Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Nauka

Nikola Tesla i etar – nova nauka i tehnologija

Dr Velimir Abramović

 

.

ETAR I TESLINA ETARSKA TEHNOLOGIJA

Nikola Tesla i etar kao paradigma iz koje se radja nova Teslina nauka i buduća tehnologija etra.

.

Nikola Tesla i bežična energija - gospodar munja i etarNikola Tesla je otkrio i koristio fundamentalni zakon koji pobudjuje potencijalne delove etra, i.e. zakon koji struktuira originalno beskonačan i kompaktan (apsolutno homogen) etar. Radi se o principu osamostaljivanja delova u beskonačnoj celini jedinstevenog fizičkog continuum-a (u današnjoj naučnoj upotrebi je više pojmova koji svi znače istu fizičku pojavu: nula, kontinum, kontinuitet, etar, beskonačnost, celina, Elejsko Biće, Euklidova  tačka, vakum, itd.).

Delovi kontinum-a nastaju po posebnom algoritmu koji ih izdvaja tako da ne napuštaju celinu, tj. beskraj, i oni su to što nazivamo elektromagnetnim entitetima ili klasično – svetlost.

Iz pretpostavke kontinualnosti etera, osnovnog kosmičkog medijuma, sledi ne samo da je centar kosmosa svuda, tj. neodredjen već sledi i to da zakon njegovog struktuiranja mora biti podudaran sa zakonom koji definiše relacije tačaka na homocentričnim sferama. (Ovde nije moguće ulaziti u dublju analizu tog zakona čija suština zahteva upotrebu jezika filozofske ontologije i matematike. Nije poznato da je Tesla svoju teoriju dovršio i iskazao u ovom obliku, ali je ostavio nekoliko aparata koji rade na savremenoj fizici potpuno nedokučivim principima. Reč je o etarskom generatoru, tj. elektromagnetskoj kugli na uvek istom elektro-potencijalu bez obzira na izvod, tj. odliv energije, zatim o asinhronom motoru koji radi na gravitacione talase planeta sunčevog sistema (motor sam počinje sa radom u izvesno doba godine, reagujući na odredjenu konstelaciju planeta i isto tako staje kada mu istekne rezonantni interval vremena). Osim ovoga, Tesla je ostavio i “lebdilicu”, metalni disk sa antigravitacionim svojstvima, koji levitira na visini koja zavisi od jačine gravitacije na datom terenu.)

Etarski medijum beskonačan je u svim pravcima, ima jednu jedinu karakteristiku – r (radius) koji (po sfernom zakonu) useca sferne delove u kontinuum, delove čije su površine diskontinualne, odnosno punktualne.

Delovi struktuiranog etera mogu biti sinhroni, odnosno rezonantni, i asinhroni. U prvom slučaju dolazi do kondenzovanja subatomskih čestica kao što su elektroni, protoni i neutroni. Ove čestice nastaju rezonantnom sintezom fotona po istim principima po kojima se i sami fotoni osamostaljuju kao posebni entiteti u eteru. Asinhroni delovi etera, dakle, nerezonantni, jesu prostor u kome rezonantni fotoni grade materiju.

Teslin Toranj Varadenklif bio je pitagorejski oscilator. Matematika njegovog emitovanja kompleksa elektromagnetskih talasa specijalnih karakteristika bila je identična sa tajnom stvaralačkom matematikom Pitagorejaca. Simboli koje je Tesla pisao u svojim jednačinama imali su jednoznačnu fizičku interpretaciju. Principi Tesline etarske tehnologije pripadaju nivou kosmičke egzistencije sa koga se vlada prostorom i vremenom. Ne sama Kula, nego princip rezonantnog i harmonijskog oscilovanja etera je tako moćan da se njegovim shvatanjem i primenom bez sumnje rešavaju svi ključni problemi savremene fizike i posebno konverzije energije.

Pomoću svoje takozvane otvorene vakumske cevi Tesla je proizvodio protone, elektrone i neutrone direktno iz fizičkog kcontinum-a, stvarajući ih na bilo kojoj udaljenostei. Umesto da pusti da protonski snop putuje prostorom do odredjenog mesta, on je obrazovao uslove za trenutno nastajanje proizvoljnog broja čestica na bilo kojoj zadatoj distanci. Veličina elektrona, protona i neutrona takodje ničim nije bila ograničena. Upravo razlika u njihovoj veličini, s obzirom da su one gradivne jedinice svakog sveta u Kosmosu, jeste razlog vremenskog pomeranja medju paralelnim svetovima, koji inače svi pripadaju istom osnovnom continuum-u.

Oslanjajući se na pretpostavku o Teslinom zapanjujućem i u nauci još nedostignutom poznavanju zakona prirode, moramo se zamisliti nad tim kakve je tehničke zadatke i sa kakvim mogućim posledicama Teslina Kula Vordenklif trebalo da izvrši?

1) Da osciluje jonosferu; kako naponska razlika izmedju zemljine površine i jonosfere iznosi oko dve milijarde volti, to bi Kula neprekidno oscilujući višim i nižim harmonicima frekvencije jonosfere, najzad ušla s njom u fazu (rezonanciju) i ispraznila je slično kao što se prazne obični električni kondenzatori. S obzirom da bi se takvo pražnjenje izvršilo trenutno, postojala je realna opasnost uništavanja Njujorka. Jer pražnjenje bi izgledalo ovako: iz jonosfere odjednom bi se sručio visokoenergetski stub plazme velikog prečnika, možda i nekoliko stotina kilometara, i sve na tom prostoru bilo bi dezintegrisano, spaljeno na način kako se u Biblijskim legendama opisuje propast Sodome i Gomore. Naravno, Tesla nije hteo da uništi Njujork, već kratkim intervalima oscilovanja samo da crpi energiju iz jonosfere za pogon svog velikog oscilataora koji je zahtevao minimalni napon od sto miliona volti. Kao aparat za vrlo kratko oscilovanje Tesla je koristio veliki broj ultravioletnih lampi rasporedjenih na vrhu kupole.

2) Da uzima energiju iz etera; oscilovanjem nerezonantnih elektromagnetnih polja moguće je pomeriti vremensku koordinatu i reciklirati energiju iz prošlosti i budućnosti, a da se ne narušava elektromagnetna stabilnost okoline. Svakako, to se mora raditi po strogo kauzalnom matematičkom zakonu koji odnose frekvencija odredjuje sasvim precizno, inače efekti izlaze izvan kontrole i dešava se neprevidjeno dekomponovanje materijalnih objekata ili njhovo trenutno izbacivanje iz segmenta naše realnosti, kao u Filadelfija Eksperimentu.

3) Da otvara vremenske prozore u paralelnim svetovima; kako paralelni svetovi imaju elektromagnentu strukturu talasnih dužina i frekvencija različitih od našeg sveta, moguće je kompleksno-harmoničnim elektromagnetskim oscilovanjem uspostaviti parcijalnu vezu izmedju frekvencije našeg sveta i frekvencija tih drugih svetova, tako da pojedini prizori iz njih postanu vidljivi u našim uslovima na Zemlji, i obrnuto.

4) Da ubrzava mentalnu evoluciju čovečanstva; uspostavljanjem konstantnog polja više frekvencije, harmoničnog kolektivnom elektromagnetnom polju ljudi, vrši se postepeno povećavanje moći percepcije i proširivanje mentalne sposobnosti prijema ideja. Zračenje ovih frekvencija može biti i štetno, ako je neprecizno. Svaka  disharmoničnost polja (nerezonantnost) izaziva u čoveku delimično razdvajanje mentalnog i fizičkog plana što se u blažem vidu manifestuje kao rak, psihoza i druga oboljenja.Potpuno razdvajanje je, naravno, smrt jedinke. (Na istom principu funkcionišu i virusi, bakterije, kao i promena u Kosmosu uopšte.) Važno je napomenuti da su ovi procesi uglavnom tempirani, tj. s odloženim efektima.

Usled nedostatka pravog znanja, ljudi svoju elektromagnetsku okolinu sve više zagadjuju radio-talasima, radarskim mikrotalasnim zračenjem (radari uzrokuju rak i to je eksperimentalno dokazano) i drugim negativno interferirajućim elektromagnetnim zračenjima koja su u disharmoniji sa frekvencijama živih bića i informatičkim poljem našeg Sunčevog sistema.

5) Da po volji transponuje planetu Zemlju u paralelne realnosti; da je dovršio svoj sitem od pet emitera i pustio ih u rad, Tesla bi bio u mogućnosti da čitavu Zemlju, kao jedinstven rezonantni sistem, dovede u stanje oscilovanja specifično za neki drugi segment realnosti i tako nas fizički premesti u paralelni svet. Ovim aktom on je verovatno želeo da izvrši mutaciju ljudske vrste, ubrza putovanje civlizacije kroz vreme i na taj način naglo je unapredi tehničkim putem. Ai s obzirom na univerzalnu uskladjenost frekvencija u kosmosu ovo bi bilo veoma opasno. Ulaženje Zemlje u fazu rezonantnog oscilovanja sa paralelnim svetom trajalo bi suviše dugo i dešavale bi se katastrofe poput one iz predanja o Atlantidi.

 Etar Nikole Tesle - Nikola Tesla ether

Napustivši fizički plan Tesla nam je ostavio svoj dragoceni naučni putokaz. Njegov rad jasno pokazuje da se iz raznih aspekata, uglova i interpretacija istina nikada ne može potpuno sagledati, kao što se ni continuum ne može sagraditi iz diskretnih delova. Priroda istine takva je da se ona mora spoznati odmah, do kraja, u celini ili nikako. Podsetimo se samo Dekartovog otkrića da beskonačno prethodi konačnom i Spinozine beskrajne supstancije, koja je ono što prirodu ujedinjuje sa Bogom.

Savremeni eksperimentatori treba da imaju na umu da se tajna objašnjenja fizičkog krije u metafizičkom. I dokle god naša nauka bude zaslepljena istraživanjem isključivo materije, dotle ćemo biti u ovom nepodnošljivom stanju iluzorne, podeljene i nesavršene svesti.

Ključni prodor sadašnjeg ljudskog saznanja mora se učiniti, i učiniće se, u fizici. Jer gradju materije, zakone njene kreacije i njenu ulogu u prirodi treba prethodno definitivno razjasniti, da bi se ljudski um oslobodio i osposobio za prava duboka kosmološka istraživanja.

Rukvodioci Filadelfija eksperimenta, ma ko da su bili, otkrili su nam egzistenciju do tada nepoznatih naučnih problema. U smislu fizičkih zakonitosti, za eksperimentatore prirodom, znanje, moć i pravo da u pogon stavljaju njene principe – izjednačeni su. Ali šta biva onda kada usvojimo visoko verovatnu pretpostavku da isti kosmički principi vladaju i naučnicima, kao delovima Kosmosa? Šta ako se sva materija, organska i neorganska, u elementarnom obliku može razviti u takozvane elektromagnetske spektre i iz njih povratno sintetisati po egzaktnim matematičkim zakonima? Zar onda etička pravila ne gube svoj isključivo ljudski karakter i ne zadobijaju univerzalnu matematičku podlogu?

Nije li etika onda samo kosmički princip distribucije energije? U tom smisluona zadobija snagu prirodnog zakona.

Teško ćemo objasniti eventualnim stanovnicima u vremenu pomerenih svetova zašto našim reaktorima i akceleratorima izazivamo katastrofe njihovih galaksija i zvezda i zašto uopšte eksperimentišemo na način koji i nas same nepredvidljivo menja i razara.

Ako je etika u suštini harmonija, a dobrota energetski ekvilibrijum, onda u svetu nužno deluje matematička kosmička etika. A nad matematičkim principima nasilje se ne može vršiti. („Nema kraljevskog puta u geometriji!“ – rekao je Euklid kralju Egipta, dok se mučio da reši jedan geometrijski problem.)

Kosmos je završeni eksperiment na koji razum postavlja pitanja, pametna, ali i glupa, i zato je primenjena nauka, rodjena iz defektne, a nesavitljive teorije, ono čega se pravi filosof i naučnik prvo mora odreći da bi shvatio nešto od rada kosmičkog mehanizma.

Evolucija Teslinih filosofskih stavova od vizionarskih do čisto inženjerskih i od inženjerskih do metafizičkih, kao i Teslin lični život, paradigme su pravog osnivača naučno-tehnološke civilizacije. Njegov odnos prema ljudima kao i prema samom sebi posledica  su dejstva impersonalnog apsoluta u njemu kao čoveku; ni prema sebi, ni prema drugima nije imao lični odnos i zato je tako malo grešio u životu.

U savremenoj nauci Tesla se sve više citira. Počeli su da ga proučavaju i naučnici koji do sada nisu poimali teškoće elektromagnetske teorije zasnovane isključivo na Maksvelu, posebno oni koji se muče ujedinjenjem elektromagnetizma, gravitacije i jake i slabe nuklearne sile. Da li je materija beskonačno deljiva ili nije? Je li prostor beskonačno deljiv? Najzad, šta je sa ulogom vremena u fizičkim procesima, njegovom jednoznačnom i ontološki zasnovanom definicijom kao i njegovim dejstvom? Naravno, bez definicije vremena ne može se dati nikakva hipoteza o njemu kao aktivnom faktoru fizičke realnosti. Ili je vreme samo mera, neka vrsta ljudske fikcije, obična kordinata, kako se danas prećutno uzima u fizičkim teorijama, postavljenim na relativizmu i kvantnoj mehanici…

Ljudsko neznanje je neizmerno i odbacivanje Tesliniih ideja o etru kao osnovnom medijumu koji strukturno ujedinjuje prostor i materiju dovelo je do zaustavljanja mišljenja u fizici, do kruženja u koncepcijama, do neprestanog vraćanja na stare, već ispitane i prevazidjene ideje. Reč je, pre svega, o Ajnštajnovoj neadekvatnoj matematici (množenje negativnom dužinom u specijalnoj teoriji relativnosti, iz čega proističu vremenska nesaglasnost opažaja u translatornim sistemima i skraćivanje dužine tela u pravcu rasprostiranja, zatim, množenje nulom u opštoj teoriji relataivnosti, iz čije korekcije je proizišla najveća besmislica moderne kosmologije: big-bang teorija, tj. naizmenično eksplodiranje i sažimanje kosmosa).

U pravim naučnim krugovima, koji svesno preuzimaju na sebe rizik  obrazovanja “nove fizike”, Tesline koncepcije sve više se proučavaju i uvažavaju. U ovom trenutku su u toku eksperimenti  sa ekstra niskim i ekstra visokim frekvencijama specifičniih modulacija, (HARP projekt), kojim se zrači jonosfera. Sve posledice tih dejstava se još ne znaju. Medju njima su i upravljanje metereološkim pojavama, naročito uraganima i atmosferskim pritiskom, kao i utiskivanje misli i emocija  subjektima spolja, elektromagnetskim putem, tj. rezonancijom sa elektromagnetskim emiterima. Pokazalo se da je tehnološki sasvim moguće imitirati elektromagnetsku osnovu ljudskih misaonih radnji, tako da subjekat ima utisak da je to njegova originalna misao ili odluka njegove slobodne volje. Upravo to je i  glavni stav Tesline kibernetike: „Čovek je automat kosmičkih sila“ ističe on u više članaka i predavanja.

Još lakše je, kažu eksperimentatori, izazvati masovne emocije ili imputirati nameru velikom broju ljudi adekvatnim osciliranjem jonosfere, koja je samo kompleksna mreža  nižih harmonika kolektivno nesvesnog čitavog čovečanstva. Jonosfera je ključ za upravljanje masovnim osećanjima i mislima. A svega ovoga Tesla je bio svestan još daleke 1899. Godine, u Koloradu.

Univerzitetska nauka, posebno srpska naučna zajednica, je protiv Tesle i njegovih ideja pre svega zato što ih ne razume. Drugi jak razlog je u Teslinom suprotstavljanju nuklearnoj fizici i njegovoj proceni da će njena primena u tehnologiji trajati kratko i da kvantna mehanika nema ozbiljnu naučnu budućnost. Zar akceleratori nisu već prevazidjene stare mašine, dobre još samo za Muzej nauke i tehnike?

Tesla – kosmolog imao je svoju filosofsku i religijsku poziciju:

„Aristotel je učio da u vasioni postoji nepokretna entelehija koja sve pokreće i misao je njen glavni atribut. Isto tako ja sam uveren da je ceo kosmos objedinjen kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu. Postoji u vasioni neko jezgro otkuda mi dobijamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas večno privlači, ja osećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time je održava u skladu. Ja nisam prodro u tajnu toga jezgra, ali znam da postoji i kada hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to SVETLOST, a kada pokušavam da ga shvatim duhovno onda je to LEPOTA i SAMILOST. Onaj koji nosi u sebi tu veru oseća se snažan, rad mu čini radost jer se i sam oseća jednim tonom u sveopštoj harmoniji“.

. . .

Nastavak u sledećem tekstu . . . Perspektiva Tesline nauke

. . .

 

 

31 komentara

 • „… Savremeni eksperimentatori treba da imaju na umu da se tajna objašnjenja fizičkog krije u metafizičkom. I dokle god naša nauka bude zaslepljena istraživanjem isključivo materije, dotle ćemo biti u ovom nepodnošljivom stanju iluzorne, podeljene i nesavršene svesti…“
  Tačno tako, ili:
  “ Onog dana kada naučnici budu proučavali nefizikalne pojave, nauka će napredovati više no svih prethodnih godina svoje istorije. “ (Nikola Tesla)

  Rad asinhronog motora radi očigledno po onim objašnjenjima kinetičke energije koja na nepoznat način ulazi kroz tijelo i izlazi iz njega, kako je Tesla opisivao i proračunao na osnovu mehanicističke teorije u članku „Kako kosmičke sile utiču na našu sudbinu“ (Njujork Tajms, februar 1917; Članci, Izabrana djela Nikole Tesle, Zavod za udžb. i nastavna sred., Bg, 2006.).
  Što se tiče „paralelnih svijetova“ mislio sam da je to samo pogled modernih relativista, jer i to propagiraju na TV-u uz ostale ponavljane i ponavljane postulate „najvećih“ genija ljudskog roda svih vremena-Ajnštajna i Hokinga.

  „…Delovi struktuiranog etera mogu biti sinhroni, odnosno rezonantni, i asinhroni. U prvom slučaju dolazi do kondenzovanja subatomskih čestica kao što su elektroni, protoni i neutroni. Ove čestice nastaju rezonantnom sintezom fotona po istim principima po kojima se i sami fotoni osamostaljuju kao posebni entiteti u eteru…“ Ukoliko ne griješim, vjerovatno je ova šema korišćena za iniciranje nekadašnjih atomskih bombi kao jedan od 3 načina, i to u vojnoj literaturi i časopisima iz doba Hladnog rata stavljen kao prvi način: stvaranje prvog neutrona za pokretanje lančane reakcije preko kosmičkih zraka (kroz našu atmosferu subatomske čestice). Dakle, čini se da su za ovaj način bile ujedinjene sve 4 sile prirode, samo ka drugoj strani – zloupotrebi zbog pohlepe za moći.

 • „…..i kada hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to SVETLOST, a kada pokušavam da ga shvatim duhovno onda je to LEPOTA i SAMILOST.“

  Prelijepo, prelijepo, prelijepo!!!!

  Profesore, molim Vas, ucinite da ove pauze izmedju objavljivanja clanaka budu sto krace.

  Sve najbolje i zivi bili!

 • “ Mi smo maleni zavrtnji usred univerzuma, i neizbježna je posljedica zakonitosti da pionir koji je daleko ispred svog vremena ne naiđe na razumijevanje i mora da trpi bol i razočaranje i da se zadovolji višom nagradom koju će mu dodijeliti buduće generacije. “
  (Nikola Tesla)

 • Velimire Ja NISAM ZABORAVIOOO…NEGO JEDAN DOLAZI TEK U DECEMBRU IZ CERNA…A DRUGI JE SKEPTIK O KONTROLI VREMENA VELJOOOO!!!!!!!AKO IMATE PODRSKU TOOO JE OD MENE VELIMIRE!!!!!ISKRENO VAS JA IZGLEDA SAM RAZUMEM…

 • Prirodno je što je na osnovu fascinantnih tekstova prof. Abramovića usledilo izuzetno Borisovo pitanje: „Kako obican smrtnik moze da pocne da razmislja kao Nikola Tesla?“. Pitanje je upućeno profesoru i sa nestrpljenjem očekujem njegov odgovor.
  Lično mislim da kao narod više ističemo činjenicu da je genijalni Tesla naše gore list, a mnogo manje smo spremni da ga sledimo u podvižničkom poduhvatu odgonetanja najvećih tajni prirode. Očigledno je reč o geniju sa jedinstvenim načinom razmišljanja i poimanja sveta od najranijeg detinjstva. Istraživanja francuskog psihologa T. Riboa, krajem XIX veka, su pokazala da kod francuske dece stvaralačka imaginacija raste do 15 godine života nakon toga opada i praktično nestaje od 35 do 40 godine života. Sovjetski pronalazač i tvorac inventivne TRIZ metodologije G. Altšuler, utvrdio je sredinom 1970-tih godina, da se ta granica pomera na 12 godina života. Ovo skraćenje perioda porasta stvaralačke imaginacije je pripisao televiziji koja decu pretvara u pasivne prijemnike informacija bez mogućnosti da ni o jednoj informaciji dublje razmisli. Neophodno je da Tesla bude mnogo više prisutan u porodici i školi od najranijeg detinjstva, da bi mladi bili osposobljeni da samostalno počnu da proučavaju Teslino delo i uče se njegovom načinu razmišljanja. Teslina genijalnost brzo bi nestala da je nije pothranjivao predanim nadčovečanskim radom na svojim izumima i idejama. To je jedini put do zvezda. Na sreću, među nama su ljudi koji su na pravi način tumače Teslu i koji će pomoći da i mi lakše skinemo veo tajni sa njegovih ideja.

 • Cenim gosp. Abramovića što ume da zaiteresuje čoveka. To je velika stvar. Čitajući ovaj članak o etru vdeo sam jednu nelogičnost a to je:
  U trećem poglavlju se kaže da „Iz pretpostavke kontinualnosti etera, osnovnog kosmičkog medijuma, sledi ne samo da je centar kosmosa svuda“ a posle u se kaže da „Etarski medijum beskonačan je u svim pravcima, ima jednu jedinu karakteristiku – r (radius) koji (po sfernom zakonu) useca sferne delove u kontinuum, delove čije su površine diskontinualne, odnosno punktualne“.
  Prvo znači da ako je etar svuda u kosmosu kao osnovna ispuna i da nema centra svemira a posle da etar ima centar a to znači i da kosmos koji se kupa u njemu ima neki centar verovatno gde i centar etra.

 • Dragi Zvonko, evo kako ja gledam na stvari…:

  Konstantna sadašnjost je jedino vreme Fizičke realnosti i potpuno saglasno sa ljudskim iskustvom…od rodjenja pa do smrti Čovek živi uvek u sadašnjosti… za mene je sadašnjost isto što i Continuum, odnosno isto što i osnovna i jedinstvena Beskonačnost Sveta… centar beskonačnosti je ma gde, svuda, on je nelokalan, kako bi se to reklo geometrijski. medjutim, ima MA KOLIKO CENTARA BESKONAČNOSTI U KOEGZISTENCIJI…ali odnos ma koja dva centra obrazuje radius, koji po sfernom zakonu useca sferni deo u kontinuum, U TOM POLICENTRIZMU JE GENERIČKA MOĆ BESKONAČNOSTI, ILI SADAŠNJOSTI ILI NAPROSTO FIZIČKOG VREMENA…usečena sfera je prostor koji nastaje unutar vremena, kao deo vremena…masa je deo prostora sa svojim internim vremenom i nastaje po zlatnom preseku ili kontinualnoj proporciji…

 • Velimire,
  Što se tiče ljudske percepcije samo sadašnjeg vrenema evo priloga o tome:
  „…Prema njihovim istraživanjima podsvest radi odmah (trenutno – zbog brzine misli) i bukvalno, isključivo u sadašnjem vremenu. Podsvest popravlja stanje i uređuje organizam na osnovu informacije „zdrav sam”, a kada primi informaciju „biću zdrav”, ozdravljenje će čekati jer je vreme neodređeno, ili se nikad neće postići. Stoga je potpuno prirodno što prof.dr Larisa Fotina predlaže lečenje mislima i što se sve češće primenjuju tehnike lečenja, kao
  što su vizuelizacije (mentalna predstava).Sve više naučnika veruje da realnost zamišljene slike nije ništa manja od stvarne slike…..“
  Uzgred sam pokušao da zamislim pomenute sfere u odgovoru i njihove preseke sa zamišljenim kontinumom koji bi trebalo da daju krivu liniju u prostoru, pa mi to deluje isuviše apstraktno. Ako nemogu to da zamislim onda mi je to teško prihvatiti.

 • Zvonko… ********E-TAR********
  …………………..JE………………….
  ni masa…………….ni energija
  ******** POLJE *******
  ******* TVORCA ******
  ****** SV(OJ)EGA *****
  a UNIVERZUM on nema ni dušu ni veru ni volju..nije ni čovek ni žena ni slep ni dobar ni loš..ni grešan ni bezgrešan ni živ ni mrtav..jer on je jednostavno SAVRŠEN NEDODODIRLJIV NEISKORISTLJIV BESKRAJAN NEZAVISAN TRAJAN SVEMOĆAN NEPOGREŠIV..a ja i ti nećemo još dugo moći diviti se NJEMU jer smo isuviše ograničeni,prosti u odnosu na NJEGOVO SAVRŠENSTVO..SUVIŠE „SLEPI“ „GLUVI“ „MUTAVI“ „TUPAVI“ DA VIDIMO ČUJEMO OPIŠEMO I RAZUMEMO NJEGOVU LOGIKU
  ..šta sad da naučim o NJEMU, od tebe ili bilo kog bednog ljudskog stvora..ništa..
  _____________________________

  *NIJE VAŽNO ŠTA MI
  LJUDSKA BIĆA STVARAMO
  OD SEBE VEĆ ŠTA ON
  STVARA OD NAS*…
  *ZNATI VIŠE NE ZNAČI I ZNATI BOLJE* …Dragi ,Zvonko! ps
  ako neznaš,ti pitaj, Gorana Marjanovića,on može u koordinatnom sistemu da ti nacrta funkciju iz odnosa tačaka:
  1.
  x=gustine vodene pare i y=v=zvučnog talasa kroz nje
  2.
  x=gustine vode u tečnom i
  y=v=zvučnog talasa kroz nje
  3.
  x=gustine leda i
  y=v=zvuč.talasa kroz njega
  4.
  x=“gustinu“*ETRA*nepoznatu i
  y=v=C=brzinu svetlosti
  ..ko što je to još Tesla PITAGOREJSKI proračunao !
  Pozdrav ,PROFESORE VELIMIRU!!!!

 • Koliko ja shvatam u gornjem tekstu o kuli Vordenklif „Tesla je koristio veliki broj ultravioletnih lampi rasporedjenih na vrhu kupole“ da jonzuje vazduh i da može da ostvari protok struje između zemlje i jonosfere. Ta struja nije bila dovoljno velika da napravi munju do jonosfere ali je izgleda bila dovoljna da omogući oscilovanje njegovih el. kola i omogući ulazak u rezonansu sa prirodnim oscilacijama između zemlje i jonosfere.
  Skulja,
  da niste napisali da se radi o etru ja bih rekao da vi opisujete boga. Ja boga drugačije zamišljam.

 • Citiram

  „Postoji u vasioni neko jezgro otkuda mi dobijamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas večno privlači, ja osećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time je održava u skladu.“

  I odgovor :

  Po meni to jezgro smo mi licno i sve oko nas.

  Pozz

 • Što se više spuštamo u atomske dimenzije masa se kao pojam gubi a talas postzaje dominantan. U dualizmu se gleda elmagnetni talas kao talas i kao čestica. Priroda nezna za dualizam to je čovek u svom neznanju prihvatio kao objašnjenje.

  Sad ću reći jednu jeres kako ja pokušavam da shvatim svet oko sebe a to je da sve što vidimo materijalno stojeći talas u vidljivom spektru. Glupo mi je da čestice upošte i postoje jer sve izgleda kao talas u raznim oblicima. Npr čovek je stojeći talas koga na okupu drži duh kao nosilac života. Kad umremo onda duh odlazi od nas i mi se polako razlažemo tako što talasi slabe jer nema pokretačke energije. Masa i gravitacija upošte su dobijene kao interekcija više talasa tj njihovo privlačenje. Obzirom da se talsi sastoje pored magnetne i iz elkomponete a tu može da bude i međusobnog privlačenja (a odbijanje mi neide u ovu teoriju jer neznam za kontra gravitaciju). Znam da ovo izgleda glupavo ali u opštem neshvatanju stvari oko sebe ovo mi deluje manje glupo. Naravno ovo je samo moja ideja početna oko koje treba još raditi pa ili tu nešto pronaći ili se kasnije smejati svojim zabludama.

  Šta Velimire mislite o tome i kako vam to izgleda? Jel možda kao kosmodisk šašavo ali deluje.
  Ovo je skladu sa Teslinim: „…Isto tako ja sam uveren da je ceo kosmos objedinjen kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu.“

 • Postavio bih svima pitanje a posebno prof. Velimiru Abramovicu sta misle o postavci teorije Etera i Dinamicke Teorije Gravitacije od William R Lyne koji u svoje tri knjige (Pentagon Aliens,Occult Ether Physics i Occult Science Dictatorship) govori o Tesli , njegovim letecim tanjirima i njegovoj zaplenjenoj Dinamickoj Teoriji Gravitacije.

  Pozdrav od Milana.

 • Ja sam postavio sebi pitanje,kako biti siguran da ako pročitam nečiju teoriju dajem mišljenje o autentičnosti autorstva i šta da mislim o sebi ako prepoznam šta sam i sam otkrio a nisam nikome objavio ili primetim da autoru knjige mogu da objasnim mnogo više jasnije o samom predmetu njegovog ili čijeg već sve dela..
  I EVO TU DOLAZIM DO ODGOVORA NA POSTAVLJENO PITANJE KAKO MISLITI KAO TESLA NAUČNIK,
  ..*E_TAR*JE PREDMET KOGA TREBAM_(O) OTKRITI SEBI
  ..ON SE ODSLIKAVA SVOJIM APSOLUTNIM PRINCIPIMA LO_GIKE U SVIM VIDLJIVIM POJAVAMA FORMOM I FUNKCIJOM MATERIJALNO I ENERGETSKOG SVETA..
  ..TO ZNAČI DA ĆU NAJVEĆE SAZNANJE DOBITI GLEDAJUĆI U VODOPAD PLANINSKE REKE DOK SE KUPAM UŽIVAJUĆI U NJEGOVOM VIRU..BUKVALNO NAJSAVRŠENIJE PREDAVANJE SAME PRIRODE NAM JE PRED NOSOM..
  ..dakle kako misliti kao Tesla..znači videti čuti doživeti informaciju i onda stvarati slike o prepoznavanju i nevidljivog,kreirati informacije,ali tako da one budu OBAVEZNO logički kompatibilne sa logikom principa vidljovog merljivog fizičkog sveta..(u suprotnom postaćete umetnik pa čak pomislićete da ste bog..) tako možete »AKO I SAMO AKO« I RAZUMETI ONO ŠTO ZNATE DA VIDITE*
  ..SAMO TAKO ĆU BITI SIGURAN DA GOVORIM O AUTENTIČNOM AUTORU I NJEGOVOM DELU NJEGOVOG RAZUMA !
  ..a što se tiče tog neiscrpnog kosmičkog jezgra.. pa logika je to opredmećena u istraživačevom telu
  uma..njenog staništa..

  <-N-S-«

  ..poz. Velji i svima ovde i tamo u duhu..

 • VIDLJIVO TI JE OČIGLEDNO NERAZUMLJIVO !
  Jer očigledno je da tek zahvaljujući onom vidljivom,LO_gički ti se nameće i
  POSTOJANJE,NEPOSTOJANJE
  …………NEVIDLJIVOG………….
  Ako veruješ u TVOJE OČIGLEDNO VIDLJIVO,onda ti se Sunce i dalje okreće oko Zemlje jer,pogledaj,to je OČIGLEDNO VIDLJIVO !
  ..ali ako posumnjaš da je OČIGLEDNO VIDLJIVO ipak „očigledno vidljivo“onda si napravio PREOKRET NE U PRIRODI NEGO U SVOME RAZUMEVANJU OČIGLEDNO TI NEVIDLJIVOG,ISTINE !

  *******Nikola********
  ……..Kopernik i Tesla………

 • Sta se desava profesore, sajt (teslainstitut.rs) jos uvijek u rekonstrukciji? Kakvo nam to prijatno iznenadjenje spremate?

  Pozdrav iz Cikaga!

 • “ …Umjesto da rade u poljima, ljudi ce kopati svuda… na pravim i krivim mjestima… ali stvarna sila ce biti svuda oko njih… Tek nakon mnogo ljeta ljudi ce se sjetiti ove sile… i shvatice kako su bili glupi sto su kopali one rupetine… Ova sila ce biti prisutna i u ljudima samim ali ce proci mnogo vremena prije nego je otkriju i pocnu upotrebljavati..“ Kremljansko prorocanstvo

 • Prođe godina. Ništa novo. Hajde da se i ja poguram. Šta to đe bu zapelo? Zar jope ono NIŠTA? Spominju i Etar! U pitanju je na dalje Konstelacija i Korelacija. To najbolje znaju Astrolozi sa svojim Horoskopima. Veličine su obrazovane u lokalima, budžacima,širom Kosmosa. Nije bilo Big Benga. Zato što se stalno događaju i svukud ih ima. I zato što nije bilo početka – nema ni kraja. Mi smo u sredini Svemira i u sadašnjosti, sredini Večnosti. Svi smo gledali crtaće. I svi smo videli kada se nešto smanjuje da se navodno udaljava! A u stvari, suštini, nije tako! Mikro i makro svet su jedno te isto! Kada se udaljavamo mi se fakat smanjujemo. To nije crtani film – nego stvarnost! Ljudi, vidovnjaci su to znali već davno. Okultna nauka to stalno priča. Najmanje je jednako – najvećem! I obratno! Prostor definiše materiju i energiju. A ona to uzvraća Prostoru!

 • Hvala Veliko na odgovoru. Brzom odgovoru. Umesto Vreme napisao bih Praznina, Prostor. I ovako se u suštini ništa ne menja i ne gubi. Umesto vremena – prolazimo mi! Fizika traži da se objedine značenja i smisao definicija i zakona. I nikako nije moguće ako ne zakoračimo u nešto što je nepoznato. Trupkamo i stojimo u mestu od samog početka. Lepo je imati sagovornika koji zna o čemu je reč. Pozdrav Petar

 • Ovde ima previse nejasnih pojmova koji sluze da bi zbunili jednog studenta kao sto sam ja… Kako sam ja shvatio etar je prostor koji sazimanjem stvara cesticu/e iz kojih nastaje materija i energija, mozda gresim? Ispravite me…

 • Sjajan tekst. Sa sjajnim informacijama. Bilo bi dobro ako bi moglo da se stranica prevede da bude dostupna i na engleskom i ruskom jeziku.

 • Veliki pozdrav za prof. Velimira Abramovića!

  Razvoj etarske fizike će spasiti svet! Spoznaja etarske realnosti univerzuma doneće divne promene ne samo u nauci već i u religiji, jer se ljudi neće ustručavati da veruju u tvorca koji IMA od čega da stvara. Mističan Tvorac koji stvara ni iz čega u praznom prostoru, jednako je nelogičan i nesaznatljiv ljudskom umu koliko i nebulozni Veliki prasak i stvaranje dvesto milijardi galaksija ni iz čega. Trenutno, taj svet je kao izvrnuta čarapa. Njutnova okultna definicija proglašena je za fundament mehanicističke fizike a sve ostalo, uključujući i prirodnu ideju o etru, za magijsko i ezoterično. Ajnštajnove i Hokingove nadrimehanicističke tvorevine proglašene za genijalne a Tesla radije svrstavan u zanatlije i vanzemaljce nego u naučnike vredne pomena. Nakon mnogo godina razmišljanja o etarskoj realnosti kosmosa u skladu sa univerzalnim principima stvaranja, koji već milenijumima krase istočnjačke filozofije, došao sam (čini mi se) do ključnih saznanja o mehanizmu nastanka materijalnog sveta od etarskih oscilacija. Modelom etarskog ispoljavanja mogu se na razuman način objasniti pojmovi poput energije, materije, svetlosti, električne struje, svesti i mnogih drugih. Sve to pretočio sam u knjige: „ETAR – ključ razumevanja najvećih kosmičkih i religijskih tajni“ 2014. i “ ANATOMIJA KOSMOSA / „troagregatni etar – telo um i duša univerzuma“ 2015.

  Etar je spoznatljiv!

  Do njegove suštine može se stići prostim logičkim razmišljanjem: 1) Materijalni svet može da nastane isključivo sadejstvom dva međusobno suprotstavljena principa (aktivan i pasivan princip). Dokaz za to jesu forme zatvorenog, uvrtloženog kretanja tokova nuklearnih etarskih oscilacija prisutne u čitavom kosmosu. 2) Prazan prostor, na kome počiva današnja okultna fizika, ne sadrži u sebi ni jedan princip stvaranja. Sa druge strane, 3) sveprisutna supstanca – oscilujući etar – sadrži u sebi oba principa stvaranja i neograničenu energiju za ispoljavanje materijalnog sveta. Prostiranje tokova etarskih oscilacija jeste aktivan princip, dok protivljenje prostiranju etarskih oscilacija, koju sprovodi inertnost statičkog tela etra, predstavlja delovanje pasivnog principa.

  Kružna forma kretanja nastaje na sasvim logičan način: pod određenim uslovima, iz beskonačnog polja neispoljenog, mikrooscilujućeg etra, dolazi do stvaranja izvora ispoljenih, probuđenih nuklearnih oscilacija. Sfernom širenju ispoljenih oscilacija protivi se inertna priroda okolnog etra. Silom reakcije, pasivan princip postepeno zakrivljuje pravce prostiranja započetih vibracija i dovodi ih do zatvorenog kružnog kretanja duž stabilne orbite. Borbom dva principa, izvor nuklearne energije biiva zatvoren u krug poput zvezde repatice koja juri sopstveni rep. Tako nastaje NUKLEON. Uporedite to sa infantilnom pretpostavkom o postojanju JAKE NUKLEARNE SILE – nematerijalnog entiteta (duha?) koji sa svih strana čuva (čime?) nuklearno jezgro da se ne rasturi na sve strane. Ko je stvorio 10 na osamdeseti jakih nuklearnih sila i naložio im da dejstvuju samo na superkratkim rastojanjima? Odakle jakim nuklearnim silama energija za beskonačno ispoljavanje?

  Šta je etar?

  Etar je u vreme boravka u fizici bio definisan na veoma čudan način – kao nezamislivo čvrsta, gusta, i kompaktna supstanca, sposobna da svara oscilacije od više biliona treptaja u sekundi (oscilacije koje proizvodi prostiranje svetlosti), i istovremeno!!! kao nezamislivo retka, meka i propusna supstanca sposobna da bez ikakvog otpora propušta kroz sebe fotone, čestice i nebeska tela. Kakva je bila svrha aktuelne pretpostavke ako se samo po sebi razume da takva supstanca ne može da postoji u stvarnosti? Najsnažniji motiv osnivača moderne nauke ondašnjeg zapadnjačkog sveta bio je da ukloni etar sa javne scene i učini ga nedostupnim mislećim ljudima. Znanje je moć! Istinit je, naravno, prvi deo ondašnje definicije i on glasi:

  ETAR JE NEZAMISLIVO GUSTA, ČVRSTA I KOMPAKTNA SUPSTANCA!!

  Teorija etra je isključiva. Ako postoji etar, onda postoji s a m o etar! Sve što postoji postoji samo kao ispoljavanje etarskih oscilacija. Ako bi u etarskom univerzumu postojao makar jedan entitet poput Higsovog bozona koji u sebi ne bi sadržao samo čiste etarske oscilacije, sposobne da prolaze jadna kroz drugu bez narušavanja početnih parametara, kosmos bi se za tren zagušio od silnog sudaranja. Bezgranična energija oscilovanja je jedina energija koja postoji u čitavom kosmosu. Svi ostali vidovi energetskog ispoljavanja nastali su od energije oscilovanja. Slobodne neuvrtložene ispoljene etarske oscilacije predstavljaju svet svesti, ideja, emocija, duha, dok „zgusnute“, uvrtložene ispoljene etarske oscilacije predstavljaju svet materije. Ideja o fotonima je besmislena. Za količinu kretanja koju svetlost ispoljava, fotoni bi u svojoj unutrašnjosti morali da imaju pozamašnu nuklearnu elektranu. Jednostavno, oscilovanje etra u određenom opsegu i njegovo sferno prostiranje naša čula opažaju kao svetlost. Električna struja takođe predstavlja samo usmereno kretanje određenih etarskih oscilacija. Ako baratate pojmom etra, zaboravite na elektrone, pozitrone, jone… i sve subatomske čestice unutar nukleona. Razbijanjem stabilne orbite oslobađaju se samo paketi nuklearnih vibracija koji ostavljaju svoje tragove u maglenim komorama, ali, unutar jezgra nema manjih i još manjih uvrtloženih tokova etarskih oscilacija. Kada razbijemo čašu onda njene delove ne nazivamo subčašama.

  Jonosfera takođe nije nekakvo polje slobodnih naelektrisanih čestica, već polje usmerenih tokova etarskih oscilacija, nepriznatih skalarnih talasa. Zemljina orbita nastaje po istom holografskom modelu po kom je nastao i nukleon. Radom nukleona od kojih se sastoji Zemlja, nastaju (skalarne) oscilacije koje se sferno prostiru. Okolni statički prostor se protivi njihovom kretanju, postepeno zakrivljuje pravce njihovog prostiranja i dovodi tokove etarskih oscilacija sa zemlje do zatvorenog kružnog kretanja. Zemljinu višeslojnu orbitu čine snažni tokovi čistih etarskih oscilacija, jer samo one i postoje.

  Kad bismo u bunar sa kružnim zidovima ubacili kamen. Nastali bi talasi koji bi se sferno širili ka zidovima. Odbijali bi se od nepokretnog zida i sferno se vraćali ka centru. Isto se događa u kosmosu. Sferne oscilacije sa Zemlje Odbijaju se od statičkog polja okolnog etra i u sferama vraćaju ka središtu Zemlje. Povratni skalarni talasi nose u sebi jači energetski naboj! Zašto? Svaka sfera nosi sobom određenu količinu energije. U sferi koja postaje sve veća energetski naboj slabi. Kod povratnih talasa koji se smanjuju energetski naboj raste. Razlika u korist sfernih talasa koji se iz kosmosa prostiru ka središtu Zemlje, sva tela unutar Zemljine orbite guraju ka središtu Zemlje. To je prava istina o pojavi koju je Isak Njutn nazvao gravitacionom silom, dajući joj magijsku moć „privlačnog dejstva na daljinu kroz potpuno prazan prostor“

 • Sve što su satrli od Nikole Tesle sve ima svoje postojanje i može se ostvariti samo treba raditi na tim projektima veći broj ljudi ali razlićitih znanja koja se nadovezuju.Mislim da se ne isplati ništa pokazati jer onda ćovijek koji je potreban svijetu mora da nestane kako bi neki pojedinci imali moć.Zašto Ljudi nebi imali moć?pogotovo onda kada im netko hoće nauditi da se Bumerangom vrati želja onoga koji ju je poslao.Apsolutno je sve oko nas nama na dohvat ruke samo trebamo zajedno uz pomoć jedan drugome doći do rezultata za sveopće dobro za svijet.Atomska sila nije potrebna i svima samo šteti.Sve što trebamo sve je okolo nas!

 • Drago mi je što sam pronašao ovu stranicu.Ctajući tekst i komentare uvidio sam da ima puno sličnih shvatanja iz kojih sam jos mnogo toga shvatio u naučio.Ali, etar ili pranu kako ga neko drugi zove bi trebalo istražiti duhovno pa tek onda naučno.Kao što je i sam Tesla uradio.

Ostavite komentar

https://www.bastabalkana.com/wp-content/uploads/2019/04/Dr-Milena-Šćepanović-proktolog-hirurg-ordinacija-Proktomed.jpg
Golden Sweden Bitter GIF baner 336x280

Prijavi se za Newsletter