Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Nauka

Perspektiva Tesline nauke u budućnosti

Dr Velimir Abramović

* * *

.

Zaključak studije ili o perspektivi nauke Nikole Tesle

.

Ne samo ljubitelji i fizičari – amateri, koji nastavljaju Teslin rad, već i svi ljudi koji duboko misle o nauci, slažu se u jednom: učenje savremene fizike u osnovi je skup nelogičnih stavova, jedan kontradiktoran sistem. S jedne strane gledano, vreme je relativno i zavisi od posmatrača, a s druge strane tvrdi se da vreme kvantnog skoka nije merljivo.

Na katedrama na kojima se proučava nuklearna fizika, odnosno raspad atomskog jezgra, važi pretvaranje materije u energiju bez ostatka i u fisionim računima sve se slaže. Na katedrama za astrofiziku, medjutim, pretvaranje materije u energiju ne uzima se ozbiljno, već se masa računa preko jačine gravitacije, koja se opet izračunava  preko Doplerovog pomaka, tako da na papirima nedostaje preko devedeset posto materije u Kosmosu. Umesto da se menja teorija, ovo se u školama naziva „defekt mase“. To jest, kriva je masa što nedostaje, jer šef katedre i profesori „misle dobro i predaju istinu“. Oni su „država za katedrom“. Nažalost, stvari se od Galileja i Đordana Bruna nisu mnogo izmenile.

Tesla je radio i na  specijalnoj „vakuumskoj cevi sa otvorenim krajem“ koja služi kao projektor čestice na neograničene daljine. Ciljanje se vrši elektrostatički, duž elektrostatičkih slojeva atmosfere, koji se mogu videti i golim okom: to su upravo oni slojevi po kojima klize oblaci. Pokazuje se da su polifazni sistem, indukcioni motor i generatori naizmenične struje – manje značajna Teslina otkrića. Najvažnije je svakako ono što se iz njegovih eksperimenata sa etrom i vremenom može izvući kao potpuno nova, kosmološka fizika, utemeljena na energetskoj rezonanciji etra i rezonantnim efektima vremena, i postaviti umesto fizike zasnovane na plitkom i nejasnom konceptu „sveopšteg i večnog kretanja izazvanog silom“.

Teslina glavna otkrića su: prenos energije na proizvoljnu distanciju (zapravo, superprovodljivost prirodnih medijuma), njegove vatrene lopte (fuzija strukturnih elemenata etra u materiju), Teslin visokofrekventni rezonantni oscilator za njegove talase nehercijanskog tipa sa takozvanom bočnom modulacijom (to jest svojevrsne majnd-mašine, koje proizvode polja takvih karakteristika da neposredno interferiraju sa elektromagnetskim poljima ljudskog mozga, prigušujući moždane oscilacije ili menjajući samu prirodu oscilovanja, što u emocionalnom segmentu indukuje razna osećanja i raspoloženja, kao i izmenjena stanja svesti, kao što su kreativnost, hiperpercepcija, hipermnezija, sve do hiperkognicije u kojoj se pojavljuju “relativističke” anomalije u vremenskom domenu), dinamička teorija gravitacije (diferencijalna teorija po kojoj svaki element Mendeljejevog sistema ima svoje G, svoju gravitacionu konstantu; Tesla je ovde nastavio Etvešove radove i izveo niz potvrdnih merenja), i napokon, to je Teslina elektromagnetska teorija, nikada objavljen ai javno formulisana koja ne koristi uobičajene pojmove kao što su „energija“, „talasna dužina“, „frekvencija“ i druge, već umesto njih važe pojmovi: „kriva rasporeda“, „vibracija sistema zavojnica“, „električni pritisak“, „proporcija prenosa“, „etar“, „dinamika električnog fluida“, „geometrijske mogućnosti cevi“ itd.

Od moderne matematike Tesla je koristio samo Furijeove nizove da bi razvijao elektromagnetske entitete u više i niže harmonike, jer se to slagalo sa njegovom osnovnom pretpostavkom o istovremenosti svih delova beskonačnog fizičkog kontinuuma.  Jasno je da se beskonačnost ne može sastojati od neistovremenih delova. Teslina kosmologija je najopštijeg tipa, važi za izotropni i beskrajni, jednom rečju, celokupni Kosmos, dok je Maksvelova elektromagnetika važeća za mala rastojanja; u suštini Maksvel je izvršio matematizaciju Faradejevih džepnih i sobnih eksperimenata, ne konceptualizujući problem do kraja. Nedostatnosti Maksvelove teorije proizvele su kao posledicu velike teškoće u Specijalnoj teoriji relativnosti (odnos energije kvanta i brzine svetlosti u drugom postulatu; sam Ajnštajn zanemario je u foto-efektu relativističke promene prostora i vremena u kretanju, jer ako se energija menja sa brzinom, nikakvog efekta ne može ni biti, ukoliko nema energetske ekvivalencije putanje izbijenog elektrona i upadnog fotona. U opštoj teoriji relativnosti, nedostaci Maksvelove teorije doveli su do ideje svetske linije (zapravo do pankosmičke ekstrapolacije Faradejevih magnetskih linija sila, koje opisuju gvozdeni opiljci na laboratorijskom stolu), najzad do predstave o konačnom svemiru, koji se povremeno sabija u bezdimenzionalnu tačku (problem singulariteta) i eksplodira. Na sve ovo ne bi se smejao samo Tesla, nego sa njim i mnogi antički filosofi i naučnici jasnog uma: Euklid, Platon, Pitagora i drugi.

Nikola Tesla sa svojom naukom isto je toliko značajan i neprocenjivo veliki za savremeni svet planetarnog telekomunikacionog sistema i razrešenje duboke krize vrednosti naučno-tehnološke civilizacije, koja traži svoju filosofsku ontologiju, kao što je za Hrišćansku civilizaciju bio značajan mit Isusa Hrista. Interesantno je da smo tokom stotina i hiljada godina imali toliko mnogo velikih naučnika, ali ni jedan od njih nije dobio svoju crkvu kao što je ima Tesla u Kaliforniji, u San Dijegu, upravo u centru svetske naučno-tehnološke moći. Ni Plank, ni Ajnštajn, ni Bor, ni Pauli, ni NJutn, ni Toričeli, i pored bavljenja alhemijom i teologijom (Njutn), ili astrologijom (Kepler), ili mistikom (Laplas), nisu ubedili kolektivno nesvesno čovečanstvo u transcendentalnu dimenziju svojih naučnih pogleda.

Hrišćanska civilizacija je metafora oslonjena na patnju, žrtvu i iskupljenje, na tajnu krštenja, uskrsnuća i zagrobnog života, ona je trajno obojena čovekom i njegovom osećajnošću. S druge strane, scijentističko doba ima Teslu kao humani simbol jedinstva duha i materije, a umesto mitologije i  religijske metafore uspostavlja veru u naučne principe i jasno vidjenje najdubljih kosmoloških zakona. U istorijskom smislu, Tesla fundamentalno menja oblik religioznosti na planetarnom nivou. Dakle, on nije običan naučnik, pa ni samo genijalan čovek, već svetsko-istorijska pojava najvišeg ranga, koja duhovnost teologije zamenjuje duhovnošću nauke. Uostalom, savremena fizika već je postala filosofija novog doba jer se otvoreno bavi strukturom materije, genezom kosmosa, a od skora i etikom.

Kvantna mehanika kopenhagenškog kruga oko Bora, Hajzenberga i Paulija, nije rešila pitanje osnovne strukturne jedinice materije i principa fuzije (napokon i samu fisiju matematički opisuje jednačina koja se naknadno i nasilno izvodi iz Lorencovih transformacija (E=mc2), relativistička teorija nije rešila problem naučne, tj. substancijalne definicije vremena (vreme je…, pa šta je), a takodje nije objasnila ni sadržinu koncepta sile (u opštoj teoriji relativiteta Fundamentalni tenzor sa malim korekcijama ima istu vrednost kao Njutnova sila (F) i ne daje nikakvo drugo objašnjenje za putanje planeta oko Sunca, sem što se neobrazloženo tvrdi da planete moraju imati putanje kakve imaju zbog oblika prostora, čija se zakrivljenost, opet, ne može drugačije ustanoviti nego po obliku tih istih putanja; radi se o kružnom dokazu, koji ne dokazuje ništa i ne pruža pravo objašnjenje gravitacije i pravu operacionalnu teoriju iz koje bi proisticala mogućnost konverzije gravitacione sile u lokalnu rotaciju i njeno korišćenje).

Teslina fizika realnog fizičkog kontinuuma ili etra i njegova naučna misao naslonjena na predsokratovsku antičku kosmologiju i pitagorejsku generičku matematiku, (a ne na elektromagnetiku devetnaestog veka), nije odmah mogla da bude nastavljena, pre nego što su se pokazala sva ograničenja drugih nastojanja da se jedinstvenom fizičkom teorijom obuvhate zbivanja u fizičkoj realnosti. Posle Černobila svakom je jasno da bez prave koncepcije vremena i bez dubljeg poznavanja strukture materije, razbijanje atomskog jezgra nije ništa drugo do neodgovorno zlo eksperimentisanje na nivou empirijskih metoda. Černobil je početak sloma infantilnih vizija kvantnih mehaničara po kojima su i roštilj, mlin za kafu i mašina za pranje veša trebalo da rade na atomski pogon. A tragedija  space-shutle Čelendžera podsetila je ljudski rod na činjenicu da nije ovladao pravim principima putovanja kroz beskrajni kosmički prostor i da se reaktivnim motorima duža putovanja ne mogu preduzimati. O medicinskim problemima medjuzvezdanih putovanja i da ne govorimo.

Teslina fizika pruža odgovore i ukazuje na intelektualni instrumentarijum kojim se ovi problemi mogu rešavati. Ona se najkraće  može opisati kao interdimenzionalna stacionarna kosmologija i jedina je aktuelna teorija čije mogućnosti nisu ispitane.

Dešava se da izraz koji mi danas upotrebljavamo za neki fizički pojam nije ni postojao u Teslino vreme. Isto je tako i sa načinom pisanja matematičkih iskaza i znakova računskih radnji. (Od velike je koristi za mladog elektroinženjera, koji je, na primer, mnogo puta već čuo da je Julius Robert Majer otkrio zakon o “održanju energije”, da se iznenadi kada, čitajući original, otkrije da Majer nigde i ni u kom smislu ne upotrebljava reč energija; ili kada kod Arhimeda i Galileja, koji su sve izvodili matemataičkim putem, ne nadje ni jedan znak računskih radnji; ili kada vidi da čak i Njutn, koji je već bio pronašao infinitezimalni račun, još uvek sve dokazuje geometrijski, isto kao Euklid i svi drugi naučnici u vremenskom razmaku izmedju njih dvojice.)

Za razumevanje Tesle je apsolutno neophodno ne samo čitanje njegovih originalnih tekstova, već i razjašnjavanje sadržaja termina njegovog naučnog jezika, da i ne spominjem šifrovani deo zaostavštine gde je jedan te isti pojam korišćen u različitim kontekstima, tako da ima n-faktorijal kombinacija semantičkih izvoda. Bez jasne hipoteze Tesline teorije i podudarnog obrasca mišljenja, ovo je praktično nemoguće razumeti.

Avangardna svetska nauka polako se okreće Tesli. Nisu u pitanju ni komercijalni, ni univerzitetski segmenti naučnog mišljenja, već javnosti nepoznati pikovi svetske moći, čvorovi difuzne mreže svetskih upravljača globalnog informatičkog i scijentističkog čovečanstva, u kome su svi pojedinci povezani sa svim drugim pojedincima kanalima svetskih telekomunikacija i to na samo dva opšta principa: srodnosti ideja i nivoa inteligencije.Medjutim, ono što ih sve spaja fundamentalno jeste subjektivna relacija prema vremenu kao suštini nove civilizacije. Sve dosadašnje civilizacije zasnovane na ontosu prostora (tj. na prostoru kao njihovoj suštini) samo su istorijske činjenice.

U Teslinom planetarnom društvu sva će energija biti crpljena iz nepotrošivih i besplatnih prirodnih izvora. On je ukazao na to da je Zemlja jezgro ogromnog generatora i da rotacijom elektriše sporiju jonosferu milijardama volti i ampera, da zapravo, čovečanstvo živi u sfernom kondenzatoru neizmerne snage, koji se sam od sebe neprestano puni i po želji se može prazniti. Postoji jonosfera (faza), dielektrik (atmosfera) i Zemlja (nula). Imamo, dakle strujno kolo koje daje prirodni elektricitet neograničene snage, to jest čistu energiju, koja ne trpi nikakvu konverziju: izvrši rad i u istom obliku vrati se u prirodnu sredinu, u sistem planete Zemlje.

Postoje i Teslini linearni akceleratori u obliku otvorenih vakuumskih cevi, to jest cevi koje rade na sobnoj temperaturi i čiji se energetski snop ne rasipa, jer ne putuje kroz prostor već je navodjen elektrostatičkim karakteristikama cilja, tako da na bilo koju distanciju može da se prenese bilo koja količina energije indukcijom. To su Teslini čuveni „zraci smrti“ napravljeni prema modelu funkcionisanja Sunca. Kenet Korum, koji je ponovio Teslin eksperiment u Americi i dobio efekte ipak nije shvatio poentu: Tesline čestice ne putuju kroz prostor kao loptice ili Hertzovi talasi, već nastaju iz indukcionih polja, baš kao i njegove već spomenute „vatrene lopte“. Radi se o Teslinoj originalnoj teoriji kosmičkog zračenja, koju je i eksperimentalno dokazao.

Teslino obrtno magnetsko polje ima univerzalno važenje. Naprosto, to je jedna istina dublja od ljudske gnoseologije i ljudske osećajnosti, istina matematičkog tipa, čija ideja se neposredno ostvaruje u svakoj instanciji kosmičkog Bića.

Usudjujem se da zaključim da ni Teslin indukcioni motor, takozvani asinhroni, nije konceptualno dovoljno proučen. U njemu se nalazi još neotkrivena tajna rotacije nebeskih tela i rotacije uopšte. Ubrzano kretanje Teslinog jajeta proističe iz promene geometrije polja, a ne iz dodavanja kvantuma magnetske sile. Rad ovog motora izgleda jasan, baš kao što je nekada, pre Galileja i Njutna, svakome izgledalo jasno da je težina tela uzrok njegovog slobodnog pada.

Od drugih Tesliniih enigmi, neproučene su: radio-tehnika (više neometanih emisija na istoj frekvenciji) sa dvanaest u suštini neprimenjenih patenata); struktura materije („Običavao sam da razbijam atom ne oslobadjajući nikakvu energiju“ – izjava N. Tesle iz 1923. g.); gravitacija (model gravitacionog motora sa olovnim rotorom i statorom od stakla, koji radi jednom godišnje, reagujući na konstelaciju planeta); teorija etra (materija se struktuira iz etra i opnovo rastvara u etar, po jednostavnim matematičkim zakonima, ali nešto više materije nastaje, nego što nestaje – odatle povremene kosmičke katastrofe); Teslini medicinski aparti i dejstvo Teslnihi niskofrekventnih talasa na rad mozga (izazivaju kontrakciju i dilataciju subjektivne vremenske baze, tj. promenu psihološke sekunde).

Tesla je smatrao istinitom Budinu ideju o “ja” kao o iluziji. “Zaista,” govorio je, “mi nismo ništa drugo do talasi u  subjektivnom prostoru i vremenu i kada ti talasi iščeznu, iza nas ne ostaje ništa… Nema individualiteta. Ne može se reći da talas u okeanu ima individualnost. Postoji samo iluzorno sledovanje talasa jednog za drugim. Vi niste ista osoba koja ste bili juče; i ja sam samo niz približnih egzistencija, ne potpuno istih. Ovaj

lanac je ono što proizvodi dejstvo trajnosti, slično pokretljivosti slike, a ne moja subjektivna i pogrešna predstava o mom realnom životu”.

Kada zamišljam Teslu, ne vidim ga nasmejanog, nego žalosnog zbog onoga što ljudi sami sebi čine, u svojoj neizmernoj podredjenosti nepoznatim prirodnim silama.

Nije kraj. Novi je početak.

. . .

43 komentara

 • Odlicno profesore, ohrabrujete ljude da uce i rade. Rezultati su u skladu sa ulozenim trudom, medjutim to nije ni pozitivno ni negativno. Jednog dana ce svakome na planeti biti jasno, tu smo da otkrivamo tajne prirode, da pomazemo jedni drugima, da se, kako je rekao gospodin Tesla svi radjamo kao Hrist, Buda ili Zaratrustra. Jednog dana sigurno… Ovaj sistem puca.

 • To su potvrdili i akceleratori u Italiji 2000. godine da svjetlost nije najbrža. Evo sad i CERN. Malo po malo oni pripremaju svijet da konačno kažu ovo:

  http://www.youtube.com/watch?v=zW-ZqutogB4 🙂 🙂 🙂

  (Izvinjavam se, ali mi došlo da stavim baš ovaj link što nađoh da je neko okačio na jednoj temi u vezi globalizma, jer se od Tesline izjave 1901. godine zna što i kako oko brzine svjetlosti 🙂 )

  Veljo, šaljite bre taj žiro račun pa da uplatimo koji dinar i euro za Institut Tesle.

  SVI ZA TESLU, TESLA ZA SVE ! 🙂

  Šta to pada? Pada vlada pseudonauke, diktatura i terorija po zdravom mozgu koja traje 106 godina. Tesla još jednom dokazuje svoj proročki, umni pogled.

  (Sve najbolje profesore želim, dobro predavanje u Moskvi sljedećeg mjeseca na Lomonosovu, i kao i uvjek – puno uspjeha)

 • PROŠETAJMO SAMO KROZ DIO NEKIH DOKAZA – da ne živimo u lažima, ne znanju i nerazumijevanju koje proističe iz toga!

  “ U vreme kada je javnost, u leto 2000. godine, obaveštena da je u akceleratorima u Prinstonu i Firenci, gotovo istovremeno, ostvarena brzina veća od svetlosti, u australijsko-američkom magazinu „Nexus“ objavljeno je moje pismo-podsetnik da je Tesla još 1900. tvrdio da su talasi koje je poslao iz svog odašiljača obišli Zemlju brzinom od 470.000 km/sec (moja prim. Na osnovu rada u Koloradu Spingsu i putem kule Vordenklif). Između mnogih pisama koje sam tada dobio posebno je zanimljiva priča Brajana Selara, direktora Mount Gungin Radio opservatorije i tehničkog direktora SETI (Search for Extraterestrial Inteligence) programa za Zapadnu Australiju…“

  (Aleksandar Milinković, Tesla-čarobnjak i genije,“Zlaja“, Beograd, 2006, str. 71 i 72.)

  DRUGI O TEORIJI RELATIVNOSTI iz „Die größte Mystifizierung in der Geschichte der Wissenschaft: Die Relativitätsthe orie“

  -Maurice Allais, nobelovac: „Mnogo prije nego ijedan eksperiment u fizici bi jedno jurističko istraživanje, moglo da otkrije navodnu istinitost Teorije relativnosti“.

  -Kritičar nauke KAMMERER 1961 „Kada bi danas Teorija relativnosti bila izbrisana iz fizike, ona ne bi ostavila nikakvu prazninu. Jer nikakvo objašnjenje je daleko bolje od jednog besmislenog, navodnog riješenja, koje vodi ka jednom pogrešnom osjećaju znanja.“

  -Gothard Barth (fizičar) „Najveći problem teorijske fizike nisu Ajnštajnove teorije, relativiranje vremena-prostora, zakrivljeni prostor ili paradox “ blizanci“. Potpuno je ne shvatljivo da je ova diletantska glupost mogla da osvoji čitav svijet. Ovdje vidimo jedno potpuno skretanje od racionalizma XIX vijeka, prema mistično–magičn om mraku. Moralo je više sretnih (ili nesretnih) slučajeva da se susretnu, tako da ova neshvatljiva prevara uskoro (već 80 godina), jednom eksaktnom naukom zavlada. Teorija relativnosti pruža jedno fiktivno riješenje za problem koji ne postoji – jedan Hokuspokus.

  -Fizičar Julio Palacios Ernest Rutherford je Teoriju relativnosti označio kao vic. -Lorentz je čitav život odbijao Einsteinovu Teoriju relativnosti i objašnjenje njegovih formula.

  -Herbert Dingle je prošao najgore. On je bio predsjednik astronomskog društva Velike Britanije i poznati relativist dok nije počeo da sumnja u Teoriju relativnosti i na kraju je postao protivnik. Dok je bio relativist mediji su stalno objavljivali njegove ideje, a kada je postao protivnik samo je na početku uspio da objavi nešto od kritike Teorije relativnosti, u časopisu „Nature“ nakon čega mu bude uskraćeno daljnje objavljivanje. 1956 je rekao: „Čudna i jedinstvena je Einsteinova teorija, kroz paralizirajuće svojstvo kojim djeluje na razum“.

  -Louis Essen, engleski fizičar koji je 1955. konstruisao prvi atomski sat je napisao jedan artikel – „Teorija relativnosti, šala ili prevara?“

  -W. Dissler je napisao jedan rad sa naslovom- „Vodi li vjerovanje u Einsteinovu Teoriju relativnosti, na jedan način prema mentano – intelektualnom invalididetu?“

  -Frederick Soddy, američki nobelovac, otkrivač izotropije je 30.06.54. u Lindau rekao: „Kada jedan student počini jedan takav zločin i frizira njegove brojeve i račune, da bi dobio tačan rezultat, on bi bio proglašen kao sramota za školu. Ove teorije, posebno Teorija relativnosti i Kvanta fizika, imaju transcedentalnu osnovu i graniče na bizarno, tako da je osnovano pitanje, koliko uopšte mogu da vrijede kao ozbiljna nauka? Sa time je počela jedna velika prevara , koja prema mom mišljenju mora biti označena kao korak unazad u carstvo fantazije i mistike. Pravi krivac je Einstein.“ Ovaj govor je bio od njegovih kolega kao i medija cenzuiran i samo jedan manji dio je došao do javnosti.

  -Oskar Kraus profesor na univerzitetu u Pragu i kasniji koautor knjige „100 autora protiv Einsteina“ je napisao 1925. godine jedno otvoreno pismo Einsteinu i Max von Laue u kojem piše: „Vi (Einstein i Laue) pokazujete diječje bolesti. Ove bolesti su smrtne; i Teorija relativnosti ih neće preživjeti. Ništa od invariantnosti brzine svjetlosti neće preostati; prostor neće biti zakrivljen, istovremenost neće biti relativna. Ja izgovaram ova predviđanja sa takom tvrdokornošću, koja je znak jednog á priori u istinu ubjeđenog filozofa.“

  -Albert Einstein u pismu svom drugu Solovine 1949:“Vi zamišljate, da ja sa jednim mirnim zadovoljstvom mogu gledati na moje životno dijelo, ali izbliza gledano, izgleda potpuno drugačije. U mom dijelu ne postoji ni jedan jedini pojam, za koji sam uvjeren, da će u budućnosti ostati postojan, i ja se osjećam potpuno nesigurno i pitam se, da li sam uopšte na pravom putu…“

  -Wilhelm Conrad Röntgen, Nobelovac: „Meni ne moze nikako uci u glavu da su potrebna takva apstraktna posmatranja i pojmovi, da bi smo razumjeli prirodne pojave. Odakle dolazi to da me niko ne razumije a svi vole?“

  http://www.24sata.info/lifestyle/nauka/73405-Einstein-okrece-grobu-Otkrivene-cestice-brze-svjetlosti.html

  http://www.ekkehard-friebe.de/Hundert-Autoren.pdf

  http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0808/0808.1117v1.pdf

  http://www.guspepper.net/electro/Segundo%20semestre/Seminarios/Funez.pdf

  http://www.jocelyne-lopez.de/blog/2008/02/go-mueller-praesenz-im-internet-und-in-bibliotheken/

  http://www.jocelyne-lopez.de/blog/2007/12/gotthard-barth-der-gigantische-betrug-mit-einstein/

  http://www.val-znanje.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1335:inteligentne-eterske-energije&catid=37:tekstovi&Itemid=172

  http://www.val-znanje.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1329:eterska-fizika-i-relativizam&catid=37:tekstovi&Itemid=172

  http://kpv.rs/?p=1079[http://kpv.rs/?p=1079]

  http://www.sendspace.com/file/nhmc83

  http://www.ekkehard-friebe.de/Dissler.htm

  http://www.4shared.com/dir/-E0w6uTo/sharing.html#dir=25907944

  http://www.sendspace.com/file/50y1yx

  http://www.sendspace.com/file/nb7v8t

  http://mimo-2.bloger.hr/

  https://skydrive.live.com/?cid=e9d7e56eb0926252&sc=documents

  http://manipulatorzy.salon24.pl/126122,albertowi-einsteinowi-poswiecam-cz-2

  http://www.worldsci.org/php/index.php?tab0=Scientists&tab1=Countries

  http://www.ekkehard-friebe.de/Integer.htm

 • Da se ispravi:

  “ U vreme kada je javnost, u leto 2000. godine, obaveštena da je u akceleratorima u Prinstonu i Firenci, gotovo istovremeno, ostvarena brzina veća od svetlosti, u australijsko-američkom magazinu „Nexus“ objavljeno je moje pismo-podsetnik da je Tesla još 1900. tvrdio da su talasi koje je poslao iz svog odašiljača obišli Zemlju brzinom od 470.000 km/sec. Između mnogih pisama koje sam tada dobio posebno je zanimljiva priča Brajana Selara, direktora Mount Gungin Radio opservatorije i tehničkog direktora SETI (Search for Extraterestrial Inteligence) programa za Zapadnu Australiju…“
  (Aleksandar Milinković, Tesla-čarobnjak i genije,“Zlaja“, Beograd, 2006, str. 71 i 72.)

  i doda:

  “ Teslina sijalica za molekulsko bombardovanje bila je predak jednog drugog vrlo savremenog otkrića – ciklotrona za razbijanje atoma. Ciklotron, koji je u toku poslednjih 20 godina stvorio E.L.Lorens… Mala staklena lopta, od šest cola ili manje u prečniku, koja je predstavljala Teslinu sijalicu za molekulsko bombardovanje, imala je isto razorno dejstvo za čvrstu materiju, a vjerovatno i mnogo jače, nego ijedan današnji ciklotron (reaktor) za razbijanje atoma i pored sve svoje ogromne veličine.“
  (Džon Nil, Nenadmašni genije, Metafizika, Beograd, 2006, str. 192. /knjiga je prvi put objavljena novembra 1943/)

  -Tesla gospođi Ketrin Džonson 1894.g :

  “ Doći će vrijeme kada ćete i na parobrodu koji plovi preko okeana svakodnevno moći da čitate novine s važnim vijestima iz svijeta, i kada ćete, koliko god daleko bili, pomoću džepnog instrumenta sa žicom zabodenom u zemlju, moći da razgovarate s prijateljima koji će kod kuće imati slično podešen instrument.“
  (Mark Sajfer, Čarobnjak-život i vreme Nikole Tesle, Stylos, Bg, 2006, 134.)

 • „… Posljedica njihovog otkrića (Majklsona i Morlia 1881.) nisu postale očigledne sve do početka narednog vijeka, čitavu deceniju poslije Teslinog predavanja, kada je Ajnštajn iskoristio Majklson-Morlijev eksperiment da, po prirodi stvari, „etar ne može da se detektuje“, i da je on, štaviše, nepotreban za objašnjenje toga kako svjetlost može da putuje kroz kosmos.
  Profesor fizike Edvin Gora, sa koledža Providens, među čijim su mentorima bili Arnold Zomerfeld i Verner Hajzenberg, izjavio je da etar ne može da se detektuje tehnikama iz XIX vijeka i da je Ajnštajn zamjenio stari etar novim, neeuklidskim pojmom prostor – vrijeme. Taj novi, apstraktniji etar, imao je neobična svojstva poput toga da je dozvoljavao da se prostor zakrivljuje oko tijela s gravitacijom. Tesla se u tom pogledu nimalo nije slagao sa Ajnštajnom i nikada nije odbacio sveprožimajući etar, te je govorio da prostor ne može da se krivi jer „nešto ne može da djeluje na ništa“. Svjetlost se, prema Teslinom mišljenju, krivila oko zvijezda i planeta jer ju je privlačilo energetsko polje. Gora se složio s tim da bi dvije zamisli o zakrivljenom prostoru i o energetskom polju zapravo mogle biti dva djelotvorna načina da se opiše ista stvar.“ (Mark Sajfer, „Čarobnjak, život i vreme Nikole Tesle-biografija jednog genija“, Stylos, Beograd, 2006, 107 i 108.)
  Ovo što sam citirao je i jedan poznati propust i greška koju ima Doplerov efekat, jer se svjetlost mora gubiti zbog rasprostiranja u medijumu, tj. etru. Dakle, ovo citirano su dva djelotvorna načina da se opiše ETAR. Tesla je u predavanju 1893, objasnio odnos između električnih pojava i strukture etra, na čemu se i bazira razumijevanje toga kako se energija može uspješno prenositi bežičnim putem („O svetlosti i drugim pojavama visoke frekvencije“, Nikola Tesla, „Predavanja“, Izabrana dela Nikole Tesle, tom prvi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006, 167-233.). Otuda beskonačna, slobodna i besplatna energije.

 • Da, da. O tome sam našao nešto slično iako mi je to zasad nedovoljno raščivijano. Može li to nuditi odgovor na onaj pokušaj Milgroma 1986. da modifikuje Njutna, dajući pitanja ali ne i odgovore što je u praksi relativista?? 🙂
  Čini mi se da sve to (uz etar i električno polje) možda objašnjava zašto zvijezde sa periferije galaksije znaju okretati se drugim tokom od onih bliže centru?

 • Antimaterija je otkrivena 1932. godine nakon višedecenijskog teoretisanja.
  Jedno od glavnih pitanja je ZASTO se materija i antimaterija nisu međusobno uništile u vreme „Velikog praska“, što bi stvaranje svemira i pojavu života učinilo nemogućim, i ZASTO je materija preovladala.Velimire,ako imate neko razumno OBJASNJENJE?Osim onoga da se PROSTOR GENERISE IZ VERMENA KAO JEDNE BESKONACNOSTI,A da se MATERIJA GENERISE IZ PROSTORA kao OPSTEG ZAKONA i MAPRITANJA Univerzuma po VREMENU…itd.PROFESORE SVE NAJ

 • Dragi prijatelji,

  ja bih želeo da Vama, ko je zainteresovan, pre puta u Moskvu održim predavanje koje sam spremio za Lomonosov….To bi trebalo da se desi za jedno petnaestak dana, pa ću Vas ovde o tome obavestiti. Voleo bih da proverim da li je sve jasno i da čujem kritike…

 • Naravno da ima znatiželjnih za čuti to predavanje, dragi Veljo. Meni je žao što to neću moć čuti, jer će to, pretpostavljam, biti negdje uživo u Beogradu i neće biti snimano i okačeno nakon predavanja u Moskvi!?

 • @Ivan T,komentar na vesti iz slovenije :
  Postoji u Srbiji neobjavljena reformisana teorija fizike kinematike u kojoj umesto s-VREMEna kao jediničnog dimenzionog matematičkog parametra,a koje je izbačeno,postoji PROMENA=KRETANJE izraženo sa DEFINISANOM JEDINIČNOM v-BRZINOM,ali sumnjam da će se Slovenci setiti definiranju svega važnog što ova teorija pruža u odnosu na klasičnu kinematiku,no neka istražuju ja im želim originalna otkrića i uspeh u razvoju novog,po meni revolucionarnog,kvaliteta shvatanja prirode..
  ..OVA TEORIJA MENI JE UTEMELJENJE TEORIJI ETRA ! I OBJAŠNJENJE FUNKCIJE ETERSKE DINAMIKE !
  ..ja sam negde na Džonsonovom sajtu predložio profesoru Abramoviću da potpuno izbaci vreme iz fizike pa da sa tog aspekta 100% evidentne pojave KRETANJA=PROMENE bez teško definitljivog pojma VREME,sagleda na primer zakon koji objašnjava ono što je Tesla konstatovao,da je ukupni priraštaj=nastajanja atoma=mase u UNIVERZUMU veće od ukupnog nestajanja=isčezavanja !
  ..neželeći da umanjim značaj Teorije o vremenu i saznanja iz nje kojim se objašnjava pojavljivanje i nestajanje U PROSTORU I VREMENU kantine mornara sa Eldridža a i sam fenomen TRANSPONDER eksperimenta transponovanja Eldridža u kome nestaje na jednoj a nastaje na ekstremno distanciranoj lokaciji u ETRU..
  ..meni su oba teorijska gledišta vredna kao korisni izvori saznanja ispravne moderne fizike.
  Vi koji čitate ovo zapamtite razliku onoga koji razume ono što vidi na trapezu od onga ko izvodi trostruki salto mortale,verujte ogromna je..

  NS

 • e,,,,, moj VELIMIRE$$$!!!!!!!!!!!!!GLUPOST ,PAMET!!!!!NEEEE MOZE,NIITI DA ZAKKNJUCI,,,,,,,,,NITI DA PRIMETI NITI .>>>>>>>>>>>>>…………l.POSTOJI MOJ VELJOOO))))!!!!!! APSOLUTTTNA >>>JE I TREBA DA SE oslobodi //OSLOBODi se ,SAMEEEEE….MOJ VELJOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!JAKOOOOOO JE TESKOOOO GLUPOST SINHRONIZOVATI …..MOJ VELJOOOO!!!!!!!!!!!!

 • MENI JE VELIMIRE SVEEEE TOOO JASNO !!!!!!!!!!!! KADA VAM JE PREDAVAJNJE PRE LOMONOSOVA ,MOJ VELJO …VELIMIRE …KAaaaaaadaaaaaaaaa????? PRe 1 NOVEMBRA?????

 • Samo da znaju svi oni „intelektualci i patriote“, da je o prof.dr.Velimiru Abramoviću u njemačkim naučnim časopisima pisano da je najveći naučnik danas sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Tako neka svi oni preispitaju svoju savjest što cenzurišu i stopiraju ovog čovjeka, sve te velike „patriote i intelektualci“.

 • „Život je ritаm koji se morа spoznаti. Jа osjećаm tаj ritаm i uprаvljаm se po njemu i prepuštаm mu se. On je vrlo zаhvаlаn i dаo mi je znаnjа kojа imаm. Sve što živi povezаno je dubokim i divnim vezаmа: čovjek i zvijezde, аmebа i Sunce, nаše srce i kruženje beskonаčnog brojа svetovа. Te veze su nerаskidive, аli one se mogu pripitomiti i umilostiviti tаko dа čovjek i sаm počne dа stvаrа nove i drugаčije odnose u svijetu, а dа stаre ne nаruši. Znаnje dolаzi iz vаsione; nаš vid je njegov nаjsаvršeniji prijemnik. Imаmo dvа okа: zemаljsko i duhovno. Trebа nаstojаti dа onа postаnu jedno oko. Univerzum je živ u svim svojim mаnifestаcijаmа, poput kаkve misleće životinje. Kаmen je misаono i osjećаjno biće, kаo što su to biljke, zvijer i čovek. Zvijezdа kojа sijа trаži dа je gledаmo, i dа nismo oveć obuzeti sobom rаzumjeli bismo njen jezik i poruke. Svoje disаnje, oči i uši čovek morа usklаditi sа disаnjem, očimа i ušimа univerzumа.“
  (Nikola Tesla)

 • Обратите пажу на Теслину тврдњу како знање долази из васионе. По њему је Космос жив интелектуалан организам – дисипативан систем. Као и сваки жив организам, и Космос, да би опстао, мора да се храни. Тесла нам није ништа рекао о томе са каквом се храном храни и ко га храни. Очигледно је да та храна долази споља, из једног правца, на једном месту, које на тај начин постаје чврста референсна тачка коју је могуће локализовати. Неко или нешто, из себе еманира…? Ако је то тачно морамо се запитати шта је еманат? Као што сунце еманира/зрачи и сунцокрет се окреће према његовој светлости које је за њега храна, тако исто и Космос прима однекуд светлост од којег зависи његово опстајање и трајање.

 • Поменуо сам сунце које еманира/зрачи па је потребно запитати се шта је сунце? Да ли је мртво небеско тело, живо биће које метаболира или отелотворени део Божијег еманата као његов амбасадор који нам приноси поруке које морамо да дешифтујемо и разумемо.

 • Шта каже Тесла о настанку материје у Универзуму:

  ”За настајење првобитне материје из етра, те примарне супстанце која прожима Универзум, постоје докази да овај процес непрестано тече и то тако да се у исто време материја раствара у етру. То је повезано са ротацијама налик на навијање и одвијање сата. Моје фундаментално откриће које намеравам да обзнаним у блиској будућности показало је да прва од ових операција произилази из друге”.

  Биће нам лакше да дискутујемо о етру ако пронађемо синоним за њега. Ја сам га већ пронашао и тврдим да је то УМ. Божији УМ. Свемир, још један синоним.

  Сада постаје јасно да материја настаје еманацијом Ума после чега одмах почиње еволуција материје која се завршава…чиме? Одлична тема за дискусију!

 • Ако студирамо науку у последњих 500 година, уочићемо да је њен први циклус почео на крилима ренесансе са Леонардом, Бошковићем и Њунтном. Сви они су искрено веровали у Бога па том циклусу можемо наденути име ”Побожна Европска наука”.

  Наследили су је Просветитељи чији се циклус завршио крајем двадесетог века. То је била наука Маркса, Фројада, Дарвина и Ајнштајна – безбожна наука. Ми смо били заслепљени њеним достигнућима за која смо веровали да су ненадмашна па нам је промакло да видим сву њену монструозност. Ми слободно можемо рећи да је то била ”Јеврејска наука”. На крају века нам је оставила у наслеђе средства за масовно уништење људске психе уз помоћ Фројдових квази научних теорија до Марксових које су нас одвеле до Стаљина и Пол Пота и масовних уништељ милиона недужних људи. Дарвинових које су се завршиле са еугеником и расистичким теоријама. Нихилизам је иза себе оставио етички модел који у свему томе не види ништа лоше.

  Трећи, одлучујући циклус развоја науке у правом смислу те речи припада Словенским народима. Русија расположе свим неопходним факоторима да створи научне центре и привуче генијалне мозгове из целог света. Ускоре ћемо бити сведоци бекства таких из Америке па их треба дочекати раширених руку. То ће покренути незаустављиву реку људи жељних слободе коју ће наћи у Русији.

  ”Теслину науке будућности” бих ја преименовао на ”Словенска свеживотна наука” а њен угаони камен уграђен у њене темеље је не самоТесла већ и Милева Марић и остали.
  А ми Срби колико можемо, а можемо много!

 • Кратко питање модератору:

  Зашто се мој текст писан ћирилицом на сајту појављује на латиници?

  Хвала на одговору

 • @ Dragoslav Bajagić

  Već smo više puta odgovarali na ovo pitanje.

  Ćirilica je vidljiva ako blog čitate pre ko Explorera, dok preko drugih pretraživača se prikazuje samo latinica.

  Odgovor zašto je to tako je što se na konzoli bloga jednim programom ćirilica automatski prebacuje u latinicu. To je uradjeno zbog svih onih koji nas prate iz sveta a ne znaju ćirilicu.

 • Inman o Tesli.

  Vlasnik veb sajta theoatmeal.com, Matthew Inman, napisao je izvanredan članak o Nikoli Tesli. Inače, veb sajt ima preko 4,5 miliona jedinstvenih posjeta mjesečno, a Inman je jedan od najpoznatijih i najuticajnijih pisaca na Internetu.

  http://theoatmeal.com/comics/tesla

 • Ток било које врсте може да пролази поред нас без нас, или да нас понесе са собом

  Предпоставимо да посматрач који седи поред аутопута посаматра пролазак три аутомобила различитих брзина кроз тачку САД која је изпред њега, видео је најбржи ауто који је већ прошао. Мало спорији који управо пролази поред посматрача и најспорији који му прилази. Најбржи ауто је прошао поред њега и за њега је он прошлост. Следећи, који пролази поред њега је садашњост а трећи који му прилази је будућност. То што је гледао код њега стварало илузију прошлости, садашњости и будућности

  За посматрача који се налазио на старту, све три аутомобила су за њега у исто време постали прошлост чим су нестали иза хоризонта. Он је регистровао само старт времна и не зна шта ће се касније десити. Посматрач који није био на старту, не зна где и када се десио, и док седи поред пута, гледајући аутомобиле који пролазе поред њега, верује да посматра ток времена. Трећи посматрач који све посматра из птичје/Божје перспективе види пре старта време које мирује у облику тачке, која се после старта напреже и све више разтеже.  

  ПРОТОК – ТОК – ДОТОК

   Не постоји будућност већ само ПРОШЛА прошлост, МИМОХОДНА прошлост и НАДОЛАЗЕЋА прошлост.  Ми остајемо ту где смо или крећемо са њом ако се препустимо току времена. Све док само посматрамо збивања, налазимо се ван његовог тока. Ако кренемо заједно са њим, прошлост није ПРОШЛА поред нас. Ми можемо да сустигнемо и престигнемо прошло(ст) и тада имамо осећај да се крећемо ка будућности. Будућност је будућа прошлост! Све што је прошло(ст) ми поново можемо да
  доживимо и оживимо!

Ostavite komentar