ZNACI DA JE KRAJ SVETA BLIZU

Dvanaest znakova kraja sveta po tumačenjima iz Biblije. Kako prepoznati dolazak Antihrista na presto sveta

 

Svet je pun lažnih proroka koji predvidjaju smak sveta. Uvek ih je bilo i biće ih, ali ne obazirite se na te apokaliptične vizije, jer Bog nikome nije obznanio kada će biti smak sveta. Kroz Jevandjelje, Apokalipsu i Predanje svetih otaca data su upozorenja hrišćanima kako da prepoznaju znake vremena pred zacarenje Antihrista, ali kada će se to dogoditi, da li za našeg života ili kasnije, mi ne znamo unapred.

Znaci da je kraj sveta blizu - 12 znakova kraja sveta

Ako ljudi žive hrišćanski i slave Gospoda, smak sveta se neće desiti, dok god ima morala i ljubavi medju ljudima.

Kasnije je nego što mislite

Blaženi Serafim Rouz (+1982)

 

12 znakova kraja sveta

Ni jedan čovek ne zna kada će nastupiti kraj sveta. Zaista, vreme kraja sveta, nije bilo saopšteno čak ni ljudskoj prirodi Sina, od strane Oca (Matej 24:36). Međutim, u Jevanđeljima Sin Božiji nam govori o znacima, koji moraju da se dese, pre nego što dođe kraj sveta. Koji su ovo znaci i koje zaključke, oklevajuće međutim, možemo izvući iz njih, o vremenima u kojima živimo?

Dvanaest znakova, koji moraju da se dese pre nego dođe kraj sveta su dani, kao što sledi:

1. Mnogi će doći u ime Hristovo i obmanuće mnoge (Mat. 24:5; Mark. 13:6; Luka 21:8).

2. Biće ratovi i govori o ratovima između naroda i carstava (Mat. 24:6-7; Mark 13:7-8; Luka 21:9-10).

3. Prve nevolje će biti u vidu nesreća: gladi, pomora i zemljotresa na različitim mestima, užasni znaci i velika znamenja sa nebesa (Matej 24:7-8; Marko 13:8; Luka 21:11).

4. Pravoslavni Hrišćani će biti gonjeni, ubijani i svi će ih narodi mrzeti (Matej 24:9; Marko 13:9-11; Luka 21:12-15).

5. Svuda će se ljudi međusobno mrzeti i izdavati (Matej 24:10; Marko 13:12-13; Luka 21:16-17).

6. Mnogi lažni proroci će se pojaviti i prevariće mnoge (Matej 24:11)

7. Zbog porasta bezakonja, (zlih dela i nepokajanog greha) ljubav mnogih će ohladneti. Samo onji pretrpe do kraja će se spasti (Matej 24:12-13; Marko 13:13; Luka 21:19).

8. Jevanđelje će biti propovedano kroz ceo svet „za svedočasntvo narodima“ (Matej 24:14; Marko 13:10).

9. Nakon ovoga Jevreji će postati Pravoslavni Hrišćani (Rimlj. 11:25-28).

10. Pripreme će biti učinjene kroz dolazak Antihrista, nazvanog sinom pogibli i zveri. Sledujući lažnim prorocima i lažnim znacima i čudima, Antihrist će biti majstor obmane, „šoka i straha“, oduzimajući ljudima slobodu, ali čineći da oni misle da su slobodni. Goniće istinske sluge Hristove sa besom i gnevom. Hram u Jerusalimu će biti ponovo izgrađen za njega, da bi se tamo zacario na mesto Hrista “ pošto i samo ime Antihrist znači, onaj koji dolazi umesto Hrista (Matej 24:15-24; Marko 13:14-22; 2.Sol. 3:11; 1.Jovan 2:18; Otkr. 13:1-8).

11. Znaci će se pojaviti na nebu, sunce će se pomračiti i mesec neće davati svetlosti, zvezde će pasti sa nebesa, more i talasi će bučati i Sile nebeske će se pokrenuti (Matej 24:29; Marko 13:24-25; Luka 21:25-26).

12. Znak Sina Čovečijeg (Krst) će se pojaviti na nebu i tada će se dogoditi Drugi Dolazak Hristov u sili i velikoj slavi. Angeli će biti poslati da skupe izabrane sa „četiri strane“ (Matej 24:30-31; Marko 13:26-27; Luka 21:27).

Ako pogledamo na znake gore, možemo biti u iskušenju da pomislimo da se prva polovina, prvih šest znakova već dogodilo.

Posmatrajući prvi znak, u toku vekova, zaista mnogi su došli, govoreći da su Hristos i obmanuli su mnoge.

Što se tiče drugog znaka, dvadeseti vek, a posebno početak dvadesetprvog veka, je obeležen „ratovim i glasinama o ratovima“.

Treći znak, „prirodne“ (t.j. neprirodne) nesreće, se dešavaju, kao gladi, pomori, zemljotresi), po celom svetu.

Četvrti znak, Pravoslavni Hrišćani se svuda „progone, ubijaju i mrze“.

Peti znak se takođe dogodio, jer je savremeni svet prepun „mržnje i izdaje“.

Šesti znak, lažni proroci su u izobilju i „obmanjuju mnoge“.

Međutim, ima i onih koji bi išli iza ovog tumačenja. Oni bi rekli da smo već sada na tri četvrtine puta do krtaja, uz otkrovenje sledeća tri znaka.

Za njih, sedmi znak, bezakonje, koje je sada u izobilju i ljubav mnogih je zaista ohladnela. A i osmi znak je i sada u ostvarenju, jer se Jevanđelje propoveda kroz celi svet, uz oslobađanje Rusije i savremene globalne pokrete. Dolazi vreme kada neće biti čoveka koji nije čuo za Pravoslavnu Crkvu.

Što se tiče devetog znaka, činjenica je da se mnoštvo Jevreja, bar u Rusiji, u proteklim godinama krstilo u Pravoslavnoj Crkvi.

Ako je ovo slučaj, mi sada čekamo na pripremu desetog znka. Šta možemo reći o tome, o konačnoj pripremi za dolazak Antihrista? Sigurno je sada postoje izobilje lažnih proroka, koji tvrde da govore u ime Hristovo. Kroz savremenu tehnologiju, znaci i čudesa, nezamislivi do pre par godina, sada se događaju.

Kao „otac laži“ (Jovan 8:44), Antihristov čudovišni plan obmane je svuda kao dokaz. On je prisutan kroz propagandu savremenih medija, reklamu i marketing, konformističku drogu televizije, kompjutersko varanje i druge elektronske tehnologije, spuštanje nivoa savremenog obrazovanja „Koji se svagda uče, i nikad ne mogu da dođu k poznanju istine“ (2.Tim. 3:7). Kroz ove instrumente kontrole, masama se manipuliše i porobljavaju se obmani od strane onih, čiji je interes da se njima manipuliše. Mudrost napušta grad.

Zamišljajući da su slobodne, mase su porobljene kreditima zelenaša. Ovaj dug se lukavo sakriva pod maskom suprotnog „kredit“, „sloboda“, kupiti šta god se želi, gde god se želi.

Iluzija globalnog jedinstva i mira se obećavaju kroz fizičke udobnosti. To se daje po cenu slobode, koja se mora predati samoproglašenim „demokratama“, u stvari, diktatorima.

Kroz otpadništvo od vere u Vaskrslog Hrista, odstupnici gube svoju slobodu zbog straha od smrti, veru Vaskrsenja, koja se sada svuda odbacuje. Ovi odstupnici, plašeći se telesne smrti, biće psihološki porobljeni Gospodaru obmana i uradiće sve samo da bi očuvali svoje zemaljske živote. Antihrist će doći da okupira, sada upražnjeni presto u dušama ljudi.

Surovi progon poslednjih preostalih slugu Hristovih, još uvek vernih Vaskrsenju i opirućih Antihristu, dogodiće se još jednom. Od povratka Jevreja u Svetu Zemlju i uspostavljanje jevrejske države, planovi se čine za ponovnu izgradnju Hrama u Jerusalimu i dolazeće obožavanje Antihrista tamo.

Šta da mislimo?

Mnogi cinici će odbaciti ovaj članak kao prosto širenje panike. Oni će reći da su već mnogi objavljivali kraj i postajali predmet šale. To je istina, ali su oni postali predmet šale, jer nisu znali Pismo i ignorišući Hristove sopstvene reči, da nijedan čovek ne zna dan i čas (Matej 24:36), izmišljali su tačne datume kraja sveta. Iz ovoga učimo da je uvek bezumno prezirati reči Spasitelja i ignorisati Pismo.

Drugi cinici će reći da su drugi predviđali kraj, bez davanja preciznog datuma, i da su ipak pogrešili. Međutim, mnogi od njih nisu predviđali kraj sveta, već kraj. Ovo se dogodilo, kao što je prorečeno, 70. godine sa opsadom Jerusalima od strane Rimljana i kraj sveta Jevreja.

Ovo se dogodilo i 1066. godine, kada je engleski narod video znake i shvati da njihov svet dolazi kraju, uz porobljavanje Engleske od strane Normana.

Ovo se opet dogodilo i 1917. godine u Rusiji, kada je ruski narod video bezakonje oko sebe i shvatio da njihov svet dolazi do kraja uz porobljavanje Rusije od strane boljševika. Oni kojki su u takvim slučajevima predviđali kraj sveta zaista su bili u pravu i opravdali su se.

Ipak drugi cinici će reći da su drugi predviđali neumitan kraj sveta, bez davanja svetu preciznog datuma, i opet pogrešili. Međutim, ako takvi ljudi žele da razmotre ta upozorenja, videće uvek da su upozorenja davana uslovno. Drugim rečima, uvek su govorili da će svet doći kraju, ako ne bude pokajanja.

Neizbežni događaji prorečeni Hristom u Jevanđeljima mogu biti ubrzani ili usporeni. Mi imamo slobodu da ili ubrzamo dolazak Antihrista ili da ga usporimo.

Ovoj poslednjoj grupi se mi pridružujemo. Ne naravno, iz razloga, što smo mi proroci, ili imamo neku druzgu vrlinu, već jer smo mi, kao milioni drugih, jednostavno držimo vere dvehiljadegodišnje Pravoslavne Hrišćanske vere, Vere Hristove Crkve, Vere u Vaskrsenje.

Sigurno je, nijedan čovek ne zna „časa i vremena“ (1.Sol 5:1), ali ako ne bude pokajanja sada, jasno je da jednog dana neće biti više vremena ni časova.

 

Otac Andrej Filips