatvorenom svetu, ne pristaje da vidi sebe kao subjekt toga sveta već kao njegov objekt. Otkuda to?

Ako bi palančanin priznao sebe kao subjekt, palanka bi time bila ugrožena kao volja: tamo gde sam ja subjekt, svet ne može da bude subjekt. Palančanin, međutim, verniji je palanci nego samom sebi, bar po osnovnom svom opredeljenju. On nije pojedinac na personalnom putu; on je sumum jednoga iskustva, jedan stav i jedan (životni) stil. Ono što on čuva, kad čuva palanku, to je taj stav i (životni) stil. Palanaštvo je nagonski-odbrambeno negovanje palanačkog (životnog) stila kao opšteg stila.

Palančanin ima izvanredno jako osećanje (životnog) stila, jer ima izvanredno jako osećanje kolektiviteta, zamrznutog (ili oličenog) u tom stilu. Veliki “svet” je svet koji, množinom mogućnosti ((životnih) stilova) razara ovu jedinstvenost (životnog) stila, ovu njegovu jedno-obraznost. Palanački duh je duh jednoobraznosti, pre svega, duh gotovog rešenja, obrasca, veoma određene forme. Kada palanački pojedinac čuva palanku, kao vrhovnu volju, kao svoje nad-ja, on čuva pre svega ovaj stil jednoobraznosti, i, zbog toga, kada se on boji sveta, izlaska u svet, on se boji ovog izlaska u svet bez stila. Najčešća optužba, koja se baca palančaninu u lice: da je čovek bez stila, savršeno je nespojiva sa duhom palanke koji je duh kolektivne volje, jednoobraznosti kojom se ta volja izražava, pa sledstveno tome i sam duh stila.

Ova služba stilu ide do njegovog obogotvorenja. Stil je sve, čovek je mnogo manje. U svetu palanke, važnije je dobro se držati ustaljenog običaja nego biti ličnost. Sve što je pretežno lično, individualno (ma u kom pravcu) nepoželjno je pre svega zato što je obećanje “sveta”, kao čiste negacije palanke, dakle obećanje stilske polivalencije, a ova polivalencija je, za palanački duh, čisto otelotvorenje kakofonije, muzika samog pakla.

Ova služba stilu je, u svojoj osnovi, služba sigurnosti. Odreknut od sopstvene volje, stilizovan po obrascu kolektivne volje, palančanin je sklonjen u sigurnost opštega. On ima utisak produženog detinjstva, ili utisak produženog života pod okriljem porodice. Infantilizam je korelativan palanačkom duhu. Ne može se biti u palanačkom duhu a ne biti u infantilizmu: palanački duh, kao duh nad-ja, kao duh kolektivne volje koja nas je uzela pod svoje, koja nas štiti od svega, a pre svega od nas samih, od svih izazova i iskušenja koja se zovu Ja (lična odgovornost i lična preduzetnost), nužno je duh koji posvećuje u infantilizam. On zahteva, iznuđuje taj infantilizam, kao zaštitnički, kao duh koji je nad-stavljen svemu individualnom. Jednoobraznost stila znači, nesumnjivo, i izvesno protivvremensko opredeljenje. Ako je jednoobrazni stil moguć, kao delo svih, on nije moguć samo u prostoru. On podrazumeva i svoju važnost, kao svoje rasprostiranje, u vremenu. Stil ne priznaje mrtve. On je nad-smrtan, jer je nad-graničan. Kao što mora da važi svuda (kao što mora svuda da prodre), on mora da važi i uvek. Duh tradicionalizma jedan je od osnovnih izražaja palanačkog duha; biti u duhu palanke, znači biti u njenoj volji, konkretno-stilski oličenoj, ali tako što će se, ovim stilom, ponoviti jučerašnjica palanke. Jako osećanje istorije, izvestan duh istoričnosti, koji se često uočavaju, kao jedna od bitnih odlika palanačkog duha, u suštini su delo van-istorijskog a ne samo ne-istorijskog (ili samo protiv-istorijskog) duha.

Radoznalost za ono što je bilo ovde se javlja pod maskom istorije, ili istoričnosti; u stvari, u njoj nije teško prepoznati protiv-istoričnost palanke, zasnovanu ovde na dva činioca:

1) na radoznalosti, kojom palanka izražava svoju želju za jednoobraznošću, za prodiranjem svuda, za apsorbovanjem svega, i to uništenjem onoga što bi njoj bilo nepoznato, što bi ostalo “tajna” za nju, van domašaja njenog oka, sluha i mogućnosti delanja, kao mogućnosti “odgovora” na sadržinu dogođenog, i

2) ovde nije teško otkriti ovu protiv-istoričnost i u palanačkoj težnji za vremenskim dejstvovanjem vrhunskog, praksom obogotvorenog stila. Treba svuda prodreti pogledom da bi se moglo sve “povezati” protiv-dejstvom palanačkog duha, njegovim tumačenjem, koje je uvek tumačenje stila.

Palanka ne voli nepoznato, u načelu; to je jedna od osnovnih njenih oznaka, kojim se odlikuju njena istorija, njena kultura, njen mentalni svet. Ali ona ga odbija ne samo u svojoj aktuelnosti, ona ga odbija i u vremenu. Ne voli ga u prošlosti, kao što ga ne voli u budućnosti. Zaverena trajanju, time što prihvata (što želi da učini to izborom svoje volje) sudbinu palanke, one koju je svet “napustio”, ostavio, ona trajanje traži svuda, pa neizbežno i u svom stilu. Ona mora sebe stilski da ujednači u vremenu kao i u prostoru, u prošlosti i sadašnjosti kao i u budućnosti. Konzervativan duh palanke, kao ovaj duh osuđen na trajanje, i koji ovu osudu želi da proglasi za svoju volju, koji ovu determinaciju istorije pokušava da oglasi za stvar svog sopstvenog izbora, u mračnom pokušaju koji ne znači samo izmirenje sa sudbinom već i njeno obogotvorenje, dakle ne samo na ravni koja bi osvetlela tu sudbinu kao snošljivu već bi joj dala značenje jedino moguće sudbine; taj konzervativna duh, upravo ovim svojim trajanjem kome je prevashodno veran, jeste duh koji se protivi vremenu, koji “sačekuje” budućnost svojom vernošću postojećem, ali koji takođe sačekuje prošlost svojom vernošću postojećem koje želi, neuporedivom upornošću, uvek da otkrije u prošlosti. Prošlost nije ono što nije sadašnjost, neka pre-sadašnjost, ili neka ne-sadašnjost. Prošlost je u najmanju ruku predviđanje sadašnjeg, ali je mnogo više potvrđivanje njeno.

Palančanin ide po zadovoljenje svoje potrebe svuda, u svoje susedstvo, ali i u vreme; on hoće prošlost kao svoju potvrdu, i zbog toga je neće. On je anti-istoričan, na liniji svoga osećanja svevremenosti sopstvenog stila, na liniji naloga da, zatvoren u jedan zatvoren svet, prihvati ovu zatvorenost kao stvar svoje prednosti i, ponovimo to, svoga sopstvenog izbora, a ne kao stvar tuđe osude. On nije kažnjen, iako to jeste, ovom osudom da živi u zatvorenom svetu koji se zaustavio (i koji može bila zatvoren samo onoliko koliko je zaustavljen), i koji kao da se našao izvan vremena. Kažnjeni su drugi, koji su napustili taj svet i koji, zbog toga, u paklu stilskog višeglasja, u “haosu” koji je nastao na ruševini jedno-obraznosti palanačkog svevlasnog stila, doživljavaju najstrašnije užase koje uopšte može da doživi jedan “bludni sin”.

Radomir Konstantinović

Izvod iz knjige „Filosofija palanke“ od Radomira Konstantinovića

* (životni) – dodatak Redakcije radi objašnjenja šta pod stilom autor podrazumeva

10 komentara

 • — Кажњени су други, који су напустили тај свет и који, због тога, у паклу стилског вишегласја, у “хаосу” који је настао на рушевини једно-образности паланачког свевласног стила, доживљавају најстрашније ужасе које уопште може да доживи један “блудни син”. —

  Zanimljiva teza. Ekstrapolacija nas dovodi do druge, jednako (ne)prihvatljive teze da je u ovom narodu, a izvesno i u drugim, došlo do prezasićenja tokom konvergencije u velike gradove i sad dolazi do bumerang-efekta. Palanački mentalitet nije moguće normalno ispoljavati u gradu poput Beograda i zbog toga frustrirani palačnačin koji je pritisnut betonom završava kao pijanac, depresivac ili član navijačke horde. To, opet, pokazuje koliko smo jadni i čemerni, jer napuštamo jedan trajni vid bogatstva zarad vulgarnog i krhkog vida nazovi-blagostanja u kome nemamo ispunjenje.

  Vratiću se u palanku. Štaviše, već sam pokrenuo poluge da to bude izvedeno pre sledeće jeseni.

 • … hm … pitao sam Tatu odakle smo … od davnina sine, od davnina … mislim otkuda smo Tata … iz ravne gore ponosne, sine moj … hm … pitao sam to isto Mamu … odavde smo, sine … iz centra … iz velegrada … hm … hm … hm

 • Tesko za citanje ali vredi truda. Kada je ova knjiga pre vise decenija objavljena digla se hajka na pisca, bas kao sto je on i predvideo da ce duh palanke reagovati. Znanje nas nekad i okiva a ne oslobadja.

 • Bravo Sule brate ! I ja sam pokrenuo ‘postupak’ povratka u selo ali će mi izgleda promaknuti ovo proleće kad sam planirao ..

 • Zaboravih … Filozofija palanke je ubrzano mutirala u nešto teško opisivo , u neku bolest koju oboleli nikad ne primeti kod sebe a vidi je jasno kod svih drugih ..

 • Ha, ha, kako se romantično zamišlja odlazak na selo kao da vas tamo ne čeka ono od čega se beži. Tek tamo ćete videti svu snagu seoskog mentaliteta od koga se navodno beži iz grada u selo. Mondijalizam koji guši ljude ponekad mnogo je zdraviji od seoskih djilkoša i zajebanih komšija koji su ljubomorni.

  Proveo sam jedno leto kod mojih na selu i naslušao se opanjakvanja, svadja, zluradosti, kletvi medju komšijama, pa sve do bajanja i bacanja uroka. Nije selo više romantična oaza, ljudi i tamo gledaju televiziju i usvajaju ponašanje od koga vi oćete da pobegnete. E ne more bre!

 • Selo nikad nije ni bilo romantično . A svako tamo može da nađe ono što ga interesuje : volja ti slika sa satelita , volja opanjkavanje , volja rad s biljkama i životinjama . Možeš da se kolješ sa komšijama oko kamena-međaka a možeš s njim da piješ jutarnju kafu ( a bogami i rakijicu ) na tremu pod lozom… U svakom slučaju svi seljaci oboleli od palanačke filozofije su odavno u gradu ! Tamo gde idem ostali su oni koji su morali i uglavnom izgledaju kao što ih i zamišljate – večito pijani i dokoni .. Ali , verujte mi , tamo je i sve veći je broj izbeglica iz grada koji umeju da cene lepo i uživaju u selu .

 • Palančanin ide po zadovoljenje svoje potrebe svuda, u svoje susedstvo, ali i u vreme; on hoće prošlost kao svoju potvrdu, i zbog toga je neće. On je anti-istoričan, na liniji svoga osećanja svevremenosti sopstvenog stila…

  On hoce prošlost, ali jje zbog toga neće, on je aistoričan. Voleo bih da mi neko objasni kako ove teze mogu da korespondiraju jedna sa drugom kad stoje zajedno.

 • zivim na jednom malom salasu na domaku jednog grada… nije selo sto je bilo, a ni grad. Problem jeste u „nama“, mi smo se promenuli. svoje stavove razmisljanja, svoje nadanje, svdrugojacije. Cinjenica je da nekako vise „nas“ interesuje sta radi komsija nego da svoje zivote privedemo normalnim. Zlo. – to je postalo trendi..Verujem da na ovoj planeti niti ljubav niti plemenitost niti dobrota nisu iscezle kaoivne stvari koje su potrebne da bi ziveli u skladu sa Bogom i prirodom. Zivi i zdravi bili i zbogom.

Ostavite komentar