Strani jezici – koliko ih zaista poznajete?

Bez obzira na to da li strani jezik učite iz zabave, zbog vize, ili da bi stekli prijatelje, partnera, posao, ili zbog putovanja, razlog nije mnogo važan, niti je jedan od razloga više bitan od drugog. Suština je da to činite zato što želite.

136196181

Jedan problem koji se često javlja nastaje kad se od nas traži da procenimo koliko se dobro služimo nekim stranim jezikom. Znati strani jezik treba da znači da ste u stanju „uraditi“ nešto na drugom jeziku.  Mnogi odrasli se prisećaju učenje jezika kao niza zadataka: učenje liste reči iz rečnika, pamćenje gramatičkih pravila i recitovanje konjugacija i deklinacija. Isti ovi pojedinci su često bili razočarani kada su  se našli u situaciji u kojoj su trebali da iskomuniciraju  sa stvarnim govornicima jezika koji su studirali.

Ako niste sigurni na kom nivou poznajete strani jezik, a često se susrećete sa oznakama A, B i C i brojevima 1 i 2 za poznavanja stranih jezika, dobro je znati šta te oznake tačno podrazumevaju.

Zajednički evropski referentni okvir za jezike (CEFR) je standard za jezike prvi put objavljen 2001 godine. Nastao je kao rezultat dvadesetogodišnjih istraživanja koje je u domenu nastave, učenja i testiranja stranih jezika sproveo Savet Evrope u saradnji sa drugim evropskim jezičkim institucijama.

21D16E78F9975962B95618DF22E23E4C

Učenik nauvodnom  kursu – engleski za početnike na nivou A1 – će nakon 140 školskih sati biti u stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu. Razumeće i koristiće poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Biće u stanju da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti – na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja.

Medjutim, ako je učenik poseduje gore pomenute veštine, on preskače osnovni, pripremni (A1) i prelazi na temeljni kurs, na primer – nemački za početnike na nivou A2. Nakon ovog kursa polaznik će biti u stanju da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe, kao i da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima.

Hands holding globe

Nivoi B1 i B2 prate samostalne učenike. Nakon prvog kursa kandidati mogu nepripremljeni učestvovati u razgovorima o poznatim temama. Mogu pričati priču ili sadržaj knjige ili filma, te razumeti standardni govor o poslu, školi, odmoru, i snaći u većini situacija u nekoj stranoj zemlji. Po završetku B2 kursa, polaznik može vrlo dobro komunicirati na stranom jeziku i voditi zadovoljavajuću konverzaciju s izvornim govornikom. Neće imati većih problema u razumevanju. Razumeće većinu TV vesti i većinu filmova na standardnom dijalektu. Moći će da učestvuje u diskusijama o poznatim temama i iznosi svoja mišljenja.

Napredni nivo vladanja jezikom imaju osobe koje su pohađale kurseve na C nivou. Polaznici koji su uspešno savladali C1 nivo su u  stanju da se izražavaju spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. Nakon C2 nivoa učenik će strani jezik koristiti tečno, prikladno i precizno – na nivou izvornog govornika.

Cilj ove podele je objektivno vrednovanje poznavanja stranoga jezika, i to na nivou razumevanja, govora i pisanja. Poznavanje jezika se posebno označava za svaki od tri navedena nivoa, jer oni nisu nužno ujednačeni (nečije razumevanje može biti na nivou B2, pisanje B1, a govor A2).