Grčka Pravoslavna Crkva

 

Proglas Grčke Pravoslavne Crkve protiv masonerije i anatema SPC protiv slobodnog zidarstva kao posebne okultne religije

Masonska propaganda ubedjuje javnost i stanovništvo da u njenim redovima ima i da je bilo pravoslavnih sveštenika, pokušavajući da dokaže da Pravoslavna Crkva nema ništa protiv masona, što nije istina. S druge strane, SPC – Srpska Pravoslavna Crkva je anatemisala masoneriju i svako ko se uključi u rad slobodnih zidara odstupa od hrišćanstva. Pročitajte u nastavku proglas Grčke pravoslavne crkve protiv masonerije.

. . .

Arhijerejski sabor Grčke crkve je na svom zasedanju 12. oktobra 1933-e godine jednoglasno usvojio sledeći proglas:

„Slobodno zidarstvo nije obično filantropsko udruženje ili filosofska škola, već predstavlja mistični sistem koji podseća na antičke paganske misterijske religije i kultove iz kojih i sama vuče korene, a čiji je nastavljač i obnovitelj.

Ta veza između slobodnog zidarstva i antičkih idolopokloničkih misterija pokazuje se u svemu onome što se događa i izvodi tokom inicijacija. Kao i u ritualima drevnih idolatrijskih misterija, ponavlja se drama delovanja i smrti magijskog boga, kada inicijant umire zajedno sa zaštitnikom religijske magije, a koja je uvek mitska osoba koja simbolički predstavlja Sunce prirode, koje umire zimi, a ponovo se rađa u proleće.

Isto tako, u inicijaciji trećeg stepena, gde je zaštitnik slobodnog zidarstva Hiram, na izvestan način ponavlja se njegova smrt kada inicijant pati zajedno sa njim i, čak, biva udaran istim predmetima, po istim delovima tela, kao i Hiram. Prema priznanju uglednog učitelja slobodnog zidarstva, Hiram je, kao Oziris, kao Mitra i kao Bahus – jedna od personifikacija Sunca.

Tako je slobodno zidarstvo, kako je već rečeno, magijska religija, potpuno različita, odvojena i strana hrišćanskoj veri. Činjenica da poseduje sopstvene hramove sa oltarima – skida svaku sumnju sa ove tvrdnje … Ovo ima svoje religijske ceremonije … Ima svoje inicijacije, sopstvene rituale, hijerarhijski poredak i strogu disciplinu.

Kao što se može zaključiti iz masonskih Agapa i proslava zimske i letnje ravnodnevice sa religijskim obredima i opštom radošću – ono je fiziolatrijska religija. Zaista se, na prvi pogled, čini da se slobodno zidarstvo može izjednačiti sa svakom drugom religijom, zato što ono nije direktno zainteresovano kojoj veri inicijant pripada.

Ovo se, međutim, objašnjava njegovim sinkretičkim karakterom i dokazuje nam da je, u ovoj tački, ono samo plod i nastavak antičkih idolatrijskih misterija, a koje su među inicijante primale obožavaoce svih bogova. Ali, kako magijske religije, i pored tobožnjeg duha tolerancije i prihvatanja drugih bogova, teže sinkretizmu koji potkopava i postepeno ruši poverenje u druge religije, tako danas masonerija, koja želi da u sebi postepeno sažme celo čovečanstvo, obećavajući da će doneti moralno savršenstvo i poznavanje istine – uzdiže sebe na poziciju nad-religije, gledajući na sve ostale (uključujući i hrišćanstvo) kao na sebi nedorasle …

A sama činjenica da slobodno zidarstvo stvara bratstvo koje isključuje sva druga bratstva (koja slobodno zidarstvo smatra „neobučenim“, čak i kad su hrišćanska), jasno govori o njegovim pretenzijama da bude nad-religija. Ovo znači da masonskom inicijacijom hrišćanin postaje brat muslimanu, budisti ili bilo kom racionalisti, dok mu hrišćanin, koji nije uveden u masoneriju, postaje stranac.

S druge strane, slobodno zidarstvo se, naglašeno izdižući znanje i pomažući slobodno istraživanje, odnosno „razmicanje granica u potrazi za istinom“ (prema njegovim ritualima i ustavu), a još više usvajajući „prirodnu etiku“ – oštro se suprostavlja hrišćanskoj veri. Jer, hrišćanska religija uzdiže veru iznad svega, omeđujući ljudski razum granicama postavljenim Božijim otkrivenjem i vodeći do svetosti kroz natprirodnu (Božju) blagodat.

Drugim rečima, dok hrišćanstvo, kao religija Otkrivenja, poseduje svoje racionalne i nadracionalne dogme i istine, i traži prvo veru, a moralnu strukturu zasniva na natprirodnoj Božjoj blagodati, dotle slobodno zidarstvo ima samo naturalnu istinu i svoje inicijante uči slobodnom mišljenju i istraživanju isključivo putem razuma. Svoju moralnu strukturu zasniva samo na prirodnim snagama čoveka i ima samo zemaljski cilj. Zato je potpuno jasno da su hrišćanstvo i slobodno zidarstvo dve nespojive suprotnosti. Prirodno je stoga da su različite crkve zauzele negativan stav protiv slobodnog zidarstva.

Ne samo da je Zapadna crkva, iz svojih razloga, žigosala masonski pokret brojnim papskim enciklikama, već su luteranske, metodističke i prezviterijanske zajednice, takođe, objavile da je on nespojiv sa hrićanstvom. Pravoslavna crkva, je, u celini, zadržala bogastvo hrišćanske vere, borila se protestujući protiv slobodnog zidarstva, kad god bi se to pitanje postavilo.

Nedavno je među-pravoslavna komisija, koja se okupila na Atosu i u kojoj su bili predstavnici svih autokefalnih Pravoslavnih Crkava, okarakterisala slobodno zidarstvo kao „lažni i antihrišćanski sistem“.

Sabor episkopa Grčke crkve doveo je sledeće zaključke, koje je, na gore pomenutom zasedanju, izvukao iz pretresa i rasprave Njegove Svetosti arhiepiskop atinski Hrizostom:

„Slobodno zidarstvo nikako ne može biti u skladu sa hrišćanstvom, dok god je tajna organizacija i dok god deluje i podučava magijama, tajnama i bogoboračkom racionalizmu. Slobodno zidarstvo za svoje članove prihvata ne samo hrišćane, već i Jevreje i muslimane. Shodno tome, sveštenicima se ne može dozvoliti da učestvuju u ovom udruženju.

Smatram da treba raščiniti svakog sveštenika koji su u slobodno zidarstvo ušli bez dovoljno razmišljanja i bez provere – da prekinu svaku vezu sa njim, jer je jedino hrišćanstvo religija koja uči apsolutnoj istini i ispunjava sve religiozne i moralne potrebe čoveka. Svi episkopi Grčke Crkve su, složno i jednoglasno odobrili prethodno rečeno, i mi objavljujemo da sva deca verna Crkvi, moraju da se odvoje od slobodnog zidarstva…

Nekanonski je pripadati u isto vreme Hristu, a tražiti iskupljenje i moralno savršenstvo izvan Njega. Zbog toga je istinsko hrišćanstvo nespojivo sa slobodnim zidarstvom.

Zato, svi koji su umešani u inicijacije masonskih misterija moraju, od ovog trenutka, da prekinu sve veze sa masonskim lažima i aktivnostima, i neka budu sigurni da će na taj način obnoviti sponu sa našim Jedinim Gospodom i Spasiteljem, a koja je oslabila zbog neznanja i pogrešne procene vrednosti …“

. . .