Djordje Otašević

* * *

.

Kolos

.

 

На­рав­но да ће до­ћи. Сад нам је по­треб­ни­ји не­го икад. А он ни­је би­ло ко. Ни на­ши не­при­ја­те­љи, исти­на, ни­су за пот­це­њи­ва­ње. Али он! Ви­ши је од пла­ни­не, ја­чи од ло­ко­мо­ти­ве. Три пе­че­на во­ла ни за пред­је­ло му ни­су до­вољ­на. И увек је спре­ман да нам при­ско­чи у по­моћ. А сад нам је она за­и­ста по­треб­на.

Ко­лос је по­ла­ко, с но­ге на но­гу, ко­ра­чао ка гра­ду. Зе­мља је по­дрх­та­ва­ла под ње­го­вим огром­ним сто­па­ли­ма. Из ку­ћа, сру­ше­них џи­нов­ским ци­пе­ла­ма, ста­на­ри су му ма­ха­ли. На­по­ла згње­че­ни љу­ди, с до­њом по­ло­ви­ном те­ла ути­сну­том у зе­мљу, ус­хи­ће­но су га по­здра­вља­ли. Ра­дост се за­ра­зно ши­ри­ла. Ко­лос је сти­гао!

С ви­си­не је љу­ти­то гле­дао цр­не тач­ке, спо­ре и не­спрет­не, око сво­јих но­гу. Увек му упр­ља­ју ци­пе­ле. За­гле­дан у зе­мљу ни­је при­ме­тио облак, бео и па­пер­јаст, ис­пред сво­је гла­ве. Ко­лос се, уз тре­сак и ло­мља­ву, сру­шио на град.  Из зја­пе­ће ру­пе на че­лу ши­кља­ла је крв. По­то­ци, ре­ке кр­ви пла­ви­ли су уске ули­це.

Знао сам да ће до­ћи. Ни­ка­да нас ни­је из­не­ве­рио. И ка­ко се са­мо се­тио на ко­ји на­чин да по­ра­зи на­ше не­при­ја­те­ље! Не сво­јим че­лич­ним ми­ши­ца­ма, не си­ро­вом сна­гом, ма­да му ње не мањ­ка, већ гла­вом. Из ове ру­пе на че­лу ис­ти­че наш спас. Бу­ји­ца, ко­ја но­си све пред со­бом, до за­ла­ска сун­ца ће по­ме­сти не­при­ја­тељ­ске ар­ми­је, њи­хо­ве елит­не је­ди­ни­це ће се по­пут сле­пих ма­чи­ћа по­да­ви­ти. И про­кли­ња­ће дан ка­да су кре­ну­ли на нас. До­кле год је Ко­лос на на­шој стра­ни, а би­ће за­на­век, ми смо не­по­бе­ди­ви. Јер он је ви­ши од пла­ни­не, јер он је ја­чи од ло­ко­мо­ти­ве. Шест пе­че­них во­ло­ва ни за пред­је­ло му ни­је до­вољ­но. А са­да је по­ка­зао да уме и гла­вом да се слу­жи. И је­два че­кам да ви­дим шта ће му сле­де­ће па­сти на па­мет.

. . .

Preporuka filma za večeras

Originalni film King Kong o ljubavi velike gorile i glumice iz 1933 godine je nezaboravan. No, sva je prilika da se neće dopasti vašoj deci jer je u crno beloj tehnici, bez mnogo fantastičnih trikova i bravuroznih scena.

Zato vas upućujemo na noviju verziju, spektakl iz 2005-e godine koji je snimio Piter Džekson, tvorac filmske epopeje Gospodar prstenova. Iako ni približno nije ponovio uspeh sa avanturom Gospodara, ovaj film je zabavan i atraktivan za gledanje.

Film za celu porodicu.

.

King Kong

httpv://www.youtube.com/watch?v=AH3zYN8MmeU

.