Fizika svesti i tehnologija svesti – Spasoje Vlajić

Fizika svesti je naučna oblast koja proučava prirodu svesti i njena svojstva, koristeći pretežno zakone fizike, teoriju informacije i metodologiju prirodnih nauka.

 

Fizika svesti i tehnologija svesti - Spasoje Vlajić

Upotreba vatre i pronalazak točka smatraju se najvećim otkrićima u istoriji. Tehnologija vatre i točka vladala je hiljadama godina. Onda je, krajem devetnaestog veka, došao njen nagli uspon i skok na viši nivo. Otkriveni su do tada skriveni, a moćniji oblici „vatre“ i „točka“ – „električna vatra“ i „električni točak“. Među nosiocima tih otkrića na samom vrhu je Nikola Tesla.

Tehnologija vatre je prevaziđena tehnologijom svetlosti, a točak usavršen u elektromagnetno obrtno polje.

Međutim, razvoj se ne zaustavlja samo na tome. Nikola Tesla je postavio osnove za „novu fiziku i tehnologiju“ koje su tananiji i još savršeniji nastavak njegovih otkrića. On je ukazao na mogućnosti koje su za raniju fiziku bile tajanstvene i nepojmljive. Energija grublje tvari prevodi se u svetlost, a svetlost u nešto još tananije – u energiju svesti, zapravo, moždanih zračenja, i njen uticaj na materiju.

Za kratko vreme u nauci i tehnologiji napravljena su dva suštinska skoka: posle klasične i kvantne fizike utemeljena je i fizika svesti.Uporedo sa tim, tehnologija vatre razvijena je u tehnologiju svetlosti (elektromagnetizam), a ova je usavršena u tehnologiju svesti.

FIZIKA SVESTI je naučna oblast koja proučava prirodu svesti i njena svojstva, koristeći pretežno zakone fizike, teoriju informacije i metodologiju prirodnih nauka.

Ona je srodna informacionoj fizici koja, po Đ. Korugi, istražuje veze izmedju biologije i svesti, i svesti i fizike. Međutim, fizika svesti širi ta istraživanja i na pojave „unutar svesti“ preko kojih se otvaraju prolazi u više dimenzije i duhovnu stvarnost. U tom vidu ona je i svojevrsni nastavak Tesline etarske fizike.

U svom središtu fizika svesti istražuje uzajamno delovanje sila koje oblikuju energetsko-informacione osnove svesti, kao i njihovo međudejstvo sa ostalim silama, energijama i pojavama u prirodi. Polazeći od moždanih elektromagnetno-jonskih i kvantno-holističkih polja, ta istraživanja obuhvataju odnose živčanih struja i moždanih talasa prema „otklopljenim i zaklopljenim sadržajima svesti“ kao što su mišljenje, opažanje, učenje, pamćenje, jezik, osećanja, predosećaji, namere, simboli, snovi, duhovne praslike, zajednički nesvesno i nadsvesno, duhovne dimenzije, skrivene moći uma, kao i naduzročni uticaj misli na prirodu, događaje, budućnost, istoriju… Posebno su zanimljiva istraživanja istovremenih poklapanja misli i događaja (Jungov sinhronicitet) pri kojima se želje i namere ostvaruju sa što manjim utroškom rada, vremena i energije. Pri tome deterministički haos, prisutan u radu mozga, uvodi jedan dublji „princip neodređenosti“, opštije prirode od Hajzenbergove neodređenosti koja je samo „neodređenost proračuna“ u kvantnoj fizici.

Fizika svesti „oslobađa“ nauku iz okova nužnosti i preko zakona verovatnoće diže je ka neistraženim oblastima u kojima smisaoni odnosi i duboki simetrijski poredak zamenjuju uzročno-posledične veze. Te oblasti su i neiscrpni izvori nepoznatih sila i energija o kojima govori Tesla. To je i put do novih otkrića o svesti čija je svrha ona krajnja tehnologija – tehnologija za večnost! Za istraživače koji su pronikli u više dimenzije „beskraj je tek početak puta, a večnost tek početak trajanja.“

Mesto fizike svesti: Otkriće novih sila i energija počeo je sa klasičnom fizikom, nastavio sa kvantnom fizikom, a izgleda da ćesa fizikom i tehnologijom svesti dostići poseban uspon.

Svaka od tih oblasti ima svoju posebnost.

1. U klasičnoj fizici najsažetiji opis stvarnosti je dat matematičkim jednačinama koje sa strogo određenim činiocima izražavaju uzročno-posledičnu nužnost fizičkog sveta. Događaji se opisuju u tri dimenzije prostora i dimenziji vremena. Prostor i vreme su međusobno odvojeni kao i pojave poput čestice i talasa, nužnosti i slučajnosti, neprekidnosti i prekidnosti, pojave i opažaja.
U klasičnoj fizici važi pravilo neprekidnosti i ne postoje ograničenja u vezi sa brzinom. Dejstvujuće sile se posmatraju odvojeno i
nema mesta za neodređenost, neizvesnost. U tom pristupu, isključuje se neposredan uticaj svesti (misli) na fizičke događaje, a prirodni zakoni su nepromenljiv konačan izraz nužnosti…

2. Dalji razvoj je vodio ka kvantnoj fizici. U njoj se stroge matematičke jednačine zamenjuju statističkim odnosima, nužnost se
zamenjuje verovatnoćom. Stvarnost se opisuje u zajedničkom prostorno-vremenskom prostiranju. Osnovne suprotnosti kao što su čestica – talas, neprekidnost – prekidnost, nužnost – slučajnost i pojava – opažaj, nedopunjuju se kao jedinstvena suština (pravilo komplementarnosti). Uvodi se načelo prekidnosti (kvanti), a brzina svetlosti se posmatra kao najveća moguća brzina prostiranja.

Teži se objedinjenju dejstvujućih sila. Neodređenost se shvata kao neminovna posledica „neodređenosti merenja“, a neizvesnost
se svodi u granice verovatnoće. Dozvoljava se neposredan uticaj svesti (misli) na fizičke događaje. Otkrivaju se duboki zakoni koji su na neki način promenljivi, prilagođavaju se statističkom opisu stvarnosti i uticaju svesti na pojave…

Kvantna fizika je most između klasične fizike i fizike svesti.

3. Fizika svesti je mlada, znatiželjna nauka, spremna za izazove. Njena svojstva se tek istražuju, pri čemu se primenjuje i
hrabro pravilo: probaj nemoguće, u tome je razvoj! Ona je u procesu oblikovanja na način u kome predosećaj i teorija vode, a
logika i ogledi odlučuju.

Na osnovu prikupljenih činjenica ovde iznosimo početne pretpostavke za ovu naučnu oblast čije veličanstveno doba tek dolazi. U fizici svesti, koja opsežno istražuje istovremenu podudarnost misli i događaja (sinhroniciteti), stroge matematičke jednačine i statistički odnosi, zamenjuju se smisaonim obrascima. Oni opisuju naduzročno preslikavanje misaonih slika u događaje srodnih značenja.Nužnost se zamenjuje verovatnoćom, a verovatnoća smisaonim odnosima sa velikim stepenima slobode.

Stvarnost se opisuje u četiri poznate i petoj dimenziji uma, a pored četiri dejstvujuće sile pojavljuje se i peta sila značenja.
Suprotnosti se naduzročno objedinjuju u jednu višu celinu, kao na primer, nužnost – sloboda, privlačenje – preslikavanje, ili predviđanje – stvaranje… Umesto prekidnosti i izdvojenosti delova od celine, uvodi se holistički pristup jedinstva delova sa celinom. Uz to, nelokalna svojstva govore o trenutnom prenosu podataka što dozvoljava mogućnost da je u nekoj posebnoj stvarnosti, brzina svetlosti najmanja moguća brzina. Sa takvim pristupom, koga treba dokazati, brzina svetlosti se javlja kao razdelnica između sveta uzročno-posledične nužnosti i sveta smisaonih odnosa sa velikim stepenima slobode. Dakle, brzina svetlosti deli niže od viših dimenzija, fizički od duhovnog sveta.

Čestice brže od svetlosti i trenutni prenosi sa jednog mesta na drugi (nelokalna svojstva) otvaraju neočekivane mogućnosti. U tom svetlu, jedna od pretpostavki u fizici svesti glasi: brzina svetlosti je najveća moguća brzina u uzročno-posledičnoj stvarnosti, ali i najmanja moguća brzina u svetu smisaonih odnosa gde je gotovo trenutni prenos podataka (nelokalna svojstva).

U tom smislu možemo reći da brzina svetlosti deli vreme i prostor na antivreme i antiprostor. To bi bila jedna viša vremensko-prostorna simetrija u kojoj, u neprekidnoj sadašnjosti, možemo uvesti pojmove vreme-antivreme i prostor-antiprostor. Za fiziku svesti neodređenost je suštinska pojava i proizilazi iz determinističkog haosa koji se javlja u biofizičkim osnovama svesti, u radu mozga i moždanim zračenjima. Zbog toga je i tajanstvo, kao prirodni sadržaj, jedan od činilaca u opisivanju te naduzročne stvarnosti. O tome se mora voditi računa tokom praktičnih ogleda i njihovog ponavljanja.

Među osnovne postavke u fizici svesti je i da istraživač, uporedo sa otkrivanjem stvarnosti, delovanjem misli naduzročno utiče u njenom stvaranju. Time se otvara mogućnost da naši stavovi, misli i očekivanja pokreću stvaranje novih pojava, pravila i zakona sa dalekosežnim posledicama. Na primer, misaono stvaranje novih čestica. U tom smeru su i Teslina razmišljanja izneta u članku „Najveće dostignuće čoveka“. Potporu ovakvom shvatanju daje nedavno otkrivena čestica nazvana anamalon. Njena svojstva se menjaju tokom ogleda u različitim laboratorijima i kao da se prilagođavaju namerama istraživača. Srodne pojave se mogu pratiti kod još nekih podatomskih čestica, na primer, neutrina.

Ako istraživanja potvrde da je tako onda će to biti dokaz za jednu od značajnih postavki u fizici svesti: predviđanje, kad se u njega poveruje, ujedno je i stvaranje budućnosti.

TEHNOLOGIJA SVESTI primenjuje otkrića iz fizike svesti u praktične svrhe. To je i najbolji način da se potvrde njihove vrednosti. Ona se bavi uređajima, programima i, uopšte, postupcima koji u svom radu koriste moždana zračenja, energiju svesti i njene sadržaje poput misaonih slika i misaoni obrazaca. Svrha je da se korišćenjem znanih i skrivenih moći uma dođe do novih otkrića, poboljša stanje u raznim oblastima života, pokrene napredak, reše mnoge teškoće savremenog čoveka i pomere granice ljudskih dostignuća ka neuporedivoj lepoti i punoći prirodnog života.

Navešću teme čija će istraživanja, razvoj i primena, činiti buduće jezgro za tehnologiju svesti, utemeljenu na Teslinim podsticajima. U okviru „Centra za kosmološke studije Nikola Tesla – Beograd“ već smo razradili tridesetak projekata u kome učestvuje više doktora nauka, inženjera, lekara, psihologa i drugih stručnjaka.

Istraživanja obuhvataju:

Načela, zakone i pravila koji povezuju duhovni sa materijalnim svetom.

Prenos poruka iz duhovnog (u širem smislu te reči) u fizički svet.

Ulazak u susedne svetove zasnovane na drugačijem prenosu energija i drugačijim stalnicama (konastantama) od onih u fizičkoj stvarnosti.

Is­tra­ži­va­nje elek­tro­mag­net­nog po­lja uma i iz­u­mi ko­ji ko­ri­ste tu ener­gi­ju uma za raz­li­či­te svr­he.

Ispitivanje veze stojećeg elektromagnetnog polja uma sa skalarnim talasima i Teslinim nehercijanskim talasima, zatim sa organskom energijom, pranom, ći energijom…

Us­po­sta­vlja­nje ve­ze sa bi­ći­ma iz dru­gih sve­to­va kao što su bes­te­le­sna bi­ća, za­tim astral­ni i me­đu­zve­zda­ni put­ni­ci.

Raz­vi­je­na teh­no­lo­gi­ja za si­gur­na astral­na pu­to­va­nja i dru­ge po­ja­ve u toj obla­sti. Re­ci­mo, uti­caj iz te­la iz­dvo­je­ne sve­sti na pro­ce­se u fi­zič­kom sve­tu…

Teh­no­lo­gi­ja za tra­jan za­pis na­šeg ho­lo­graf­skog bi­ća u elek­tro­mag­net­nom po­lju uma i dru­gim ener­get­skim po­lji­ma. Raš­či­ta­va­nje tih po­lja.

Celovite, trodimenzionalne holističko-astralne fotografije.

Teh­no­lo­gi­ja za op­stoj­nost du­še po­sle te­le­snog pre­stan­ka, teh­no­lo­gi­ja za več­nost.

Mo­guć­nost du­še (sve­sti) da pre­ži­vi te­le­snu smrt i da u naš svet po­ša­lje ja­sne zna­ke o svom no­vom ži­vo­tu.

Preobražaj fizičkog tela i celog bića kao uslov za ulazak u više nivoe postojanja gde je beskraj tek početak puta, a večnost samo početak trajanja.

Ula­zak u ban­ku sve­mir­skih po­da­ta­ka, či­ta­nje za­pi­sa aka­še i iz knji­ge ži­vo­ta…

Us­po­sta­vlja­nje ve­ze sa sve­mir­skim umom (ko­smič­kom in­te­li­gen­ci­jom).

Pu­to­va­nje kroz vre­me, sa­gle­da­va­nje pro­šlo­sti i bu­duć­no­sti, kao i na­du­zroč­no po­bolj­ša­nje ono­ga što do­la­zi.

Okretanje vremenskog smera od sadašnjosti prema prošlosti. To bi dovelo do ponavljanja događaja unazad sa mogućnošću podmlađivanja, a i samo vaskrsenje se pojavljuje kao jedan od čudesnih, (nad)prirodnih procesa.

Pred­vi­đa­nje i na­du­zroč­no po­bolj­ša­nje bu­duć­no­sti.

Pre­no­še­nje i raz­me­na „mi­sli“ iz­me­đu lju­di i dru­gih bi­ća: ži­vo­ti­nja, pti­ca, bi­lja­ka…

Na­du­zroč­ni uti­caj pri­ro­de u na­gra­di i ka­žnja­va­nju za do­bre ili lo­še po­stup­ke (ka­kva se­tva, ta­kva že­tva). Uti­caj

ener­gi­je ra­do­sti i ener­gi­je bo­la na do­ga­đa­je.

Primena prirodnog matematičkog jezika koga je koristio Tesla. Ta „prirodna matematika“ deluje sama po sebi i stvara budućnost. Ona je i u osnovi „fizike svesti“ kao ogranka „Tesline fizike“, a temelji se na matematičkim stalnicama(konstantama) F, Pi, e, i (zlatnom preseku, broju Pi, prirodnom logaritmu i imaginarnom broju).

Istraživanje geometrije sadašnjosti (koju određuje nelokalna tačka) i aritmetike sadašnjosti (koju određuje nula).

Primena tih otkrića u Teslinoj fizici, čiji je ogranak i fizika svesti.

Razvijanje „nove fizike“ u kojoj će se složeni sačinitelji postojećih jednačina i obrazaca zameniti sa odgovarajućim vrednostima matematičkih stalnica (konstanti) F, Pi, e, i. Te pojednostavljene obrasce praktično primeniti za naduzročno preslikavanje misli u događaje, želja u ostvarenje (sinhroniciteti).

Mo­guć­no­sti da sop­stve­nom vo­ljom i ener­gi­jom mi­sli (moždanih zračenja) uti­če­mo i upra­vlja­mo sa fi­zič­kim si­la­ma, po­de­ša­va­mo pro­ce­se u pri­ro­di i ta­ko sa naj­ma­njim utro­škom ra­da, ener­gi­je i vre­me­na ostva­ru­je­mo svo­je že­lje i na­me­re.

Do­la­zak do no­vih iz­vo­ra ener­gi­ja kao što su ener­gi­je iz vi­ših di­men­zi­ja sve­sti i uma, za­tim ener­gi­je si­me­trij­skog po­ret­ka, ener­gi­je ko­je ob­li­ku­ju vre­men­ske bli­zan­ce i dru­gi za sa­da ne­po­zna­ti iz­vo­ri.

Le­če­nje mi­sli­ma i is­ce­lje­nje od uzro­ka bo­le­sti, a ti­me po­sti­za­nje traj­nog, sve­u­kup­nog zdra­vlja. Is­ce­lje­nje teh­no­lo­gi­jom sve­sti.

Raz­voj fi­zi­ke i teh­no­lo­gi­je sve­sti i iz­u­mi za­sno­va­ni na ko­ri­šće­nju no­vih iz­vo­ra ener­gi­ja, kao i ure­đa­ji za prak­tič­nu upo­tre­bu ener­gi­je mo­žda­nih ta­la­sa, mi­sli, uma…

Upra­vlja­nje sa pro­ce­si­ma u pod­sve­sti, sve­sti i nad­sve­sti.

Sve­o­bu­hvat­na teh­no­lo­gi­ja uspe­ha ko­ja vo­di ka pri­rod­nom bla­go­sta­nju i sta­pa­nju sa vo­ljom Pro­mi­sli za naš spo­ko­jan, ra­do­stan, zdrav, du­go­ve­čan ži­vot na ze­mlji i bla­žen na ne­bu.

Pre­o­bra­žaj ljud­ske ra­se ka sve­čo­ve­ku i ze­malj­skim oli­če­nji­ma an­đe­la sa ne­sa­gle­di­vim spo­sob­no­sti­ma. Buđenje nepojmljivih sposobnosti (nepojmljivih dok se ne dožive) koje su pokazale kod svetih ljudi i velikih duhovnika.

Do­sti­za­nje raj­skog bla­žen­stva.

Sve­ti sa­vez sa an­đe­li­ma ko­ji će se po­ka­za­ti i u do­ga­đa­ji­ma na ze­mlji, kao što je to uspe­va­lo bož­jim pra­ved­ni­ci­ma i sve­tim lju­di­ma…

Na pu­tu po ko­me te­o­ri­ja vo­di, ogle­di od­lu­ču­ju, a pro­na­la­sci da­ju prak­tič­nu ko­rist, po­ste­pe­no do­ći i do od­go­vo­ra na da­le­ko­vi­do Te­sli­no pi­ta­nje:

„Šta bu­duć­nost kri­je za ovo čud­no bi­će (čo­ve­ka), ro­đe­no u jed­nom da­hu, od tki­va ko­je je uni­šti­vo, a ipak be­smrt­no, sa nje­go­vim za­stra­šu­ju­ćim i bo­žan­skim mo­ći­ma? Ka­kvu će oča­ra­va­ju­ću stvar on na kra­ju is­ko­va­ti? Šta će bi­ti nje­gov naj­ve­ći čin, nje­go­vo krun­sko do­stig­nu­će?“

To krun­sko do­stig­nu­će je spo­je­no sa pra­vil­nim ko­ri­šće­njem mi­sli, a ti­me mo­zga i mo­žda­nih zra­če­nja u ko­ji­ma je još uvek pri­kri­ve­na si­la ko­ja je iza svih po­zna­tih si­la, a ta­ko­đe i ener­gi­ja ko­ja je iz­nad svih po­zna­tih ener­gi­ja. Te­sla je na­go­ve­stio o če­mu se ra­di. Du­bo­ko ve­ru­jem da smo de­ca sreć­nog ča­sa pred ko­ji­ma se otva­ra­ju naj­ve­će i naj­sla­đe taj­ne pri­ro­de i ži­vo­ta.

Ne­pro­la­znim sja­jem bli­sta­ju sa­mo de­la po­sve­će­na več­no­sti – de­la ko­ja nas na pra­vi na­čin od­re­đu­ju pre­ma več­no­sti i pri­pre­ma­ju za več­nost. Ta ve­li­čan­stve­na, bo­žan­ska svoj­stva ima­ju de­la Ni­ko­le Te­sle. Svrha našeg „CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NASLEĐA NIKOLE TESLE“ jeste nastavak tog dela i nova dobrobitna otkrića. Njihovu praktičnu vrednost videlo je i već koriste hiljade ljudi na našim redovnim okupljanjima u Beogradu, Novom Sadu, Rtnju, Podgorici, Kragujevcu, Nišu, Čačku, Ljubljani, Doboju, Celju, Budvi, Prijedoru, Zrenjaninu, Pančevu, Subotici, Valjevu, Lazarevcu, Sremskoj Mitrovici, Koviljači, Bačkoj Topoli, Barajevui ostalim mestima.

 

 

 

 

 

ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ

Дипломированный инженер Спасое ВЛАИЧ

ФИЗИКА СОЗНАНИЯ – ОБЛАСТЬ НАУКИ, ИЗУЧАЮЩАЯ ПРИРОДУ СОЗНАНИЯ И ЕГО СВОЙСТВА, ИСПОЛЬЗУЯ В ОСНОВНОМ ЗАКОНЫ ФИЗИКИ, ТЕОРИЮ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДОЛОГИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК.

ОНА РОДСТВЕННА ИНФОРМАЦИОННОЙ ФИЗИКЕ, КОТОРАЯ, ПО Дж.КОРУГЕ, ИССЛЕДУЕТ СВЯЗИ МЕЖДУ БИОЛОГИЕЙ И СОЗНАНИЕМ, СОЗНАНИЕМ И ФИЗИКОЙ. ОДНАКО ФИЗИКА СОЗНАНИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТ ЭТИ ИССЛЕДОВАНИЯ И НА ЯВЛЕНИЯ «ВНУТРИ СОЗНАНИЯ», С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОХОДЫ В ВЫСШИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И В ДУХОВНУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. В ТАКОМ ВИДЕ ОНА ЯВЛЯЕТСЯ СВОЕОБРАЗНЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ЭФИРНОЙ ФИЗИКИ ТЕСЛЫ, О КОТОРОЙ ГОВОРИТ В.АБРАМОВИЧ.

ПО СУЩЕСТВУ ФИЗИКА СОВЕСТИ ИССЛЕДУЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИЛ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОЗНАНИЯ, А ТАКЖЕ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СИЛАМИ, ЭНЕРГИЯМИ И ЯВЛЕНИЯМИ ПРИРОДЫ.

ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-ИОННЫХПОЛЕЙ МОЗГА И ОТ КВАНТОВО-ХОЛИСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ, ЭТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОХВАТЫВАЮТ ОТНОШЕНИЯ НЕРВНЫХ ТОКОВ И ИЗЛУЧЕНИЙ МОЗГА С «ОТКРЫТЫМИ И ЗАКРЫТЫМИ СОДЕРЖАНИЯМИ СОЗНАНИЯ», ТАКИМИ, НАПРИМЕР, КАК МЫШЛЕНИЕ, НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ, ОБУЧЕНИЕ, ПАМЯТЬ, РЕЧЬ, ЧУВСТВА, ПРЕДЧУВСТВИЯ, НАМЕРЕНИЯ, СИМВОЛЫ, СНЫ, ДУХОВНЫЕ ПРООБРАЗЫ, ОБЩЕЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ И НАДСОЗНАТЕЛЬНОЕ, ДУХОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ, СКРЫТЫЕ СИЛЫ УМА, А ТАКЖЕ БЕСПРИЧИННОЕ (НЕЛОКАЛЬНО-СИНХРОНИСТИЧЕСКОЕ) ВЛИЯНИЕ МЫСЛИ НА ПРИРОДУ, СОБЫТИЯ, БУДУЩЕЕ, ИСТОРИЮ…

ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИССЛЕДОВАНИЯ ОДНОВРЕМЕННОГО СОВПАДЕНИЯ МЫСЛИ И СОБЫТИЯ (СИНХРОНИЗАЦИЯ ЮНГА), ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ ЖЕЛАНИЯ И НАМЕРЕНИЯ ОСУУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С МИНИМАЛЬНОЙ ЗАТРАТОЙ ТРУДА, ВРЕМЕНИ И ЭНЕРГИИ.

МЕСТО ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЗНАНИЯ

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ СИЛ И ЭНЕРГИЙ НАЧАЛОСЬ С КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ, ПРОДОЛЖИЛОСЬ С КВАНТОВОЙ ФИЗИКОЙ, И, ПОХОЖЕ, С ФИЗИКОЙ И ТЕХНОЛОГИЕЙ СОЗНАНИЯ ОТКРЫТИЯ ДОСТИГНУТ НОВОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ.

ФИЗИКА СОВЕСТИ – МОЛОДАЯ, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНАЯ НАУКА, ГОТОВАЯ ПРИНЯТЬ ЛЮБОЙ ВЫЗОВ.

ЕЕ СВОЙСТВА ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ ИЗУЧАТЬСЯ, ПРИЧЕМ С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ  ПРИМЕНЯЕТСЯ ОТВАЖНОЕ ПРАВИЛО:

ИСПЫТЫВАЙ НЕВОЗМОЖНОЕ, В ЭТОМ ПРОГРЕСС!

ОНА НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТАКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, КОГДА ПРЕДЧУВСТВИЯ И ТЕОРИИ ЗАДАЮТ НАПРАВЛЕНИЕ, А РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЮТ ЛОГИКА И ОПЫТЫ.

В ФИЗИКЕ СОВЕСТИ, КОТОРАЯ НАОЩУП ИССЛЕДУЕТ ОДНОВРЕМЕННОЕ СОВПАДЕНИЕ МЫСЛИ И СОБЫТИЯ (СИНХРОННОСТЬ), СТРОГИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗАМЕНЯЮТСЯ СМЫСЛОВЫМИ ОБРАЗЦАМИ. ОНИ ОПИСЫВАЮТ БЕСПРИЧИННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ МЫСЛЕННЫХ ОБРАЗОВ В СХОДНЫЕ ЭТИМ КАРТИНАМ СОБЫТИЯ. НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАМЕНЯЕТСЯ ВЕРОЯТНОСТЬЮ, А ВЕРОЯТНОСТЬ – СМЫСЛОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ С БОЛЬШОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОПИСЫВАЕТСЯ В ЧЕТЫРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ И В ПЯТОМ ИЗМЕРЕНИИ РАЗУМА, А КРОМЕ ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИЛ ПОЯВЛЯЕТСЯ И ПЯТАЯ – СИЛА ЗНАЧЕНИЯ. ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМ ОРАЗОМ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В ЕДИНОЕ ВЫСШЕЕ ЦЕЛОЕ, НАПРИМЕР, НЕОБХОДИМОСТЬ-СВОБОДА, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ-ОТРАЖЕНИЕ, ПРЕДВИДЕНИЕ-СОТВОРЕНИЕ…

ВМЕСТО ПРЕРЫВИСТОСТИ И ОТДЕЛЕНИЯ ЧАСТЕЙ ОТ ЦЕЛОГО ВВОДИТСЯ ХОЛИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ЕДИНЕНИЯ ЧАСТЕЙ С ЦЕЛЫМ. КРОМЕ ЭТОГО, НЕЛОКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О МГНОВЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ СВЕДЕНИЙ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВИТЬ, ЧТО В НЕКОЙ ОСОБОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СКОРОСТЬ СВЕТА СТАНОВИТСЯ МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ СКОРОСТЬЮ.

ПРИ ТАКОМ ПОДХОДЕ, КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ ДОКАЗАТЬ, СКОРОСТЬ СВЕТА СТАНОВИТСЯ ПОГРАНИЧНОЙ ЧЕРТОЙ МЕЖДУ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ И МИРОМ СМЫСЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БОЛЬШОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ.

СЛЕДОВАТЕЛЬНО: СКОРОСТЬ СВЕТА – МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ СКОРОСТЬ В ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, НО И САМОЙ МАЛОЙ ВОЗМОЖНОЙ СКОРОСТЬЮ В МИРЕ СМЫСЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ ПОЧТИ МГНОВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (НЕЛОКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА).

В ЭТОМ СМЫСЛЕ МЫ МОЖЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО СКОРОСТЬ СВЕТА РАЗДЕЛЯЕТ СОВОКУПНОЕ ВРЕМЯ И СОВОКУПНОЕ ПРОСТРАНСТВО НА ВРЕМЯ-АНТИВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО-АНТИПРОСТРАНСТВО. ЭТО БЫЛА БЫ ВЫСШАЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ (КОМПЛИМЕНТАРНАЯ) ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ СИММЕТРИЯ.

ДЛЯ ФИЗИКИ СОЗНАНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ЕСТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ, ПОСКОЛЬКУ ОНА ПРОИСХОДИТ ИЗ ДЕТЕРМИНИСТСКОГО ХАОСА, КОТОРЫЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ В БИОФИЗИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ СОЗНАНИЯ, В РАБОТЕ МОЗГА И ЕГО ИЗЛУЧЕНИЯХ. ПОЭТОМУ И ТАИНСТВО, КАК ЕСТЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ В ОПИСАНИИ ЭТОЙ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. С ЭТИМ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬСЯ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ОПЫТОВ И ИХ ПОВТОРЕНИИ.

К ОСНОВНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ В ФИЗИКЕ СОЗНАНИЯ ОТНОСИТСЯ И ТО, ЧТО ИССЛЕДОВАТЕЛЬ НАРЯДУ С ОТКРЫТИЕМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОЙ МЫСЛЬЮ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ СОЗДАНИЕ. ТЕМ САМЫМ ПЕРЕД НАМИ ОТКРЫВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ НАШИХ ВЗГЛЯДОВ, МЫСЛЕЙ И ОЖИДАНИЙ ИНИЦИИРОВАТЬ СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЯВЛЕНИЙ, ПРАВИЛ И ЗАКОНОВ С ДАЛЕКО ИДУЩИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ, НАПРИМЕР, МЫСЛЕННОЕ СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЧАСТИЦ. В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ ИЗЛАГАЛ СВОИ МЫСЛИ И ТЕСЛА В СТАТЬЕ «ВЕЛИЧАЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».

В ПОЛЬЗУ ТАКОГО ПОНИМАНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ И НЕДАВНО ОТКРЫТАЯ ЧАСТИЦА, НАЗВАННАЯ «АНАМАЛОН». ЕЕ СВОЙСТВА МЕНЯЮТСЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ В РАЗНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ, СЛОВНО ОНА ПРИСПОСАБЛИВАЕТСЯ К ВЗГЛЯДАМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ.

ЕСЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДТВЕРДЯТ, ЧТО ЭТО ИМЕННО ТАК, ТО ЭТО ПОСЛУЖИТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ОДНОГО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ ФИЗИКИ СОЗНАНИЯ: ПРЕДВИДЕНИЕ, ЕСЛИ МЫ ВЕРИМ В НЕГО, ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ПРОШЛОЕ И ОДНОВРЕМЕННО СОЗДАЕТ БУДУЩЕЕ.

ФИЗИКА СОЗНАНИЯ «ОСВОБОЖДАЕТ» НАУКУ ОТ ОКОВ НЕОБХОДИМОСТИ, И С ПОМОЩЬЮ ЗАКОНА ВЕРОЯТНОСТИПОДНИМАЕТ ЕЕ К НЕИССЛЕДОВАННЫМ ОБЛАСТЯМ, В КОТОРЫХ СМЫСЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЛУБОКИЙ СИММЕТРИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК ЗАМЕНЯЮТ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. ЭТИ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСЧЕРПАЕМЫМ ИСТОЧНИКОВ НЕПОЗНАННЫХ СИЛ И НОВЫХ ЭНЕРГИЙ. ЭТО ПУТЬ К НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ В СОЗНАНИИ, ЦЕЛЬ КОТОРЫХ – ДОСТИЖЕНИЕ КОНЕЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНОЛОГИИ ВЕЧНОСТИ!

ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, ПРОНИКШИХ В ВЫСШИЕ ИЗМЕРЕНИЯ, «БЕСКОНЕЧНОСТЬ ВСЕГО ЛИШЬ НАЧАЛО ПУТИ, А ВЕЧНОСТЬ – ВСЕГО ЛИШЬ НАЧАЛО БЫТИЯ». В ЭТОМ СВЕТЕ ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕХОДОМ К БОЖЕСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЮТ АНГЕЛЫ.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ ПРИМЕНЯЕТ ОТКРЫТИЯ, СДЕЛАННЫЕ ФИЗИКОЙ СОЗНАНИЯ, В ПРАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ. ЭТО НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОДТВЕРДИТЬ ИХ ЦЕННОСТЬ. ОНА ЗАНИМАЕТСЯ ПРИБОРАМИ, ПРОГРАММАМИ, ВООБЩЕ РАБОТАЕТ СО ВСЕМ ТЕМ, ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЭНЕРГИЯ СОЗНАНИЯ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ТИПА МЫСЛЕННЫХ КАРТИН И МЫСЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ.

ПЕРЕЧИСЛЮ ТЕМЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ КОТОРЫХ, РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВЯТ БУДУЩЕЕ ЯДРО ТЕХНОЛОГИИ СОЗНАНИЯ:

– НАЧАЛА, ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА, СВЯЗЫВАЮЩИЕ ДУХОВНЫЙ МИР С МАТЕРИАЛЬНЫМ.

– ПЕРЕДАЧА ПОСЛАНИЙ ИЗ ДУХОВНОГО (В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА) В ФИЗИЧЕСКИЙ МИР.

– ПРОНИКНОВЕНИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ, ОСНОВАННОЕ НА ИНОМ СПОСОБЕ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ И НА ПОСТОЯННЫХ (КОНСТАНТАХ), ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ В ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

– ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗЛУЧЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ГЕРЦИАНСКИХ И ТЕСЛИАНСКИХ), ТО ЕСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ РАЗУМА, А ТАКЖЕ СОЗДАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТИ ЭНЕРГИИ РАЗУМА В РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ.

– ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО И ВООБЩЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАЗУМА СО СКАЛЯРНЫМИ ВОЛНАМИ ТЕСЛЫ, А ТАКЖЕ С ПРАНОЙ, ЭНЕРГИЕЙ ЧИ…

– УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ С СУЩЕСТВАМИ ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРОВ, ТАКИМИ, КАК БЕСТЕЛЕСНЫЕ СУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ АСТРАЛЬНЫЕ И АСТРАЛЬНО-МЕЖЗВЕЗДНЫЕ ПУТНИКИ.

– ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЗНАНИЯ, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ ТЕЛА, НА ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ФИЗИЧЕСКОМ МИРЕ.

– ТЕХНОЛОГИЯ СОХРАНЕНИЯ ДУШИ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КОНЧИНЫ, ТЕХНОЛОГИЯ ВЕЧНОСТИ.

– СПОСОБНОСТЬ ДУШИ (САМОСОЗНАНИЯ) ПЕРЕЖИТЬ ТЕЛЕСНУЮ СМЕРТЬ И ПОСЫЛАТЬ В НАШ МИР ЯСНЫЕ ЗНАКИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ЕЕ НОВОЦЙ ЖИЗНИ.

– ПРЕОБРАЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА И ВСЕГО СУЩЕСТВАКА УСЛОВИЕ ДЛЯ ВХОДА В ВЫСШИЕ УРОВНИ СУЩЕСТВОВАНИЯ.

– ВХОД В БАНК ВСЕМИРНЫХ СВЕДЕНИИЙ, ЧТЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В АКАШЕ И В КНИГЕ ЖИЗНИ.

– УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ СО ВСЕМИРНЫМ РАЗУМОМ (КОСМИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ).

– ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ, ЗНАКОМСТВО С ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ, А ТАКЖЕ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ТОГО. ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ В БУДУЩЕМ.

– ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТОКА ВРЕМЕНИ ИЗ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ПРОШЛОЕ. ЦЕЛЬ – ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРОШЕДШИМ СОБЫТИЯМ ДЛЯ ИХ ОМОЛОЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОЯВЛЕНИЕ ВОСКРЕШЕНИЯ КАК ОДНОГО ИЗ ЧУДЕСНЫХ (СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ) ПРОЦЕССОВ.

– ИССЛЕДОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ГЕНОВ И ГЛУБОКИХ СЛОЕВ СОЗНАНИЯ.

– ПЕРЕДАЧА И ОБМЕН «МЫСЛЯМИ» МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДРУГИМИ СУЩЕСТВАМИ: ЖИВОТНЫМИ, ПТИЦАМИ, РАСТЕНИЯМИ…

– ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГИИ РАДОСТИ И ЭНЕРГИИ БОЛИ НА СОБЫТИЯ (ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ).

– ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, НАПРИМЕР, ЭНЕРГИИ ВЫСШИХ ИЗМЕРЕНИЙ СОЗНАНИЯ И РАЗУМА, А ТАКЖЕ ЭНЕРГИИ СИММЕТРИЧЕСКОГО ПОРЯДКА, ЭНЕРГИИ, ФОРМИРУЮЩЕЙ ВО ВРЕМЕНИ БЛИЗНЕЦОВ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ЕЕ ВИДОВ.

– ИСЦЕЛЕНИЕ МЫСЛЬЮ И УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН ЗАБОЛЕВАНИЙ, И ТЕМ САМЫМ ДОСТИЖЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ПОСТОЯННОГО ЗДОРОВЬЯ.

– УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПОДСОЗНАНИЯ, СОЗНАНИЯ И СВЕРХСОЗНАНИЯ.

– ВСЕОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА, ВЕДУЩАЯ К ЕСТЕСТВЕННОМУ БЛАГОСОСТОЯНИЮ И ЕДИНЕНИЮ С ВОЛЕЙ ПРОМЫСЛА РАДИ НАШЕЙ СПОКОЙНОЙ, РАДОСТНОЙ, ЗДОРОВОЙ, ДОЛГОВЕЧНОЙ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ И БЛАЖЕНСТВА НА НЕБЕ.

– ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РАСЫ В СВЕРХЧЕЛОВЕКОВ И ЗЕМНЫЕ ОБЛИЧИЯ АНГЕЛОВ С НЕОБОЗРИМЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ, КОТОРЫЕ УЖЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВЯТИТЕЛИ И ВЕЛИКИЕ ДУХОВНИКИ.

– УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯТОГО СОЮЗА С АНГЕЛАМИ, КОТОРЫЕ ОТРАЗЯТСЯ И НА ЗЕМНЫХ СОБЫТИЯХ, КАК ЭТО УЖЕ УДАВАЛОСЬ СДЕЛАТЬ БОЖЬИМ ПРАВЕДНИКАМ И СВЯТЫМ ЛЮДЯМ.

– ПОЛУЧЕНИЕ В ПОДАРОК ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЖЕСТВЕННУЮ, АНГЕЛЬСКУЮ ТЕХНОЛОГИЮ.

– ДОСТИЖЕНИЕ РАЙСКОГО БЛАЖЕНСТВА.

ЭТО ТОЛЬКО ЧАСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ БУДЕТ ИССЛЕДОВАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ НА ПРАКТИКЕ ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ.   

НЕПРЕХОДЯЩИМ СВЕТОМ СИЯЮТ ТОЛЬКО ТЕ ДЕЛА, КОТОРЫЕ ПРАВЕДНЫМ ОБРАЗОМ ОБРАЩАЮТ НАС К ВЕЧНОСТИ И ГОТОВЯТ К НЕЙ. ТАКИМИ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМИ, БОЖЕСТВЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ ДЕЛ ЖИЗНИ НИКОЛЫ ТЕСЛЫ.

ЦЕЛЬ НАШЕГО «ЦЕНТРА КОСМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ «НИКОЛА ТЕСЛА» В БЕЛГРАДЕ – ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЛА ТЕСЛЫ И НОВЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ОТКРЫТИЯ. ИХ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ УЖЕ ВИДЕЛИ И УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ НАШИХ РЕГУЛЯРНЫХ СОБРАНИЙ ВО МНОГИХ ГОРОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ. ЭТИ ЛЮДИ – УЧАСТНИКИ И СВИДЕТЕЛИ ТОГО, ЧТО ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ УЖЕ ДЕЙСТВУЮТ И ПРИНЕСЛИ СВОИ ПЕРВЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ ПЛОДЫ!

ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИМЕРОВ, КОТОРЫМИ ПОЛЬЗУЕТСЯ ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ, ГЛАСИТ:

2Х•е/Е = 1

х – количество синхронистической информации об осуществленном желании  (см. в книге «Сознание и сверхъестественный порядок природы»).

е – энергия тех состояний, которые в процессе электромагнитной работы мозга приводят к синхронистическим явлениям.

Е – энергия всех состояний во время электрической работы мозга.

ЭТОТ ПРИМЕР ДЕТАЛЬНО ОПИСАН НА САЙТЕ:

www.zlatnipresek.co.rs

ПРИВЕДЕННЫЙ ПРИМЕР ПОКАЗЫВАЕТ, КАКИМ ОБРАЗОМ ЭНЕРГИЯ И ИНФОРМАЦИЯ (СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННО) МАТЕРИАЛИЗУЮТСЯ В ФИЗИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ. В ЭТОМ СМЫСЛЕ ОН ОДНОВРЕМЕННО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ В ИНФОРМАЦИЮ, А ИНФОРМАЦИИ (МЫСЛЕННОЙ КАРТИНЫ) – В ФИЗИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ.

ЕСЛИ ПРАКТИКА ПОКАЖЕТ, ЧТО ВСЕ ЭТО ОБСТОИТ ИМЕННО ТАК, ТО ПРИМЕР ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ В ИНФОРМАЦИЮ

 2Х•е/Е = 1

БУДЕТ ЗНАЧИТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ФОРМУЛА ЭЙНШТЕЙНА ПРЕВРАЩЕНИЯ МАССЫ В ЭНЕРГИЮ

E = m•c2

ФОРМУЛА ЭЙНШТЕЙНА ОПИСЫВАЕТ МИР, В КОТОРОМ СКОРОСТЬ СВЕТА – МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ СКОРОСТЬ, А НАШ ПРИМЕР, ПОХОЖЕ, ОПИСЫВАЕТ СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В МИРЕ, ГДЕ ВСЕ ДВИЖЕНИЯ БЫСТРЕЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕТА.

  

 

 

КТО ТАКОЙ СПАСОЕ ВЛАИЧ?

С 1976 года я исследую физику и технологию сознания. Написал много книг и опубликовал большое количество статей в научных журналах. Мои открытия одобрили не менее двух десятков докторов наук, двенадцать из которых являются университетскими профессорами и рецензентами моих книг.

До настоящего времени еще никто не опроверг ни одно из моего десятка научных открытий и формул.

Несмотря на все это, моя работа довольно часто вызывает вопросы и недоумение: идет ли речь о физике, который исследует феномен сознания и скрытый порядок в природе, или же это просто оккультист и исследователь потустороннего; изобретатель ли он в области технологии сознания или художник и мистик, ученый или увлеченный мечтатель?

На эти вопросы нам отвечают известные и признанные деятели культуры, теологии и науки.

УЧЕНЫЙ И ЛИТЕРАТОР

х

хх

«Научным кругам и широкой общественности Спасое Влаич известен благодаря открытым им законов и примеров, из которых самыми значительными являются: светоносная формула, формула сознания, формула исполнения желаний…

Он первым открыл и объяснил существование доныне неизвестного промежуточного действия в природе, которое он назвал силой значения, или пятой силой. Он изобрел мысленно-синхронный двигатель. Обращают на себя внимание его работы о симметрии, синхронизации, высших формах и сверхпричинном порядке. Он открыл и обосновал физическую (световую) основу духовных прообразов (архетипов)…

Специалисты полагают, что открытия Спасое Влаича могли бы получить эпохальное значение для развития новой технологии, основанной на использовании энергии мысли, выраженной, в том числе, излучением клеток головного мозга. Его формула осуществления желаний и мысленно-синхронный двигатель (ведтор) заложили фундамент новой физики и технологии сознания.

Уже в начале своей работы Спасое Влаич оставил значительный след в искусстве. Он стал одним из трех основателей сигнализма[1] в литературе.

О значении вклада Спасое Влаича в самые различные области знаний (физика, наука о языке, психология, философия, литература…) свидетельствуют его книги, а также мнения ведущих специалистов в этих науках».

Мирослава ПЕТРОВИЧ,

публицист и издатель

(послесловие к книге  С.Влаича

«Дары Теслы новому тысячелетию», 2002)

х

хх

«С момента, когда наша троица объединилась вокруг общей идеи (Миролюб Тодорович, Спасое Влаич и Зоран Попович), началось время сигнализма как организованного творческого движения».

Миролюб ТОДОРОВИЧ,

литератор и критик, основатель

движения сигнализма (из книги

Миливоя Павловича «Мир в сигналах», 1996)

х

хх

«Развивая свое поэтическое творчество, Спасое Влаич идет дальше Ролана Барта: занимаясь тоническими, вокальными особенностями слов и их значением, а также их переводом в фотонные и электронные эквиваленты, он открыл, что язык в своей глубинной основе строится на энергетическом принципе, и в этой его энергетической ценности кроется само значение языка».

Любиша ЙОЦИЧ,

литератор и критик

(«Дело», 1976)

х

хх

«Под натиском практических результатов все труднее замалчивать настойчивый вопрос: правда ли, что сигнализм Миролюба Тодоровича, пробуждая потенциал нашего менталитета, постепенно изменяет направление научно-поэтической мысли, в которой мы прежде наблюдали, как правило, стороннее влияние? Смелый вопрос. А ведь вполне возможно, что ответ на него уже содержится в светлоносной формуле Спасое Влаича!»

Миливое ПАВЛОВИЧ,

писатель и публицист,

бывший республиканский министр информации

(сборник «Сигнализм – авангардное

творческое движение», 1984)

х

хх

«Стихи/трактаты Спасое Влаича вызвали мощную положительную реакцию поэтов сигнализма и приверженцев этого движения… Можно сказать, что в поэтических и научно-исследовательских работах Спасое Влаича сигнализм получил новый стимул и направление развития…»

Д-р Живан Живкович,

профессор Филологического факультета в

Белграде (в своей книге «Сигнализм», 1994)

х

хх

«Павле Илич и Асим Пецо сделали все необходимые спектрограммы для определения акустической природы звуков сербохорватского языка. Используя подобный метод, Спасое Влаич создал для нашего языка таблицу светлостных состояний звуков, которая отражает их в миллиардах герц – универсальной единице измерения света…

Так язык-тайна погружается в язык-психику, чтобы найти там следы исконного, мифического понимания, знаки духовных прообразов, которые остаются неуничтожимыми в ментальных полях человеческого сознания…»

Д-р Воислав ИЛИЧ,

профессор Филологического факультета

в Белграде (из книги Спасое Влаича «Новая (мета) физика»,

1992)

МИР КАК ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

х

хх

«Математическое выражение хромофонетических связей было необходимым условием для осознания светлостной формулы и вообще для развития новой (мета) физики Влаича, в которой я ощущаю концентрацию мудрости высших посвященных членов тайных обществ, основателей предыдущих цивилизаций. В трудах Влаича я вижу свидетельство глубочайшего потрясения современного мира, в котором мы являемся эпицентром, что еще, к сожалению, этот мир осознал далеко не полностью. Нашей науке еще не известно то, что наш автор уже досконально изучил и довел до технического воплощения, до инженерии будущего, она еще не знает, что «каждая мысль сотрясает землю» и что волшебство наречения именем есть путь к пониманию космических тайн…»

Д-р Велимир АБРАМОВИЧ,

профессор Театрального факультета в

Белграде (из рецензии на книгу Спасое Влаича

«Буква», 1995)

х

хх

«Содержание книги, которую мы видим перед собой, достигло необычайных теоретических высот. Как и почему? Оно вознеслась так высоко по весьма простой причине, а именно: текст сумел вырваться из физического мира, то есть из того материального мира, по которому мы ходим, который расходуем и ломаем на куски, и увел нас в далекие и глубокие просторы психического, мысленного и эстетического…»

Протоиерей д-р Димитрий КАЛЕЗИЧ,

профессор и декан Богословского факультета

в Белграде (из лекции о книге «Новая (мета)

физика», май 1992)

х

хх

«Мы вновь оказались перед новой загадкой. Новый подход к загадочным силам, которыми исполнен человек…

Если мы углубимся в тот мир, который открывает нам светлоносная формула, перед нами предстанет привлекательная, продуманная и своеобразная интерпретация мира, который прежде оставался вне зоны нашего внимания… Собственно говоря, Влаич весьма своеобразным способом попытался объединить современную технику с «потусторонним» миром, и тем самым ликвидировать барьеры – что до сих пор еще никому не удавалось».

Д-р Тихомир Йованович,

нейропсихиатр, директор отделения «F»

психиатрической клиники «Лаза Лазаревич» в

Белграде (из книги Спасое Влаича «Лечение

звуком и красками», 1992)

х

хх

«Со времени открытия эффекта Кирлиана энергетическую реальность мира никто не подвергает сомнению.

Но немногие ученые решаются доказать это, хотя и понимают, что легче всего понять ее с помощью квантовой физики. Ему (Влаичу) удалось с помощью точной математической модели доказать глубокую связь между звуком и светом-цветом как взаимосвязанными энергиями…

Открыв с помощью определения звука истинный смысл языка, он широко распахнул двери для исследования энергетической модели реальности в компании многих исследователей, вместе с Отто Ловеном, Вильгельмом Райхом, Пираксосом, Вереттом, которые с помощью органической энергии и биоэнергетики пытались решить проблемы психосоматических заболеваний.

Исследования Спасое Влаича приводят его к сущностным связям метафизического и реального миров, и они, благодаря глубине открытия, придают ему силу, о которой Эйнштейн сказал, что для него «чувство космической набожности есть самый сильный и самый благородный стимул для научных исследований».

Д-р Ольга МИЛОСАВЛЕВИЧ,

педиатр (из книги «Лечение звуком и красками», 1992)

х

хх

«Эйнштейн открыл связь между материей и энергией, а Влаич, похоже, открыл сплав энергии и информации».

Д-р Душан СТАРЧЕВИЧ,

профессор ФОН из Белграда

(Научный форум о светлостной формуле и

формуле сознания, состоявшийся в октябре

1994 года в Доме армии)

х

хх

«Широкой общественности, как и научным кругам, известно, что исследователь Спасое Влаич предсказал возможность выведения светлостной формулы, которая выражает связь между звуком и цветом…

Осторожность и сдержанность автора понятна, но после знакомства с использованной методологией, с точно примененными важными действиями, читающий книгу не может отделаться от воздействия эффекта «эха»: так ведь все это нами ожидалось, что же никому до нашего автора это не пришло в голову?

Если бы я как рецензент не занимался в науке тем, чем занимаюсь, то не смог бы разобраться в многочисленных обобщениях , содержащихся и высказанных в этой специфической и во многом исключительной книге – в книге «Формула сознания и светлостная алгебра». Но так я как рецензент не только разобрался в ней, но и был приятно удивлен красотой, важностью и научной справедливостью этих обобщений…

Если будущие исследования подтвердят, что дела обстоят именно так, тогда, не сомневаюсь в этом, окажется, что речь идет об эпохальном открытии».

Д-р Милое М. Ракочевич,

профессор университета в Нише

(из книги Спасое Влаича «Формула сознания

и светлостная алгебра», 1966)   

х

хх

«Упомянутые работы, вне всякого сомнения, находятся на передовом участке вновь пробудившегося в последнее десятилетие ХХ века научного интереса к исследованиям феномена сознания, и они являются значительным вкладом в него, сделанным нашей научной средой. Я полагаю, что это направление не угаснет, и совсем скоро сознание станет самой значительной темой научных разработок… Поэтому я подчеркиваю, что применение упомянутых (подчеркнуто нелокальных) аспектов сознания и (кажущегося сверхпричинного) порядка природы – которыми и занимается эта книга Спасое Влаича с точки зрения энергетически-информационного аспекта языка – исключительно важно, потому что в окончательном варианте они открывают синхронистические законы предпочтительности в плане «коллективного сознания», нелокальное репрограммирование которого могло бы иметь огромное, глобальное превентивное психосоматическое значение». 

Д-р Деян РАКОВИЧ,

профессор Электротехнического факультета

Белградского университета (книга

Спасое Влаича «Сознание и сверхпричинный

порядок природы», 2001)

х

хх

«Автор (Спасое Влаич) открывает этой книгой одно из возможных направлений исследования высказывания Эйнштейна о том, что «вечная загадка мира — это его познаваемость. …Сам факт этой познаваемости представляется чудом». Автор считает, что существование «нелокального информационного поля» дает шанс приблизиться к разгадке этого чуда с точки зрения психо-био-физического строения человека…

Книга эта свежая, по объему и содержанию ее можно отнести к типу научного эссе, в котором сконцентрированы и отредактированы все ранее опубликованные работы автора. По многим положениям книги можно вести научную дискуссию, читатель может соглашаться или не соглашаться с выводами автора, но в итоге у нас остается потребность еще более внимательно изучить проблемы, обозначенные в книге».

Д-р Джуро КОРУГА,

профессор Машиностроительного факультета

Белградского университета

(из книги «Сознание и сверхпричинный

порядок природы», 2001)

х

хх

«Цвета, по определению Влаича, являются космическим определителем света, выраженной частотой, а светоносное состояние голосов – важнейшей ссылкой в ряду десятичных цифр, оттенков красок, электромагнитного спектра и значений. Автор вывел «светлостную формулу», которая посредством волновых излучений связывает физическое, физиологическое и психическое содержание. …Поэтому вполне логичны вопросы, которые он задал после того, как сделал вывод о том, что существует ментальная относительность времени. Собственно говоря, Влаич сформулировал дилемму: «Связана ли передача мысли на расстояние со стационарным полем, окружающим Землю? И обладает ли это поле низких частот особым временем, которое отличается от нашего обыденного времени?»

Полковник д-р Светозар Радишич,

профессор, представитель Югославии,

(из его книги «Неокортикальная и тотальная война»,

1998)

х

хх

«Кто возьмется утверждать, что имя Спасое не играет никакой роли в результатах его действий по спасению людей, которым он помогает? Совпадение значения и вызванных им последствий исключает обычные случайности.

Примеры Влаича по улучшению здоровья весьма интересны. Эти и другие приспособленные к действию примеры могли бы сыграть весьма полезную роль и в качестве примеров здорового образа жизни.  Здесь мы можем коснуться понятия силы значения. В современной психологии большое внимание уделяется информации. Информация должна быть краткой, ясной и логичной. Если она входит в систему наших мыслей о нашем здоровье и наших желаниях, то воспринимается легко и помогает усвоению новых примеров, способствующих гармонизации, а тем самым и более здоровому образу жизни. …Православная вера предоставила огромное количество доказательств о чудесных и невероятных исцелениях.

Весьма показательно, что Спасое Влаич, уважая эти сведения, дополняет их собственным опытом, наставляя нас тем самым на правильный путь не только выздоровления, но и более здорового образа жизни.

Пусть это станет еще одним прорывом из хаоса свихнувшегося ума современного человека…»

Профессор д-р Станислав НИКИЧ,

психиатр (из рецензии на книгу Спасое

Влаича «Лечение мыслями», 2004)

х

хх

«Исследовательский опус Спасое Влаича начался двадцать лет тому назад светлоносной формулой, в которой автор раскрывает и документирует эпохальную гипотезу о фотоннойфеноменологии функционирования человеческого мозга. В целом ряде опубликованных работ Влаич приближается к корню проблемы, относящейся к очевидному воздействию субатомных движений человеческого сознания на явления нашей четырехмерной реальности… что является согласованным актом в инженерии скрытого состояния.

В отличие от возможного достижения очевидных эффектов посредством техники, Спасое Влаич открывает нам возможности непосредственного воздействия нашего мозга, работающего в определенном режиме, на отдельные процессы и явления в нашем окружении, которые не находятся в непосредственном физическом контакте с нашим существом…»

Д-р инж. Божидар МИЛОСАВЛЕВИЧ,

наш знаменитый изобретатель

(из рецензии на книгу «Дары

Теслы к тысячелетию», 2002)

х

хх

«Светоносная формула – физико-математический прообраз. Во имя природных начал она освобождает нас от магии и показывает, что уровни действительности, от самых грубых до тончайших, являются неисчерпаемой кладовой, в которой  нам предстоит обнаружить окончательный смысл существования, и что она поможет нам глубже понять работу Ван Гога о комплиментарности красок и значении желтого цвета…»

Д-р Слободанка ИЛИЧ-ТАСИЧ,

невролог (из Сборника XXI Югославского

симпозиума по эпилепсии, 2001)     

х

хх

«Уважаемый господин Спасое Влаич, здесь я хочу сообщить Вам следующее:

– Рассчитанное светлоносное состояние слова в Вашей книге «Новая (мета) физика» и разделение одних и тех же слов на «нюансы добра» и «нюансы зла» – абсолютно совпадают и целиком согласуются с высказываниями наших пациентов, переживших «клиническую смерть» и испытавших «тангенциальные мортальные феномены»… Это направление Вашей научной мысли придают характерное качество самопознанию, особенности и оригинальности…»

Д-р Душан В. Чосич,

офтальмолог (из письма от

8 июля 1993 года)

ФОРМУЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЖЕЛАНИЯ

х

хх

«Парасознание есть одна из особых функций сознания, которая относится к внечувственным наблюдениям и прямому познанию, без предварительного «осознанного обучения».

Оно является источником предвидения, телепатии, интуиции, художественного вдохновения и, похоже, научных озарений. По этой причине парасознание все больше становится предметом интересов биологических, биофизических, биохимических, психологических и социологических исследований.

Используя этот дар природы, Спасое Влаич сделал открытия, с помощью которых сумел разъяснить некоторые недоумения в связи с отношениями между физическими событиями и человеческой психикой. Эту связь ума с материей Влаич разъяснил с помощью своих оригинальных примеров, более известных как: светлостная формула, формула сознания, формула осуществления желаний…

О значении этих открытий лучше всего говорит тот факт, что в рецензентах Влаича мы находим двенадцать докторов наук, десять из которых – университетские профессора…»

Д-р  Тихомир ЙОВАНОВИЧ,

психиатр, бывший директор отделения “F”

психиатрической клиники «Лаза Лазаревич»

(из предисловия к книге Спасое Влаича

«Создание и привлечение счастья», 2003)

х

хх

«Исследования Влаича в большей степени относятся к понятиям романтической, гумбольдтовской лингвистике, в отличие от филологии Дезире. И более того: они придают тезисам гумбольдтовской лингвистики исключительно точную, научно доказательную основу, в то же самое время открывая простор для новых, невиданных прорывов сознания в области языка. Исследуя лингвистические феномены с точки зрения воздействия слабых токов, Влаич ушел далеко вперед в области коммуникологии и в сфере семантики. Поскольку все его исследования проводились на материалах сербского языка (частично и на немецком), они по-своему представляют собой новый прорыв в исследованиях сербистики…»

Д-р Петар МИЛОСАВЛЕВИЧ,

профессор кафедры сербской литературы

Философского факультета в Новом Саде

(из его книги «Введение в сербистику», 2002)

х

хх

«Книга Спасое Влаича «Думайте как Никола Тесла» – учебник успеха. Такой учебник нужен нашим школам как хлеб насущный, потому что с его помощью человек осознает свою дремлющую мощь, возможность достижения собственных желаний и важнейшего значения веры…

Практика, которая ведет к драгоценному восприятию и к успехам, необходима. Поэтому я верю, что эта небольшая книжка вскоре займет видное место на полке с учебниками жизни. Я бы хотела, чтобы мы проследили за студентами, желающими думать как Никола Тесла, чтобы мы увидели их успехи и ощутили их влияние на окружающую среду».

Д-р Гордана АЙДУКОВИЧ,

профессор, декан факультета экономики и финансов

«Яничие и Даница Карич» (предисловие к книге С.Влаича

«Думайте как Никола Тесла», 2005)

Заключение

Здесь я привел лишь часть отзывов значительных личностей о научных и других достоинствах моих работ.

Мои труды открыты для общественности, и я с удовольствием принимаю все замечания и обнаруженные ошибки, исправление которых только улучшит содержание книги. При этом я придерживаюсь того мнения, что в науке теория указывает путь, но все решает практика.

В данном случае я показываю, как вывел свой новый практический образец, который назвал «Формулой исполнения желаний». Вы можете на практике использовать эту формулу. Каждый, кто обнаружит в этой работе ошибки, или сделает предложение по ее усовершенствованию, станет моим драгоценным коллегой в развитии новой научной отрасли – физике и технологии сознания.