KREATIVNA MISAO, Trenutne slike zvezda …

Nova kreativna misao i nove tehnologije donose u svet i novu svesti civilizaciju

 

Nova kreativna misao i nova civilizacija

Svedoci smo da se iz zamagljene prošlosti, protivurečne sadašnjosti i matriksa budućnosti, pomalja novo Ljudsko Biće sa idejom o novoj civilizaciji u kojoj su odbačene krute matrice, ali i koristoljubivi modeli ponašanja koji su upropastili našu planetu i naše društvo.

Nove tehnologije nam olakšavaju život – što je dobro – ali ujedno nas i uspavljuju, jer uljuljkani u blagodeti tehnike umanjuju potrebu za našim fizičkim i umnim aktivnostima i tako degradiramo svoj duh i telo.

Na svu sreću, razvijaju se i nove tehnologije razvoja svesti, koje vode ka holističkoj viziji novog sveta, bez rata i nasilja, neimaštine i primitivnog takmičarstva, sveta oslobođenog bolesti, konflikata između pojedinaca, grupa i naroda. Delovanjem Božije Promisli, Svetlosnih bića kakvo je bio Nikola Tesla i sličnih – nivo svesnosti civilizacije ipak evidentno raste i sve se više nazire Nova stvarnost iskazana kroz pomak od shvatanja i tumačenja materije kao jedine realnosti ka prihvatanju svesti kao bitnog činioca opštih zbivanja.

Jedan od onih za kojeg sa sigurnošću možemo reći da je metafora borbe pametnog čoveka i uspešnog pronalazača sa kultom novca, jedinog merila uspeha na zapadu, je Nikola Tesla. Ovaj nesumnjivi intuitivni genije radio je po dvadeset i više sati dnevno ali nikada zbog sebe i lične koristi, već isključivo za dobrobit celokupnog čovečanstva. No, savremenici ga nisu razumeli. Neki nisu mogli a neki nisu hteli, ili nisu smeli. Baš kao i danas.

Dugačak je spisak imena naučnika i kompetentnih stručnjaka, koji su svojim istraživanjima potvrdili eksperimentalne rezultate Nikolaja Kozyreva koliko god oni bili nesaglasni sa važećim teorijama. Naravno, to je najblaža reč koju mogu upotrebiti jer – Kozyrev je, još pre nekoliko decenija, eksperimentalno dokazao postojanje signala NE-ELEKTROMAGNETNE I NEGRAVITACIONE PRIRODE koji putuju “superluminalnim” brzinama. Postojanje impulsa koji se kroz strukturu prostor-vremena kreću brzinama koje višestruko premašuju brzinu svetlosti – nude čovečanstvu mogućnosti koje prevazilaze i najsmelije naučno-fantastične zamisli. Naravno, pored ogromnog značaja za dalji razvoj nauke, njen “Kopernikanski prevrat” i napredak “koracima od sedam milja”, istraživanja Nikolaja Kozyreva i njegovih sledbenika, imaju izuzetno veliki značaj za reafirmaciju Teslinog dela. Ne samo formalno nego sadržajno i suštinski jer u potpunosti potvrdjuju sve izvorne Tesline ideje, principe i zamisli zbog kojih je Tesla u stvari i “potisnut” iz nauke u kojoj jednostavno “nije bilo mesta” za “njegov” luminoferozni etar, Ne-Hercijanske, longitudinalno-skalarne talase, “wave train” koji propagira kroz Zemlju brzinom 1,5 puta većom od svetlosne ili čestice koje se kreću 60 puta brže od svetlosti, električne struje za koje Zemlja nema otpornosti ….

Ipak, „zaklela se Zemlja Raju da se sve tajne doznaju“ …

 

Goran Marjanovic

Medjunarodni Centar za istrazivanje nasledja Nikole Tesle – Beograd

Www.teslaheritage.com