Stevan Milenković

* * *

Šta su to infekcija i impotencija. Postoji li veza izmedju infekcije i impotencije. A šta je to frigidnost nacije. Ko izaziva infekciju a šta impotenciju. I kakve to veze ima sa ministrom zdravlja i zdravljem nacije.

Povodom odlaska aktuelnog ministra zdravlja Tomice Milosavljevića, velikog filantrope, rodoljuba i telobrižnika, koji nas je uspešnom i masovnom vakcinacijom spasao od svinskog gripa i gubljenja nacionalnog bogatstva, koji nas je održao psihički zdravima i vitalnim, i spremnima da mrsimo i dalje svinjetinu, konsultovao sam Medicinski leksikon, da vidim par stvari oko njegovog proteklog rada i uticaja na zdravlje populacije.

Cela nacija je gospodina Tomicu Milosavljevića poistovetila sa infektivnom bolešću, dakako svinjskim gripom od koga nas je spasao, a neke koleginice i sa nekim drugim oblicima infekcija. On sam je, možemo slobodno reći sinonim za infekciju, to jest odbranu od iste. A on, odnosno to stanje infekcije, medicina stručno objašnjava da je:

.

Infektivna bolest, morbidno stanje, uvek izazvano prodorom odredjenog patogenog agensa, pri čemu se javljaju odgovarajuće kliničke, patološkofiziološke i patološkoanatomske promene.

Infektivna bolest je kompleksan i dinamičan biološki fenomen, koji se može proučavati sa gledišta mikrobiologije, imunologije, klinike, patološke fiziologije, anatomopatologije i epidemiologije; (seks.) utvrdjeno je da postoje polne razlike u obolevanju od infektivnih bolesti.

Od lepre odrasli muški oboljevaju češće nego žene, dok pre puberteta češće obolevaju žene. U žena se češće sreće tubekulozni (maligni) oblik. Od poliomijelitisa više obolevaju muški nego žene (1:1,3).

. . .

Posledica duge infekcije koja traje više od 7, 8 godina u telu nacije je u nastanku impotencije i frigidnosti, a Medicinski leksikon za to novonastalo stanje kaže:

.

Impotencija, seksualna, seksualna nemoć, koja može biti nemoć za pravilno izvršenje polnog čina (i. coëundi) i nemoć za oplodjenje, odnosno začeće (i. generandi).

Kopulaciona nemoć muškarca može da se odnosi na poremećaje polnog prohteva (i.concupiscientiae), erekcije (i. erectionis), ejakulacije (L ejaculationis), sladostrašća i orgazma (i. satisfactionis). Nemoć se može odnositi na sve komponente pri svakom odnosu (obligatorna i.) ili pokatkad (fakultativna i.).

Nemoć može biti potpuna (apsolutna i.) ili samo umanjena (relativna L)- Impotencija u pogledu patogeneze može se podeliti na:

1) usled nedostatka podsticanja (organskog ili psihičkog porekla);

2) usled psihičke inhibicije;

3) usled oštećenja nervnih centara;

4) usled malformacija i mehaničkih uzroka.

Generaciona nemoć muškarca obuhvata sve okolnosti koje onemogućavaju oplodjenje.

Kopulaciona nemoć žene je relativan pojam: žena može učestvovati u polnom odnosu i bez polnog prohteva, čak i uz osećanje odvratnosti. Zato frigidnost predstavlja najvažniji problem njenih kopulacionih poremećaja, pored mehaničkih (somatogenih) smetnji. Generaciona nemoć žene obuhvata:

1) nesposobnost začeća (L concipiendi);

2) nesposobnost nošenja ploda (i. gestandi) i

3) nesposobnost donošenja ploda na svet (i. gignendi s. parturiendi).

.