Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Čovek Društvo

Psihologija čoveka. Razvoj ličnosti. Priroda unutrašnjeg glasa. Šta je to ličnost? Refleksije o psihologiji čoveka, o razvoju ličnosti i prirodi unutrašnjeg glasa

 

Psihologija čoveka. Razvoj ličnosti. Priroda unutrašnjeg glasa.

Šta je to ličnost? Refleksije o psihologiji čoveka, o razvoju ličnosti i prirodi unutrašnjeg glasa

 

 

„Smisao je nešto što treba otkriti, a ne izmisliti.“

Savremenog pojedinca pravilnije je opisati kao nekog ko „leti visoko i brzo“. Teško je usporiti kad svet juri pored nas. Teško je biti uzemljen kada je sama kultura neuzemljena, kada ona poriče realnost i podstiče iluziju da uspeh predstavlja viši stupanj bitisanja i da uspešni ljudi žive bogatijim i ispunjenijim životom. Uprkos tome, prave vrednosti u životu su „zemaljske“ vrednosti: zdravlje, gracioznost, povezanost, zadovoljstvo i ljubav. Ali ove vrednosti imaju značenje jedino ako su noge čvrsto postavljene na zemlju. – Aleksandar Loven

Razvoj ličnosti

Život je kreiranje samog sebe. Psihologija čoveka. Razvoj ličnosti. Priroda unutrašnjeg glasa

Mnogo je knjiga i teorija napisano koje se bave ljudskom psihologijom i svim onim što taj pojam podrazumeva. Moja namera nije da prepričavam ili sistematizujem već postojeća znanja koja su se sa različitih tačaka gledišta bavila psihologijom čoveka, već da iznesem jednostavno i razumljivo gledište koje posmatra sledeće teme: razvoj ličnosti, priroda unutrašnjeg glasa i šta je to „ličnost“.

Ako posmatramo temu koja se bavi razvojem ličnosti, nužno je primetiti i zaključiti da razvijanje svog punog intelektualnog, emocionalnog, duhovnog i fizičkog potencijala do ukupnosti i celovitosti koja se zove ličnost podrazumeva da sledite svoj unutrašnji glas. Slediti svoj unutrašnji glas je, koliko veličanstveno i oslobađajuće do genijalnih visina i dela božanskog nadahnuća kod tako retkih individua tog kapaciteta (setite se samo nekih od njih: Leonarda da Vinčija, Mikelanđela, Mocarta, Betovena, Anštajna, Nikole Tesle, Van Goga, Pikasa, Šekspira, Getea, Marka Tvena, Njegoša itd.), toliko je i opasno i nepredvidivo do najdubljih ponora i mraka velike snage, koji može da proguta nedovoljno jake, tačnije, nedovoljno dosledne sebi i svom unutrašnjem glasu, svom unutrašnjem imperativu. A ovo se pre svega prepoznaje po autodestruktivnom ponašanju svake vrste; od prekomernog korištenja alkohola i droga, tabletomanije, do zavisničkih veza i drugih nezdravih navika i odnosa, bez jasne slike o sopstvenim potrebama i navikama koje su za dobro pojedinca i bez dovoljno konstruktivnih uverenja i stavova koja čoveka drže na mentalno, psihički i fizički zdravom kursu.

To saznanje ne treba da vas plaši, naprotiv, to je samo slučaj kod izrazito velikih potencijala u svakom smislu, a takvih je statistički gledano veoma malo, između četiri i pet posto ili jedva dva i po posto, ako uzmemo u obzir izrazitu genijalnost, od ukupne ljudske populacije. Vi pre svega treba da znate da se svako razvija u skladu sa svojim potencijalom, i nisu svi predodređeni da na tom putu prođu tako velike oluje i gigantska iskušenja. Većini je ipak dato da se razvijaju u mirnijim uslovima sa manje tektonskih poremećaja u glavi i u duši.

Ako se desi neželjena situacija, da se pojedinac ne razvija prirodno i blagotvorno u skladu sa svojim istinskim potencijalima i kapacitetima, u skladu sa svojim istinskim darovima, onda dolazi do grubog narušavanja unutrašnje fine psihičke strukture i emocionalne statike čovekove, koja je stalno u procesu komponovanja i dekomponovanja kako bi kroz taj proces pronalazila zlatnu meru svega, i svoju sopstvenu unutrašnju ravnotežu i harmoniju.

Zbog toga se može zaključiti da: „Osećanje neispunjenog, neizvršenog zadatka prirodnog razvoja i sazrevanja pretvara se u osećanje krivice, odnosno glas savesti, koji se javlja onda kada je ugrožena psihička ravnoteža i ostvarenje psihičke celovitosti.“  Bojan Jovanović – etnopsiholog

Za psihijatra Viktora Frankla, osnivača logoterapije,  čovek je biće smisla, ne biće nagona, niti biće moći, na čemu s druge strane insistira Sigmund Frojd, začetnik psihoanalize, kao i mnogi nastavljači tog pravca. Viktor Frankl smatra da u svakom od nas postoji volja za smislom i ta volja nas suštinski određuje.

On dalje tvrdi da čoveka ne vode instinkti. Ne vode ga više ni tradicije kao u tradicionalnim društvima. Čovek je slobodan, a to znači odgovoran za vlastitu egzistenciju. Slobodan je da pronađe sopstveni smisao.

„Smisao ne može biti dat, smisao se mora naći.“

„Smisao je nešto što treba otkriti, a ne izmisliti.“

Priroda unutrašnjeg glasa

Dozvoliti svom unutrašnjem glasu često znači kročiti u nepoznato i potpuno neistraženo, znači upoznati svoj sopstveni mrak, neki bi to rekli: upoznati se sa svojim ličnim demonima; što je posledica toga da je čovek pre svega nesvestan svojih mana, a ne svojih vrlina. A još najviše od svega, većina ljudi živi u brižno i strpljivo izgrađenim iluzijama. I kako onda zamišljate da na putu gde nema svetla (jer je to čovekovo nesveno), ipak unesemo tračak svetlosti i osvestimo pravu istinu, a ona je uvek jedna?! Čovekovo istinsko biće je prepoznaje kao jednu i jedinstvenu, potpuno unikatnu i čarobnu. U otkrivanju svoje lične istine leži sva snaga za sva trenutna i kasnija postignuća i dostignuća.

„Problematika unutrašnjeg glasa je puna tajnih zamki i klopki. To je najopasnije, najklizavije područje, isto tako opasno i puno stranputica kao sam život, ako se odrekne ograda. Ali onaj ko nije u stanju da svoj život izgubi, neće ga ni dobiti (ovo možete da shvatite i kao metaforu ako vam je tako lakše – A. K.). (…)

Može li čovek zato da ne uzme za zlo čovečanstvu i svim dobronamernim pastirima stada i brižnim očevima kada podižu zaštitne zidove, ističu uspešne uzore i preporučuju prohodne puteve koji zaobilaze ponore?“  Karl Gustav Jung

Promislivši rekla bih da su granice, kako ih Jung naziva „ograde“ za čoveka potrebne kako se on sam ne bi rasuo poput vode bez svog pehara. One su potrebne većini ljudi da bi mogli da žive život dostojan čoveka. Ipak, neće se svi složiti sa mnom, a i ja sama znam i uviđam da retki pojedinci imaju tu snagu da za njih ne važe nikakve granice i ograde (ni društvene, ni religiozne, ni profesionalne, ni porodične, pa čak ni lične), jer je njihov život upravo dobio smisao onda kada su počeli da prevazilaze i previđaju sve do tada poznate granice i ograde koje bi trebale da ih zaštite od sunovrata i nesigurnih, neprohodnih puteva kojima još niko nije išao. Ali zato takvi pojedinci svoj puni smisao pronalaze u krčenju novih puteva, a u tom slučaju jedina pouzdana navigacija im je njihov unutrašnji glas, snaga vizije i snaga njihovog neponovljivog talenta (dara). Takvi genijalni pojedinci uvek iznedre nešto novo što će služiti čovečanstvu na dar ili na propast, samo se radi o tome da li je reč o upotrebi ili zloupotrebi određenih vrhunskih dostignuća uma i duha.

Šta je to „ličnost“?

Kakav god bio intelektualni, psihički, duhovni i fizički potencijal nekog čoveka, on se razvija tokom celog njegovog života, i ako se taj proces odvija prirodno, na konstruktivnom kursu čovekovih namera, želja, težnji i ciljeva, velika je verovatnoća da će takav čovek zaista i razviti većinu onoga što mu je dato u potencijalu. Međutim, praksa pokazuje da je mali broj ljudi zaista svestan ovog procesa i potrebe da se taj proces na neki način prati, i ako je neophodno, da se usmerava za dobrobit dotičnog pojedinca i njegovog unutrašnjeg autentičnog i neponovljivog sveta, njegove lične istine. Jer samo takav čovek može da bude i sam zadovoljan sobom, a time i zdrava jedinka u moru drugih jedinki, jer će svojim zadovoljstvom i osećanjem samoostvarenosti blagotvorno uticati na svoju užu i širu oklinu, na ljude sa kojima dolazi u neposredan i posredan kontakt.

Iskustvo takođe govori da zaista retki, izuzetno retki ljudi, ostvaruju svoj puni potencijal i kapacitet koji je oblikovan za njihovo lično dobro, ali i za dobrobit zajednice u kojoj se kreću, i uopšte, za dobrobit društva u kojem njihov rad ima značajnu ulogu nekoga ko je postao lučonoša u određenom i vrlo konkretnom smislu, dakle, u konkretnoj realnosti, da li savremenoj ili za neka druga buduća pokolenja, samo je u tome razlika.

U davnoj prošlosti sva vrhunska ostvarenja uma, duha i tela bila su izuzetno poštovana, a smatralo se da ti „darovi“ potiču iz jednog Izvora, da sva Istina potiče iz jednog Izvora, bila to religija, umetnost, filozofija i nauka, i najzad, čovekovo telo shvaćeno kao hram njegove duše, pa samim tim itekako poštovano i negovano na svim suptilnim nivoima. I potpuno je začuđujuće za savremenog čoveka koji je naviknut da razmišlja separatno i parcijalno, kako su ove iskonske kreacije – religija, umetnost, filozofija i nauka u drevnim civilizacijama bile zastupljene kao oblasti koje su u svojoj sintezi, u stvari, bile sveobuhvatne , koegzistentne i koherentene za uočavanje i otkrivanje smisla pojedinačnog čovekovog života. A osećaj smisla i postojanje smisla; prepoznavanje smisla u životu je ono što je oduvek determinisalo čovekovo kretanje i put.

„Svet pokaže put čovjeku koji zna kuda ide.Ralf  Valdo  Emerson

Ako se osvrnemo na običnog čoveka i njegove potencijale, mogućnosti i potrebe, razne su oblasti u kojima neko može da bude dobar ili čak odličan, dakle, da se desi proces samoostvarenosti (samorealizacije) u njegovom afirmativnom obliku i vidu. Možemo da pratimo razvoj različitih pojedinaca koji neguju zanimanja koja uključuju visok stepen realizacije autentične duhovnosti kao najvišeg stepena sveukupne samosvesti i samorealizacije, a ovako shvaćena autentična i individualna duhovnost nije ništa drugo nego otkrovenje lične istine.  Ona opet može da se rasprostire ( i uglavnom to i čini)  i na druge oblasti kao što su nauka i umetnosti, kultura, društveni angažman,  pa sve do poslova raznih zanatlija i vrhunskih majstora u poslovima u kojima su potrebne zlatne ruke ili izuzetna fizička spremnost i veština (danas to najtransparentnije prezentuju vrhunski sportisti). Mera uspešnosti i ostvarenosti ne mora da se temelji na izuzetnoj inteligenciji. Svi dobro znamo da su za zdravo okruženje uvek tako poželjni ljudi toplog srca i dobrih namera, a u realnosti nema baš mnogo ljudi koji neguju taj svoj kvalitet, čak iako ga poseduju. Mnogi ljudi su zavarani, obmanuti lažnim sistemom vrednosti i zato misle da je sposopnost za logičko i racionalno mišljenje i toliko tražena inteligencija, kruna svakog uspeha. Međutim, nije. Ili ne uvek. Razmislite, šta pokreće biljku koja raste i buja, ćelije od kojih je sazdana ili sunce koje joj pruža predivnu toplotu i svetlost?!

Pokušajte da shvatite i ovo:

„Ličnost je delo najviše životne hrabrosti, apsolutne potvrde individualnog postojanja i najuspešnijeg prilagođavanja na univerzalnu datost, uz najveću moguću slobodu sopstvenog odlučivanja.“ Karl  Gustav  Jung

Navešću jedan slikovit primer za gore navedenu tvrdnju, a to je ličnost i delo slavnog i genijalnog slikara Pabla Pikasa. On je jednom prilikom izjavio:

– Majka mi je govorila: „Ako si vojnik, postani general. Ako si sveštenik, postani papa.“  Umesto toga, ja sam bio slikar, a postao sam Pikaso.

 

Mr Aleksandra Kosmajac

126 komentara

 • „Ne dajte svetinje psima; niti bacajte bisera svojih pred svinje da ih ne pogaze nogama svojim, i okrenuvši se ne rastrgnu vas.“

  (Jevanđelje po Mateju 7,6).

 • Inače,propuštaš suštinu Martina.
  Sve posmatraš kroz objektiv nacije,granice su ti jedino mjerilo shvatanja neke cjeline.
  Dobro reče Milenko,ti si jedna obična prizemna terasa sa pogledom na deponiju.
  Beba rodjena u Hrvatskoj i beba rodjena u Crnoj Gori nemaju ama baš nikakve različitosti,osim možda pola i imena,ponekad i to bude isto.
  Ti si ta koja ih dojiš tom zlom propagandom,pa oni posle nekog vremena zamrze svoje vršnjake iz Crne Gore,a da ne znaju ni sama zašto.
  Ne moram ja biti Hrvat ili katolik pa da tako dobijem pravo da se bunim protiv tebe i takvih.
  Meni je žao te djece,ma odakle ona bila,jer nisu zaslužila takav tretman.
  Isto tako mi je žao maloljetne djece (a još više nevinih žrtava) koja se dižu u vazduh po bliskom istoku,zbog iste te filozofije,kažu im ‘čeka vas tamo alah,harem i besmrtnost’ a epilog bude stotine mrtvih i uplakane majke.
  Vjerovatno žališ što je vrijeme inkvizicije prošlo,inače bi prva potpisala da mene i Milenka spale na lomači,a sve to ‘za naše dobro’.
  Tako vi rešavate problem različitosti kroz istoriju.
  Da li uopšte da pominjem gradišku staru i ostala mjesta za rešavanje problema različitosti,ma koja je poenta,opet će biti da srbujem…
  Ja kad pominjem to,ne upirem prstom u Hrvatsku i hrvate nego u tvoje učitelje barabo.Vas se podjednako gade i normalni Hrvati,kao što se kod nas normalni gade od raznih paravojnih jedinica koji su išli na front sa jednim jedinim ciljem,a to je da pljačkaju,siluju i šire opšti haos.
  Isti ti će krenuti na svoje za šaku novca.
  Da ne bude zabune,ima tebi sličnih i kod nas,samo ti si hard core predstavnik te vrste.
  Ti si dokaz kako se jedna devijantna osoba može slobodno kretati u društvu,dok je god to po mjeri katoličkih poglavara.
  Jer,ti si matrica za štancanje novih sledbenika te morbidne priče,i oni su srećni da imaju što više takvih kao ti,koji će uvijek spremno i bez pogovora zagovarati njihovo učenje i gledanje na svijet oko sebe.
  Tako je i u mom gradu bila jedna učiteljica koja je,sasvim svojevoljno,tjerala djecu da za domaći rad napišu 100 crnogoskih riječi.
  Jadna djeca su bila u problemu,jer,sve i da su htjela da udovolje učiteljicinom hiru,nisu mogla da izmisle nešto što prosto ne postoji. Srećom,roditelji su odreagovali pa je problem riješen,doduše više gurnut pod tepih jer učiteljica i dalje radi.Ne pada im na pamet da sklanjaju nekog ko tako zdušno propagira njihovu politiku.
  Tako i tebi radno mjesto čuva tvoj nakaradni mozak.Ovdje ne mislim na bolest nego na stanje tvog uma.
  Tebi pomoći nema,ostaje žal za tom jadnom djecom koja ni ne slute ko ih sprema za život.

 • Jesi nepismen, djeca koja idu na vjeronauk to žele, idu u crkvu i mole se Bogu, žive u kod roditelja koji isto prakticiraju svoju vjeru i koja ih uče o Bogu i vjeri. ali tebi to ne može da stane u mozak.

  Završili smo.

  Sad čekaj da ti Grubor napiše esej o svemu na najmanje 10 stranica, hranite si obojica duše ali jednom i to mora prestati a prestat će je vas u širokom luku zaobilazim.

  i informiraj se o konfesionalnom vjerounaku…po mogućnosti dođi poubijati sve roditelje koji djecu odgajaju u vjeri, njihova vjera nema veze sa školom, vjera nastaje u kući u obitelji.

  Valjda si toliko glup da ne shvaćaš da je vjeronauk predmat kao i matematika i informatika i bilo koji drugi, razlika je što se izabire SLOBODNOM VOLJOM a na matematiku moraš ići, jel to možeš shvatiti???? A to što ti sam ne podnosiš postojanje Boga i Biblije i kršćanstva to nije moj problem nego tvoj. Ako si nezadovoljan i frustriran vlastitim životom, toj problem. Idi i tamo u Crnoj Gori rješavaj što te volja.

  Esej Milenkov me ne zanima i ono što će napisati, ne čitam više to…odgovorila sam ti samo zato jer si toliko kad moram reći glup da shvatiš Vjeronauk kao predmet u Hrvatskoj. Smeta ti nešto sa čime veze nemaš niti imaš veze sa državom, ima li kod tebe toga? Nema! što si ti došao u tuđe dvorište uređivati nečiji kruh i vjeroispovijest. Pravo na vjeroispovijest je ustavno pravo a ti si valjda i iznad ustava.

  Ne trudi se, ljudi ko ti su obično smeće.Jel mene briga kako ti živiš i što u životu radiš?
  Sram te bilo.
  Ne čitam te više, komuniciraj sa svojim Milencima, skoro sam napisala MLINCIMA ako znaš što je to.

 • Nemoj se sramotiti, da se ne može napisati sto riječi, molim te, prije će biti da ti se neda govoriti, da riječi moraju prvo doći do tebe a ne ti do njih. koja glupost.

 • Ti Nikola i tebi slični su sramota ljudskoga roda, koji jadni slabići,nikakvi muškarci, citirate uvijek neka mjesta majko mila, a ja šutim jer se ne želim spuštati na tvoj nivo i ništa tebi niti ikome ne spominjem, o bezgrešna li roda neokaljana kroz povijest i to ne onu tako davnu…digo si mi tlak, zaviri u povijest i pogledaj koji je danas dan i zasrami se.Zastani i zaplači ako se pomoliti ne možeš. Dosta mi je više.Svaki oblik komunikacije prekidam s tobom za svagda.

 • Jesi simpa,nema šta 🙂
  Svidja mi se tvoj rečnik,prava si učiteljica vjeronauke,za primjer mladima.
  Idi uzmi malo bibliju da ti padne tlak 🙂

 • E sad zloupotrebljavaš Bibliju, malo može malo ne može, jeli to u redu?
  Jeli u redu Nikola biti kao Milenko, bio si mi draži na početku, zašto ne budeš svoj Nikola?
  Vidiš Nikola, imam i ja osjećaje i moji se osjećaju mogu povrijediti i vrijeđati, katkad se osjećam kao da govorim zidu, cijelo vrijeme me se negira, loše verbalno samnom ophidi a kad uzvratim i u blažoj verziji druga pjesma. Vidiš Nikola,ne znaš ništa o meni. A sklon si donošenju sudova jer te onaj Milenko naučio da budeš zao. Da, prihvaćam i da se ne slažeš samnom i da ne vjeruješ u Boga, ali osjetila sam poveo te Milenko, on je opasan tip ne ti, ako baš hoćeš samo mi se skupilo svega, skupilo…budi svoj i misli svojom glavom.Ne moraš se slagati samnom ali mogao bi se složiti da svi sa svima možemo pristojno i bez vrijeđanja.Mišljenje se može sasvim dobro izraziti i bez vrijeđanja i bez suda meni…tko sam ja ovdje. To kažem i sebi, ajde ti probaj na sve uvrede ama baš ništa ne izreći, ja priznajem da nisam dorasla, nisam jaka, a to ništa ne znači „vjeroučiteljica“, jer ja sam toga SVJESNA.

  Jel se ti slažeš Nikola da prekinemo ovo? Neka ti je sve dobro u životu ali nemojte me više za temu. Ja vas puštam nastavite kako želite ali pustite, nije to dobro, povrijedite, i Vojsija i mene…samo ja znam tko je tebe zaveo, onaj duh od Milenka skoknuo na tebe.

  I stvarno, imam i obaveza tu dangubim eto valjda iz obzira prema tebi. To što se zna što sam, pa nitko ovdje ne govori čime se bavi i što radi, a o meni se zna,pa razmisli kako se to o meni zna i kakva sam ja to a o drugima se ovdje ništa ne zna.

  Nisam ti ja simpa, zafrkavaš me, ne ljutim se na tebe, što imam od toga, al daj malo jasnije pročitaj kad nešto napišem, tako radi tvoj frend, sve izokrene, budi svoj i budi čovjek. Pogriješi ali budi čovjek.Ljudski je griješiti, ali stalno ustrajati to zamara, i nije lijepo.
  Toliko, i bilo bi stvarno dosta. Stvarno. A usput rečeno, očekuješ da ako sam vjeroučiteljica trebam pustiti da me pljuješ, možda sam i trebala imala bi svoj mir i više ne bi zavirila na BB, imaš pravo bolje čitati Bibliju.Znaš i ja se mogu razljutiti, i nemati dlake na jeziku. A puno toga si isprovocirao da kažem.

  Ajde zdravo.

 • Samo se vrati i zapiši sve riječi koje si meni uputio…a onda sam i ja eksplodirala u blažoj verziji.Možeš i Milenkove zapisati.I sad zamisli da tebi to netko kaže, dobar osjećaj Ha? pa što očekuješ da je tebi kažem? Da te volim jako zbog toga, da je to lijepo i da bi još? Da si baš super…Prvo počneš od sebe ako želiš poučiti druge, a ako ne kako siješ tako ćeš i žeti. Što bi više volio, da sam ti odgovorila na uvredu ili da nisam a ti i dalje isti?Jer nisam ti odmah odgovorila na uvredu, trpila sam…a onda si prešao granicu. Reci mi, kada bi imao dijete i vidio da ga netko tuče ne bi li ga obranio? Pa to ti je slično. Tučeš riječima i riječi mogu boljeti i više nego šamarčina, zabole te u srcu, nema veze što se ne poznajemo, riječi IMAJU DUBINU, lijepa riječ širi srce a ružna ga kida…misliš da ja to ne mogu osjetiti samo zato jer sam vjeroučiteljica? Ali bilo bi poželjno da ti udaraš a ja trpim, to je ispravno? Razmisli i uvjeri se sam da ono što ne želiš da tebi čine nemoj ni ti drugima.To je zlatno pravilo, iz Biblije.
  Nadam se da si nešto shvatio.

 • Dobro jutro dragi moji, spavah bas lepo i sanjah nesto lepo na Havajskim vodopadima i onim kisnim sumama, lepo drustvo bilo (kao sto meni tamo uvek biva) – bas bio lep san
  sad da krenem da seciram ko je sta rekao i sta se iza toga krije, kao sto sam radio pre, ne vredi jer postize kontra efekat a samim tim „uzalud krecim“. Dakle dragi moji, ja cu da dalje radim svoje vi svoje i svi srecni i zadovoljni, samo se pitam da li je prodrlo do vas, da ste dobivali besplatno potencijalnu pomoc, koju niste koristili vec stese batrgali dokazivajuci da noc i nije tako tamna. Od svega ovoga, naucih a glavno sto naucih – Aleksandra,(i slicni) svaka vam cast, sa cim se ona(vi) mora(te) baviti i to za male pare. Mislim da uvideh da na balkanu ako ima svetih, to su ucitelji, psihijatri, socijalni radnici, bake i deke, roditelji – more bezimenih osoba koje biju svakodnevnu bitku za prezivljavanje i boljitak svojih. Uvek me odusevi kad vidim i cujem takve likove tako da za kraj savet velikog gresnika – jer gresio sam mnogo vise no sto je to normalno i to velike zivotne greske ali sam od svojih gresaka i ucio, te naucih (savet Nikoli i svim slicnim, mladim, dobrim ljudima otvorena srca i uma) nemojte se deco nervirat jer time samo kaznjavate sebe, reci su jake koliko im energije damo, zato okruzite se slicnima sebi a likove tipa martine pa i prevrtace tipa vojsija izbegavajte jer sve je prenosno – kako dobrota i um tako i ono drugo. Zivot je duga igranka, odaberite partnera, drustvo i ucite uzivajuci – SRECNO
  da ispostujem drustvo ogovori
  vojsije, na zalost ti ne slusas sam sebe pa je pomalo naivno moje ocekivanje da bi mogao cuti druge – ja te upozorih na rasizam – ti rece oni koji to propovedaju „zele im zlo-zaradjuju na njima-velicaju sebe“ dakle ti si mene prozvao bez ikakvih dokaza i onda na kraju ne „vidis“ sta si rekao – pocinjem da mislim da si od mene dobio vise kredita nego sto zasluzujes jer te kako ti rece „jeftine sale“ imaju svi „taksisti“ (etiketa koju si sebi sam zajacio) odnosno stalni posetioci kafana i to je u redu, moja je bila greska sto sam ti dao vise vaznosti no sto zasluzujes i za to mi sledi ovo sto sam dobio
  Vojsije, nici ti tocilo Nikoli, jer nisi sa Nikolom i slicnima ni ista liga, covek je intelektualac a ti si ipak osoba kratkog daha (jer si tu ulogu sam sebi odredio – mogao si bolje al’ uplasio si se „leta“ pa si ostao na sigurnom)
  sad se vratih gore na postove i videh ironiju – Vojsijevo „da pogazim rec, jer nisam mogao da odolim“ joj dragi moj, ucili su te tvoji stari bolje od toga (znam to sigurno jer iz slicnog legla se ispilismo-nismo mi toliko razliciti)
  Vojsije, pravda zahteva napor a to sto je tebi lenjo da razaznos razliku tvoje nedavne istorije je nazalost uobicajena stvar kod takvih likova koji istovremeno kunu glupe amerikance i sl. koji ne razumeju tvoju istoriju – pa majkovicu oni se ponasaju isto kao i ti – sve sto zameras njima da rade, radis i sam – strasno, na zalast, mislim da dzaba trosim vreme jer nece ovo dospeti do tvoje sive mase
  dakle opet „taksisticke“(citaj pretpostavke bazirane na poluinformacijama te okolini koja ima malo slicnosti sa mojom milenkoscu) pretpostavke – vi znate sta je meni „seksi“ – za vasu informaciju; ja volim zenske obline(naravno) ali vaznije mi je intelektualna radoznalost i dobrota, obline me mogu privuci ali da bi se zadrzao neophodno su potrebne ove kvalitete
  Vojsije (koliko znam to je takozvano Srpsko ime) ako se ja ne slazem s vama i vasom filozofijom kao i sa martininom a vi mi pisete da ja tako reagujem zbog njenog imena, dok svoje ne pominjete – dakle imate izbor ili ste zlonamerni pa se stitite lazima i podmetanjima ili ste glupi pa ne shvatate nelogicnost te tvrdnje (na kraju krajeva ja sam se najvise pisao ovde uslovno receno protiv neligicnosti u pravoslavlju) dakle odaberite si – kakav je moralni lik i delo Vojsija, izbor je vas
  nekoliko puta sam objasnjavao zasto je martina to sto sam pisao da je te pisao da jos nije kasno da se promeni – ne zbog mene vec zbog kvalitete njenog zivota
  a zbog toga i nisam govorio „sledite mene“ „milenkov put je jedini put“ i slicne bedastoce vec idite kod psihijatra i psihologa, ljudi su strucni u pomaganju tj lecenju takvih stanja – vas radi
  Ja o Drazi Mihajlovicu nisam pricao, samo sam spomenu njegovo ime u cilju razvrstavanja „zita od kukolja“, tako da ta vasa podmetanja mi samo pokazuju vas pravi lik – steta, mozete vi mnogo bolje, zao mi je sto se ogranicili na to da budete „sina dusa“ – nadam se da to nece potrajati, vas radi. Sto se tice moje promene, pa to je stalan proces i u kom cu se pravcu menjati zavisi od zdravlja, okolnosti i informacija koje budem naucio u buducnosti, a to podmetanje kako se ja menjam a vi ne (i sami znate da ste se i vi promenili, vise ili manje – u ovom ili onom smeru) opet govori o vasoj nameri podmetanja i spustanja. Man’te se toga, nije to dobra rabota.
  nazivati Nikolu malim samo zato jer je mladji od vas opet pokazuje vase okvire – pa covek je verovatno vise zaboravio nego sto cete vi i martina ikada znati – joj joj ne radite dobro, pazite sve sto radimo vraca nam se
  a to da ste izvukli nereseno – pa ako je „15-1“ nereseno, onda jeste
  to sa savetom da treba manje da se bavim „bastom“ a vise Sveizmom – stoji, 100% ste u pravu
  Martina, koja je moja bolest? koja je to moja pozicija, koja mi omogucuje da provociram? joj na ciji nivo se spustam – ovo je strasno, patetican sam sam sebi
  vidis ovo je kleveta – jer stoji samo tvoja zla namera iza toga – ja sam ti uvek davao primere tvoje zloce
  Nikola komentar od 3:06 bih potpisao sto se kaze od reci do reci, kad bi to sta znacilo
  a i ovaj od 3:18
  Vojsije, polimerfni podrazumeva u ovom slucaju osobu (1 telo) koje se stalno prilagodjava razlicitim vladarima-mocnicima u vasem slucaju osoba bez karaktera i stava – podvodljivac – „bezkicmenjak“ – nadam se da sam bio dovoljno jasan a sad sto je Nikola to rekao lepim recima je samo znak da je pokusao da vas zastiti od vase okoline (pretpostavka da i oni znaju koliko i vi, odnosno da im je recnik stranih reci „misaona imenica“)
  Vojsije, preko interneta samo glupost zaudara a svi mi kad radimo – oznojimo se a ako se ne istusiramo – operemo, pocinjemo da zaudaramo ali pretpostavka je da se svi nakon rada operu tako da ne vidim razloga zasto se nalazite prozvani, intelektualac nije snob, vec osoba koja vezba telo i um spajajuci ih u razvijeniji duh
  opet pitam – kako sam ja to Srbovao? jer tim sto odbijam da budem puzavica kao vi vojsije (ovo vi oznacava distanciranje, a ne postovanje)
  Lazes vojsije – pogledaj bivsu prepisku i naci ces njene izjave mrznje pa njeno prozivanje tvoje sutnje i kako sam jedinoja reagovao a zatim tvoje slaganje (ops) s mojim stavovima te tek onda blaga kritika u stilu nije lepo mrziti itd
  dakle kratko i jasno – lazes vojsije – imao si moje postovanje i izgubio si ga, nadam se da ces se dozvati pameti al’ ne zbog mene vec zbog tebe i kvalitete tvog zivota
  to da ste da upotrebim izraz koji razumete bezkicmenjak stoji i to nije u nikakvoj suprotnosti sa omalovazavanjem roma, jer oni su slabiji od vas pa na njima mozete da pokazete svoju velicinu. oba primera imaju iste kvalitete osobe bez karaktera. Dobra stvar je sto to ne mora da bude vecna situacija, ako budete radili na sebi – mozete to promeniti. Opet izbor je vas.
  ima i drugih bolesti i poremecaja koji mozda jesu blazi i ne toliko vidljivi ali koji iz dubine razaraju (doduse sporije) jednako snazno zato svi mi moramo da radimo na sebi a to sto vi tako reagujete pokazuje vase stanje svesti jer nema razlike ako nam neko kaze idi kod zubara (lekar za zube) ili idi kod psihijatra (lekar za „dusu“) – biti bolestan nije sramota, biti pokvaren jeste – bitna razlika
  vojske, njihova dela i namjere moramo razaznati jasno da bi mogli razaznati ko je sta, kad i zasto uradio inace „mutimo vodu“ i opet stradaju nevini a zlocinci bivaju nekaznjeni – jedini nacin da pojedinacni zlocinci te zlocinacke organizacije budu posteno kaznjene je da sve rasvetlimo i svima sudimoo po jednakim zakonima i pravima BEZ IZNIMAKA a to licno ne vidim kako je moguce izvesti bez …. ah da se ne ponavljam – Sveizam, sistem organizovanja koji dolazi
  Marina opet kune Srbe i Srbiju a ne vidjeh Vojsije da ti je to zasmetalo, dok ti smeta kad ja trazim ponosnu Srbiju, istovremeno smeta sto ja ili Nikola necemo da presutimo proustasko pljuvanje po Srbiji a istovremeno obojica jasno razdvajamo ustase i hrvate e vidis to ti ne sluzi na cast
  a smesno mi je sto marina stalno „slucajno“ zaboravlja da je i vojsije kao i ja iz Hrvatske dok je ona iz Srbije – ja se borim i borit cu se za Hrvatsku bez ustasa a to sto niko ne reaguje na martinimu borbu za Srbiju bez Srba mi govori o stanju obamrlosti duha naroda ali dobra je stvar iz svakog sna pa i iz onog pod narkozom se budi – polako al’ probudit ce se nas narod i ustat ponovo te strest’ taj ekstremni talog sa sebe, jeste mozda mrak ali samo sto nije svanulo, praskozorije se javlja
  od svega martininog jedino mi se dopalo „Nikolica sa prikolicom“ napokon da i tu mogucnost neko napise
  hrvatsko skolstvo je stvarno „krasno“ ako osoba zavrsava ili je zavrsila fakultet a ne zna rec polimorfan – strasno i to je uciteljica – sad pomislih e to bi trebao biti dovoljan razlog ili da ministar da otkaz ili da menja sistem jer ovo je „komendija“
  Ma Vojsije neces ni ti kao ni martina nigde sa baste – druzit cemo se mi ovde jos dugo privlaceci promet u bastu na Zlatkovo zadovoljstvo – kako i treba
  i za kraj – dobar covek nije onaj bez neprijatelja vec onaj sto stoji protiv nepravde, ne samo prema sebi vec prema svoj pravdi i istini
  pozdrav od malog crva iz velike jabuke

 • Lepo se nasmejah, ako me ovde ko pravi „bogom“ (doduse zlim ali ipak bozanstvom) onda je to martina, sva sreca pa mi te gluposti o „vodji“ i sl ne znace inace i ja odlepih
  hvala ti Zlatko na blogu, mestu dobrih tekstova (i onih drugih, al’ redje) te mestu da se lepo nasmejem-gde bi jos mogao sresti lika kao sto je martina i isprpovedati se s istim – stvarno hvala tebi i ekipi na trudu
  pozdrav od malog crva iz velike jabuke

 • Da se zahvalim Zlatku i ekipi na gostoprimstvu te Zlatku, Vojsiju, Martini, Vladi i Nikoli (izvinjavam se ako sam nekoga zaboravio – a imena su po secanju redosleda javljanja) na ucescu u ovom eksperimentu – svojevremeno mi je sugerisamo iz Kanade da „idem pre brzo za mnoge“ „da je previse informacija da ih se shvati i prihvati tako brzo“ itd pa pokrenuh ovaj mali test da vidim kako ljudi razlicitih profila reaguju na „informacije o bolnim temama“ i shvatih da su „kanadske“ sugestije bile ispravne. Morat cu prilagodit moje iznosenje informacija „razlicitim brzinama i nacinu prihvatanja“. Sad mi je da se bacim na taj deo posla. Dakle hvala vam na druzenju i reakcijama (ne volim kad nisam u pravu al’ izgleda da sam malo previse idealizovao „nas“ duh „srednje klase“ i sad mi ostaje da se korigujem te prilagodim situaciji) i na kraju izvinjavam se sto sam vas terao do „pucanja“ ali to mi je bilo potrebno da vidim „snagu duha“ (ne u religioznom smislu vec zivotno-filozofskom)
  pozdrav od malog crva iz velike jabuke

 • Evo i ja konačno sjedoh s’mirom za računar,pa mislim da je red,da kao aktivan učesnik ove sveopšte rasprave,ostavim svoj sud kao mali doprinos konačnom (nadam se) zatvaranju teme.
  Ovo me malo podsjeća na situaciju kad igram basket sa drugovima,pa kad završimo sa igranjem,često krene tzv. ‘ispisivanje’ ,tj. šut sa polu-distance,da se pogotkom oprostimo sa obručom i mrežicom za taj dan. I tu obično krene serija promašaja,i serija ‘baci još jednom’ i tako se to naše ispisivanje produži na 15 šuteva po čovjeku.Tragi-komedija.Tako i mi.Kolko puta smo samo ovdje izjavili – neću se više oglašavati,ali djavo neda mira,pa se opet raspišemo.
  Zvučaće idiotski,ali nedostajaće mi malo prepiska sa vama,možda baš zato što vas ne poznajem,pa nikad ne znam šta mogu da očekujem sledeće.Mogu da naslutim,ali samo donekle.
  Svi smo mi različiti,unikatni na svoj način.
  Mislim da generalno te različitosti treba poštovati,mada to s’vremena na vrijeme zaboravimo.Ali sve je za ljude,pa i to.
  Mislim da smo mi ovdje male mace kakvih ima,iako smo jedni drugima na momente bili čudovišta u očima.
  Ja ću sada,iz čistog poštovanja prema svima vama,i u znak zahvalnosti za odvojeno vrijeme da mi replicirate svaki put,nastojati da odbacim svu ironiju i cinizam i reći vam šta mislim o svemu i svakome.
  Daleko od toga da me trebate išta poslušati,ali samim tim što ćete ovo pročitati,za mene je sasvim dovoljno.
  Počeću od sebe – mislim da je tako najpravednije,kad već dajem sebi za pravo da sudim.
  Ja sam dakle,muškarac,balkanac,primorac,196cm visok,nikakav Bred Pit ali svakako više lijep nego ružan,crn,markantan i lako uočljiv.
  Odrastao sam u jednoj relativno maloj,finoj sredini,koja je imala svoje mane ali i dosta prednosti.
  Nisam imao odrastanje prepuno iskušenja,droge i kriminala kao što ih recimo imaju mladi crnci iz raznih geto-a u Americi,već sam svako jutro imao spreman sendvič i prevoz do škole,dobre drugove koji me nikad na zlo ne naučiše i more koje me možda i najviše naučilo,a da nikad riječ sa mnom nije progovorilo.
  Koliko sam sreće imao da se rodim *tada i tu* uvidjam sve više svakog dana.
  Ranije sam pričao da bi srećniji bio da sam se rodio tamo oko 1970-te,jer bi tada u punoj snazi slavio Zvezdino osvajanje evrope i svijeta,ali onda shvatim šta bi te 90-te još podrazumijevale,metkove u džepu i glavu u torbi.
  Da mi majka danas bude u crnom zbog volje nekih kretena koji piju viski iza kulisa – neka hvala,drago mi je da sam sve to preskočio.
  Ali,iako nisam učestvovao u krvoproliću,ne znači da nisam osjetio posledice istog. Posleratni period je donio neke pogrešne idole i istumbao sistem vrijednosti. Kod nas je ‘faca’ bio Arkan,tamo je bio Tompson,negdje drugo je bila neka treća budala. Ljudi sa obije strane su svom snagom nastojali da se što više razlikuju od ovih drugih. A ja nisam mogao da ne primijetim da smo tako neodoljivo slični. U istom moru se brčkali,na iste planine zajedno skijali,isti jezik pričali,isto se oblačili,a na kraju – se poubijali.
  Šta drugo reći nego kako smo samo naivni ispali. Zaveli su nas dok trepneš,igrali su prljavo i pobijedili. I šta dobismo na kraju? Niko od vas više nije na svom ognjištu,a sumnjam da je iko drugi bio bolji komšija od vas,ili da se bolje starao o svojoj okolini. Ali,vi od toga nemate sad ništa.
  Meni vas je žao,jer kad samo zamislim da je mene neko otjerao sa mog dječijeg igrališta,i oteo mi moje more,mislim da bi sirak ostao do kraja života.
  Tako da saosjećam sa svima vama jer mislim da niste zaslužili to što vas je snašlo u tim mladim godinama.
  Nastaviću dalje o sredini i ljudima. Svuda ima i dobrih i loših,pametnih i glupih,lijepih i ružnih. Ja se trudim da što manje u životu generalizujem i da kategorišem ljude po tome odakle su,koje su vjere ili koju muziku slušaju.
  Ali moramo priznati da ipak,i pored svega ovoga,postoje neke stvari koje se prosto ‘znaju’ ,a tu mislim na sledeće: Većina ljudi na balkanu je religiozna (bar 85%) ; većina ljudi u Srbiji gleda farmu i sluša narodnjake (70-80%); većina ljudi ne razumije pravo značenje pojma patriotizam (90%); većina ljudi smatra da je meso neophodna namirnica (95%); većina ljudi mrzi a da ne zna tačno zašto mrzi (98%) itd…
  Zašto ovo nabrajam? Zato što ovdje stupa na scenu nešto što se zove mozak i racionalno razmišljanje.
  Ja da nisam koristio sopstveni mozak,danas bi bio klasičan balvan,koji radi u auto-servisu(neka mi ne zamjere serviseri),na tranzistoru sluša Sinana Sakića,mrzi sve što nije srpsko,doručkovao bi sarme sa salatom od slanine a sve to zalivao rakijom.I naravno držao bi veliku (što veću) sliku ostroga iznad stola,ali me to nebi sprečavalo da psujem,prevarim i zajebem nekog.
  Ja sam,umjesto toga izabrao da napravim sebi izbor.Naravno da sam u početku pravio neke tragikomične izbore,ali sve to ide u službu kristalisanja onog što ja stvarno želim i šta me istinski ispunjava.
  Tako sam,za period od nekih 5-6 godina prešao put od osobe koja je na dnevnom meniju imala pizzu,čips,kladioničarski listić,cigarete i joint, do danas kada mi se 95% ishrane bazira na presnom voću i povrću,cigare sam batalio ima godina i 9 mjeseci,uveliko se spremam za svoj prvi polumaraton
  (a onda će na red doći triatlon) i gutam razna interesantna štiva koja sam godinama propuštao jer sam gledao fudbal pokušavajući na brzinu da se obogatim.
  Ovo vam od srca iskreno govorim,jer istinski vjerujem u preobražaj.
  Zato sam se i našao isprovociranim na početku,jer mislim da se previše zasluga daje bogu,koji nikad ničim,osim našim subjektivizmom,nije pokazao svoje lice,a još i mislim da je greota svoju zaslugu pripisivati nekom drugom.
  Mi smo ti koji smo lupili šakom o sto i rekli dosta je bilo ovako.
  Mi smo ti koji smo se znojili i krv pišali da dodjemo do željenog cilja.
  Zato je greota dati ikom drugom kredit za uspjeh osim samom sebi.
  Naravno,tu je podrška porodice,djevojke/momka,prijatelja,ali sve je to uzalud dok mi sami ne preduzmemo odgovarajuće korake.
  Zato ja kažem da vjerujem u ljude a ne u boga,jer svo dobro koje u životu vidjeh,poteklo je od ljudi.Bila to moja majka koja me je podigla,ili otac koji me je savjetovao,ili sestra koja me uvijek pazila,ili cura,drug,komšija,slučajni prolaznik koji mi je osmjeh poklonio,ono što im je zajedničko je to da su sve to ljudi. I ja se držim njih,kao pijan plota,i neću odustajati.
  Pa da vidim toga boga koji će mi to za zlo uzeti,ima da dobije šamarčinu odmah.
  Tako da ono što vam mogu reći je sledeće: tačno je da se moji stavovi dobrim dijelom poklapaju sa Milenkovim,iako i on sam ima svoje mane,kao i svi mi uostalom. Ali mora mu se priznati jedno,osim veoma solidnog poznavanja istorije,a to je – da smo samo mi odgovorni za svoje sudbine,i da to kako ćemo se buditi i ići na spavanje,zavisi isključivo od nas samih.
  To je nešto što ja lično mogu potvrditi,jer su neke stvari oko mene ostale iste,a promijenio se moj odnos prema njima.
  I tu leži sva mudrost – ne mijenjaj svijet nego sebe.
  Sad jedna rečenica upućena Martini – nije mene naljutilo to što ti vjeruješ u boga,to ti niko ne može ni zabraniti ni oduzeti. Mene ljuti kad vidim da neko treba posrednika u vidu bilo kakve organizacije,pogotovu ako ta ista organizacija ima veoma mračnu prošlost. Nemoj misliti da ako se gadiš pedofila i ubica iz tog miljea,i to jasno kažeš,da ćeš se zamjeriti tom bogu u kog vjeruješ.
  Ako misliš da on sve vidi i da je pravedan,a vidiš da ovi na zemlji ne zapinju da kazne te buba švabe ljudske medju sobom,treba da se zapitaš kakve su stvarno njihove namjere i da li ti oni uopšte trebaju u tvom odnosu koji imaš sa bogom.
  Ne kazem ja da su svi sveštenici loši,daleko od toga,samo im je ugled previše ukaljan kroz vjekove da bi se uz njih mogao stavit pridjev ‘sveto’.
  Ja samo trazim od tebe da budeš svoja,kako u razmišljanju tako i u postupcima.
  Ništa ti nećeš biti manji vjernik ako kažeš to su hulje a ne ljudi,a nastaviš da se moliš istim intezitetom.Čak mislim da ćeš bit posle nekog vremena zadovoljnija samom sobom što si ih otresla sa sebe.
  Znači vjerovati u boga,ali bez ikakvih posrednika,zvali se oni pravoslana,katolična,mormonska ili bilo koja druga crkva.
  Previše su sranja napravili,i previše su im skupa kola da bi im se moglo vjerovati.
  E,oko toga sve ono ružno poteče izmedju mene i tebe.
  Ali nema veze,dok god smo ljudi,možemo ispravit stvari.
  Za vojsija nemam neku posebnu poruku,iako sam otvorio srce za svakoga noćas,evo uhvatiće me zora kolko me ponijelo. Prosto ne znam dovoljno o čovjeku da bi mu išta mogao poručit,najčešće se služio iskopiranim pjesmama i tudjim citatima pa mi je ostao neodredjen. A mislim i da mu sujeta nebi dozvolila da bilo šta prihvati od mene,pa bila to i čaša vode. Nemojte me pogrešno shvatiti,ako uopšte i čitate ovaj predugi komentar,prosto se nismo upoznali,nit dovoljno,a i to malo nije bilo kako treba.
  Za Milenka par riječi – prvo i osnovno,hvala na savjetima oko života preko bare,još jedna kockica u mom mozaiku,svakako ću imati u vidu neke stvari koje ste rekli. Bilo mi je zadovoljstvo da čitam o nekim istorijskim činjenicama,bile su mi potpuno apstraktne do sada. Želim vam uspjeh sa knjigom,ja je neću čitati,jer prosto mislim da čovjeku nije potreban ‘izam’ u bilo kom obliku,i da je smisao života veoma prost i na dohvat ruke,mada čovjek je oduvijek imao želju da nadje neki ‘dublji’ smisao postojanja.
  Za vas koji ste čitali do kraja – hvala i želim vam da vam se ostvari ono što ste do skora mislili da je nemoguće.
  Pozdrav iz Beograda od budućeg triatlonca i vegeterijanca.
  Za početak,što bi rekao vojsije, ‘malo li je?’ 🙂

 • Počeo sam komentarisanje na ovom članku sa idejom da nešto kažem o promeni ličnosti usled hrišćanskog stila života. Kada sam uvideo da komentari idu u pravcu koji nije u duhu Aleksandrine teme a ni u hrišćanskom duhu, povukao sam se, tim pre jer je bilo vreme Petrovskog posta.

  A za vreme posta i velikih crkvenih praznika su misaone sile (zli duhovi) aktivnije nego uobičajeno i ljudi su uznemireniji i skloniji svadji, vredjanju, osudjivanju, pa i nasilju.

  Onome ko se pita otkud zlo u svetu, neka samo pogleda sebe: juče sam bio zao, ne znam šta mi bi, a danas sam dobar. Sutra će opet nešto ili neko da me isprovocira i biću ponovo zao. Da li sam to ja?

  Ne naravno, to nije tvoja suština ali jeste tvoja praksa jer si pod uticajem. I taj uticaj misaonih sila kidiše na sve ljude bez izuzetka, posebno na hrišćane. Jedino su tim negativnim uticajima otporni oni blagi i smireni hrišćani koji su zadobili blagodat Božiju. Ali njih ima malo, i oni su so Crkve i ona sila koja Crkvu i njenu veru drži, dok su svi ostali na velikim iskušenjima i u gresima. Svi ostali se sa manje ili više uspeha bore sa tim silama i gresima na koje ih te misaone sile navode. I mnogi greše. Zato je razumljivo da u okviru Crkve ima grešnika, još kako ima grešnika, ali oni ne čine i ne pišu učenje Crkve, niti se zbog vernika grešnika (bio on i sveštenik, monah ili vladika) Crkva treba osudjivati. Izučavajte šta Crkva stvarno poručuje, izučavajte Istinu i reč svetitelja a ne tudje ljudske živote i dela.

  Jer kada govorimo o delovanju crkvenih ljudi i vernika tu nije u pitanju suština osobe, već njena ličnost koja je pod uticajem tih misaonih sila koje njome upravljaju. Zato je Sveti Makarije Veliki i rekao svom učeniku na pitanje šta da radi da bi se spasao:

  „Ne osuđuj nikoga, i bićeš spasen“.

  Pokušajte da ne osudjujete nikoga, kao što su to radili svetitelji, videćete da vam je to skoro nemoguća misija, ličnost vam nema kapacitet za takvo stanje karaktera, bilo da ste vernik ili nevernik. A ne možete ni da imate kapacitet za neosudjivanje jer ste „prljav sasud“ – duša bremenita gresima. Samo osoba koja očisti svoju dušu (verskim obredima, svetim tajnama) da dodje do krajnjeg dobra u sebi, počinje da voli ceo svet i da plače za svetom i njegovim gresima jer vidi svu bedu ljudskog karaktera kojima upravljaju zli dusi. Otuda su veliki pravoslavni svetitelji gorko plakali u molitvi i sve su ljude videli dobrima (u krajnjoj biti) jer su videli njihovu dobru dušu a ne samo trenutni karakter.

  Hrišćanska i pravoslavna vera menja karakter jedne ličnosti. Do pre neku godinu bih se i ja svadjao sa vama i prepirao i objašnjavao, sada tome ne vidim svrhu. Tim pre što kroz versku praksu razum postaje oštriji i pronicljiviji i lako se prepoznaju uticaji koji vladaju dušama drugih ljudi – ko kakve misaone sile nosi sa sobom.

  Posebno je lako uočljiva sila antropocentričnosti – čovek sve može sam, znanjem i rukama, čovek sam kreira svoju sudbinu.

  Život pak stalno razočarenjima pokazuje tim moćnim ljudima da su u zabludi, i da bez Božije pomoći i volje se ništa ne dešava, posebno u delovima života gde se to ne očekuje. Većina te poruke sa neba ne shvati jer su okovani tom idejom svoje superiornosti – zato je i Lucifer pao sa neba. Neko se probudi i počne da sa trpeljivošću prima sudbinu i tada ostvaruje i najviši stepen slobode u sledjenju Božije volje.

  Taj vrednosni sud, to prepuštanje vodjstvu Božijem, to je tek takva promena karaktera i volje osobe, o kojoj naravno savremena psihologija i teorije ličnosti NE ŽELE i NEĆE da se zna, jer su savremene psihoteorije sazdane na temelju antropocentričnosti i razvoja ljudske sujete, te služe da stvore soj psiho mehaničara koji će da održavaju ljude u „radnom režimu“ status kvo-a 🙂

  Sad, svima želim da izadju iz režima status quo-a kojima nas vladar ovoga materijalnog sveta okiva i da se otrgnemo od misaonih sila koje nam natura. To ne možemo sami, nikada nismo ni mogli, to se postiže molbom i molitvom Gospodu i njegovim Svetima da nam svojom silom pomognu.

  Zamislite sopstveni karakter i sopstvenu ličnost kada ste priznali da ste nemoćni i da sve predajete u Božije ruke i u Njegovo vodjstvo, sve želje, nade, stremljenja, svu volju. To se u Bibliji naziva „skromnost duhom“ ili „nišči duhom“ 🙂

  Sve što vam se u životu dešava vodi vas samo u tom pravcu. Pratite sopstvene živote i uverićete se u napisano.

  Na kraju ove „ničim izazvane“ radionice bih vas pozdravio i zaželeo vam Srećan praznik Svetih Apostola Petra i Pavla. Srećan Praznika!

 • Zlatko,mislim da je najmanje što možete učiniti kao vjernik je da prihvatite ljude i njihova shvatanja,ma kakva ona bila.
  Ako već ne osudjujete,nema potreba ni sugerisati koji put je ‘pravi’,ipak govorite o stvarima koje nisu baš jednosmislene.
  Ako postoji nešto kao ‘božija volja’ , onda je ne treba ni čačkati puno,možda baš ovako i treba da bude.
  Drago mi je da se danas osjećate bolje nego juče,a da li je to zato što ste upražnjavali vjeru,jogu ili trčanje kao ja,to je manje bitno.
  Čestitati nekom praznik koji dobar dio ljudi kojima je upućen ne slavi,je jednoumlje i netolerancija.
  Ali dobro je da danas vlada sloboda izražavanja pa je i to moguće.
  Prijatan dan.

 • Htjela sam i ranije napisati koju Nikoli, vidim i Zlatko je tu…
  Zlatku hvala na čestitiki iako ja to danas ne slavim ali prihvaćam,to su i moji sveci,kao što prihvaćam i molitvu i blagoslov. Mislim da se ne moraš Nikola odmah osjećati uvrijeđen, tko neće ne uzme a tko hoće eto mu.Bitno je vidjeti nakanu. Nakana je dobra.Jer želi dobro.
  Netoleracija je kada mi netko čestita osmi mart, a to i danas rade i u Hrvatskoj, to je za mene uvreda jer se žena svodi na neki objekt koji se samo taj dan promatra kao žena.

  Ja prihvaćam od Zlatka, doživljavam to kao blagoslov.Dupli 🙂

  Istina je sve to.Slažem se. Danas vidim bolje nego jučer sebe.Još jučer sam otišla na ispovijed i pomolila se za sve i pokajala zbog svojih riječi…onih ružnih, isprovociranih.I mislila sam i na tebe Nikola.Na Milenka sam se nasmijala, čovjek pogrešno zaključuje,zato jer ima sklop predrasuda, to se i tebi dogodi Nikola, predrasude stvore krivu sliku o čovjeku, lažnu.Recimo Milenko je sto posto siguran da sam ja rođena u Srbiji, a ja rođena u Hrvatskoj, pa kako sad to…priča uvijek ide dalje…ali neću o tome pa da se opet uđe u neke političke petljanije.Živim u Hrvatskoj, Hrvatica sam i tako sam se uvijek osjećala,moja djedovina i očevina je moja,ne vidim tu neki problem.Odrastala sam i tamo i tu, zavoljela Vojvodinu, tamo mi je i srce ostalo u nekim komadima koje više nitko sastavit zemaljski neće i prihvaćam i to.Vojsije nije iz Hrvatske…opet predrasuda Milenko,neka ti sam kaže ako želi, ne pišem o drugima nego o sebi.Ono što me šokira kod Milenka jest da on ima test nad nama, pa to je glupo, test koji će povrijediti i poniziti,nehumani test.Al dobro, bilo pa prošlo, jedino, jedino na koga sam jako jučer na misi mislila i u molitvi jest Vojsije, povrijediste ga prilično. NIje on to zaslužio, jer je dobar čovjek.Dobar.Ko kruh što se kaže.Od prvog dana moga dolaska tu je takav.Iako se nismo u svemu slagali.Ali osta dobar.Kad je netko dobar onda je sve drugo manje bitno, sve drugo gubi neki smisao pored dobrote.Pišem kao čovjek a ne učitelj.Dobrota je Božja.Sad ćeš me Nikola pitati a kako to.Pa tako u suradnji srca s Bogom.Nije to pasivno, to je ono da odabereš,dobro ili loše, stvar osobna izbora.Slobodna volja koja slijedi Boga ili ne.Pa da i ne vjeruješ a činiš dobro opet imaš nešto od Božjega,Bog je dobar, a ti uzeo dobro koje ti je stavljeno na izbor pored zla.Vidiš Nikola, ja sam odrasla sa bombama u Hrvatskoj,najljepša dob sa bombama pred maturu…psihički slomljena do te mjere da sam čekala da me pogodi nešto i da prestane i strah i sve uz to,nisam htjela u sklonište…svi smo mi uvjetovani nekim rana i ako i zacijeli ostane ožiljak, sjećamo se ali iznad toga je biti dobar prema sebi i drugima.Bez obzira na sve okolnosti.Kako god mi to gledali, kriv, prav itd. ne daje nikome za pravo prosuditi i osuditi dobrotu.Čovjeka.
  Iako znam, nećeš biti zadovoljan potrudit ću ti se odgovoriti na pitanja.

  „Sad jedna rečenica upućena Martini – nije mene naljutilo to što ti vjeruješ u boga,to ti niko ne može ni zabraniti ni oduzeti. Mene ljuti kad vidim da neko treba posrednika u vidu bilo kakve organizacije,pogotovu ako ta ista organizacija ima veoma mračnu prošlost.“
  Sad si ipak malo jasniji, ali ja trebam Crkvu jer je i tamo moj Bog kojeg blagujem ( stim se neće složiti pravoslavni no to njih ne dira jer si mene pitao za mene).Ja Nikola imam odnos sa Bogom, u sobi, dok radim,na svetoj misi u pričesti,Bog jest svuda ali ono što me iznutra hrani je sam On i zato idem u crkvu.Da primim Isusa.Mračna prošlost? A tko nema neki mrak u prošlosti,svojoj ne općoj? Ima li bezgrešnih? Priznati grijeh i pokajati se ok, eto to je moj odnos s Bogom, jer živim sebe a ne „instituciju“ ali se ostvarujem s Bogom kroz insituciju na osobnoj razini duhovno rastem kroz Isusovu ostavštinu.

  „Nemoj misliti da ako se gadiš pedofila i ubica iz tog miljea,i to jasno kažeš,da ćeš se zamjeriti tom bogu u kog vjeruješ.“
  Nikola, pa to je jasno da se to događa, ne zatvaram ja oči, ali ne želim otvoriti jezik na osuđivanje jer tako štetim svojoj duši, „ne sudite“, a zemaljskom sudu će odgovarati krivac i to je ok, kaže Bog „Bogu Božje a caru carevo.“To je to.

  “ Ako misliš da on sve vidi i da je pravedan,a vidiš da ovi na zemlji ne zapinju da kazne te buba švabe ljudske medju sobom,treba da se zapitaš kakve su stvarno njihove namjere i da li ti oni uopšte trebaju u tvom odnosu koji imaš sa bogom. “
  Ako je pak tako, ne uznemirujem se jer znam da to nije moja briga, da osuditi grijeh ali pravo osuditi čovjeka ima samo Bog i to će on i učiniti u svoje vrijeme.
  Biti svećenik nije zanimanje nego poziv u srcu, biti svećenik je naslijeđe još od apostola, Isusova volja i želja…dakle ako ih je on pozvao nije moje da ih oduzimam ili mičem, zapravo,svak već pije svoju osudu u srcu kad tad i to je kazna, savjest je moćna …Bog jest pravedan u to nema sumnje.Svakom se vrati zlo na zlo od njega sama.Dok je savjest na djelu to je dobar znak, još ima nade…Kada ja primam Isusa od svećenika, ne primam ja njihove grijehe, dolazi mi čisti i savršeni Bog. Bog djeluje bez obzira na njihovo posvećenje ili neposvećenje, to je ono što ne razumiješ.Bog se daje savršeno.I ostaje čist.Važno jest kakva je moja duša, jeli čista za Boga, želim li ja ići za njim, svima nam ostaje to pitanje za sebe same, svaki dan.Svaki dan je ta borba i vježba.Pa meni je ovo recimo bila vježba i borba, ova rasprava, u njoj sam mogla najviše naučiti o sebi, svoje granice, dobro i loše…i bez obzira na sve vas ja znam da danas moram biti bolja nego jučer a ako neću vratit ću se u nazad u grijeh.A to ne želim.
  Način na koji piše Zlatko je lijep, ne dotiče nikoga a svak može izvući nešto za sebe.No ja se želim približiti čovjeku i dođemo si preblizu, nestanu ograde i nastane „igra bez granica“.Nakana mi je dobra ali nisam u mudrosti izvježbana, ode okidač u ranjenosti koja se ne kotrolira.Ranjeni smo svi negdje, od najbližih pa onda donesi te rane i u ovaj prostor i rana koja vrišti.Ja znam zašto sam ja takva…točno znam koje me rane uvjetuju. Zamisli ranu kao bunar koji presušuje vodom, gola rana.I tako postaješ gol i izložen u debatama.Zato je bolje malo pričati, naivno se otvoriti kao ja, donijelo je loše ali i dobro.
  Ne kazem ja da su svi sveštenici loši,daleko od toga,samo im je ugled previše ukaljan kroz vjekove da bi se uz njih mogao stavit pridjev ‘sveto’.
  Objasnih ti, oni su grešni ljudi koji donose Krista, imaju poziv iz srca, e sad koliko su vjerni to je njihovo i Božje,Bog ih je pozvao u službu.Odazvali su se.Tu su. Nisu oni sveti, svecem se ne rađa nego postaje ,za života, gore. Svet j eGospod Bog, neokaljan ničijim gijehom.Za mene u hostiji.Koju blagujem na misi.Ili primam Živa Isusa.

  „Ja samo trazim od tebe da budeš svoja,kako u razmišljanju tako i u postupcima.“

  To me i Bog traži 🙂 jer me stvorio slobodnom.Ali ja sam mu obećala da sam Njegova jer to želim, jer sam u Njemu pronašla slobodu koju ti vidiš kao ropstvo.Ali to nije ropstvo.To se ne može riječima sad ovdje dokazivati.To se mora iskusiti.U postupcima sam često „svoja“ a ne Njegova, to je ono kad zgriješim kad tebi nešto ružno kažem :)Vidiš da je bolje da nisam „svoja“, malo se šalim, biti svoj uključuje biti i Kristov, kroz svoju osobnost naslijeđuješ Krista, kroz svoju originalnost kako te Bog zamislio i stvorio izžaruješ Krista ili nosiš ga ljudima; ne mora to biti propovijed, nego ti, smiren i nastanjen u Bogu,osoba koja će privlačiti ljude duhom a da ništa ne govori…pa i to mi se događalo kada sam šutjela 🙂 recimo znali bi mi nepoznati ljudi reći a i poznati „baš se dobro osjećam tu kraj tebe, neka mi je milina, neka vedrina“ eto ne bi znali objasniti.Ne želim se ja hvaliti nego pohvaliti Boga koji to ipak sve čini onima koji ga žele.Nije to po zasluzi nego po predanju, ono što je Zlatko rekao „Bože predajem ti se, budi moj život.“To ne znači da ćeš izgubiti mozak nego ćeš zadobiti uz razum ono što nisi imao, milost i radost itd. darove od Boga za ovaj život i onaj gore.

  “ Ništa ti nećeš biti manji vjernik ako kažeš to su hulje a ne ljudi,a nastaviš da se moliš istim intezitetom.Čak mislim da ćeš bit posle nekog vremena zadovoljnija samom sobom što si ih otresla sa sebe.“
  Oni nemaju utjecaj na mene, ja imam svoj duh.Ako kažem da nije dobro to što su učinili,znači da ne volim to što su učinili i dami se grijeh gadi, ali čemu griješiti i dalje njih osuđivati jer ja od toga nemam nikakve koristi a dušu mi to neće spasiti.Isus je rekao „ljubite svoje neprijatelje“, to znači „ljubi bližnjega, ljubi čovjeka“, jer bližnji je svaki onaj kraj tebe poznati i nepoznati ljubiti ga kao Bog, Bog umrije za grešnike…ima li bezgrešnog čovjeka? Nema.

  „Zato sam se i našao isprovociranim na početku,jer mislim da se previše zasluga daje bogu,koji nikad ničim,osim našim subjektivizmom,nije pokazao svoje lice,a još i mislim da je greota svoju zaslugu pripisivati nekom drugom.
  Mi smo ti koji smo lupili šakom o sto i rekli dosta je bilo ovako.
  Mi smo ti koji smo se znojili i krv pišali da dodjemo do željenog cilja.
  Zato je greota dati ikom drugom kredit za uspjeh osim samom sebi.
  Naravno,tu je podrška porodice,djevojke/momka,prijatelja,ali sve je to uzalud dok mi sami ne preduzmemo odgovarajuće korake.
  Zato ja kažem da vjerujem u ljude a ne u boga,jer svo dobro koje u životu vidjeh,poteklo je od ljudi.Bila to moja majka koja me je podigla,ili otac koji me je savjetovao,ili sestra koja me uvijek pazila,ili cura,drug,komšija,slučajni prolaznik koji mi je osmjeh poklonio,ono što im je zajedničko je to da su sve to ljudi. I ja se držim njih,kao pijan plota,i neću odustajati.“

  Dobrota dolazi od Boga kao što sunce sija jednako vjernicima i nevjernicima i dobrima i lošima.Tko je otvoren dobroti otvoren je i Bogu samo to ne zna.Pripisuje to sebi, svojim zaslugama.Svojoj veličini.Naravno da se treba truditi biti dobar jer se može biti i zao.Odluka i izbor.kao što se za sve treba truditi i uložiti napor.Samo s Bogom je lakše, on ti je pomoć.Kao kad ti se netko nasmiješi, nasmiješi ti se Bog, čovjek je njegov „kanal“ jer želi biti kanal, jer osjeća Boga nije to neki vegetativni odnos potpune pasivnosti, ma ne, Bog traži suradnike one koji će mu bit slični, u ljubavi u onome što je ostavio u Svetom Pismu.Može li se Bog susresti u osmijehu? još kako. kad ti dan krene kilavo i sam ne nalaziš neko svjetlo dogodi se osmijeh u kojem te pozdravi zaboravljeni Bog, Ljubav, a Bog jest ljubav, sama dobrota i ljubav koja plače na svo zlo koje se događa ljudima,trpi s ljudima.Trpi jer ih čeka da se okrenu i odvrate od svojih nečistoća,grijeha.

  „Ali nema veze,dok god smo ljudi,možemo ispravit stvari.“

  Ne znam ispravih li štogod ili baš ništa, ali imala sam dobru nakanu/namjeru i dobru volju i zrno ljubavi da sve ovo napišem.Pa ako ne možeš ništa od ovoga uzeti uzmi barem ovo zadnje od mene. Napisah kako osjećam, ne služeći se nikakvim knjigama niti tuđim razmišljanjima, to je moj doživljaj Boga na tvoja pitanja.Još jutros htjedoh, pomele su me druge stvari u danu…Eto, rastanimo se ko ljudi, ako je moguće. To kažem i Milenku.

  Pozdrav svima i hvala Zlatku na njegovom komentaru.

  Ovo je bilo za Nikolu pa neka mi se od strane pravosalvnih ne zamjeri što nisam ošutjela, ali nisam ni poučavala, odgovorila sam iz srca iz onoga što ja jesam.
  S najmerom da konačno završim.

  „Sad, svima želim da izadju iz režima status quo-a kojima nas vladar ovoga materijalnog sveta okiva i da se otrgnemo od misaonih sila koje nam natura.“ To ne možemo sami, nikada nismo ni mogli, to se postiže molbom i molitvom Gospodu i njegovim Svetima da nam svojom silom pomognu.“

  Ja sam izašla na moj način iz režima status quo-a,za mene je i ovo molitva a ne samo molitva riječima, molitva jer sam ovdje bila s Isusom a ne sama (Zlatku velim)naravno, molitva je nekada i samo srce jer Bog vidi nakane.A još jučer uđoh u molitvu za sve nas.

  Pozdrav svima. Bez dalje polemike.Umorih se od onog lošeg od prije.A i nije tema.

 • Пропалитет него шта.Он ће мени да просипа глупости из велике јабуке из центра зла овога света.Накљукали га тамо па хоће да отвори очи сада“нама слепцима“ и „назаднима“,овде у Србији, да нас он научи како и шта треба да радимо и у кога да верујемо.Хајде дођи у Србију па проповедај те своје глупости.Наражњили би те одмах ко прасе.

 • А ви Никола,мислим да је најмање што можете да урадите као неверник је да прихватите људе и њихова схватања, ма каква она била.

 • Хахахаха…ево га…Др Жива Лифе… свеизам.хахаха,КОЈА СЕКТА БРАТЕЕЕЕЕ.
  а види ове њихове законе(читава комедија);копираћу,од неког брата је;

  1.- „« Вође »морају да имају редован јавни скенeр мозга (сваких 5 година) у којем се мере предиспозиције за лаж, превару, криминал ..“
  2. – „СУД је дигитализован – убацују се податци а« компјутер судија »израчунава казну с тим да се на казну утиче са свим новопронашлим доказима.
  3.-Ако бранилац тражи «људско» суђење и изгуби, казна је 25% већа, с тим да казне од 200 и више година аутоматски значе губитак људских права.
  4.-Брак дозвољен између свих јединки које могу несметано да комуницирају…

  А ја нађох и ово на њиховом сајту,међу осам ЈАСНИХ циљева,седми је;
  ———-7.-ЗАУСТАВИТИ ПОПУЛАЦИСКУ ЕКСПЛОЗИЈУ—–
  хахахахаха…како рекоше;МАСКЕ СУ ПАЛЕ.Ај` ћао секташи

 • Niko, Stefan i Hadzija – osim sto imam komunikaciju sa mrziteljima koji prete „naraznjivanjem“ a nemaju ni toliko hrabrosti da se predstavite ko ste sto ste i odakle ste. Kukavicama je svojstveno biti hrabar na internetu, vikati iz bezimene mase sireci mrznju i glupost.
  Niko, Stefan i Hadzija i slicni – ja vas ponovo pozivam dajte da dogovorimo sastanak u kojem cemo raspravljati bilo koju temu pred celokupnom javnoscu pa da vidimo ko je ispranog mozga, ko zna a ko ne
  Sto se tice „propaliteta“ – ja mogu reci da sam iz roditeljske kuce otisao pre vise decenija (nakon toga ih pomagao kako novcano i radom tako i drugim nemerljivim stvarima (tipa ljubavi, podrska….))
  Mogu reci da preko deceniju zivim u jednom od najboljih delova NYC placajuci sve svoje racune i pomazuci svoje – da li vi to mozete reci za sebe?
  A to sto me mrzite je lako objasniti zavidnoscu jer bi i vi to voleli nemate hrabrosti, volje, znanja… da se u to upustite pa onda radi umirivanja savesti prozivate po internetu

  Lazni hadzija, da imas dve cuke u glavi mogao bi sastaviti da Sveizam (sajt je jos daleko od gotovog) ali ipak da nema nikakve pretenzije da postane „kult“ „sekta“ itd jer
  A)ne bavi se religijom vec reorganizacijom drustva
  B)sajt je namenjen americkoj publici a Srpski jezik je dodat (iako to umnogome opterecuje i otezava prezentaciju) jer se ne odricem svojih korena
  C)od kojeg „velikog brata“ je kopirano?
  D)Sta nije u redu sa ovim predlozima?
  Da li to sto su namenjeni organizovanju manjih jedinica ali istovremeno i cele planete. A to maske su pale – sta to treba da znaci?
  Da li ti mislis-tvrdis da nema populaciske eksplozije? Da li ti pratis ista drugo van svog vidokruga? Poenta toga nije eliminacija stanovnistva (to je nacin religioznih) vec prirodno obuzdavanje rasta i dovodjenje pod kontrolu. Ali to je vec „visa nauka“ za mnoge.
  Sveizam nudi resenje problema prevencijom a ako SVEIZAM ne uspe, ja se plasim da ce vam-nam resenje biti nametnuto i to od strane mocnika koje VI podrzavate svojom gluposcu i da ce opet da se rusi, da se gine ali u razmerima tolikim da ce i 90te biti „srecna vremena“.
  Ovde da dodam – za razliku od mnogih u „basti“, ja imam sasvim pristojan standard zivota ovde gde sam. Istovremeno imam i financisko socijalne ponude iz nekoliko drugih mesta u Americi i drugim drzavama da svoje stanje popravim. A sve to ne koristim da bih pomogao narodu (prvo mom narodu) da A)izbegne veliku nevolju B)da popravi standard zivota.
  Ako se ikada budete pitali sta je to zasto nasi ljudi tek kad odu napolje uspeju – e pogledajte se u ogledalo. Osobe kao vi su razlog tom, i te „pravoverne“ osobe su i razlog sto narod zivi lose dok se bagra bogati.
  pozdrav od malog crva iz velike jabuke

 • ПОМАЖЕ БОГ,браћо и сестре
  Миленко,будите љубазни да нам објасните ове ваше законе свеизма али једно по једно.Нормалан човек ово не може прогутати.Само болестан мозак ово ће прихватити.

  1.- „« ВОЂЕ »МОРАЈУ ДА ИМАЈУ РЕДОВАН ЈАВНИ СКЕНЕР МОЗГА (СВАКИХ 5 ГОДИНА) У КОЈЕМ СЕ МЕРЕ ПРЕДИСПОЗИЦИЈЕ ЗА ЛАЖ, ПРЕВАРУ, КРИМИНАЛ ..“
  2. – „СУД ЈЕ ДИГИТАЛИЗОВАН – УБАЦУЈУ СЕ ПОДАТЦИ А« КОМПЈУТЕР СУДИЈА »ИЗРАЧУНАВА КАЗНУ С ТИМ ДА СЕ НА КАЗНУ УТИЧЕ СА СВИМ НОВОПРОНАШЛИМ ДОКАЗИМА.
  3.-АКО БРАНИЛАЦ ТРАЖИ «ЉУДСКО» СУЂЕЊЕ И ИЗГУБИ, КАЗНА ЈЕ 25% ВЕЋА, с тим да казне од 200 и више година аутоматски значе ГУБИТАК ЉУДСКИХ ПРАВА.
  4.-БРАК ДОЗВОЉЕН ИЗМЕЂУ СВИХ ЈЕДИНКИ КОЈЕ МОГУ НЕСМЕТАНО ДА КОМУНИЦИРАЈУ…
  5.-ПОД ХИТНО ЗАУСТАВИТИ ПОПУЛАЦИСКУ ЕКСПЛОЗИЈУ.

Ostavite komentar