Priprema za izradu diplomskog rada

Uputstva prilikom izrade diplomskog rada

Odlika visokoobrazovanih stručnjaka različitih profila je svakako veština dobrog pisanja i poznavanja načina i tehnika izrade stručnih radova. Ona se počinju sticati i razvijati za vreme studija, budući da je samostalno pisanje radova koji će zadovoljiti standarde u vezi sa datom naučnom oblašću predstavlja svrhu studiranja.

Iako su tokom godina studiranja studenti pisali mnoge seminarske radove, pri pisanju diplomskog rada suočavaju se sa nizom poteškoća. Treba naglasiti da studenti ,verovatno zbog opširnosti i komleksnosti, nerado čitaju upustva za izradu diplomskih radova koji su opisani u brojnim delima i kao rezultat se javlja nekonzistentni i neuređeni rad, koji zahteva dodatno zalaganje i mentora i studenta da bi dostigao određeni nivo kvaliteta. Zato se ukazala potreba za kraćim upustvom za izbor teme i literatuke koji svakako predstavlja pola posla kod izrade rada.

diplomski radovi

Diplomski rad predstavlja vrstu pisaniog rada koji sadrži informacije u vezi sa određenom temom, odnosno iz domena određene struke. On ne mora da sadrži originalna i nova istraživanja i rezultate, tačnije njegova osnovna svrha je da se tumače i prikupljaju informacije, stavovi, činenice, teorije na osnovu kojih se mogu interpretirati i prilagoditi savremenim potrebama kako teorije tako i prakse.

Tema diplomskog rada

Student sam bira temu i obično se treba odlučiti za onu koji vas posebno interesuje, jer ste na taj način mnogo više motivisani i posvećeni istraživanju i pisanju diplomskog rada. Sama tema može biti praktično istraživanje, razrada određene teorije ili analiza slučaja iz prakse . Izbor teme diplomskog rada se može obaviti na dva načina: odabirom teme iz skupa poduđenih ili možete sami predložiti temu, što uglavnom zavisi od odabranog mentora (predmetnog nastavnika). U slučaju da samostalno birate temu, trebalo bi da uzmete u obzir da tema bude aktuelna, interesantna, atraktivna, da imate dovoljno literature za njenu obradu, da ne bude ni preusko ni preširoko definisana, nikako ne sme biti uopštena već mora biti konkretna.

Izbor literature

Pre definisanja teme potrebno je istražiti literaturu, pod kojom se podrazumeva bilo koji elektronski ili pisani dokument gde student ima pristup i koji može koristiti pri izradi diplomskog rada. U pisane oblike spadaju: knjige (monografije), teze i disertacije, državne i statističke publikacije, članci iz časopisa, publikcije međunarodnih institucia, magazini i sl. Takođe, možete se koristiti i pretraživanjem interneta uz pomoć pretrazivača kao što je google, ali se pritom mora voditi računa o pouzdanosti pojedinih podataka i izvora. Nakon prikupljene literature treba izvršiti selekciju i odabrati onu koja je od značaja za obradu teme. Bitno je za vreme čitanja publikacija i materijala napraviti beleške, radi lakšeg sagledavanja literature.

Potom se pristupa pisanju teza koja će predsavljati osnovu za izradu vašeg diplomskog rada. Poterbno je naglasiti veliku ulogu mentora kako kod određivanja teme, tako i kod odabira adekvatne literature, odnosno preporuke izvora, da bi se diplomski rad mogao što kvalitetnije napisati.