CRNOGORCI I PRVI SVETSKI RAT

Kako se crnogorski Kralj Nikola obratio Crnogorcima u osvit I Svetskog rata sa proglasom da se stane u odbranu srpstva i jugoslovenstva a protiv Austro Ugarske

 

Kralj Ni­ko­la se 25. ju­la/ 5. av­gu­sta 1914. obra­ća u Pro­kla­ma­ci­ji Cr­no­gor­ci­ma:

 

Crnogorci!

Još ne do­spi­je­ste da krv spe­re­te s va­ših hra­brih mi­ši­ca, a vaš sta­ri Kralj pri­mo­ran je da vas i po tre­ći put, za ne­pu­ne dvi­je go­di­ne, po­zi­va na oruž­je, da vas po tre­ći put po­ve­de u rat –  u sve­ti rat za slo­bo­du Srp­stva i Ju­go­slo­ven­stva.

Crnogorci!

Sud­bo­no­sni čas je kuc­nuo! Cr­no­žu­ti bar­jak, ko­ji od dav­nih vre­me­na kao mo­ra pri­ti­ska du­šu ju­go­slo­ven­skog na­ro­da, raz­vio se da taj na­rod sad pot­pu­no uni­šti, da nje­go­ve slo­bod­ne pred­stav­ni­ke, Sr­bi­ju i Cr­nu Go­ru, pre­ga­zi…

Ko je ju­nak na oruž­je! Ko je ju­nak i sli­je­di ko­ra­ci­ma dva sta­ra srp­ska kra­lja da gi­ne­mo i krv pro­li­je­va­mo za je­din­stvo i slo­bo­du zlat­nu. Na na­šoj stra­ni su Bog i prav­da, mi smo hte­li mir, a na­met­nut nam je rat. Pri­mi­te ga kao i uvi­jek srp­ski i ju­nač­ki, a bla­go­slov va­še­ga sta­ro­ga kra­lja pra­ti­će vas u svim va­šim pod­vi­zi­ma!“

 

Kralj Nikola i list Glas Crnogorca - Proglas Crnogorcima o ulasku u rat

list Glas Crnogorca – Proglas Crnogorcima o ulasku u rat

Mobilizacija crnogorske vojske za I Svetski rat

Mobilizacija crnogorske vojske za I Svetski rat

Crnogorci i Narodna Skupština Crne Gore i objava rata Austro Ugarskoj

Narodna Skupština Crne Gore i objava rata Austro Ugarskoj