Ne mogu ja da radim toliko puno koliko me oni malo plaćaju

EU parlament u Briselu je vrhunac karijere za mnoge političare. Evropski poslanik ima platu od 12.000 eura mesečno i upitno je koliko radi za te pare

 

Sednica Evropskog parlamenta i evropski parlamentarci u akciji. Pogledajte fotografije dole. Ove fotke moraju kružiti sada i opet i opet …. Kako radi prosečan evropski poslanik i kako on odlučuje o sudbini evropskih naroda i nacija. Produktivnost EU parlamenta, a njihove plate su 12.000 Eura mesečno!

Evropski parlament u Strasburui evropski poslanici

Evropski parlament – zasedanje

Evropski parlament (EP) je jedina neposredno birana, parlamentarna institicija Evropske unije. Zajedno sa Savetom Evropske unije, on čini dvodomnu zakonodavnu granu institucija Unije i opisivan je kao jedno od najmoćnijih zakonodavnih tela na svetu.

Parlament i Savet čine najviše zakonodavno telo unutar Unije. Međutim, njihove moći su ograničene na ovlašćenja koja su zemlje članice prenele na Evropsku zajednicu. Stoga Parlament ima malo uticaja na oblasti politike koje su zemlje članice zadržale, ili su unutar druga dva od tri stuba Evropske unije. Za razliku od većine nacionalnih parlamenata, Evropski parlament nema pravo zakonodavne inicijative, i iako je on „prva institucija“ Evropske unije (koja se prva navodi u Ugovorima i ima ceremonijalno prvenstvo nad svim moćima na evropskom nivou), Savet ima veće moći u oblastima zakonodavstva u kojima se ne primenjuje procedura koodlučivanja (sa jednakim pravima izmena i odbacivanja).

Od 1970. godine, Evropski parlament, zajedno sa Savetom, ima kontrolu nad budžetom EU, i na kraju procedure, usvaja budžet u celini. Parlament takođe vrši demokratski nadzor nad Evropskom komisijom, uključujući i pravo veta nad postavljenjem Predsednika i celokupnog sastava Komisije, kao i pravo izglasavanja nepoverenja Komisiji. EP praktikuje i politički nadzor nad svim drugim institucijama Unije.

Parlament čini 754 članova Evropskog parlamenta, koji predstavljaju drugo po veličini demokratsko biračko telo na svetu (nakon Indije) i, sa 342 miliona građana sa biračkim pravom, najveće nadnacionalno biračko telo u istoriji. Parlament se bira na neposrednim izborima sa univerzalnim biračkim pravom, svakih pet godina od 1979. Izbori za Evropski parlament održavaju se u svakoj državi članici posebno, nezavisno (mada ponekad istovremeno) od nacionalnih ili lokalnih izbora. U Parlamentu su predstavnici više velikih sveevropskih političkih grupacija, kao i najvažnijih politikčih stranaka zemalja članica.

Sedište Evropskog parlamenta je u Strazburu, gde se i održavaju redovne mesečne plenarne, glasačke, četvorodnevne sednice, kako je propisano protokolom u Amsterdamskom ugovoru. Iz praktičnih razloga, međutim, tokom većeg dela meseca, pripremne zakonodavne radnje, sednice odbora, i dodatne plenarne sednice se održavaju u Briselu, gde su locirane i ostale institucije Unije. Sekretarijat Evropskog parlamenta, koji upošljava najveći deo osoblja, nalazi se u Luksemburgu. Cena održavanja dva sedišta, i čestog seljenja svih članova EP i osoblja od jednog do drugog brine brojne posmatrače. Evropski parlament je nekoliko puta zahtevao pravo da sam odredi mesto zasedanja i eliminiše sistem sa dva sedišta, ali su evropske vlade to pravo zadržale za sebe.

! evropski poslanik u parlamentu
12,000 A MONTH

evropski poslanik u parlamentu spava
12,000 A MONTH
Description: Description :                FE03863ADC414AAD80AA689D567DF4D8@MaisonPC
12,000 A MONTH
evropski poslanik spava u parlamentu
12,000 A MONTH
evropski poslanik čita knjigu u parlamentu
12,000 A MONTH
Description: Description :                4069D0257CD845BFB6B432081247167E@MaisonPC
12,000 A MONTH

evropski poslanik u parlamentu zeva
12,000 A MONTH
Description: Description :                D257180BF94B4452A5E5B8142A0B9650@MaisonPC
12,000 A MONTH
Description: Description :                35DC28DC85CB4DD39709075D15EAE42D@MaisonPC
12,000 A MONTH
Description: Description :                B3BFC2323658400DBF8636EC85B4D071@MaisonPC
12.000 EURA A MONTH

A vi, vi imate da radite dok ne padnete od stresa.

Do vaše 60 -65 godine ili i više!
..

OVAJ PRILOG MORA KRUŽITI sada,

mora se šerovati,

sto puta,

hiljadu puta,

milion puta!

 

Mora se znati istina da Evropski poslanik ima platu od 12000 eura mesečno i spava u parlamentu.