Šta znači biti hrišćanin i kojim putem ići za spasenje duše

Mnogi se pitaju šta znači biti hrišćanin, šta je hrišćanstvo i kojim putem čovek da ide da se spase duša njegova. Protiv bezbožnog komunizma

 

 

ŠTA ZNAČI BITI HRIŠĆANIN?

Biti hrišćanin znači:

1. Verovati u neiskazanu ljubav Božju prema ljudima, koja se objavila u svetu u vaploćenju Sina Božjeg u njegovom stradanju za ljude;

2 Znati da „sav rod ljudski u grehu leži“ i da je Ljubav Božja pokazala se prema ljudima kroz Gospoda Isusa Hrista savršeno nezasluženo od ljudi.

Znati da je Hristos i za mene, kao i za sve ostale ljude, porugan bio i krv svoju prolio;

3. Nadati se besmrtnom životu, koji je Bog pripremio „svima onima koji Ga ljube“;

4. Imati nepokolebljivu veru, da je kroz Hrista Boga objavio o sebi onoliko koliko smrtni ljudi u ovom životu mogu nositi i da ljudi sami sobom, pored svih svojih napora, nikada ne bi mogli ispitivanjem svojim doći do otkrovenja tolike istine;

5. Starati se svom silom, da čovek ispuni sve zapovesti Hrista, kao svog Najvećeg Prijatelja. Pri tom nepokolebljivo verovati, da svako takvo naše stradanje Hristos vidi, od svoje strane moćno ga pomaže i najzad, uspehom kruniše.

Vaznesenje Gospodnje freska i Šta znači biti hrišćanin i probudite se uspavani - vladika Nikolaj

PROTIV BEZBOŽNOG KOMUNIZMA

1.

Komunisti iz svoje glave govore: vera je opijum naroda. Toj reči naučio ih je Jevrejin Marks.

Šta su onda bezbožni komunisti? Oni su guba naroda. I to ne kažemo mi iz svoje glave, nego to kaže Sveto Pismo, koje je reč Božja kroz jevrejske proroke. Evo dva primera:

Prvo, kad je sestra Mojsijeva Marija ustala protiv Boga, najedanput postade sva gubava. I gle, Marija bješe gubava, bijela (od gube) kao snijeg. I Aron pogleda Mariju, a ona gubava (IV Mojs. 12,10).

Druga, car Ozija u oholosti svojoj ustade protiv Boga koji je naredio da samo sveštenici mogu u hramu kaditi, pa uze kadionicu da kadi u hramu, no u tom izide mu guba na čelo, pred svima sveštenicima u domu Gospodnjem (II Dnevnik 26,12-19).

Prema tome jasno je, da je protivljenje Bogu i odricanje Boga guba. dakle i bezbožnici komunisti jesu gubavi, i za sve ostale ljude i narode predstavljaju gubu.

Dokle god se ne očiste. Kako da se očiste od gube bezboštva? I to je zapoveđeno od Boga Stvoritelja. Neka se odvedu svešteniku, reče Bog (III Mojs. 24, 2). A to znači: Neka se povrate od bezumlja svoga; neka se pokaju od bezboštva svoga, pa neka se povrate crkvi Božjoj, i sluge Božje kazaće im šta treba dalje da čine, da bi se potpuno očistili od gube na duši svojoj, i povratili u narod Božji.

2.

Bezbožni Marks je predskazan od samoga Spasitelja našeg. Ovako je govorio Gospod Hristos upornim Jevrejima: Ja dođoh u ime Oca svojega i primate me; ako drugi dođe u ime svoje, njega ćete primiti (Jov. 5,43). Marks je došao, ne u ime Oca nebesnog nego u svoje ime. On je odrekao Boga i narugao se veri svih hrišćana u Oca nebesnog. I njega su Jevreji primili. njega su podržali. njega su preko svoje štampe razglasili po celom svetu. Njega su sledovali kao nikad nikome od Mojsija do danas. Pomoću Marksa uneli su zabunu i rastrojstvo u sav hrišćanski svet. Pomoću njega razrušili su glavnu tvrđavu Hristovu na zemlji – svetu Rusiju.

Pre pojave Marksa Jevreji nisu hteli biti komunisti. Zašto? Zato što oni mislioci i filozofi koji su pre Marksa propovedali socijalizam, ili komunizam, bili su hrišćani i verovali su u Boga. Neki od njih bili su baš revnosni hrišćani. Zbog toga Jevreji nisu hteli uz njih. Kad se Marks javio, prvo kao Jevrejin, a drugo kao bezbožnik, onda su Jevreji celoga sveta prihvatili njega kao svoga Mesiju, koji će dovesti njih do vlasti nad svetom.

Ali su se grdno prevarili. Prevario se i satana kad pokuša lažima da uništi Adama i Evu. Tako se Marks prevario, kad se digao protiv Hrista i njegove crkve. Ništa Marks nije mogao predvideti ni proreći o budućnosti, jer je bio slep duhom zato što je bio bez Boga. a Hristos je predvideo Marksa. Za kim, dakle, da pođemo: Za onim koji vidi ili za onim koji ne vidi? Za vidovitim ili slepim?

Zaista, korisno je veoma da u naše dane znamo ove dve stvari koje u Bibliji pišu:

I Da je bezbožni komunizam guba narodu i

II Da je otac bezbožnog komunizma Marks predviđen.

.

VERNI, PROBUDITE SE!

Šta vas još uspavljuje, te ne osećate približenje Dana Gospodnjega?

Da li vas uspavljuje miris ljudske krvi? Kako vas može uspavati ono što crve i šakale čini budnim?

Ili vas uspavljuje zemaljska slast i zemaljska dobit? Slast i dobit vaša – gorčina i gubitak onih, koji su umrli, i koji će umreti. A vi? Imate li kontakt sa smrću, da se nikad s njom ne sretnete?

Ili vas uspavljuje produženje istorije; ubitačno ponavljanje istoga, istovetnoga; predanje mačke kraj vrata? No ne može se dugo odlagati kraj, jer nema radi čega. Jer klupče komedije ljudske skoro se sasvim odmotalo. Došlo je vreme da se opet čuje reč Božja – Reč Božja.

Prenite se iz sna i skinite lonac sa svoga žiška; neka zasvetli. Ne stidite se svoje vere; jer bezumni se stide najboljeg svog imanja. Ne prećutkujte ime svoga Boga, no objavljujte ga levo i desno, snagom i ponosom. Jer jezik, koji se ne čisti ognjenim imenom Božjim, jeste samo sprava za pljuvanje, za stvaranje i množenje upljuvka.

Skrenite s puta bezbožničkog, skrenite odmah, ma popali u trnje i tesnac. Jer put bezbožnički je gladak no – kratak, i završava se magarećom kljusom. Neka vam se smeju oni što hode po putu glatkom i utrvenom – vi ćete se smejati na kraju krajeva.

Neverni su digli larmu oko tuđe trpeze, i ne znaju za domaćina i živeći u tami krajnjoj zaboravljaju da će uskoro davati računa o svakoj reči svojoj, o svakom pokretu ruke svoje i srca svoga. A vi se ne smete uspavljivati njihovom larmom, niti njihovom deobom tuđih zalogaja za tuđom trpezom. Konj i kočijaš nikako se ne razumeju – konj misli o jaslama, a.kočijaš misli i vuče. Čuvajte se, da vam zobnica ne privuče glavu zemlji toliko, da je više ne možete dići. Čuvajte se, da ne zaboravite na vuču u vreme, jer ćete je morati svršiti u nevreme.

Između ovoga i onoga sveta ne postoji zid, ni od kamena, ni od platna, ni od paučine. Nesvršena vuča mora se svršiti u jednome od svetova. Ista kola života tutnje po jednom drumu, bez prepreke. Ista kola života tutnje po jednom drumu, bez prepreke, kroz sve svetove.

Ili vas uspavljuju prijatelji? Gle, prijateljstvo je trenutan susret i siguran rastanak. Prijatelji se sretaju kao komete, što lete raznim stazama i za trenutak se nađu u susedstvu; no, malo-malo pa se razilaze, i gledaju jedna drugoj u leđa, dok ne iščeznu u vrtoglavoj daljini. Rastanak od hiljadu godina.

Ili, možda srodnici? O iluzijo srodstva! Koliko se zločina u svetu duguje tebi! ali – ako nismo srodni s Bogom, ne možemo biti srodni ni jedan s drugim. ako li smo srodni s Bogom, onda je to prvi stepen srodstva, dok je srodstvo sa ženom i decom daleko, predaleko.

Srodnici Božji, probudite se! Poverite se Ocu svome i Otac će posvršavati sve vaše poslovanje, sve vaše brige. a bez njega ko ste i šta ste? Rosa u prašini, preko koje će protutnjati krdo divljih svinja.

Vaše oklevanje neće odložiti Dan Gospodnji, kao što lenjivi spavač u postelji ne odlaže izlazak Sunca.

Ustanite i zbijte se u redove. Božja vojska je na zemlji! Stratilati Hristovi, ustanite. Malo vas je – utoliko ste željeniji. Bog voli malene vojske što pobeđuju velike. Takve pobede su datumi u istoriji nebeskoj i zemaljskoj. Manjina dobrih protiv većine zlih. Zaista, Bog voli malene, a dobre vojske.

 

Vladika Nikolaj Velimirović – Duhovne pouke