Od ideje do…

 

KAKO OSNOVATI FIRMU U SRBIJI: PREDUZETNIK I DOO

Korisni saveti kako osnovati firmu u Srbiji, da li biti preduzetnik ili doo, šta vam je sve potrebno za osnivanje firme

 

 

Imate dobru ideju, znate kako da je sprovedete, dobro programirate, vešti ste u komunikaciji s ljudima, potencijalnim partnerima, entuzijazam vam je na vrhuncu, spremni ste za nove poduhvate? Nek jedan od saveta, ipak, bude upoznavanje s pravnim propisima koji se primenjuju na Vaše poslovanje, na Vaš startap.

Korisni saveti kako osnovati firmu u Srbiji

Značaj administracije…

Administracija nije gubljenje vremena već način da ostvarite i zaštitite svoja prava. Forma čuva pravo! Ako želite da postavite dobre temelje Vašeg poslovanja, upoznajte se sa zakonima i procedurama koje važe u Republici Srbiji.

(Napomena: Tekst je usklađen s novim propisima dana 2. 10. 2012).

(Napomena: Proverite iznose administrativnih i lokalnih taksi kao i račune na koji se plaćaju. Autor teksta ne odgovara za promene u taksenim tarifama državnih organa koje su nastale posle pisanja teksta).

Jednom rečju „Firma“…

Zakon o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 125/2004 i 36/2011 – dr. zakon) ne poznaje reč „firma“. Zakonski termini kojima se označavaju oblici organizovanja radi sticanja dobiti su:

• preduzetnik

• ortačko društvo

• komanditno društvo

• društvo s ograničenom odgovornošću

• akcionarsko društvo

Šta god da se odlućite da osnujete, registraciju osnivanja obavlja Agencija za privredne registre (u daljem tekstu APR) u saradnji s Republičkim zavodom za statistiku i Poreskom upravom. APR će, u saradnji sa Zavodom za statistiku i Poreskom upravom, izvršiti registraciju Vaše firme kojoj će biti dodeljen matičan broj i poreski identifikacion broj (skraćeno: PIB).

Pre nego što odlučite da se registrujete, u zavisnosti od oblika organizovanja koji sami odaberete, biće potrebno da pribavite i sačinite određenu dokumentaciju kao i da overite potpis pred organoma nadležnim za overu kao što su Opšina ili Sud. Neka dokumenta koja se overavaju, kao što je obrazac overenih potpisa (OP obrazac), zahtevaju se kako pred APR-om, tako i pred Bankom, pa je potrebno overitii više originalnih primeraka. Prilikom overe, ne zaboravite da jedan original uvek ostaje kod organa nadelžnog za overu.

Proces registracije firme pred APR-om, vodi se prema Zakonu o postupku registracije u agenciji za privredne registre (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2011) i započinje podnošenjem Registracione prijave. Traje najviše 5 (pet) radnih dana, a završava se Rešenjem koje donosi APR.

Ukoliko registraciona prijava sadrži neke nedostatke, APR će doneti Rešenje kojim odbacuje Vašu registracionu prijavu u kom će taksativno navesti koji su to nedostaci i kako da ih otklonite. Ovo može produžiti proces registracije, pa je potrebno tačno popuniti registracionu prijavu, navesti sve podatke i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.

Ukoliko ste nešto zaboravili da priložite ili ste pogrešili, imate 30 dana od dana donošenja ovog Rešenja da ponovite prijavu pozivajući se na isti broj, i da je dopunite, odnosno, korigujete, uz obavezu doplate 50 % od inicijalne takse.

Rešenje o osnivanju… pa šta dalje…

Kad su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi, APR će doneti Rešenje o osnivanju i od tog trenutka možete se smatrati uspešno registrovanim.

Dalji koraci su: izrada pečata i otvaranje računa kod Banke. Iako Zakon o privrednim društvima ne propisuje obavezu upotrebe pečata, većina institucija ga i dalje zahteva. Za izradu pečata je potrebno da pečatorescu dostavite fotokopiju Rešenja o osnivanju uz original na uvid. Otvaranje računa kod Banke je poseban proces koje Banke samostalno utvrđuju, pa se, pre otvaranja računa, obavezno i podrobno informišete o apsolutno svim konkretnim uslovima koje Banke zahtevaju i uslugama koje pružaju. U svakom slučaju, prilikom otvaranja računa Banka će Vam tražiti da dostavite original OP obrasca i da dokumentaciju (Ugovor, karton deponovanih potpisa i slično) overite pečatom novoosnovane firme.

 

Ako ste zainteresovani, dalje, čitajte na linku:

http://startit.rs/osnivanje-firme-srbija/

 

Izvor: http://startit.rs/osnivanje

Priredio: V. V. M.

oOOo