PRIRODNA DRŽAVA i KAPITALISTIČKA DRŽAVA

 

Država je ….

Država je maglovita organizacija koju različiti ljudi i organizacije doživljavaju različito. Nekima je država teritorij, nekima narod, nekima politička institucija sa monopolom korišćenja sile, nekima “krava muzara”, nekima religija, nekima ideja, nekima uspomena, nekima…. zato nije čudo što države nastaju i nestaju iako se predstavljaju kao osnova života.

Kapitalistička država - Francuska buržoaska revolucija - slika The Tennis Court Oath (1791) Jacques-Louis David

Francuska buržoaska revolucija – slika The Tennis Court Oath (1791) Jacques-Louis David

Država, da bi uspešno (dugo i skladno) funkcionisala mora kopirati prirodu tj mora formirati jedinstvenu celinu u kojoj sastavni delovi, zadovoljavaju sve potrebe i funkcije državnog tela, odnosno sve potrebe svih njenih delova.  Prirodna država, mora imati razvijene i izbalansirane, sve funkcije tela, koje su dovedene do automatizacije tako da takva država ima karakteristike super – bića. Prirodna država je kao i telo živog bića, sastavljena od mnoštva različitih ali ravnopravnih delova, koji rade i funkcionišu različito a zadovoljavaju sve zajedničke i pojedinačne potrebe ne napuštajući jedinstven, zajednički cilj – ugodan, siguran život uz stalan, postepen napredak.

U živom organizmu regeneracijom osnovnih jedinica nastaju povremene devijacije koje napuštaju zajednički cilj a čije postojanje u primetnom ali slabijem obimu nazivamo bolešću, u srednjem obimu smrtnom opasnošću dok u jakom obimu nazivamo posmrtnim stadijem ili Smrću. Devijacije državnog tela u kojima delovi celine napuštaju zajednički cilj u slabijem obimu nazivamo “društvene ili državne krize” u srednjem obimu “doba revolucija” dok u jakom obimu to neminovno biva raspad ili nestanak državne zajednice.

Prirodna Država je bila višehiljadugodišnja “slaba” organizacija zajedničkog života naroda starog RASa, koja se prostirala od Atlantika do Pacifika i Indiskog mora sa snažnim uticajem do druge strane Atlantika. Prirodna Država RASa nije bila organizovana piramidalno te je zbog toga kasniji materijalistički sistemi življenja ni ne priznaju za državni oblik te tako negiranjem uklanjaju potrebu za objašnjavanjem, koje bi raskrinkalo njihovu laž.

Dolaskom materijalizma je stvoren piramidalni sistem organizacije – vlasti koji se “razvojem” (u negativnom smislu) materijalizma sve više širio uništavajući prirodnu organizaciju življenja. Materijalistički sistemi od robovlasničkih Polisa (gradova država u antičkoj Grčkoj) do današnjeg uvoda u sistem država Korporacija, bivaju sve komplikovaniji a mreža piramidalnih organizacija sve šira i snažnija ulazeći u zadnju finalnu fazu kontrole i upravljanja svim sferama i oblicima življenja na planeti.  Dosadašnji materijalistički sistemi vlasti su se zadovoljavali kontrolom novca i vlasti da bi kapitalizam preuzeo upravu i kontrolu nad svim delovima života uključujući odmor, razonodu, želje, komunikaciju….

Kapitalistička Država je uvod u visoko razvijeni materijalistički sistem Korporativne Države a po svojoj prirodi je visko kancerogena tvorevina koja razara prirodne vrste i procese, zamenjujući ih “tehnološki naprednim mašinama i procesima”. Kancerogenu prirodu Kapitalističkog sistema vidimo u metastaziranju na sve delove tela, intelekta i duha ne samo ljudi i ljudskog života vec cele planete. Kapitalisti ne svataju kancerogenu prirodu Kapitalizma koja bi, kao i svaki drugi kancer, svoju eventualnu pobedu umesto nameravanog prelaska u novi Korporativni sistem življenja donela smrt tela, a samim tim i njima samima.

Vlasnici kapitalizma ne shvatajući povezanost celine života na planeti maštaju o post-apokaliptičkim rajevima na zemlji u kojima će oni nastaviti svoj život u ulozi bogova. Logika Kapitalista je logika patološkog virusa, koji doduše ima moć da ubije mnogo veće telo, na kojem i od kojeg živi ali imaju i glupost tj ograničenu inteligenciju patoloških virusa koji na vrhuncu svoje moći nestaju skupa sa telom “domaćina”.

Rešavanje problema tj lečenje tela (planete) leži u ulasku u prirodnu uravnoteženost svetog trojstva života; materijalnog-intelektualnog-duhovnog. Trojstvo života je skup tri, uslovno rečeno, različite energije, od koje je energija materije (fizičko telo) brzo promenjiva odnosno nestabilna energija koja podseća na površnu mladost. Energija intelekta (znanje) je srednje promenjiva odnosno polustabilna energija koja podseća na stvaralačku odraslost čiji produkti traju duže od stanja stvaralačkog perioda. Energija duha (mudrost) je stabilna, polutrajna energija koja podseća na uspešno ostvareno zrelo doba a čiji produkti traju hiljadama generacija – života.

Novi Prirodni sistem življenja se ne dostiže revolucijom jer je to uvek oblik nasilja koje razara već učenjem koje vodi u kontrolisano menjanje na bolje, odnosno RE-evoluciju. Novi Prirodni sistem življenja nije u napuštanju stečenih znanja i veština te uništenju države, gde je narod prepušten pojedinačnom begu na selo kamenog doba, već u učenju i razumevanju života te ostvarivanju balansa današnjih fizičkih, intelektualnih i duhovnih mogućnosti/stvarnosti. Put u Prirodnu državu je potencijalno moguć na mnogo različitih načina ali najbrži i najjednostavniji je učenjem i razumevanjem osnova Životologije i Sveizma koji se oslanja na kompletnu tradiciju ljudskog življenja uz poštovanje svih prirodnih zakona te korištenje svih dostignuća ljudskog uma.

Prirodna Država je sistem bliske budućnosti (jer nemamo mnogo vremena pre eventualne “pobede” metastaze materijalizma) zajednice ravnopravnih, različitih jedinki, koje svesno grade sebe a time i zajednicu, živeći na neodvojivom principu Slobode i Odgovornosti. Moto budućnosti ljudske vrste će biti “uči i uživaj” jer učenje znači napredak a uživanje (ne lenjstvovanje već aktivan, lep, miran i siguran život u kome se radii iz ljubavi a ne obaveze) znači življenje u pravom smislu te reči.

 

Milenko Grubor