images

 

Веселинка Стојковић

 

Из говора села Ратаја код Врања – трагови

(Призренско-тимочки дијалекат)

 

ДИЈАЛЕКАТСКИ РЕЧНИК

Неке занимљивости

 

Г

Гáјле, и. с. брига, мука.

Не бери гáјле до сабáјле. (Не мукуј – дуго; Не брини.)

Не бери гáјле на сабáјле. (Не брини од раног јутра.)

Не бери гáјле у пладне.

Не бери гáјле пред ручьк (обéд). (Једи, па после како буде; Здравље, па све друго.)

Не му бери гáјле. (Не брини за њега; Пусти га нека сам брине о себи; Не брини, добро му је.)

Немај гáјле.

Немај гáјле ич.

Немај гáјле ни ич!

Ич нема гáјле.

Ич си нема гáјле.

Блазé си ву, нема си гáјле: све ву по кућу здраво и добро.

(Благо њој, без бриге је.)

Од гáјле фајду немаш.

Гајлýј, али и мудрýј.

Гајлýј, али и фрљи преко главу.

Мудрýј, не гајлýј.

Од гáјле кућа не бива, треба рабóта.

Гајлувá, гајлувá, па за нигде несам.

Изедóше ме гáјла. – Изéдоше ме гáјла.

У гáјле сам голéмо. (У муци сам великој.)

На голéмо сам гáјле.

На голéми сам гáјла.

Пóголемо гáјле од моје нема.

Неје тој гáјле малéчко, неје.

Пуно гáјлики си имам.

Ти си моје гајлéнце.

Кој неје без гáјле.

И врапче си има гáјле.

Гáсне, несвр. гаси се.

Почеја да гáсне.

Гаси му се свећа.

Гасив му се жарчики.

Угасија се, што ће. И́зеде га мука. – Изéде га мука.

Гаснá, гаснá, и отиде.

Кьд згáсне, тьг ће се сетив.

Глáву сам изгубила, па да ми се мили живóт… Угаси се човéк док трепнеш. (Домаћина сам изгубила.)

Ги, з. њима, њих, им, их.

Нема ги одьмно.

Голéмо, прид. с. велико.

Голéмо ме гајле притиснáло. Дьн си немам.

Големиња голéма. (Моћни у духу; у материјалном; у средини.)

Не можеш с туј големињу.

Пукнáше од големињу.

Кьд је човéк голéм, голéм си је, нема туј.

Големија. Големштија. (Значајан; али и безначајан.)

Доголемија се.

Голéми деца, голéме муке. (Велика деца, велике муке.)

Големáши. (Имућни; На положају.)

Големáшка работа.

Има си пóголемшку фалинку.

Грбина, и. ж. леђа.

Грбина ме боли. .

Нема грбину. (Нема заштиту – родитеља, супруга, родбине, друштва; деце у немоћним годинама.)

Остáла сам без грбину, та без самáр… (Остала сам сама – изгубила сам супруга, па без деце – без брига – …)

Грóјзе, и. с. грожђе.

Зрело грóјзе.

Ýбаво гројзьнце.

У гројзибер се срéтомо (сретнáмо).

Гутурáћ, и. м. лош; инаџија; груб ћутљивац.

Гутурáћ! Ни збори ни говори. (Лош човек; не можеш с њим да се споразумеш.)

____________________________________

[1] Скраћенице: м. (з. тьј – тај, тија) – им. мушког рода, ж. (з. тај, теј) – им. женског рода, с. (з. тој, тија) – им. средњег рода; с. хип. – им. средњег рода, хипокористик, м. аугм. – им. мушког рода, м. пеј. – им. мушког рода; плур. т – плуралија тантум; з. – заменица; прид. – придев, комп. – компаратив, суп. – суперлатив; бр. – број; свр. – глагол свршеног вида, несвр. – глагол несвршеног вида, пов. – повратни глагол; прил. – прилог; предл. – предлог; в. – везник; реч. – речца; узв. – узвик.

Напомена: Акцентовани самогласник и, акцентовани полуглас ь и вокално р, приликом објављивања, уместо акцента, добијају број 7, акцентовани самогласник у квадрат испред себе.

Илустрација преузета са: http://www.most.ba/041/004.htm.