Azbuka pobede – Duhovne pouke Sveti vladika Nikolaj Velimirović Žički

Sveti Vladika Nikolaj Velimirović Žički i njegove duhovne pouke. Azbuka pobede je slovo po slovo Istine spasenja

 

AZBUKA POBEDE

A

Ako pobediš sve će ti se dati po Božijem obećanju: Ko pobijedi, dobiće sve. Eva bi prevarena i pobeđena od oca svake laži, zbog čega laž carovaše nad potomstvom njenim sve do Hrista. A kroz Hrista ponudi se pobeda svima sinovima koji više vole pobedu od poraza.

B

Bog je izvor i jemstvo pobede tvoje nad svakim zlom. Bogom smo jaki. Svakom je poznata ona duhovita reč koju je izrekao neki Crnogorac u odgovor na podsmešljivo pitanje jednog Austrijanca: Ta koliko je vas Crnogoraca? Nas i Rusa – sto miliona! Slično tome možeš i ti pobedonosno doviknuti svakome zlu koje navaljuje na te: Bog i ja jači smo od tebe!

V

Vraćaj se Bogu kad god oslabiš u borbi sa zlom. On je tvoja neiscrpna rezerva. Neprijatelju će oskudevati oružje na kraju. A tebi neće, jer je Tvorac tvoj prebogat u oružju, sili i vojsci. Ja sam Gospod nad vojskama. njegove su vojske ne od mesa i krvi, nego plameni duhovi serafima i heruvima. Gde je Bog tu – je većina. Ako budeš i sam s Bogom, bićeš u većini ne samo nad ljudskim vojskama nego i nad vasionom.

Azbuka pobede - Duhovne pouke Sveti vladika Nikolaj Velimirović Žički i vizantijska freska Kapadokija

G

Gedeon beše prost težak i vršijaše pšenicu na gumnu kad mu anđeo javi da ga je Gospod izabrao da povede narod protiv zlih Medijanaca. Pa u strahu reče Gedeon: O Gospode, čime ću ja izbaviti narod? Gle, ja sam najmanji u narodu i u domu oca mojega! A Gospod mu odgovori: Ja ću biti s tobom, ti ćeš pobediti Medijance. Tako se i zbilo, po reči Gospodnjoj. Medijanci su bili nosioci zla i sluge satanske. Tako ćeš i ti pobediti sve sluge satanske. Ako se srce tvoje kad uplaši od množine bezbožnih slugu satanskih, oslušni i čućeš glas Gospodnji: Ja ću biti s tobom.

D

Diši Bogom i Bog će vladati celim tvojim bićem. Kao što plućima udišeš i izdišeš vazduh, tako mislima i srcem izdiši sebe iz sebe, a udiši živoga Boga. Tako će se On useliti u tebe, Pobedonosni, Nepobedivi i upotrebiće te za oruđe svoje pobede nad zlom u tebi i izvan tebe. Budite u meni i ja ću biti u vama. Kako to? Slično kao što smo mi u vazduhu i vazduh u nama. Bog je duh, a duh može ući u čoveka kad čovek otvori sebe prema Bogu.

Đ

Đem konju, razum čoveku. Ako očistiš razum svoj od predrasuda svetskih i zlih navika i strasti, videćeš jasno, kako Božija ruka upravlja svim stvarima i događajima i ti ćeš radosno stati uz Boga svoga. I gledaćeš čudesa očima svojim, kako seme Božije pobede raste i po svima poljima poraza, bolesti, nemoći. Jer je ludost Božija mudrija od ljudi i slabost Božija jača od ljudi (Kor. 1,25).

E

Evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka, reče Gospod apostolima; reče i nama. Jer kaže: do svršetka vijeka, što znači da reče i nama i onima posle nas i svima do kraja vremena, koji u Njega veruju. A u Njega veruju oni koji Ga znaju kao ubijenog i vaskrslog, to jest kao Pobedioca zlobe, prirode i smrti. Pa kad se On nudi da bude s tobom, zar ćeš ti bežati od velikog Pobedioca i najpouzdanijeg saveznika i najvernijeg prijatelja? I kud bi pobegao od Njega do u večnu propast i smrt?

Ž

Žuri da pobediš, jer je dan izlaska tvoga iz tvog sveta blizu. Žuri da pobediš sve struje smrti u tebi i oko tebe. Sazrevaš kao šljiva. Zdravu šljivu prihvatiće domaćin u ruku, a kvarnu pustiće da padne svinjama. Pobeda znači zdravlje. Koji pobijedi, daću mu da sjedi samnom na prijestolu mojemu, obeća Istiniti, Svemogući.

Z

Zdrav duh jeste Božiji duh. On je kao zdrav vazduh, od koga ginu svi mikrobi. Od zdrava duha postaje zdrava duša, od zdrave duše zdravo i telo. Zadobiti zdrav duh, duh Božiji, znači zadobiti najveću pobedu. Duh je ono što oživljava, tijelo ne pomaže ništa. Mnogi sveti ljudi i žene živeli su nasuprot svima pravilima naučne higijene, pa ipak im je telo bilo zdravo i snažno do najdublje starosti.

I

Isuse Sine Božiji, pomiluj me! Neka ti ova molitva ne izbija iz srca. Izgovaraj ime Pobedioca smrti, i život će se odomaćiti u tebi. Ovo je iskustvo svih svetih podvižnika. Imenom Isusovim oni su pobedili smrt i nasledili život večni. Jer nema drugog imena pod Suncem koje spasava.

J

Još malo vrlo malo pa će doći Onaj koji treba da dođe i neće odocniti (Jevr. 10,37). A kad dođe On kao strašni Sudija, razdeliće vence pobediocima. Primićeš i ti venac, ako se budeš u ovom kratkom veku opredelio za Njega, a ne protiv njega. Evo ću doći brzo, drži što imaš, da niko ne uzme vijenca tvojega. Tako ti poručuje On.

K

Ko pobijedi, učiniću ga stubom u crkvi Boga svojega i više neće izići napolje. To obećava Onaj koji je pobedio i koji poziva sve ljude u Svoju pobedu. Napolju se nalazi svaki čovek koji je predan svetu: a koji je okrenut Bogu i predan Bogu, on nije više napolju nego unutra u Crkvi Božijoj, umom i srcem. I posle smrti takav će se videti u nebesnoj crkvi kao prekrasni stub crkve. I neće više izići napolje kao Adam, koji je zbog greha izašao napolje iz Raja i okrnuo se od Boga ka svetu i prirodi.

L

Laskanje i lakomstvo moraju pobediti oni koji hoće da se nazovu sinovima Božijim. A tu pobedu lako je zadobiti svakom ko više ceni pohvalu od večnoga Boga, nego od smrtnih ljudi i ko više voli neprolazne slasti Raja od prolaznih i štetnih slasti zemlje. Kaže apostol Pavle Solunjanima: Nigde iz laskanja ne govorismo vam, niti iz lakomstva, Bog je svedok. Tako govori pobedilac.

Lj

Ljubav je jača od svega, premda ne izgleda uvek tako. Ljubav je jača od zlobe i od svega i od smrti. Ljubav Božija slađa je od meda. Ko nju okusi, opija se njome zanavek i pobeđuje sve. Ljubavlju prema Bogu apostoli su pobedili zlobu jevrejsku i mač rimski i oganj i zverove i moć prirode i smrt. Pobeđuj i ti tim nepobedivim oružjem.

M

Misaona pobeda prethodi svakoj drugoj pobedi. Ako pobediš sve svoje zle misli, nećeš ni doći do zlih dela. Dobro misli, pa će ti i Bog dobro dati, kaže narodna poslovica. To je sasvim po Jevanđelju. Iz srca izlaze zle pomisli i to pogani čoveka, rekao je Spasitelj. Ako i nikakvo zlo delo ne činiš telom svojim, a imaš zle pomisli, bićeš nečist i gadan pred Bogom. O borbi protiv zlih pomisli, koje satana seje po razumu čovečjem, govori sva asketska nauka pravoslavna. Očisti, dakle, dušu svoju od zlih pomisli i bićeš veliki pobedilac i primićeš venac slave od Hrista Pobedioca.

N

Nadanjem veselite se (Rim. 12,12) kaže apostol. ko se nada, taj se i bori. Ko ima nadu, taj i pobeđuje. Nada je odobrenje u stradanju, žižak u mraku muke. Nadaj se dobru i dobro neće izostati. Nada je lestvica koja vezuje dušu tvoju s nebesima; niz tu lestvicu doći će ti pobeda i spasenje.

Nj

Njiva donosi plod, ako se uzore, poseje, zalije i očuva. I duša tvoja mora se uzorati, posejati, zaliti i očuvati, da bi donela plod. Oranjem se iskorenjuje svako neželjeno prorašće. I duša se mora potpuno isprazniti od svega svetskog prorašća, da bi se Božje seme na njoj primilo. Njiva sa odgajenim usevom o žetvi liči na pobedonosnu vojsku. Tako i duša tvoja, okićena mnogim plodovima dobra, predstavljaće venac od mnogih pobeda.

O

Opominjite se žene Lotove, reče Gospod. Izišavši iz Sodoma, ona se okrenula da se povrati u Sodom, pa se okamenila. I ti ne okreći se i ne povraćaj se ka slabostima svojim koje si jednom pobedio. Opominji se svih čudesa Božijih, koje Bog učini u životu tvome od kolevke do sada, pa ne sumnjaj u moć i milost Boga tvojega. Prilepi se uz Njega i s mislima o pobedi koračaj smelo napred. Bog u tebi pobeđivaće mesto tebe. njemu pripisuj sve pobede, a sebi zadržavaj radost.

P

Prosti velikodušno čoveku koji ti dosađuje na putu dobra. Najbolji konji uzimaju se za trku s preponama. Što veće prepone, to se većma razgoreva duh revnosti i želja za pobedom kod trkača. Kad je car David bežao ispred buntovnog sina svog, neki Simej grdio je cara i nazivao ga krvopijom i zlikovcem. Pa kada sluge Davidove hteše ubiti Simeja, reče David: “ Neka grdi, jer mu je Gospod rekao: grdi Davida! Pa ko smije kazati: zašto tako činiš?“. Praštanjem i trpljenjem David je pobedio i proslavio se.

R

Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, rekao je Gospod. Kao kad bi domaćin došao u njivu poslenicima svojim pa rekao: 06radite sve do kraja sa radošću i veseljem, jer vas doma čeka velika plata. Spoj radost sa verom i nadom, pa slobodno hodi ka kraju. Na kraju je plata velika. Ne tuguj kao rob na tuđoj njivi: nego se raduj kao sin na očevoj njivi. Pavle i Sila pevahu u tamnici. Pobedi tugu i zameni je radošću. I primićeš venac slave.

S

Srebro će se sve pobacati po ulicama i zlato će njihovo biti nečistota u dan gnjeva Gospodnjeg, govori Gospod (Jezekilj 7,19). Šta će pomoći srebro i zlato kad duša izađe iz tela i pogleda po zemlji? Srebro i kamen biće jednake vrednosti pred njom, a zlato i blato podjednako dosadno i odvratno. Zato pobeđuj srebroljublje i zlatoljublje u sebi dok ti je dato vreme. Kome je Bog Bog, taj ne potrebuje idole u vidu srebra i zlata.

T

Taštinu i riječ lažnu udalji od mene, Gospode! To je molitva premudrog cara (Priče Sol. 30,8). Taština je sve što ne služi Bogu i laž je sve što se protivi zapovestima Božijim. Pobedi taštinu službom Bogu i pobedi laž propovedajući vazda istinu. Obećao je Gospod: Ko pobijedi i održi djela moja do kraja, daću mu vlast nad neznabožcima. Neznaboštvo je sušta taština i laž. Drži se Boga i Božje istine, pa će ti se dati vlast nad neznabošcima.

Ć

Ćelija duše tvoje jedini je stan u koji niko ne može ući bez tvoje volje. Međutim, mnogi ljudi čuvaju i štale i obore svoje bolje nego li tajnu odaju duše svoje. Uđi u ćeliju svoju i zatvori vrata svoja, kaže Spasitelj. Ne daj mislima svojim da blude po svetu. Saberi ih u srce svoje. Tu je sastanak sa Bogom Tvojim. Pobedi rasejanost i bićeš pravi pobedilac. i primićeš venac slave.

U

Upraznitesja i proslavite Gospoda, veli Psalmist. Isprazni dušu svoju od ustajalih misli i ustajalih želja i ustajalih osećanja zlobe, mržnje i pakosti, pa prinesi takvu dušu svoju Gospodu – On će je ispuniti Duhom Svojim. To znači odreći se sebe. To znači predati se Bogu. Pusti Boga neka čini šta On hoće. I On će postaviti presto svoj u duši tvojoj. I vojevaće za tebe na svim poljima borbe, zadobiće sve pobede i predaće ih tebi u svojinu. Bogom smo jaki.

F

Finoća misli nepoznata je materijalisti. Finoća dejstava Božijih u svetu sakrivena je od bezbožnika. Najfinije sile u svetu najjače su sile. Zato kontroliši misli svoje i pretvori ih sve u molitve. Tako će sva duša tvoja postati kao božanski oganj što svetli i greje. Pobedi grubu čulnost. Čula ti dostavljaju samo sirov materijal iz prirode. Preradi ga u sebi, u božanskom ognju duha, na život i na spasenje. Jer ko ne preradi taj sirov materijal, pretvara mu se isti u trulež i smrt.

H

Hvala Bogu koji nam dade pobjedu kroz Gospoda našeg Isusa Hrista, govori veliki Pavle apostol (I Kor. 15,57). Hristos je izvojevao sve pobede, nad zlobom, nad svetom, nad smrću. I mimo Njega niko ne može zadobiti nijednu pobedu. Mi samo možemo biti učesnici Njegove pobede, ili Njegovih pobeda. I On je rad tome. On nas na to i priziva i nudi. Kako je to divno i čudesno! Time je naš životni zadatak beskrajno olakšan, jer pobediti – znači samo izmoliti u milostivog Hrista onu pobedu koja nam u danom času treba.

C

Carevima i sveštenicima učini nas Bogu i ocu svojemu, kaže za Hrista vidoviti Jovan (Otkrov. 1,6). Da budemo slični Njemu. Da budemo u večnosti tamo gde je On. Izaći iz prirodnog stanja u božansko stanje; izlučiti se iz familije životinjske, u koju smo umešani grehom praoca Adama i uvrstiti se u familiju Božiju – to je bila misija Sina Božijega na zemlji. Tu misiju On je izvršio savršeno. Kad to priznamo i primimo, mi ulazimo u Njegove pobede, u Njegove trijumfe, u nebesku carsku i sveštenički familiju.

Č

Čistotu srca Bog od nas hoće. Fariseju slijepi, očisti najprije iznutra čašu i zdjelu da budu i spolja čiste, govorio je Isus jevrejskim starešinama koji su se trudili samo o spoljašnjem izgledu, a unutra su bili puni grabeža i nepravde. Još je on pohvalio čiste srcem govoreći: Blaženi su čisti srcem jer će Boga vidjeti. A videti Boga u ovom veku i gledati Ga u večnosti s anđelima i pravednicima, to je sreća iznad svake sreće. To je najslađi plod pobede.

Džinovski veliki izgledaju neprijatelji dobra u ovome svetu, no razbijaju se lako kao prazni oblaci vetrom. Bogom smo jaki. S Božijom pomoći razbi Mojsej džina Amalika, i David Golijata. Neka se ne uplaši srce tvoje od veličine zla pred očima tvojim. Veličina Boga tvoga stoji iznad svake veličine. Pobedićeš sigurno, samo veruj u Boga i ljubi Boga.

Š

Šumu ne vidi od drveća! – glasi jedna narodna izreka. To se može reći za sve one koji od mnogih stvari u prirodi ne vide Boga, Spasioca svoga. I Adam se izgubi među drvećem u vrtu, kada mu se grehom pomrači duša za Boga. Neka se ne pomrači duša tvoja. Ti nisi više Adamov nego Hristov. Adam je zagnjurio sebe i svoje potomstvo u senku od stvorene prirode, a Hristos je uzneo na nebo i uzdigao svoje sledbenike iznad prirode. Izveo ih je iz prirode kao Mojsej Izrailja iz Misira. Idi dakle za Pobediocem Hristom i bićeš učesnik Njegovih pobeda. I primićeš vence i radovaćeš se. Ko pobijedi, dobiće sve.

 

Izvor: Duhovne pouke – Vladika Nikolaj Velimirović