Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Duhovnost

Pravoslavna molitva svenarodnog pokajanja i psalm za kišu i protiv suše – psalam 89

Redakcija Bloga

 

Molitva za pokajanje grešnika i psalam za kišu – Akatist Svetom Iliji Gromovniku

 

Velika suša i propast letine je zadesila Srbiju. Šteta je ogromna. Usevi su prepolovljeni, kukuruz uopšte nije rodio.

Verujući smatraju i znaju da je to zbog nakupljenih greha u narodu, zbog mnoštva greha i grešnika, zbog slabe molitve i podpadanja svetovnim iskušenjima. Nevernici veruju da je to posledica samo ćudi vremena, možda globalnog otopljavanja, HAARP-a, ili čega god drugog što je objašnjivo prirodnim naukama.

Dok su prvi, vernici, ozbiljni i vide ovu sušu kao upozorenje sa Neba, drugi sve to vide kao prirodni fenomen. Stim što je za vernike prirodni fenomen izraz Božije volje, i u upozorenje, kao u ovom slučaju, da su ljudi prešli granice u svom sagrešenju. Za druge je to samo slučajnost ili logična posledica nečega, bez upliva Božije volje, koju i ne priznaju da postoji.

Zato, za sve vernike, dajemo danas Molitvu svenarodnog pokajanja Svetog Vladike Nikolaja, u kojoj se jednostavno objašnjavaju gresi Srba koji ne samo da ne prolaze, nego se i nakupljaju. Zato i suša. Dajemo i Psalam 89 koji se čita: „Da Bog pošalje kišu u vreme suše, ili kada presuše bunari da bi ovi dali vodu.“ Takodje u nastavku je Akatist (pesma hvale) i molitva Svetom proroku Iliji Gromovniku, kome se tradicionalno upućuju molitve za kišu i prestanak suše.

Pomolite se danas Svim Svetima. Za sebe i za sve nas. Za oprost grehova. Za prestanak suše.

Izbor je na vama.

. . .

Sveti Nikolaj Žički

MOLITVA SVENARODNOG POKAJANjA

.

Kajemo se prvo za sebe u svemu što zgrešismo i Reč Božju prekršismo i obraz okaljasmo, bilo laganjem ili kradenjem, bilo zlobom i pakošću, bilo razvratom ili otimanjem, bilo pijanstvom i žderanjem ili varanjem i kockanjem, bilo psovanjem i huljenjem svetinje ili klevetanjem i ogovaranjem bližnjih svojih, bilo maloverstvom ili sablažnjavanjem svojih bližnjih! Kajemo se za bezbrojne grehove svoje, znane i neznane, voljne i bezvoljne, bilo slovom ili delom ili pomišlju, bilo javne ili tajne, kajemo se i molimo Boga, da nam oprosti i da Bog zbog nas ne kazni sav narod naš i svu državu našu. Skrušeno se kajemo, oprosti nam, Gospode!

Potom, kajemo se za sve grehe onih duhovnika i sveštenika koji u čemu god zgrešiše pred Gospodom Bogom i Svetim Savom, bilo da malaksaše u veri ili u strahu Božjem; bilo da nebrižljivi biše u delu Gospodnjem ili da oslabiše u ljubavi bratskoj. Ukoliko se oni ne kaju, kajemo se mi za sve što je zlo pred Bogom u srcu, na jeziku ili u vladanju njihovom. Skrušeno se kajemo, oprosti im, Gospode!

Kajemo se za grehe onih naših narodnih prvaka i vođa, koji zaboraviše da su Sveci srpski osnovali ovu državu i da je ovo sveta zemlja, i koji zaboraviše da su istaknuti za prvake i vođe jednog svetog i mučeničkog naroda, pa bez straha Božjeg i ljubavi prema narodu zloupotrebljavaše svoju vlast na narodnu privremenu nesreću, a na večnu propast i prokletstvo sebe i svoga poroda. Skrušeno se kajemo, oprosti im, Gospode!

Kajemo se za grehe onih učitelja i knjigopisaca i knjigoprevodilaca, koji omladini srpskoj  pokazaše klizav put raznih belosvetskih fantazera i frazera, put bezbožan i nemoralan, koji vodi narode u krv i zločin i uništenje, na radost satane i njegovih paklenih sila. Skrušeno se kajemo, oprosti im, Gospode!

Kajemo se za grehe svih onih srpskih sinova i kćeri, koji prezreše duh i iskustvo i pamet i veru i svetinju i poštenje i dobrotu svoga naroda, i primiše tuđinsku ludost i nepoštenje i svaku jeftinu robu, da time zamene čisto zlato narodno, u stotinama vatri oprobano. Skrušeno se kajemo, oprosti im, Gospode!

Kajemo se i za sve nepravde svih nepravednih sudija i kmetova, i poreznika i šumara, i zakupaca i prekupaca, uvoznika i izvoznika! Kajemo se za zlobu svih zlotvora, za poroke poročnih, za strasti strasnih, za ubistva ubica, za nasilje nasilnika, za uvrede dece prema roditeljima; kajemo se za svađe i deobe među braćom, za sve surovosti jačega nad slabijim i za sve nemilosti imućnih naspram siromašnih, i za sve banalnosti i vulgarnosti koje se mogu čuti i videti po kafanama, po pozorištima i raznim igralištima širom svete zemlje naše, pod čijom se korom skrivaju tela mnogih miliona vojnika i mučenika za Krst Časni i Slobodu Zlatnu. Skrušeno se kajemo, oprosti im, Gospode!

Kajemo se i za sve one čija je duša podeljena i čiji je karakter neutvrđen, te Svece slave, a Svece psuju, Krstu se klanjaju, a Krst psuju, post drže, a post psuju, Bogu se mole, a Boga ruže, Crkvom se hvale, a u Crkvu ne idu, Srpstvo veličaju, a Srbe cepaju, državom se ponose, a državu štete. Aj, Bože veliki, za sve njih mi Ti prinosimo skrušeno i plačno pokajanje. Ako Ti nije dovoljno pokajanje naše za braću našu, pokaj i njih, Gospode blagi. I ne dopusti, Care i Tvorče Neba i zemlje, da se bič gneva Tvoga pravednoga, kojim u ove dane biješ ohole i bezbožne, spusti na narod sluge Tvoga Svetoga Save i mučenika Tvoga Kneza Lazara. Slava Ti Tvorče i Spasitelju naš na vek veka. Amin.

.

Psalam 89

Da Bog pošalje kišu u vreme suše, ili kada presuše bunari da bi ovi dali vodu

.

GOSPODE, utočište si nam bio iz naraštaja u naraštaj.
Pre nego što gore postadoše,
i sazdana bi zemlja i vaseljena,
i od veka i do veka Ti jesi.
Ne skreni čoveka u poniženje.
I rekao si: Obratite se, sinovi čovečiji.
Jer je hiljadu godina pred očima Tvojim, Gospode,[1]
kao dan jučerašnji, koji prođe,
i (kao) straža u noći.
Ništavne će biti godine njihove,
ujutro će kao trava proći;
ujutro će procvetati i proći,
uveče će otpasti, stvrdnuti se i osušiti.
Jer iščezosmo od gnjeva Tvoga,
i jarošću Tvojom smutismo se.
Postavio si bezakonja naša pred Tobom;
vek naš u svetlost lica Tvoga.
Jer svi dani naši iščezoše,
i od gnjeva Tvoga iščezosmo;
godine se naše kao paučina shvatiše.
Dani godina naših (dostizahu) sobom sedamdeset godina,
a ako je u (većoj) kreposti, osamdeset godina,
i većina je njih muka i bol.
Jer dođe uniženje na nas, i bićemo pokarani.
Ko poznaje moć gnjeva Tvoga,
i od straha Tvoga ljutnju Tvoju da izmeri?
Desnicu Tvoju tako pokaži mi,
i vaspitane srcem u mudrosti.
Obrati se, Gospode, dokle ćeš?
I umoljen budi za sluge Tvoje.
Ispunismo se ujutro milosti Tvoje, Gospode,
i obradovasmo se i uzveselismo se,
u sve dane naše;
uzveselismo se, za dane u koje si nas unizio,
za godine u kojima videsmo zla.
I pogledaj na sluge Tvoje, i na dela Tvoja,
i uputi sinove njihove.
I neka bude svetlost Gospoda Boga našega na nama,
i dela ruku naših ispravi na nas, i delo ruku naših ispravi.

. . .

Akatist svetom i velikom proroku Božijem Iliji

 

Kondak 1

Proroče Božiji Ilija, Bogom izabrani da oslobodiš Izrailj od prevare Vaalove, strašni izobličitelju nepravednih careva, koji si prosijao plamenom revnošću prema Bogu Svedržitelju, svetošću života i čudima, koji si uznet telom na nebo i koji ćeš prethoditi Drugom dolasku Hristovom, tebi pevamo pohvalne pesme; a ti, kako imaš veliku slobodu pred Gospodom, od svakih zala i nevolja oslobodi nas koji ti pobožno pevamo:

Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo drugog dolaska Hristovog.

Ikos 1

Časnim tvojim životom u telu bio si, proroče, anđeo revnošću prema Bogu. Jer još kada si bio dete, otac tvoj Savah vide svetle anđele kako govore sa tobom, povijaju te u oganj i hrane plamenom, što je predskazivalo plamenu revnost tvoju prema Bogu, silu reči tvojih i život sjajan kao svetlost. Zbog ovoga ti sa divljenjem kličemo ovako:

Raduj se od večnosti izabran za službu spasenja sinova Izrailjevih;
Raduj se od utrobe materine predodređeni za glasnika božanske istine i pobožnosti;
Raduj se ti koji si preslavnim na tebi viđenjem zadivio svoga roditelja;
Raduj se ti koji si od mladosti zavoleo devičansku čistotu i usamljenost;
Raduj se ti koji si prezrevši sujetu ovoga sveta i sva njegova blaga, svoju dušu potpuno posvetio Bogu;
Raduj se ti, od Boga ozaren svetlošću premudrosti i od detinjstva napojen pobožnošću.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

 

Kondak 2

Videći bezbožnost i razvrat u Izrailju, preslavni proroče, ti si bio veoma žalostan duhom i rasplamteo si se revnošću za slavu Božiju, jer se sinovi Izrailjevi pokloniše mrskim idolima i odstupiše od istinitog Boga kome sve nebeske sile sa strahom kliču: Aliluja.

 

Ikos 2

Bezakoni car Izrailjski Ahav, omračivši svoj razum zlom voljom, ostavi istinitog Boga Svedržitelja i klanjaše se mrskom idolu Vaalu, pa i u svome carstvu umnoži klanjanje idolima i bezbožnost. A ti, proroče, ispunjen velikom revnošću prema Bogu, slobodno si izobličio cara i objavio mu da za kaznu njemu i carstvu tri godine i šest meseci neće biti kiše ni rose, i glad velika biće u celoj zemlji. Diveći se tolikoj revnosti tvojoj i velikoj smelosti prema Bogu, sa ljubavlju ti kličemo:

Raduj se smeli propovedniče istine i jaki branioče pobožnosti;
Raduj se revnosni izobličitelju bezbožnosti;
Raduj se ti, koji si umolio mnogotrpeljivog Boga da kazni nepokajane grešnike;
Raduj se ti, koji si svojim rečima zatvorio nebo i plodnu zemlju učinio neplodnom;
Raduj se ti, koji si za bezbožne ljude izmolio trogodišnju glad;
Raduj se jer svevišnji Gospod darova tebe Ahavu kao nekada Mojseja faraonu;
Raduj se, Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

 

Kondak 3

Predivni proroče, silom molitava tvojih zaista se zatvori nebo i ne pade kiša tri godine i šest meseci i beše glad velika po celoj zemlji, da bi se bar znojem i glađu mučeni bezbožni ljudi pokajali i obratili ka Gospodu, skrušeno mu pevajući: Aliluja.

 

Ikos 3

Imajući veliku dobrotu prema tebi, proroče, Gospod htede da te odvoji od bezbožnih sinova Izrailja, da sa njima ne trpiš glad i žeđ i naredi ti da ideš na potok Horat, gde su te gavrani hranili, donoseći ti hleb i meso. Zato ti prinosimo ove pohvale:

Raduj se ti, koji si postom i molitvom odbacio sve zemaljske i sujetne pomisli;
Raduj se ti, koji si molitvom i mislima o Bogu uperio ka nebu svoj um;
Raduj se slavo patrijaraha i lepoto proroka;
Raduj se pohvalo devstvenika i slavo prepodobnih;
Raduj se učitelju svetitelja i silo mučenika;
Raduj se jer si bezbožjem i neverjem oslepljene sinove Izrailjeve obratio na put istine.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

 

Kondak 4

Proroče, velika bura koja ruši gore prethodila je približavanju tebi Gospoda na Horivu; tada bi zemljotres i u zemljotresu ne bi Gospod, a po zemljotresu oganj, i ne bi Gospod u ognju, a po ognju ču se tihi glas i tu se tebi javi Gospod, čije prisustvo osetivši pokrio si lice svoje plaštom, sa strahom i radošću kličući mu: Aliluja.

 

Ikos 4

Čuvši bezbožni car Ahav tvoju zapovest da se sakupe na goru Karmil sva plemena Izrailjeva i dovedu na nju bezbožne proroke Vaalove, odmah ih sve sabra i sam dođe tamo. A ti, revnitelju slave Božije, hoteći da potpuno posramiš mrske idole i proslaviš istinitog Boga, zapovedio si da se spreme dve žrtve i ne zapalivši oganj, reče: I biće Bog koji da oganj, taj je Bog. Čuvši to svi ljudi rekoše: Dobra je reč Ilijina, neka bude tako. A mi, veličajući te kličemo:

Raduj se veliki poslaniče cara nebeskog i glasniče njegovih zapovesti;
Raduj se čvrsti dijamante revnosti i nepokolebivi stube pobožnosti;
Raduj se silni zaštitniče istine i čvrsti borče protiv neprijatelja Božijih;
Raduj se iskorenitelju bezbožnosti i sejaču pobožnosti;
Raduj se plameni revnitelju Božije slave,
Raduj se jer ćeš i u poslednje dane sveta propovedati istinitog Boga i izobličavati bednog antihrista.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

 

Kondak 5

Tebe, Bogom poslanu zvezdu mišljaše da ugasi bezbožna carica Jezavelja; ispunivši se mržnjom prema tebi zbog pogubljenja njenih gnusnih proroka, htede da te ubije. I otvrdnu njeno srce i ne htede verovati tvojim čudima, proroče, ni poznati istinitog Boga kome ti pevaš: Aliluja.

 

Ikos 5

Svehvalni proroče, videći svi ljudi Izrailjevi kako posle tvoje molitve siđe sa neba oganj na tvoju žrtvu i svu je spali, uništivši drva, i kamen, i zemlju i vodu, padoše na kolena govoreći:
Zaista je Gospod Bog istiniti Bog. I poverovaše ljudi u Boga, jer si ti gnusne proroke poklao. Slaveći svemoćnog, čudotvornog Boga, tebi, njegovom ugodniku kličemo ovako:

Raduj se ti koji si zadobio zaista preveliku smelost pred Bogom;
Raduj se ti koji si znacima i čudima utvrdio božansku istinu;
Raduj se jer si, posramivši demonsku prevaru, proslavio istinsku veru;
Raduj se ti koji si prosvetio nevernike istinitim znanjem o Bogu;
Raduj se ti koji si trostrukim sipanjem vode na žrtvenik javio tajnu Presvete Trojice;
Raduj se jer se sva priroda tebi pokoravala, a oganj i voda su ti služili.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

 

Kondak 6

Javio si se, proroče, kao propovednik istinitoga znanja o Bogu i pobožnosti, ne samo u Izrailju nego i u zemlji neznabožačkoj, jer si poslan od Gospoda u Sareptu Sidonsku ženi udovici da se prehraniš, a i da nju samu prehraniš u vreme gladi; imajući čudotvornu blagodat da činiš čuda, umnožio si u njenom domu obilno brašno i ulje dok nije prošlo vreme gladi, i udahnuvši mu dah tri puta posle tvoje molitve, vaskrsao si njenog umrlog sina, pojući čudotvornom Bogu: Aliluja.

 

Ikos 6

Proroče, prosijavši velikom revnošću prema Bogu Svedržitelju, veoma si se ožalostio što njegov zavet ostaviše sinovi Izrailjevi, njegove oltare srušiše i proroke pobiše. A Gospod za utehu tvoju objavi ti kako nije ceo Izrailj odstupio od njega nego ima 7.000 tajnih slugu svojih, koji se nisu poklonili Vaalu. Zato, sećajući se revnosti tvoje ka Bogu, pevamo ti sa pobožnošću ovako:

Raduj se verni služitelju i bliski slugo Gospodnji;
Raduj se ugledu i pohvalo pobožnih pastira;
Raduj se učitelju spasenja i prosvećenje onih u tami;
Raduj se ti, koji pomažeš pobednicima istine i ukrepljuješ ih u njihovim podvizima i stradanjima za pravdu;
Raduj se jer si goreo plamenom serafimske ljubavi prema Bogu;
Raduj se jer i Gospod u svemu slušaše tebe i po molitvi tvojoj sve činjaše.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

 

Kondak 7

Hoteći čovekoljubac Gospod da pokaže svoje milosrđe grešnicima koji se kaju, po svršetku prorečenog vremena gladi, posla po molitvi tvojoj, proroče, i rečima usta tvojih obilnu i tihu kišu na žednu zemlju; a sinovi Izrailjevi udostojivši se tolike milosti, sa skrušenim srcem blagodarno uskliknuše Bogu: Aliluja.

 

Ikos 7

Bezbožni car Ahav svojim bezakonjima dodade zlo delo kad naredi da ubiju nevinog Navuteja i ote njegov vinograd. Zato, izobličivši nepravednog cara, prorekao si mu, proroče, da gde je ubijen Navutej tamo će i njegovu krv lizati svinje i psi, i ženu njegovu poješće psi i ceo dom njegov će se istrebiti. Znajući da se strašno ovo proročanstvo ispunilo, užasavamo se kličući:

Raduj se strašni osvetniče nepravednih i silnih;
Raduj se moćni zastupniče sirotih i napaćenih;
Raduj se ukoritelju onih koji ne poštuju svete praznike Pravoslavne crkve;
Raduj se pobedniče drskih hulnika imena Božijeg;
Raduj se ti, koji si rečima kao gromom poražavao bezakonike;
Raduj se ti koji si znao budućnost i ono što je daleko, proricao kao blisko.
Raduj se, Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

 

Kondak 8

Čudno i nadprirodno staranje za tebe, proroče, pokaza Gospod kada naredi proždrljivim gavranima koji ni svoje mladunce ne hrane, da tebe hrane u vreme gladi na potoku Horatovom, gde si stalno bio na molitvi i u mislima o Bogu, pevajući mu: Aliluja.

 

Ikos 8

Proroče Božiji, bio si sav ukrašen velikim smirenjem, zato si stotinu vojvoda sa vojnicima koji su sa gordošću došli da te odvedu bezbožnom caru Ohoziji, spalio ognjem, a Avdija koji je smireno došao tebi i koji je hranio proročke učenike, pomilovao si. Zato ti prinosimo ove pohvalne pesme:

Raduj se ukrotitelju i karatelju gordih, pokrove i zaštito smirenih;
Raduj se koji karaš podmitljive sudije, pomoćniče pravednih sudija;
Raduj se savezniče u ratu pravovernim vojnicima, pobedniče nečestivih neprijatelja;
Raduj se premudrošću obučen kao oklopom i pravdom kao štitom ograđen;
Raduj se naoružan revnošću prema Bogu kao mačem i postom kao krilima okriljen;
Raduj se pokriveni verom kao šlemom spasenja i ovenčan ljubavlju kao presvetlim vencem.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

 

Kondak 9

Svako ljudsko biće zadivljeno je kako si ti, predivni proroče, išao 40 dana bez hrane i pića do gore Horiva, gde si se udostojio preslavnog viđenja i preslatke besede Gospoda Svedržitelja, pojući mu: Aliluja.

 

Ikos 9

Učeni govornici ne mogu dovoljno da razumeju i objasne kako ti, veliki Ilija, iako si bio u čovečijem telu i podložan strastima kao i mi, beše uznet na nebo na poslanim ti ognjenim kolima sa ognjenim konjima. Slaveći Gospoda koji te je proslavio i diveći se uzdizanju tvome, pobožno ti pevamo:

Raduj se ti, koji si predivnim uzdržanjem umrtvio u sebi staroga čoveka;
Raduj se ti koji si ognjem revnosti prema Bogu popalio u sebi telesne pomisli;
Raduj se ti koji si svojim preselenjem na nebo obradovao rod ljudski i uverio ga u život večni;
Raduj se ti koji si slavom i čašću nadprirodno od Boga udostojen i proslavljen više od svih drevnih proroka;
Raduj se ti, koga su angelski likovi radosno dočekali;
Raduj se jer tvoje ime poštuje ceo svet i revnost Tvoja prema Bogu veoma se proslavlja.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

 

Kondak 10

Želeći da spaseš ljude Izrailjeve od obmane Vaalove, sveblagi Gospod obuče te božanskom vlašću i silom, i izabra tebe, veliki proroče, za oruđe volje svoje, da obratiš nevernike, popraviš grešnike, prosvetiš one u mraku i sve naučiš da kliču Bogu: Aliluja.

 

Ikos 10

Presveti proroče, budi nam tvrđava i zaštita, tvojim moćnim zastupništvom umanji pravedni gnev Božiji koji pogađa nas, grešne i nepotrebne, sušom i glađu i ubitačnim vetrovima i bolestima, da izbavljeni od nevolja blagodarno kličemo tebi:

Raduj se ti, koji si svojim molitvama zatvorio i otvorio nebo i od Boga izmolio plodnost i neplodnost zemlji;
Raduj se ti, koji si svojim zastupništvom pred Bogom doveo na rastinje mirnu kišu i životvornu rosu;
Raduj se ti, koji stišavaš morske valove i strašne bure i po volji Božijoj upravljaš gromovima i munjama;
Raduj se ti koji si ukrotio štetne vetrove i smrtonosne rane koje su pogodile ljude i stoku;
Raduj se hranioče siromaha i udovica i pokrovitelju izdašnih ljudi;
Raduj se jer poražavaš nečestive hulnike i gonitelje prave vere, i zlobne duhove goniš od slugu Božijih.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

 

Kondak 11

Proroče Božiji Ilija, primi od nas umilno naše pevanje, kao što si primio molbu Jelisejevu da duh koji je u tebi, bude dvostruk u njemu i kada si, uznoseći se na nebo, pustio njemu tvoj plašt, koji on uze, razdeli kao i ti ranije jordanske vode i postade naslednik Božije blagodati koja je u tebi dejstvovala. Tako i nas pokrij plaštom milosti tvoje od svih nevolja i muka da sa blagodarnošću kličemo Bogu: Aliluja.

 

Ikos 11

Svehvalni proroče, bio si sjajno svetilo u Izrailju, sijajući životom ravnoangelskim, i mudrošću i neobičnom revnošću prema Bogu i preslavnim čudima, prosvećujući ljude istinitim znanjem o Bogu i razgoneći mrak idolopoklonstva. Zato ti pevamo pohvalne pesme:

Raduj se blistava zvezdo koja sijanjem svojim ozaravaš celu vaseljenu;
Raduj se svetlosna svećo koja neprestano goriš i prosvećuješ one koji sede u tami;
Raduj se ozareni duhom premudrosti i razuma i ispunjen duhom volje i snage;
Raduj se prosvećeni duhom znanja i pobožnosti i napojen duhom straha Božijeg;
Raduj se ukrašeni velikim vrlinama i preslavnim čudima;
Raduj se jer si na zemlji ispunjavao zakon Božiji i pomazivao si proroke i careve.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

 

Kondak 12

Prehvalni proroče, beše ti dana velika blagodat od Boga, jer si u svome zemaljskom životu prorokovao i činio divna čuda, a zatim si nadprirodno bio uznesen telom na nebo; po uznošenju tvome čudesno si se javio na Tavoru preobraženom Gospodu i sa njim si govorio. I do danas ne prestaješ činiti čuda i točiti milosti i iscelenja onima koji te usrdno poštuju i Bogu verno kliču: Aliluja.

 

Ikos 12

Pevajući o tvojoj plamenoj revnosti prema Bogu i životu ravnoangelskom, tvojim divnim i preslavnim čudima i velikoj milosti Božijoj prema tebi, hvalimo te veliki proroče Ilija; ali ne mogući dostojno izraziti veličinu i slavu tvoju, smerno ti kličemo ovako:

Raduj se kovčeže božanske slave i najčasniji hrame Presvete Trojice;
Raduj se svetiljko neprolazne Crkve i mirisni cvete božanskog raja;
Raduj se rukovoditelju pobožnih pustinjaka, nastavniče i okrepljenje monaha,
Raduj se jer grešnike pobuđuješ na pokajanje i celom hrišćanskom rodu posreduješ za život večni;
Raduj se jer se u svetlosti svetih naslađuješ neizrečenom slavom i neprestano slaviš Boga;
Raduj se jer ćeš na kraju vremena izvršiti velika znamenja i čuda za utvrđenje ljudi u istinitoj veri i obličavanje antihrista.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

 

Kondak 13

O predivni i preslavni proroče Božiji Ilija, preveliki revnitelju za Boga, koji si kišu i sušu, plodnost i neplodnost zemlje od Boga izmolio, čuj ovu malu molbu koju ti pobožno prinosimo i tvojim toplim zastupništvom kod Boga sačuvaj nas od suše, gladi i smrtnih bolesti i daj nam čistotu vazduha i plodnost, i duh prave vere i pobožnosti da se, izbavivši se od večnih muka, udostojimo rajske sreće pevajući Bogu: Aliluja.

 

 

Molitva svetom i slavnom proroku Božijem Iliji

 

O prehvalni i predivni proroče Božiji Ilija, koji si zasijao na zemlji životom ravnoangelskim, vatrenom revnošću prema Gospodu Bogu Svedržitelju, znamenjima i preslavnim čudima, zatim po uzvišenoj Božijoj milosti prema tebi nadprirodno uznesen telom na nebo na ognjenim kolima, udostojivši se govoriti sa Spasiteljem sveta preobraženom na Tavoru, i sada stalno prebivaš u raju i stojiš pred prestolom Nebeskog Cara. Usliši nas grešne i nekorisne koji sada stojimo pred tvojom svetom ikonom i usrdno pribegavamo tvome zastupništvu. Moli za nas čovekoljupca Boga da nam daruje duh pokajanja i oproštaj naših grehova i svojom svesilnom blagodaću da nam pomogne da ostavimo put bezbožnosti, da napredujemo u svakom dobrom delu, da nas ojača u borbi sa strastima i pohotama našim, da usadi u srca naša duh smirenja i krotosti, duh bratoljublja i nezlobivosti, duh trpenja i mudrosti, duh revnosti za slavu Božiju i spasenje bližnjih. Uništi tvojim molitvama, proroče, rđave običaje ljudi, a osobito pogubni i škodljivi duh ovoga veka koji je zarazio hrišćanski rod nepoštovanjem božanske pravoslavne vere, ustava svete Crkve i zapovesti Gospodnjih, nepoštovanjem roditelja i viših vlasti, što sve baca ljude u bezdan bezbožnosti, razvrata i pogibli. Otkloni od nas, predivni proroče, zaštitom tvojom pravedni gnev Božiji i izbavi sve gradove i sela naša od suše i gladi, od strašnih bura i zemljotresa, od smrtonosnih rana i bolesti, od napada neprijatelja i međusobne borbe. Izmoli, proroče Božiji, od Gospoda našim pastirima revnost prema Bogu, srdačnu brigu o spasenju pastve, mudrost u učenju i upravljanju, pobožnost i snagu u iskušenjima; sudijama izmoli iskrenost i nekoristoljubivost, pravdu i sažalenje prema uvređenima; svima koji upravljaju brigu za potčinjene, milost i pravednost, a potčinjenima pokornost i poslušnost vlastima i usrdno ispunjavanje svojih obaveza, da se tako poživevši u ovom veku u miru i pobožnosti udostojimo učešća večnih blaga u Carstvu Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, kome pripada čast i poklonjenje sa bespočetnim njegovim Ocem i Presvetim Duhom u vekove vekova. Amin.

. . .

31 komentara

 • Zašto je kajanje sveopće,u ime drugih koji su počinili grijeh?
  I zanima me, što pravoslavlje kaže o grijesima predaka. Naime u Katoličkoj Crkvi postoje podjele, jedni kažu da se grijesi ne mogu prenositi na naraštaj,(a zapravo ne radi se o grijesima nego o posljedicama grijeha) a drugi da postoji veza onoga koji ne ispovijedi i ne okaje. Mišljenja sam da postoji veza, npr. alkoholizam koji se provlači kroz naraštaje,ili razne nesreće kao npr.iznenadne smrti u rodu, time vjerujem da postoji i prokletstvo dok ovi drugi, većina u KC ne vjeruje, nego to pripisuje ezoteriji. A opet ako čitamo Božju Riječ naići ćemo i na prokletstva i na ispaštanje zbog grijeha. Nije li Isus rekao svojima „krv moja na vas i na vašu djecu…“ i Židovi i dan danas čekaju Spasitelja, nisu li Židovi morali proći sve kalvarije zbog odbacivanja Isusa? Pa imamo i onu smokvu koju je Isus prokleo. Naši svećenici kažu da se krštenjem brišu grijesi i ja se slažem, ali to po meni ne znači da smo lišeni posljedica grijeha obiteljskog stabla po krvi. Postoje podjele, a službeni stav Crkve je oprečan onomu što ja mislim.

  Ako netko ima živaca da mi objasni. Zanima to zato jer želim znati više. Hvala.

  p.s. U Hrvatskoj je pala kiša, svježe je konačno.

 • Razumem popa koji je pozvao na molitvu za kišu, verovatno posle pročitane vremenske prognoze (jer poziv nije uputio ni pre mesec dana ili više od kako traje suša), to mu je u opisu radnog mesta i treba popraviti rejting crkve.
  Ne razumem redakciju Bašte koja upućuje isti poziv pored ostalih, a mislim da bi trebala da bude neutralna i da jednako tretira verujuće, odnosno vernike i neverujuće, odnosno nevernike. Tekst i poziv može da dodje od nezavisnog autora, ali ne i od redakcije (po mom mišljenju).

  Pitanje za Martu: koji se to gresi brišu činom krštenja?

 • Da bi čovek poverovao u Hrista i da bi primio hrišćanstvo, potrebni su svest o sopstvenoj grešnosti i pokajanje; da bi čovek bio hrišćanin potrebno je da vidi svoje grehove, da ih bude svestan, da ih ispoveda i da se kaje.

  . . .

  Početak prosvećenja duše i obeležje njenog ozdravljenja sastoji se u tome da um počne da sagledava sopstvena sagrešenja, koja su svojim mnoštvom nalik pesku, rekao je sveti Petar Damaskin.

  Ovaj otac uočavanje svoga pada i sagledavanje sopstvenih grehova naziva duhovnim vidom koji se, pod dejstvom blagodati, otvara u onome ko izvršava zapovesti Hristove.

  Sveta Crkva je svojim čedima odredila da najtoplijom molitvom traže od Boga veliki dar ‐ uviđanje svojih grehova.

  Pala priroda poražena je slepilom uma. Ona ne vidi svoj pad, ne vidi svoje grehe, ne vidi svoje lutanje na zemlji, nego se na njoj vlada kao da je besmrtna, kao da postoji jedino radi zemlje. Ona ne samo da okrutno sudi i presuđuje bližnjima za grehe, nego, polazeći od svoga jadnog stanja, bližnjem pripisuje i one grehe kojih kod njega nema.

  Ona se sablažnjava čak i uzvišenim hrišćanskim dobrodeteljima (vrlinama), iskrivljujući njihovo značenje shodno svome lažnom razumu i po zlobi svoga srca.

  . . .

  Šta je smrtni greh? Smrtni je onaj greh koji večnom smrću ubija dušu svoga počinioca. Ako čovek umre u smrtnom grehu i ne prinese za njega potrebno pokajanje, onda demoni grabe njegovu dušu i odvlače je u podzemne, mračne i zagušljive ponore, u ad, na večno mučenje. Smrtni gresi su sledeći: jeres, raskol, odstupništvo od hrišćanske vere, bogohuljenje, vračanje i magija, ubistvo i samoubistvo, blud, pijanstvo, svetogrđe, pljačka, krađa i svaka ljuta nečovečna uvreda.

  Od smrtnih grehova jedino za samoubistvo nema pokajanja; ostali smrtni gresi, po velikoj i neizrecivoj milosti Božijoj prema palom ljudskom rodu, leče se pokajanjem. Pokajanje za smrtni greh sastoji se u tome da se greh ispovedi duhovnom ocu, da se od njega dobije epitimija i da se ubuduće u taj greh ne pada. No, koliko je samo onih koji su pali u smrtni greh i nisu imali priliku da prinesu pokajanje! Neko se opio vinom i u takvom stanju njegova duša se odvojila od tela! Neko je pošao u krađu ili pljačku, i gnev Božiji sustigao ga je tokom izvršenja samog zločina! Čuvajte se braćo smrtnih grehova! Ponavljam: smrtni greh ubija dušu! Ako neko umre u smrtnom grehu i ne stigne da se za njega pokaje, njegova duša ide u ad! Ona nema nikakve nade za spasenje!

 • Molim gos-n Kandla da mi kaze odakle ovaj popis smrtnih grehova ? Nisam znao da je onaj biblijski o sedam smrtnih grehova izmenjen . 🙁
  I ako moze da odgovorite i na ono Martino prvo pitanje .

 • @Aleksandar, najprije, sigurno ima razlika, ja sam katolkinja, pa u odnosu na pravoslavlje mogu reći „krivo“.

  Dakle, krštenjem se briše istočni grijeh, grijeh koji vučemo od praroditelja Adama i Eve, ako je krštenik mala beba, a ako se radi o odrasloj osobi ona danas prima sakramente kršćanske incijacije krštenje, prvu pričest i sakramenat potvrde(krizme) tj. prima Duha Svetoga i njegovo pomazanje,darove. Naravno da treba ispovijediti sve grijehe kojih se sjeća da bi pristupila svetoj pričesti.
  Kršetnik krštenjem postaje novi čovjek,oblači bijelu haljinu,bijelu jer je očišćen od svih grijeha.Na primjer, u slučaju da odrasla osoba treba umrijeti i onda stigne primiti sakramenat krštenja,ona je očišćena od svih grijeha koje je počinila. Krštenjem postaješ dijete Božje, bivaš pridružen u Kraljevstvo Isusovo.
  Nadam se da je jasno, nisam stručnjak za objasniti.

  Mislim da je molitva lijepa i dobra, za sve trebamo moliti Boga i zahvaljivati mu, pa i za kišu koja nije pala moliti i zahvaljivati kada padne.
  Još uvijek mi nije jasna molitva svenarodnog pokajanja. Ja mogu žaliti za počinjeni svoj osobni grijeh i kajati se, ali kako da se kajem za onog drugog, mogu se moliti da ga Bog prosvijetli i dotakne na pokajanje, isto kao što za drugog ne mogu na ispovijed nego za sebe. Meni se molitva sviđa samo mi nije jasno. Jer to do sada nisam vidjela.

  Kandilo kaže „od smrtnih grehova jedino za samoubistvo nema pokajanja“, nema službeno po sakramentu, ali mi ne znamo što osoba doživi u umiranju, ona još uvijek ima šansu reći Isusu DA, jer u smrti napada zli i odvraća na svoju stranu dušu a isto tako i Milosrdni Bog pohodi dušu, tko zna, možda se duša tada pokaje. Mi to ne znamo. Ja nekako vjerujem da je Božje milosrđe ovdje jako prisutno. I vjerojatno ta duša mora proći još očišćenja u čistilištu,mjestu odvojenom od Boga, mjestu patnje i čišćenja od neokajnih grijeha . Naglašavam nauk katoličke crkve da nema zabuna.
  Vidim razlike u naučavanju pravoslavlja i katoličkog. Ja vjerujem u milosrđe Božje za grešnika a ne u osudu zbog smrtnog grijeha. Bog želi da se svaki spasi.
  Sveta Brigita je svjedočila o zadnjim trenutcima života i početku smrti i govorila o duhovnoj borbi duše na koju stranu otići…Ako se ni tada osoba ne kaje i mrzi na Boga ide u pakao. Ali ako se pokaje,samo je Božje milosrđe spašava.

  Ako mi netko može odgovoriti na pitanje u prethodnom komentaru.

  Zašto redakcija ne bi mogla objaviti tekst i molitvu? Meni je to posve normalno,ta valjda i u redakciji ima vjernika.

 • Izgleda je bog omasio koordinate , nasi molili za kisu a ona pala u Hrvatskoj . 🙁
  Nije njemu prvi put da se tako nasali s nama 🙂 .
  Na stranu ovo moje huljenje i svetogrdje …Setio sam se jedne price Milovana Danojlica o slicnoj situaciji pre par godina kad je susa pritisla Srbiju. Negde u planini , posle duzeg vremena je pocela padati kisa bas u trenutku kad je Milovan sreo nekog seljaka koji je gonio ovce. I obradovan time , Milovan je rekao seljaku kako se bog eto ipak smilovao na nas . Seljak mu je na to odgovorio da se bog nije smilovao na nas vec na ovce da ne pokrepaju od zedji .

 • 🙂 Opet je vruće, al je lakše. Poslali smo vam kišu. Doći će. 🙂
  Tko zna zašto je Bog omašio koordinate, malo vas je molilo, šalim se i ja.

 • @ Marta Pošto nema nikog od ovih naših pravoslavnih vernika da vam objasne nekim citatom zašto se kajati za tuđe grehe ja ću pokušati svojim rečima a oni će ,nadam se, kasnije da to potvrde ili ospore . Vi ste u svom prvom komentaru zapravo i odgovorili na postavljeno pitanje uzimajući primjer Jevreja ( izraz Židov mi zvuči nekako pogrdno ) . Ako Bog nemilosrdno kažnjava taj narod ( ili je bar mirno posmatrao stradanje stotina hiljada nevinih ) zbog greha nekolicine isto će učiniti i bilo kom drugom narodu . A onda nam ne preostaje ništa nego da se neprekidno kajemo i mi ( Srbi i Hrvati ) zbog grehova nekih naših sunarodnika . Druga stvar , meni je nepojmljivo da iko osim boga može oprostiti tuđe grehe . Čak i da može , da li bi neki ubica mogao posle toga imati mirnu savest ?

 • Koliko znam katolička crkva službeno podržava dogmu potrebe krštenja dece kako bi oprali grehe svojih roditelja, koje su počinili u činu začeća. Valjda zato i polivaju ili potapaju one koji se krste.
  Zamislite, čin začeća – jedini prirodni spoj dve suprotnosti, dva antipoda, koji spaja genetski materijal i stvara život, je greh. Grešni se radjamo i stalno smo u strahu od iskušenja novih grehova. Kako je to lepo smišljeno. Stalno smo u strahu od nečega što niko nije iskusio, ali ko sme da se usudi da u to ne veruje.
  A kažu da nas je Bog stvorio SA SLOBODNOM VOLJOM. Pa ako nas je stvorio sa slobodnom voljom, zašto bi nas onda osudjivao ako delujemo slobodnom voljom. Kako možemo da učinimo nešto protiv Božje volje, ako je Božja volja bila na prvom mestu da čovek ima slobodnu volju.
  Ako to baš i nije tako, onda su tu propisana pravila ponašanja, zapovesti, lista grehova pa ti vidi da li smeš da uradiš nešto van toga. Za to vreme crkva se izborila da ne podleže nikakvim zakonima, da ne plaća porez, da je bogata i prebogata, da samo uzima a ništa ne daje. Reklo bi se da se jedino greh isplati pa se opravdano postavlja pitanje, zašto se boriti protiv greha ako donosi dobru zaradu. Nema logike.

 • Malo offtopic, ali meni je nesto ovde nejasno. Zasto je svaki tekst u sekciji duhovnost vezan za hriscanstvo, tacnije pravoslavlje?
  Zar ne postoje druge religije i drugi nacini da budemo „duhovni“.
  Ili smo toliko zaslepljeni da necemo da uzmemo druge opcije u obzir.

 • Ni neni nije jasno zašto se praroditeljskim grehom smatra čin začeća kad u bibliji lepo piše da su praroditelji najureni iz raja jer su jeli plodove sa drveta spoznaje dobra i zla što sa seksom nema blage veze .

 • Svemoćno pokajanje spasilo je čitave gradove i carstva, ukidalo je presude koje je Gospod već doneo.

  Tako je mnogoljudni grad Ninevija, koji je prorok Božiji osudio na uništenje, svojim iskrenim pokajanjem odvratio nesreću, i uzalud je prorok nedaleko od Ninevije čekao njenu propast i ispunjenje svoga proroštva!

  Tako je bezbožnom izrailjskom caru Ahavu, pokloniku idola a progonitelju i ubici poštovalaca istinskog Boga, već bila određena kazna i tu kaznu mu je već objavio veliki Ilija, kada se Ahav sakrušio i prosuo suze, iako je ostao u svojoj bezbožnosti. No, to kratkotrajno sakrušenje, te male suze, nisu ostale bez dejstva.

  „Jesi li video kako se Ahav ponizio preda mnom?“ ‐ rekao je Gospod proroku Iliji ‐ „Zato što se tako ponizio preda mnom, neću pustiti onoga zla za njegoea života; nego za sina njegova pustiću ono zlo na dom njegov.“

  . . .

  Ljudi se trude i žure da se obogate znanjima, ali samo onim nevažnim, koja su podesna jedino za prolazni zemaljski život i u stanju su da zadovolje potrebe i prohteve jedino tog života.

  Poznanje i delo koji su nam suštinski potrebni, radi kojih nam je jedino i darovan zemaljski život, jesu ‐ poznanje Boga i pomirenje sa Njim posredstvom Iskupitelja, a mi ih u potpunosti preziremo.

 • @Vojsije,Bog sve može i opraštati grijehe,pa da i ubici oprosti,kako ne bi mogao taj ubica imati mirnu savjet.Oproštenje liječi,tj.opraštanje,Božje milosrdno praštanje je sama ljubav a ako je ljubav onda je i mir,osoba kojoj je oprošteno može doživjeti samo suze reakcije na tu ljubav. Sjećaš se kako je Isus na križu, kraj sebe oprostio razbojniku i rekao mu da će još danas s njim biti u raju,razbojnik ga je priznao za Boga i priznao svoju krivicu. To je sveti Dizma.Moja crkva kaže da je to prvi svetac od svih svetaca,kronološki, Sveti Dizma (ukucaj na gogleu). Milosrdni Isus koji se ukazao svetoj Faustini Kowalskoj dao je objavu o svom milosrđu,da i najgori grešnik koji se pokaje ima ulaz u raj, da je ne znam kakav zločinac pa ako se iskreno pokaje za svoje grijehe,biti će spašen. Božja ljubav je milosrđe za sve, za one koji su ga našli, za one koji ga traže i za one koji su otišli daleko od Njega, Božje milosrđe ih spašava. neki se znaju ljutiti, ja sam pravedan cijeli život a ovaj sad krenuo u crkvu…NE to nije Božja logika, Bog je Ljubav,kako na križu, tako oduvijek i zauvijek,Bog se raduje svakom čovjeku pa makar to bilo i na samrti…

  Židov ili Hebrej ili Jevrej, ništa nije pogrdno, razlika je u jeziku, mom i tvom, mi kažemo židovski narod, a to što je u slengu židov nešto pogrdno, to je nešto drugo.

  Aleksandar, nemoj se ljutiti, nabaljezgao si neistine 🙂 Nasmijala sam se .
  Čin začeća, pa kaj ti je 🙂 pa jesu li bračni partneri u sakramentalnom braku, svetoj ženidbi, čin nije ništa prljavo i prenosivo,to je Božja ljubav stvaranja blagoslovljena svetom ženidbom. Grijeh bluda van braka je osobni grijeh,isti kod pravoslavaca i kod katolika. Nasmijao si me baš.

  Krštenjem se briše grijeh praroditelja,neposlušnosti i odbijanja Boga,njihove oholosti,zato se kaže istočni ili izvorni,jer svi smo nastali od praroditelja,cijelo čovječanstvo. To je to. obnavljamo sliku djeteta Božjega u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga Amen, krsnom vodom.

  Mojo risin oprosti ne mrem nać onu kvakicu gore za tvoje ime,oprosti što moram naglasiti katoličko,davno sam upala ovdje misleći da su nam vjere jako slične pa nije baš ispalo naj…zato bolje da ne ispada da ja tu nekoga obraćam na svoje…Kršćanima je jednak Isus i ja mislim da je to najvažnije. Ja sam već sita mržnje i ovo je pravo a ovo nije;to doživljavam i u Hrvatskoj,kršćani se uopće ne vole,protestant bi iskopao oči svakome koji ima Mariju,katolik se ljuti ako mi se nešto sviđa u pravoslavlju i nedaj Bože protestantizmu,a pravoslavac (oprostite mi) gleda na sve kao na demone. Ja mogu moliti sa svima a da mi se ništa od moga ne oduzme, mene sve te vjere mogu samo obogatiti a da mi se ništa od moga ne oduzme,jer svima ponešto fali,svima. A najviše ljubavi. Zašto kršćanstvo? Pa kršćani smo,Kristovi,i to je ok. Nismo budisti ili hindusi. A da se katolik najviše napada pa je tako. A vjera je ono u srcu a ne ono što je papa poglavar neke crkve. Vjera je jako osobna stvar,susret tebe i Boga.

  I Vojsije, praroditeljki grijeh je grijeh oholosti srca,biti kao Bog a ne čin začeća.Dirali su zabranjeno iako su znali da ne smiju.Neposluh i iskušavanje Boga i laganje i prebacivanje krivice na ženu a sudjelovao je i muškarac, nije ju odgovorio,pristao je na grijeh.

  Ne znam zašto mi nitko neće odgovoriti na moje pitanje u prvom komentaru, čini se da bi moglo izbiti puno bure, ja sam to pitala jer promišljam o tome i u okviru svoje vjere ne radi nekih provokacija, nije mi namjera.

 • @ Marta
  Ne sporim ja Bogu pravo da prasta grehove po svojoj logici , niti osporavam njegovu logiku. Do tog nivoa jos nisam stigao 🙂
  Bas mi se svidja ta crtica o svetom Dizmi , nisam to znao..
  Nego kad smo kod pokajanja , ako vec niste gledali , preporucujem vam ruski film Ostrvo .

 • Nisi do tog nivoa stigao zato jer ne vjeruješ da tebe Bog ljubi, da te tako silno ljubi i zove u svoj zagrljaj kao onog rasipnog sina koji je otišao od oca i proćerdao svoj dio naslijeđa da bi spavao sa svinjama i jeo iz njihova valoga jel se tako kaže, zaboravila sam?) . Ja ti kažem, ti si ljubljeno dijete Božje,nije te zaboravio,raduje ti se ,u dlan te svoj urezao i zazvao Vojsije.
  Dizma, pred smrt je povjerovao i opravdao nedužnog a sebe osudio (s pravom),ali Isus visi na križu i daje Krv za tog Dizmu (kao i za cijelo čovječanstvo),vidiš koja je to obostrana suradnja,Dizma se kaje a Krv je već tu da ga spasi,samo treba reći DA, tako i ti reći Isuse dođi u moje srce.

  Oprosti ponese me. Ja ti pišem kako osjetim. Malo znam o pravoslavlju ali volim sve kršćane i one koji to nisu. Zato,jer je Krist dao svoju Krv za svakoga,ona je na spasenje a ne na osudu i zato mislim da svaki čovjek ima milost spasenja,po Krvi . kao i Dizma. Al ne završe svi kao Dizma,npr. Hitler, on je u paklu,prilikom egzorcizama zabilježeno je da se njegov zloduh javljao.

 • @ Marta

  Kako sam pisao o moralnosti društva, da pokušam da odgovorim Marti na prvo pitanje, mada me ne držite za reč, nisam baš kompetentan u verskoj dogmi.

  Svenarodno pokajanje – hrišćani žive i svoj spas dobijaju i traže kroz druge, kroz Crkvu i brata hrišćanina. To se u pravoslavlju naziva Sabornost. Znači, nije svrha hrišćanina da sedi i meditira ili se moli u nekoj pustinji ili pećini, već da učestvuje u Svetim tajnama zajedno sa ostalima, jer se kroz sveštenike spašavamo – dajemo im ispovest, oni se mole za naše pokajanje, daju nam pričešće To sigurno razumete.

  Kako živimo u društvu, cilj nam je da nam društvo bude bolje, da svi budu bolji kako bi opstali u njemu i kako bi društvo opstalo. Znate sigurno priču o propasti Vavilona, gde je celo društvo bilo u dubokom grehu, i kada je Gospod video da im popravka nema, izveo je samo jednog pravednika iz grada, a ceo grad uništio.

  Zato je potreba za svenarodnim pokajanjem, kao apel da se svi (ili bar neki) pokaju, kako bi se spasio narod u celini, ako nam je do našeg naroda stalo. Zato je moralnost bitna, zato je ispovedanje vere bitno, zato je pravednički život bitan za jednu zemlju, i zato se molimo da nam se braća i sestre probude, uvide svoje grehe i pokaju.

  Prenos greha – do sedmog kolena sa roditelja i predaka na decu i naslednike, kod ozbiljnih i smrtnih grehova, za one koji nisu u veri i gde su grehovi takve prirode.

  Prenos greha se može prekinuti pokajanjem i pričešćem živog naslednika i molitvama. Najčešći slučaj u današnje doba: otac komunista ili ateista, hulio na Boga, ozbiljan greh. Deca mu ili unuci pate od nesreća ili bolesti, mada su postali vernici. Ali nisu do kraja pravilnim životom i molitvama iskupili greh svojih roditelja.

  Molitva za kišu – bilo je malicioznih komentara svuda po medijima, kao se eto sveštenik sad pred kišu setio da je priziva. On je pozvao narod na pokajanje i moleban da se Gospod umilostivi i ukloni sušu, jer će se ona nastaviti i sledeće godine. Jedna ili par kiša ne menjaju stvar ako dolazi suša kao stalno stanje u prirodi.

 • Hvala Zlatko,sviđa mi se odgovor. I mi molimo na te nakane,ali imamo drugačije
  izričaje molitve, (kraće) al mi se vaše više sviđa,molim da me katolici ne napadnu,danas sam pokupila „batina“ od samoukog katolika i jednog protestanta 🙂 moram reći da su mi pravoslavci najkulturniji premda je bilo i oštrine 🙂 Ma ljudi, meni je to toliko žao,i evo,mogu i ja na primjeru ove molitve napraviti kajanje za sve koji mrze brata kršćanina,stvarno me to dotiče,pitam se koliko će to stado biti vjerno Kristu,malo stade,piše u Bibliji.

  Bravo,prijenos grijeha! Znala sam da je KC u krivu,hvala Bogu ima svećenika koji isto kažu ko i vi,oni su proganjani od naše crkve,jedan svećenik je rekao čak i do 14 koljenja,valjda tako piše u Pismu. Hvala na ovome, mučilo me to,to mi je potvrda i to je istina.I to za prekid,da, to je istina, ja bih davala služiti mise na tu nakanu, ali samo bih ja i Bog to znali, jer ne bi mi htjeli služiti takvu misu. Molitva i post.

  Sviđa mi se. Eto, ne slažem se ni ja u svemu sa katoličkim naukom. Nisu u pravu iako su moji. Možda je malo nespretan taj izraz prijenos grijeha, možda prijenos utjecaja neokajanih grijeha.

  Molitva za kišu,pa neka ih je podsjetio to je ok po meni, Bogu hvala da ima svećenika koji će podsjećati,opominjati…

  Hvala Zlatko, sretna i zadovoljna.

 • @Marta
  Suzdržavao sam se da tvoje pisanje nazovem „baljezganjem“ i da te „zamolim“ da mi objasniš, pošto vidim da autoritativno tumačiš sve što si verovatno pročitala od istomišljenika (a ništa iskreno i stvarno doživela) – zašto vas sve verujuće ne postroje svi vaši bogovi i jednom saopšte ko je glavni, u čiju istinu treba verovati (iako je istina istina i u nju nije potrebno verovati, ali mnogo je istina kod pravoslavaca, katolika, muslimana, protestanata, i …………………broj im se ne zna) da jednom razrešimo misteriju.
  I kad budete upoznati sa pravim sadržajem Biblije, u kojoj ima najviše fizike i matematike, a najmanje religije, onda se autoritativno oglasite.

 • Alkesandar,mene ne vrijeđa ako ti ne misliš isto,ali se varaš ako misliš da ne pišem iz iskustva. Pišem iskreno sve. Do Boga sam došla baš po iskustvu bolesti i nevolje i upoznala ga. Nismo krivi što su nastale podjele, da, jedan je Bog, za nas kršćane to je Isus i ja sam upoznala baš Isusa, ne nekog drugog Boga. ono što ti zoveš autoritativnim kod mene,ja kažem da je to iz mog srca.
  citiram te:
  – zašto vas sve verujuće ne postroje svi vaši bogovi i jednom saopšte ko je glavni, u čiju istinu treba verovati (iako je istina istina i u nju nije potrebno verovati, ali mnogo je istina kod pravoslavaca, katolika, muslimana, protestanata, i …………………broj im se ne zna) da jednom razrešimo misteriju.

  E,moj Aleksandar,lako je tako,čak ni onda ne bi svi povjerovali.Isus je visio na Križu pa opet neki povjerovaše da je Bog a neki ne. Pisano „blago onima koji vjeruju a ne vide, Njihovo je Kraljevstvo Nebesko“, to znači vidjeti srce a ne očima kao dokazom…Ako tražiš dokaz nećeš naći, a ako tražiš srcem i čezneš naći ćeš. podjele u kršćanstvu, ma ne zanima me, isti je Isus,nije on kriv što su ljudi skrojili,da tako kažem.Ali da u svakoj kršćanskoj vjeri ima Božjega, ja kažem da ima a mnogi tako ne misle jer će za drugoga reći da nema punine.

  Ako ti smeta što naglasim da sam katolkinja,nije to zato da se prsim kao najispravnijom ili da u tome ima neke politike ili nacionalne pripadnosti nego zato da ne nastane ovdje svađa ili neki nesporazum između pravoslavaca i mene ako me već ne znaju,razumiješ, ja se ne želim ovdje svađati ni sa kim.Pravoslavlje je lijepo,dosta mi se sviđa u pravoslavlju i to ono čega nema kod nas,imate predivne molitve,njegujete kreposti i poniznost.Nema Bogova u kršćanstvu nego smo kristovi-krstjani- kršćani po Isusu Kristu. I ime nam je iz njegova Krist-kršćani.

  Istine kod muslimana, to je islam, islam ne spada u kršćanstvo,to je religija.
  ne bih htjela komentirati o tome. Sve informacije imate na internetu.
  Sadržaj Biblije nije RELIGIJA nego ŽIVA RIJEČ, sam Bog je po Riječi prisutan u Svetom Pismu ili Bibliji.

  Očito sam vas s nečim iznervirala,ali ne može se svima ugoditi. Imate pravo biti nevjernik ili što već, ne znam, ali čemu ova prijetnja u zadnjoj rečenici? Ne razumijem.

  Nazovi moje pisanje kako hoćeš,nekome je baljezganje,nekome svjedočenje,sve što sam napisala nisam lagala.

  Želim ti da pronađeš sebe,čitavoga i da imaš mir, da ga imaš ne bi se ovako razljutio na mene. To ne možeš bez boga,bez Krista ili Hrista,svejedno.

  Ja nisam ničiji autoritet,svatko ima svoju savjest i slobodu. pa i vi da me mrzite možda iz nekih nacionalnih pobuda, izvolite slobodno.

 • Koja je razlika između vjere i religije?
  Vjera je prihvaćanje Objave. Religija je potreba čovjeka za nečim što je iznad njega. Razlikujemo naravne i objavljene religije.
  Elementi svake religije podrazumijevaju:
  – skup istina u koje treba vjerovati
  – skup dužnosti koje treba izvršavati
  – skup obreda, rituala koje treba izvršavati
  Nekoliko definicija religije
  Religija je krjepost koja iskazuje Bogu štovanje koje On zaslužuje. (Sv. Toma Akvinski)
  Religija je po svojoj naravi odnos Boga i čovjeka, čovjekova težnja prema božanstvu.
  Religija je povezanost ljudskog bića s nekom stvarnosti koja njemu samom nije identična, ali ga pokreće. Temeljna intencija svake religije jest iskazivanje štovanja bogu.
  Religija je ono što Bog traži od čovjeka – pozitivan odgovor.
  Religija je kultura svetoga, odgovor na Božju manifestaciju.
  Što je kršćanstvo?
  Kršćanstvo je DOGAĐAJ (iskustvo), a ne ideologija. Ideologija je sustav mišljenja koji određuje ponašanje i stavove ljudi s obzirom na ciljeve koji se očekuju.

  Što je vjera?
  Vjera je pozitivan odgovor na božansku objavu, a nevjera je grijeh. Etimološki gledano, vjerovati dolazi od latinskog glagola “credere“ što znači DATI SRCE, DATI SEBE, IMATI DUBOKO POVJERENJE U NEKOGA. Svjedočenje vjere je “martyria“. Vjera ima tri dimenzije:
  – Credere Deum esse – vjerujem da Bog postoji
  – Credere Deo – vjerujem Bogu, prihvaćam njegovu objavu
  – Credere in Deum – vjerujem u Boga da će mi pomoći
  Vjera je egzistencijalna gesta, čin. Sav se život oblikuje po onom čemu se vjeruje. Vjera je osobni susret čovjeka i Boga. Vjera je rizik, ona je radikalni čin povjerenja koji obuhvaća cijelu osobu. Vjera u Boga pretpostavlja i vjeru u Crkvu. Najljepša priča o vjeri nalazi se u priči o Abrahamu i Izaku (Post 22,1-19) Vjera je osobni čin. Vjeru ima onaj koji svoj život temelji na Bogu.

 • @Marta
  Pretpostavljaš valjda da je ovde „sukob“ mišljenja oko večne teme, izmedju vas verujućih i nas neverujućih i da naravno nema nikakve veze sa nacionalizmom, pripadnošću odredjenoj veri itd. Politika i crkva, iako su povezani u stvarnom životu, nisu tema u ovom dijalogu.
  Kažeš da te je iskustvo u savladavanju bolesti i nevolja približilo Bogu. Dobro je da je bolest pobedjena i da su nevolje prevazidjene, ali razmisli da li su možda tvoje molitve izgovorene u miru, na odredjenoj frekvenciji, u spoju fizike i medicine, delovale „lekovito“ na srce, jetru, pankreas ili neki drugi organ, da su pročistili meridijane kojima se kreće tvoja životna energija i aktivirale odbrambeni sistem organizma. Ili, da li ti je možda pomogla nagomilana pozitivna energija mesta na kome si boravila ili se molila.

  Prilično pogrdno zvuči kad nas nazivate nevernicima, jer ne verujemo u ono u šta vi verujete. Moja verovanja su različita od vaših a to zahteva toleranciju i uvažavanje, a ne jednostranost i omalovažavanje sa vaše strane.

  Kažeš da je „….Element svake religije: – skup istina u koje treba verovati…“ Da li si ti to izmislila ili je negde zapisano kao definicija? U istinu se ne veruje, istina je činjenično dokazana, evidentna, jedna jedina i svima dostupna. Veruje se u nešto što se pretpostavlja da je istina, ali nije dokazano.
  Ostalo ne bih komentarisao.

 • Aleksandar, prvo mi je drago da nisi reagirao po nacionalnoj osnovi. O svojoj bolesti sam pisala, kasnije ću ti pronaći link pa ponovno pročitaj da ne maltretiram ljude da to čitaju opet. Ako sam rekla da si nevjernik, to je moja pretpostavka bila ali te time nisam mislila povrijediti, mogla sam napisati i ateista, no vidim da vjeruješ ali si u nekoj duhovnosti new agea, pretpostavljam.
  Jer čim mi se spomene riječ ENERGIJA onda znam da je neka nova duhovnost, jer u kršćanstvu nema energija nego sila ili snaga Božja, Duha Svetog, a to je Ljubav koja iscjeljuje,ona Kristova. Odmah da ti kažem bio-energija, čakranje i te fore to je sve sfera okultizma i to me ne zanima, ono što iscjelitelji misle da im je od Boga dano im je od đavla,pa onda đavlom liječe ljude i izliječe a toliko im toga lošega nakaleme na leđa da na kraju bivaju u prokletstvu. Dakle, moja mi vjera ne daje uvažavanje nečega što se protivi Bogu,Isusu Kristu.
  Govorim općenito i ne znam u čemu si ti. Koja je to duhovnost?

  Nisam izmislila o religiji i vjeri, znam da nije isto, jer religija ima za cilj obožavanje, a vjera je nešto dublje,bar nam je davno profesor o tome tako govorio. Evo ostavi ću ti otkuda sam skinula pa možeš sve čitati (nisam ostavila zbog uzaludnih rasprava o katoličkom i pravoslavnom,htjela sam to izbjeći)
  http://www.prudencija.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=110:dei-verbum-temelji-objavljene-religije&catid=2:duhovnost&Itemid=3

 • Ovdje sam nešto pisala u zadnjem komentaru http://www.bastabalkana.com/2012/08/antiangiogenetska-terapija-lecenje-raka-i-kancera-kontrolom-ishrane-i-izgladnjivanjem-tumora/comment-page-1/#comment-34533

  a ako te što zanima pitaj samo, ja znam što je biti u okultnom i protiv svoje volje. Zato mi jako smeta kada neke babe vračare ostavljaju ovdje na portalu svoje reklame i zavode narod i zarađuju na tuđoj nesreći stavljajući im đavla u život i prokletstvo. A naivan i onaj koji nije u vjeri mislit će da je na dobrom putu. kako će se prevariti!

 • Valjda je mislio na svete brojeve punine i na one antikristove izokrenutih devetki.

  S time se ne slažem. Vjera je postala znanost.

 • @Marta
  Ne znam zašto se na pomen energije misli na neku new age varijantu duhovnosti, verovanja ili ne znam čega drugog. Osnov istočnjačke medicine je energija i njeno kretanje kroz ljudsko telo. Mesta koja posećuju vernici bilo koje vere zbog molitvi imaju izmerenu i dokazanu energiju koja na odredjeni način utiče na posetioce. Ne može se odvojeno, bilo naučno bilo religijski, posmatrati život i sve što nas okružuje. Prošlo je vreme nauke po principu kauzalnog determinizma i objektivnog realiteta (vreme Dekarta i Njutna), kao i vreme srednjevekovnih teoloških dogmi.

  Postoji apsolutna povezanost izmedju materijalnog i duhovnog, a ta povezanost je, prema odredjenim saznanjima, ugradjena i objašnjena u Bibliji kao poruka civilizacija koje su postojale davno pre sumerske, zvanično najstarije civilizacije koja je ostavila pisane tragove, a bile su na daleko višem stepenu razvoja nego što je današnja. Čovek i priroda oko njega u mnogo čemu počivaju na svetoj geometriji, zlatnom preseku i fibonačijevom nizu poruka je tih civilizacija, a to je i sadržano u Bibliji, ako se pravilno tumači izvornim hebrejskim pismom, gde svetlost, zvuk, brojevi imaju sasvim drugačiji smisao.

  Tek kad Biblija bude izvorno prevedena i objavljena imaćemo verovatno priliku da saznamo punu istinu o životu, poreklu, suncu i mesecu, planetama, piramidama, akaša poljima, skalarnim-nehercijanskim talasima, zemlji, i mnogim drugim stvarima koje su poznate a malo razumljive. Tada ćemo, nadam se, prevazići ove naše podele.

 • Biblija nije delo jednog autora , nije jedna knjiga , vec skup preko dvadeset knjiga , koje nisu nastale u isto vreme i ne na istom j jeziku . Kroz vekove pre `zvanicne verzije `knjige su pojedinacno prekrajane , samom kanonozacijom je izabran jedan deo a drugi delovi su odbaceni . Ako je i postojalo nesto sto gos-n Zlatar pretpostavlja – zauvek je nestalo . Smatram da je njegova tvrdnja da vise fizike i matematike ima u Bibliji nego religije , na osnovu toga sto ce eventualno neko nesto otkriti u buducnosti nije nista bliza zdravom razumu od verovanja u `zvanicnog` Boga . Naprotiv .

 • (Primer od danas, kako se čovek probudio. Hvala Bogu!)

  Priznajem: postoji Bog!

  Vest koja je svojevremeno šokirala veliki deo naučne zajednice. Postoji samo jedan naučnik u istoriji koji je bio nazvan „ikona ateizma“ i „šampion ateizma“ – dr Entoni Flu. Pred brojnim kamerama dr Flu je izjavio: „Sazvao sam ovu konferenciju za štampu da vas obavestim da sam postao religiozan. Pod pritiskom jasnih i nedvosmislenih naučnih činjenica morao sam da prihvatim da Bog postoji“.

  „Dame i gospodo, poštovani prijatelji, sazvao sam ovu konferenciju za štampu da vas obavestim da sam postao religiozan. Pod pritiskom jasnih i nedvosmislenih naučnih činjenica morao sam da prihvatim da Bog postoji. U najnovijem izdanju moje knjige ‘Bog i filozofija’ pisaće da su sva moja dosadašnja dela prevaziđena.„

  Šok je bio potpun. Neverica nije silazila sa lica i usana armije svetskih ateista.

  Kada je ova vest odjeknula u svetskim medijima, u isto vreme krenula je lavina komentara ateista da dr Entoni Flu „nije tako mislio“, da su mediji „loše preneli njegovu izjavu“ itd. Onda je dr Flu ponovo izašao pred kamere i ponovo potvrdio svoje jasno opredeljenje da Bog postoji i da je to naučna činjenica koja je jasna i neoboriva.

  Ali, kao što smo svedoci da u ovom svetu postoji ona strana koja agresivno prikazuje svetlost kao tamu, crno kao belo, a slatko gorko, tako je nastavljena agresivna kampanja u brojnim medijima da dr Flu nije izjavio da je postao religiozan, da ga „religiozni fanatici pogrešno interpretiraju“ i da je ateizam jedini pravi put u životu.

  Dr Flu je onda seo i napisao autobiografsku knjigu „Priznajem: Postoji Bog!“ – Kako je najortodoksniji svetski ateista promenio svoj stav“. U toj knjizi on opisuje svoje odrastanje u religioznoj porodici, svoje skretanje u ateizam pod uticajem ateističke literature i dugogodišnji rad na mestu profesora filozofije na brojnim svetskim univerzitetima kao najvatreniji promoter ateizma u svetu. A onda, usledio je preokret pod uticajem jasnih naučnih činjenica.

  Cela vest na:

  http://www.vestinet.rs/video-2/priznajem-postoji-bog

 • @ Zlatko
  Pitanje na kom je cuveni naucnik-ateista zapeo je moralo da se pojavi u njegovom umu u samom pocetku bavljenja naukom i nikako nije moglo da mu bude novo sad pred kraj karijere. Ili je on bio slepi vernik u nepostojanje boga koji ne vidi proste cinjenice ili ga je uhvatila cesta bolest naglog primecivanja najobicnijih stvari koja hvata ateiste-naucnike pred kraj zivota ..

 • @ Vojsije

  Nisam nešto promišljao zašto i kako je pitanje uticalo na njega, iz jednostavnog razloga što mi je iz sopstvenog iskustva jasno šta mu se desilo 🙂

  Lepa vest na današnji veliki praznik.

  P.S. Bio sam zapanjen koliko je puno ljudi danas bilo u crkvi na Svetoj arhijerejskoj liturgiji. Nikada nisam video toliko ljudi. Iznenadjujuće, zaista 🙂

 • Драга браћо и сестре,

  Када год се и где год се служила литургија у Београду,Шапцу,Чачку итд а после ње и молибден за кишу,Бог ју је дао исти дан. Е сад колико је ко тражио толико је и добио.

  Ово причам из личног искуства!!!

  А зар Вам ово све мало не личи на почетак Небеске Литургије од Св.Владике Николаја ???

Ostavite komentar