Požar u kući i stanu

Kako izbeći požar u kući, stanu ili mekom drugom objektu

 

Kvarovi koji mogu izazvati požar:

Najčešći uzroci požara - požar i neispravne električne instalacije

Više uzroka može uticati na pojavu požara.U većini slučajeva kada je požar izazvan usled kvara na el. instalacijama prvo što se dešava je pregrevanje komponenti, tako dolazi do varničenja i zatim paljenja. Do pregrevanja provodnika može doći i ako je veliko strujno opterećenje ili su loši električni spojevi. Usled pregrevanja smanjuje se dielektična čvrstoća izolacije provodnika i dolazi do kratkog spoja tačno tamo gde se savija provodnik ili je u dodiru sa metalom.

Što se tiče kombinovanih efekata u kojima nastaje požar najčešći slučaj je loš spoj utikača i utičnice, naročito kod uređaja koji se često uključuju i isključuju. Tu dolazi do trošenja kontaktnog materijala, stvaranja lošeg spoja i lokalnog zagrevanja pvc izolacije. Proces degradacije u kome učestvuju metal i izolacija izazivaju električni luk koji vrlo lako može da dovede do požara na spoju utikača i utičnice.

Kako dolazi do paljenja zbog lošeg spoja utikača  i utičnice:

• Provodnici se zagrevaju i temperatura raste zbog strujnog opterećenja ili lošeg kontakta.

• Zatim dolazi do termičke degradacije pvc izolacije.

• Oslobađa se korozivni gas iz izolacije.

• Nakon toga sledi pojava inicijalnog površinskog ili unutrašnjeg varničenja.

• Formira se ugljenisana putanja na površinskom i unutrašnjem delu izolacije.

• Pojavljuje se električni luk i stvara se plamen.

Stalan porast el. potrošača u kućama i stanovima kao i stare el. instalacije u svim vrstama objekata mogu dovesti do porasta nastalih požara usled neispravnih instalacija. Mada, vrlo često se može postaviti pitanje da li je kod svakog izazvanog požara jedini problem kvar na električnim instalacijama. Sistematično istraživanje šta sve može izazvati požar je u ovom slučaju još korisnije jer se tako pronalaze i razni načini kako da do ovakvih kvarova i neželjenih situacija ne dođe.

S obzirom na konstantan porast raznih objekata ( bilo da je u pitanju poslovni, stambeni ili javni objekat ) , dolazi do porasta i broja lokacija na kojima se može desiti požar zbog neispravnih instalacija. Pored toga naše tržište u ponudi ima veoma nekvalitene električne komponente sa karakteristikama koje se ne slažu sa deklarisanima. Uz to problem može biti i neovlašćeno lice koje se bavi popravkom i prepravkom instalacija i električnih uređaja.

Da bi se sve ovo izbeglo neophodna je stroža zakonska regulativa koja bi zahtevala:

– Periodično pregledanje električnih instalacija.

– Izdavanje posebnih dozvola kako bi pojedini električni proizvodi mogli da se plasiraju na tržište.

– Kažnjavanje neovlašćenih lica koji se bave ovim radovima.