RAZBOJNIK NA KRSTU

Priča o božanskom Mladencu Hristu i ko je bio Dismaz razbojnik na krstu koji se pokajao

 

Kada božanska porodica bežaše ispred mača Irodova za Misir, iskočiše razbojnici na drum s namerom da štogod opljačkaju. Pravedni Josif vođaše jedno magare, na kome beše nešto stvari, i na kome Presveta Bogorodica sa Sinom svojim na grudima jahaše.

Raspeće Gospoda i razbojnika - Ko je bio razbojnik na krstu koji se pokajao

Raspeće Gospoda Isusa Hrista i razbojnika

Razbojnici uhvatiše magare, da ga odvedu. U tome priđe jedan od razbojnika Bogomateri da vidi, šta to ona drži na grudima. Videvši Dete Hrista, razbojnik se zadivi neobičnoj krasoti Njegovoj, pa u divljenju reče: „Kad bi Bog uzeo na sebe telo čovečje, ne bi bio lepši od ovog deteta!“

I naredi taj razbojnik ostalim drugovima svojim, da ništa ne uzimaju od ovih putnika. Ispunjena blagodarnošću prema ovako velikodušnom razbojniku Presveta Deva reče mu: „Znaj, da će te ovo Dete nagraditi dobrom nagradom zato što si ga danas sačuvao„.

Posle trideset i tri godine taj isti razbojnik za zločine svoje visio je na krstu raspet s desne strane Krsta Hristovoga. Njegovo je ime Diomaz, dok je ime onoga razbojnika s leve strane Gestas. Gledajući u Hrista Gospoda nevino raspetog, Dismaz se pokaja za sva zla života svoga, pa dokle Gestas huljaše na Gospoda, Dismaz ga branjaše govoreći: On nikakva zla nije učinio.

Dismaz je dakle, onaj blagorazumni razbojnik, kome Gospod reče: Danas ćeš biti sa mnom u Raju (Lk. 23, 41—43).

I tako Gospod darova Raj onome, koji Njega u detinjstvu poštedi.