Kako se piše maturski rad?

Približava se sezona maturskih radova, i shodno tome, odlučili smo da napišemo jedan kratak i edukativan tekst na temu, kako napisati maturski rad.

 

kako se piše maturski rad

Izrada maturskog rada se zasniva na samostalnoj obradi teme (izabrane sa spiska tema) iz nekog predmeta, kao što su: maternji jezik i književnost, matematika, neki strani jezik, istorija, geografija…

Nakon izbora teme, mentor učeniku daje preciznije informacije o temi, pomaže učeniku da napravi strukturu rada i predlaže osnovnu literaturu. Literaturu je najbolje prvo potražiti u školskoj biblioteci, pa ako tamo nema potrebne literature tek onda treba preći na ostale biblioteke u gradu. Ne treba zanemariti biblioteke brojnih institute ili fakulteta, gde je neko možda već obradio vašu temu, kroz seminarski rad. Takođe, u današnje vreme, internet je odličan izvor informacija. Ukoliko su informacije sa internet, treba proveriti njihovu tačnost.

Kada se učenik upozna sa odabranom literaturom, potrebno je da još jednom odredi / potvrdi strukturu rada na globalnom i na fragmentarnom nivou. Najvažnije je odrediti ključne elemente teme rada, pa njihove sastavne delove, a onda sve to rasporediti u određeni logički redosled. Maturski rad se sastoji iz sledećih elemenata:

  • Naslov, treba da  opisuje temu i da bude što informativniji i kraći. U naslovu se ne koriste skraćenice.
  • Sadržaj, se obično nalazi na početku rada. Važno je da precizno oslikava strukturu rada.
  • Uvod, sadrži 1-2 stranice, i treba da ukaže na cilj rada, ukratko opiše sadržinu rada i eventualno neke lične stavove autora.
  • Razrada, je glavni i najduži deo maturskog rada u kome se detaljno razvija tema. Važno je da se u razradi izkaže sve što je obećano u uvodu. Temu treba logički razviti, sistematizovati i u potpunosti obuhvatiti. Kada se bira građa za razradu, prednost treba dati onome što tekst čini jasnijim i što bolje oslikava temu.
  • Zaključak, je završni deo rada. On ne sadrži ništa novo. Zaključam može da sadrži: sintezu osnovnih činjenica izloženih u radu, logičke zaključke do kojih se došlo prilikom izrade rada (zaključak) ili pitanja koja se “otvaraju” za obradu u nekom drugom radu.
  • Prilozi i dodaci mogu biti: tablice, formulari, statistički podaci, itd… Stavljaju se uglavnom kada je otežano snalaženje u tekstu, radi lakšeg snalaženja. Treba ih obeležavati rednim brojevima. Uglavnom se nalaze na kraju teksta.
  • Spisak literature (bibliografija), predstavlja spisak izvora koje je autor koristio prilikom izrade rada. To mogu biti razne knjige, stručni časopisi, elaborate, audio zapisi… Literatura se navodi azbučnim redom, prema početnom slovu imena autor. Literatura ne sme biti zasnovana samo na internet izvorima. Mora postojati ravnoteža među štampanim i elektronskim izvorima.

Maturski rad je naučni, odnosno naučno-istraživački rad, pa shodno tome i stil pisanja treba da bude odgovarajući. Sadržaj treba da bude logičan, jasan i ujednačen. Rečenice moraju biti logički povezane, sadržajne i nedvosmislene. Treba izbegavati pisanje sadržaja koji odstupaju od teme. Ukoliko to tema dozvoljava, u kroz rad treba provući lični (autorov) pristup i doživljaj teme. To rad čini autentičnim. Svaki pasus treba da  počine novim, uvučenim redom, kako bi se vizuelno izdvojio od drugih pasusa. Zato ih ne treba dodatno odvajati duplim proredom.

Izražavanje u maturskom radu treba da bude primereno naučnom radu. To znači da učenik treba da raspolaže stručnim terminima iz nastavnog predmeta iz kojeg piše rad, a pogotovo terminima koji su u vezi sa temom rada. U maturskom radu, kao i u ostalim stručnim radovima se ne smeju naći sleng, arhaizmi, varvarizmi, kolokvijalizmi i dijalektizmi. Književna i pravopisna norma srpskog jezika se mora poštovati u radu.

Maturski rad se piše ćirilicom, osim ako nije iz stranog jezika. Simbili (npr. iz matematike) se pišu u originalu, uglavnom latinicom ili grčkim alfabetom. Lična imena se pišu transkriptovano (onako kako se izgovaraju).

Rad se piše na stranici A4 formata, Portrait orijentacije. Margine su 2,5 cm sa desne i 3 cm sa leve strane, zbog povezivanja. Prored između redova je 1 ili 1,5. Novi pasusi se uvlače 6 slovnih mesta. Osnovni tekst se piše veličinom 11 ili 12 a naslovi i podnaslovi 16 i 14. Font mora da bude čitak, a uobičajni su: Times New Roman, Courier New, Verdana, Tahoma, Arial, Sans Serif. Reči treba uvek isticati na isti način, da rad ne bi bio preterano šaren. Svako poglavlje počinje na novoj straini, a strane se označavaju na dnu u sredini ili sa desne strane. Prva strana se ne numeriše.

Ne postoji pravilo o dužina maturskog rada, ali uobičajno je da dužina bude izmađu 10 i 25 stranica. Rad može bit ii duži, ali nikako ne bi trebao da bude kraći od 10 stranica.