PRAVILA HRIŠĆANSKOG ŽIVLJENJA

O tome šta je svojstveno Hrišćaninu poučava nas Sveti Vasilije Veliki, kojeg pravoslavna crkva obeležava prvog dana Nove godine prema Julijanskom kalendaru. Svaki čovek treba „da svaki dan i čas bude bodar i spreman za savršeno ugađanje Bogu, znajući da će Gospod doći u čas u koji ga nećemo očekivati“, kaže sveti teolog i mislilac.

 

Šta je svojstveno Hrišćaninu? Vera koja kroz ljubav dela (Gal. 5, 6). Šta je svojstveno veri? Nesumnjiva uverenost u istinu bogonadahnutih reči, koja se ne koleba nikakvim pomislima koje navodi prirodna potreba, ili se prikradaju pod vidom blagočašća.

šta je svojstveno hrišćaninu

Šta je svojstveno vernome? Da se pruža ka takvoj uverenosti u silu rečenoga, i da se ne usuđuje da bilo šta odbije ili doda. Jer, ako je sve što nije od vere greh (Rim. 14,23), i ako je vera od propovedi, a propoved od reči Božije (Rim. 10,17), onda je greh i sve ono čega nema u bogonadahnutom Pismu, budući da nije od vere. Šta je svojstveno ljubavi prema bližnjem? Izbegavanje svoje ugodnosti, radi iskanja duševne i telesne dobrobiti ljubljenog.

Šta je svojstveno Hrišćaninu? Da se rodi odozgo u krštenju vodom i Duhom. Šta je svojstveno rođenom vodom? Kao što je Hristos jednom umro grehu, tako i on treba da je mrtav i nepokretan za svaki greh, po napisanom: Ili zar ne znate da svi koji se krstismo u Hrista Isusa, u smrt NJegovu se krstismo? Tako se s NJim pogrebosmo kroz krštenje u smrt. Znajući ovo, da se stari čovek razape s NJime, da bi se uništilo telo grehovno, da više ne robujemo grehu (Rim. 6,3-4; 6). Šta je svojstveno rođenom Duhom? Da u danoj meri postane kao i Onaj od koga je rođen, kao što je napisano: Što je rođeno od tela, telo je; a što je rođeno od Duha, duh je (Jn. 3,6). Šta je svojstveno rođenome odozgo? Da svuče staroga čoveka sa delima njegovim i pohotama, i da se obuče u novoga, koji se obnavlja za poznanje, prema liku Onoga koji ga je sazdao (Kol. 3,9-10), saglasno sa rečenim: Jerkoji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste (Gal. 3,27).

Šta je svojstveno Hrišćaninu? Da se očisti od svake nečistote tela i duha Krvlju Hristovom, da tvori svetinju u strahu Božijem i ljubavi Hristovoj, da nema nečistote ili poroka ili nečeg sličnog, već da je svet i neporočan, budući da jede Telo Hristovo i pije Krv. Jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije (1. Kor. 11,29). Šta je svojstveno onima koji jedu Hleb i piju iz čaše Gospodnje? Da čuvaju neprestano sećanje na Umrlog za nas i Vaskrslog. Šta je svojstveno onome koji ima tkvo sećanje? Da više ne živi sebi, nego Onome koji je umro za njih i vaskrsao.

Šta je svojstveno Hrišćaninu? Da njegova pravda izobiluje u svemu iznad književnika i fariseja, po meri učenja koje je predano u Jevanđelju Gospodnjem.

Šta je svojstveno Hrišćaninu? Da voli bližnjega kao što je Hristos nas zavoleo.

Šta je svojstveno Hrišćaninu? Da pred sobom gleda Gospoda u svemu.

Šta je svojstveno Hrišćaninu? Da svaki dan i čas bude bodar i spreman za savršeno ugađanje Bogu, znajući da će Gospod doći u čas u koji ga nećemo očekivati.