PRESTUP I KAZNA

Zakon propisuje način na koji treba da izgleda zatvorska samica, sa svim pojedinostima i propisima predviđenim za prostoriju u kojoj se izdržava kazna do 30 dana.

 

Zatvorska samica je prostorija za izvršenje disciplinske kazne, a zakon je precizno opisuje kroz svoje članove. Osim toga, zakon propisuje i ponašanje osuđenog lica, održavanje lične higijene, ali i šetnju van samice ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

zatvorska samica

Član 2.

Disciplinske kazne boravka u samici do 30 dana posle izvršenja radne obaveze i upućivanja u samicu do 30 dana bez rada (u daljem tekstu: disciplinska kazna) izvršavaju se u posebnoj prostoriji namenjenoj za tu svrhu.

Član 3.

Prostorija u kojoj se izvršava disciplinska kazna (u daljem tekstu: samica) mora da odgovara higijenskim i zdravstvenim zahtevima, a naročito:
– da ima najmanje 20 m.
– da je osvetljena dnevnom svetlošću pri kojoj može da se čita;
– da se, po potrebi, zagreva i provetrava;
– da ima pitku vodu i vodu za održavanje higijene, plastičnu posudu za vodu i plastičnu čašu;
– ležaj, sto i stolicu; i
– plastičnu posudu sa poklopcem.

Ležaj je drvene konstrukcije obložen sunđerom debljine najmanje 10 cm. Ležaj je jednom stranom pričvršćen za zid i u toku dana se podiže.

Sto i stolica su pričvršćeni za pod ili zid.

Član 4.

Građevinska rešenja i instalacije u samici moraju biti takva da obezbeđuju bezbedno izdržavanje disciplinske kazne.

Prozor mora biti zaštićen s unutrašnje i spoljašnje strane da osuđeni ne može sebi ili drugima naneti povrede i da ne može da opšti s osuđenim licima.

Pod u samici je od materijala koji ne narušava zdravlja osuđenog lica.

Član 5.

Osuđeno lice se upućuje u samicu posle izrečene disciplinske kazne samice.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u samicu se može uputiti osuđeno lice koje je izvršilo disciplinski prekršaj ako je prekršaj takve prirode da se može očekivati izricanje disciplinske kazne samice, o čem se odmah obaveštava upravnik ustanove ili lice koje ga zamenjuje. Ovako izdržavanje ne može trajati duže od 48 sati.

Član 6.

Osuđenom će se pre smeštaja u samicu zameniti rublje, odeća i obuća, a oduzeti kaiš i pertle.

Za noćni odmor osuđenom se daju ćebad, jastuk i posteljina.

Član 7.

Prilikom upućivanja u samicu, osuđeno lice će se ošišati ako to nalažu zdravstveni razlozi.

Član 8.

Za vreme boravka u samici, osuđeno lice može kod sebe držati: četkicu za zube, kalodont, sapun za umivanje, cigarete i šibicu a žene i higijenske uloške; a, po potrebi, knjige, udžbenike, hartiju i olovku.

Član 9.

Osuđeno lice je dužno da održava ličnu higijenu i čistoću prostorije u kojoj boravi.

Osuđenom licu se mora obezbediti kupanje najmanje jedanput sedmično u letnjem a u zimskom periodu jedanput u 14 dana.

Član 10.

Ako su vremenski uslovi nepogodni za obavljanje šetnje na otvorenom prostoru, osuđenom licu će se šetnja omogućiti u zatvorenom prostoru – van samice.

Član 11.

Izvršenje disciplinske kazne sprovodi služba obezbeđenja.

Služba obezbeđenja vodi Evidenciju o izrečenim i izvršenim disciplinskim kaznama i Knjigu zapažanja o ponašanju osuđenih dok borave u samici

Izvor: wcjp.unicri.it

Priredio: Velibor Mihić