MASONI

Ko su masoni, kako su nastala masonska tajna društva i masonske lože i šta masoni propovedaju. Nastanak masonerije

 

O Masoneriji i Masonima ogromna većina ljudi ima snažan emotivni stav krajnjeg uzdizanja ili omalovažavanja, baziran na odgovarajućim podacima (obično polutačnim ili netačnim) koji podupiru to emotivno stanje. Masnonerija deli sudbinu svih drugih organizacija koje nepotpunom ideologijom ako dovoljno dugo traju postaju svoja suprotnost.

Masoni slobodni zidari i nastanak masonerije

Masonski ritual u doba Francuske revolucije

Masonska tajna društva su nastala u Engleskom religioznom sistemu koji je (kao i druge religiozne/diktatorske države) slobodno razmišljanje najstrože kažnjavao pa često i mučenjem do smrti. Masonerija je nastala kao pokušaj intelektualaca tog vremena da se stvori mesto gde se može slobodno i otvoreno diskotovati i učiti bez straha od represalija. Zbog opasnosti koju bi otkrivanje takve organizacije dovelo, stvoreno je pravilo da za svakog novog člana mora biti bar dva(2) pojedinca koji će garantovati za njega, te da pre njegovog prihvatanja u društvo tj ložu prođe ispitivanje prošlosti u kojem bi se tražile lične slabosti koje bi mogle da se mogle iskoristiti od strane religiske vlasti za njihovo buduće ucenjivanje. Takav princip primanja članstva je ubrzo okupio većinu intelektualne elite koja je insistirala na pripadanju narodu, ličnoj dobroti i poštenju. Rastom članstva i broja loža, rastao je i uticaj masonerije koja je pred kraj svog idejno čistog rasta započela projekat stvaranja “novih ljude za novo vreme”.

Novostvorena grupa dobrih i umnih “novih ljudi” je bila nespremna (naivna zbog nedostatka lične intelektualne borbe) za izazove kojima su bili izloženi pa je “Novo vreme” krenulo drugačijim tokom od predviđenog. Umesto vremena prosperiteta, prosvetiteljstva, slobode… manipulacijom male grupe koja je iskoristila naivnost “novih ljudi” stvoreno je “novo doba” koje danas nazivamo Kapitalizam. Tvorci Kapitalizma su idealističko stvaranje ljudske i sistemske logistike pravednog, “novog doba” preusmerili radi preuzimanja sve vlasti i kontrole u ruke bankara a kasnije, bankarske porodice. Tako je humana, slobodarska ideja i rad severnjačkih intelektualaca prevarom pretočena u prvi privatni sistem vladanja svetom.

Masonska ideologija se bazira na znanjima zapadno evropskih intelektualaca kasnog srednjeg veka kojima je RASka kultura još bila nepoznata pa su znanja i veštine proizašle iz nje iz neznanja pripisivali starom Egiptu, staroj Grčkoj itd a nelogičnost i nerazumevanje su mistifikovali i glorifikovali stvarajući polumistične tradicije i obrede. Poznavajući istoriju RASke kulture te zapadnoevropske civilizacije uviđaju se razlozi misticizma ali i naivnost tadašnje severozapadne evropske inteligencije koja je brzopleto, bez dovoljno znanja i razumevanja, pokušava objasniti svoje želje i htenja.

Masoni su snivali “bolji, pravedniji svet” u kojem bi se (kao nekad) skupile sve religije pod okriljem jednog boga i ličnom slobodom da se naziva različitim imenima te slavi različitim obilježijima. Život ljudi bi se bazirao na povišenoj svesti (učenju) a samim tim i povećanoj slobodi narodne mase, kojoj su zbog toga počeli stvarati naddržavne organizacije. Masonerija je dugi niz vremena stvarala ljudski naddržavni potencijal “novog sveta” koji je svoj prvi pad doživeo organizacijom “na dva principa” koja je trajala pola veka; “Engleska Loža” u kojoj je engleska kruna/država uvek u pravu, te “Nacionalne Velike Lože” koje rade za sopstvenu državu, poštujući sve domaće zakone ali uz istovremeno priznavanje superiornosti “Engleske lože”.

Taj ispad iz prirodnog balansa dobra, mudrosti, ravnopravnosti… su bankari preuzeli i iskoristili za svoje potrebe usmeravajući Masonski ljudski potencijal iz principa lokalnih loža za stvaranje nacionalnih država (Rumunija, Italija, Jugoslavija….) a “Engleski” princip za izgradnju nadnacionalnih institucija (pokušaj svetske vlade).  Masoni su tako iskorišteni od strane Bankara – vlasnika kapitalizma, da početni napredak humanističkih ideja, iskoriste za stvaranje i održavanja jakih nacionalnih država u kojima su od početka ugrađeni instrumenti za funkcionisanja nadnacionalnih sistema. Tada je stvorena “dvoslojna elita” tj “nacionalna elita” koja je uvek lokal-patriotska te izolacionistička i “nadnacionalna elita” koja je uvek bila neodređeno kosmopolitska ali i hijerarhiski važnija od “nacionalnih elita”.

Kapitalističku potrebu za nemirom te istovremeno usitnjavanje radi lakše kontrole i uklanjanja tadašnjih i budućih “Idealista Masona” su vlasnici kapitalizma, pomoću slugu infiltriranih u Francuske Masonske redove iskoristili prvo stvaranjem paralelne Masonske organizacije “Velikih Loža Orijenta”. Ovoj novoj Masonskoj organizaciji su dali zadatak stvaranja “meke” liberalne linije kapitalizma te tako stvaranja lažnih suparnika tvrdim strujama vlasnika Kapitalizma. Kasnije su još neke lože dobivale nalog za pokušaj trajnog ili privremenog izlaska iz kontrolnog uticaja Engleske lože a taj “masonski izlazak” je uvek obilježavao i adekvatan “nacionalni sukob”.

Današnje obe velike masonske organizacije označava nezvanična unutrašnja podela na Masone idealiste i Masone karijeriste čiji se uticaji i moć menjaju, te tako u (neupućenoj) javnosti stvaraju zbunjujući utisak dobro – zle organizacije krajnosti. Masonerija se tako uklopila u pravilo da svaka organizacija bez kompletne filozofije ako dovoljno dugo traje postaje svoj opozit kao i ako dovoljno naraste stvara frakcije svoje suprotnosti. Relativno je poznato da su Masoni osnivači USA ali manje je poznato delovanje unutrašnjih frakcija Masonerije na život amerikanaca, tako imamo Masona Thomas Jeferson-a koji zabranjuje postojanje centralne banke a onda jačanjem druge frakcije Mason Aleksandar Hamilton organizuje i stvara centralnu banku USA.

Masoneriji se nepravedno pripisuju i sve, za vlasnike Kapitalizma, neophodne a nove nadnacionalne, uglavnom tajne ili polutajne organizacije kao i nove paramasonske organizacije. Iako moćne i veoma dobro organizovane sa velikim budžetima ove nove “tajne” organizacije po pravilu imaju relativno kratak “rok trajanja” velike važnosti. Primera organizacija, ovih nadnacionalnih “svetskih vlada” i paramasonskih svetskih organizacija ima dosta; “The Group”, “We”, “Rimski klub”, “Bilderberg grupa”, “Rotarijanci”…. su samo neke od tih organizacija koje povezuju sa Masonerijom. Masonerija nema direktne veze sa ovim organizacijama osim kao i sve velike organizacije i grupe (npr; religije, nacije itd) sa pojedinim članovima u obe organizacije

Masonerija je tradicionalno viševekovno JEDINI dostojni protivnik Katoličanskoj despotskoj ideologiji te je zato već duži niz vremena od Pape do najneobrazovanijeg, svesnog ili nesvesnog, sluge vatikanske konstantno omalovažavana, kritikovana, blaćena, napadana….

Milenko Grubor