NAŠI PRECI, MAJSTORI

Poneki stari nazivi zanata koji su nekada bili izuzetno cenjeni na ovim prostorima, potekli su iz turskog ili arapskog jezika, tako da nam njihova imena ne otkrivaju previše čime su se recimo bavile aščije, rabadžije, kazasi ili pinteri.

 

Mnoge varoši na teritoriji nekadašnje Srbije od starine su bile poznate kao zanatlijske i trgovačke. U njima je bilo na stotine raznih zanatskih radionica. Zanatlije su živele pretežno samo od zanata, ali mnogi su imali po neku njivu ili vinograd, koje su obrađivali i time se ispomagali.

stari nazivi zanata

U prošlosti su se zanati delili na one koje su radili samo Turci i na one koje su mogli da rade drugi narodi. Tek u kasnijem periodu određenim zanatima, kojima su se bavili Turci, počeli su da se bave i Srbi. Radi zauzimanja određenog položaja u društvu i radi zaštite svojih profesionalnih interesa, zanatlije su bile organizovane u jednorodne ili mešovite esnafe.

Razvijenost zanatstva se može videti iz mnogih priča i podataka, da je u vreme Turaka, a i pre i posle Turaka, u Srbiji bilo zastupljeno oko sto trideset raznih zanata.

Najveći broj zanata nosio je sve same strane nazive, uglavnom turske i arapske. Ti su se nazivi sačuvali u sećanju i do današnjih dana, a to su sledeći zanati.

ABADŽIJE – krojači narodnog suknenog odela

ALBATI – potkivači krupne stoke

ALVADŽIJE – majstori za izradu kolača; poslastičari

ALAČI – zanatlije za razbijanje i sitnjenje materijala koji je služio za punjenje dušeka i jorgana; drndari

AŠČIJE – majstori za spravljanje jela; kuvari

AMRELDŽIJE – zanatlije koje prave i popravljaju kišobrane

ARDŽIJE – čistači štala i čuvari konja; konjušari

BOZADŽIJE – zanatlije koje prave i prodaju bozu

BIČAKDŽIJE – zanatlije za pravljenje i prodaju noževa; nožari ili britvari

BOJADŽIJE – oni koji boje predivo i odeću

BARUTARI – zanatlije koje prave i prodaju barut za punjenje oružja

BERBERI – zanatlije koje briju i šišaju

BURMEDŽIJE – majstori koji prave burme za burad i kace

BRDARI – zanatlije koje prave i prodaju brda za tkanje

BUNARDŽIJE – majstori za kopanje i građenje bunara

BUREKGŽIJE – majstori za spravljanje bureka

BAKALI – trgovci namirnicama na malo

BOLTADŽIJE – trgovci luksuznom robom

BUĆMEDŽIJE – majstori za izradu raznih ukrasa

BAŠTOVANDŽIJE – oni koji se bave baštovanstvom

VALJAVIČARI – zanatlije koje valjaju prtenice (sukno)

VODENIČARI – oni koji melju žito; mlinari

VRETENARI – zanatlije koje prave i prodaju vretena za predenje

VUNOVLAČARI – zanatlije koje vlače vunu

VOSKOVARDŽIJE – oni koji sakupljaju vosak i voskovarine

GRNČARI – zanatlije koje prave i prodaju posuđe od gline

GREBENARI – zanatlije koje prave i prodaju grebence

GALANTERI – trgovci sitnom robom i bižuterijom

GROSISTI – trgovci na veliko

DOGRMADŽIJE – majstori stolari za finije stvari

DUNĐERI – majstori za izradu i popravku zgrada; zidari

DUŠEKDŽIJE – zanatlije koje prave i prodaju dušeke

DUGMEDŽIJE – zanatlije koje izrađuju i prodaju dugmad

DLAKARI – oni koji se bave sakupljanjem životinjske dlake

DRVODELJE – zanatlije koje prave razne predmete i alate od drveta

ĐONDŽIJE – majstori za pravljenje đonova za obuću

ŽIVOPISCI – majstori koji crtaju freske i ikone

ZUBUNDŽIJE – zanatlije koje izrađuju zubune (dugi ženski prsluk)

IGLARI – zanatlije koje prave igle za šivenje i krpljenje

JOGURTDŽIJE – majstori za pravljenje i prodaju jogurta

JORGANDŽIJE – majstori za izradu i krpljenje jorgana

KRSTARI – zanatlije koje su pravile krstove i krstače; kamenoresci

KUJUNDŽIJE – majstori za izradu zlatnog nakita; zlatari

KOVAČI – zanatlije za izradu raznih predmeta od gvožđa

KREČARI – zanatlije za izradu i prodaju kreča

KOLARI – zanatlije koje su pravile zaprežna kola i čeze

KONOPDŽIJE – majstori za izradu konopaca

KLONFERI – zanatlije koje su pravile razne predmete od lima; limari

KAZANDŽIJE – zanatlije za izradu raznih vrsta kazana

KASAPI – majstori za klanje stoke

KNJІGOVESCI – lica koja su prodavala i pečatila sve vrste knjiga i spisa

KAZASІ – drndari kozije dlake

KALDRMDŽIJE – majstori za izradu kaldrmisanog puta

KANTARDŽIJE – majstori za izradu svih vrsta vaga

KІRIDŽIJE – osobe koje su prenosile teret tovarnim konjima

KAFEDŽIJE – lica koja su držala kafane i pravila kafu

KONDURDŽIJE – zanatlije koje su pravile kondure (jedna vrsta obuće)

KORITARI – zanatlije koje su pravile i prodavale drvena korita

KALAJDŽІJE – zanatlije koje su kalajisale i popravljale bakarne sudove

KOBASІČARI – majstori za izradu svih vrsta kobasica

KAPARI – zanatlije koje su pravile i prodavale kape

KOLANDŽIJE – zanatlije koje su pravile sve vrste kolana (deo opreme za konje)

KALPAKDŽIJE – zanatlije koje su pravile kalpake (šlemove ili kacige)

KAŠKAVALJDŽIJE – majstori za pravljenje kačkavalja

LEDARI – majstori za spravljanje i prodaju leda

MUTAVDŽIJE – majstori za pravljenje raznih prostirki i vreća od kozije dlake

MANDRADŽIJE – majstori za preradu mleka

MUMDŽIJE – majstori za izradu sveća i sapuna

MEHANDŽIJE – vlasnici mehane; gostioničari

METLARI – majstori za pravljenje i prodaju metli

MOLERI – majstori za krečenje u malanje

OŠTRAČI – majstori za oštrenje raznih vrsta sečiva

OPANČARI – majstori za pravljenje raznih vrsta opanaka

ODŽAČARI – majstori za čišćenje odžaka i dimnjaka

PAPUDŽIJE – majstori za izradu raznih vrsta papuča

PILJARI – trgovci voćem i povrćem

PLETARI – majstori za pletenje i izradu raznih korpi i predmeta; korpari

PINTERI – majstori za pravljenje raznih buradi i kaca; kačari

PEKARI – majstori za izradu hleba i peciva

PREDUZIMAČI – lica koja su se bavila ugovaranjem raznih poslova

POSLASTIČARI – majstori za izradu raznih poslastica

PLATNARI – majstori za izradu i tkanje lanenog platna; tkači

PRSTENDŽIJE – majstori za izradu prstenja

RUKAVIČARI – majstori za izradu i prodaju razіІih rukavica

RABADŽIJE – lica koja se bave prevozom tereta volovskom zapregom

RAKIDŽIJE – lica koja se bave pečenjem rakije i prodajom

ROGOŽARI – zanatlije koje prave i prodaju prostirke od rogozi (asure)

REŠETARI – zanatlije koje prave razna rešeta

SARAČI – majstori za izradu konjske opreme

SAMARDŽIJE – majstori za izradu raznih vrsta samara

SAJDŽIJE – zanatlije za popravku časovnika

SARAFI – lica koja daju novac od interesa; kamatari

SRMADŽIJE – zanatlije koje su pravile više vrsta srme za obšivanje

SLIKARI – majstori za fotografisanje i izradu fotografija

SRČARI – majstori za sečenje stakla; stakloresci

SITARI – zanatlije koje prave i prodaju sita

SALERDŽIJE – majstori za predenje i upredanje konopa

SEDLARI – majstori za pravljenje konjskih sedala

SIMITDŽIJE – majstori za izradu simita (hleb od najfinijeg pšeničnog brašna)

SUKNARI – majstori za izradu sukna i odeće od sukna

SMENKARI – lica koja su pripremala i prodavala semenke

SALEPDŽIJE – majstori za pravljenje i prodaju salepa (vrsta pića)

SVIRDŽIJE – narodni muzičari na raznim instrumentima

TUFEKDŽIJE – majstori za pravljenje i opravku pušaka

TUTUNDŽIJE – lica koja su prodavala duvan

TENEĆETIJE – lica koja su pravila razne posudice od lima

TIŠLJERI – majstori za izradu raznog nameštaja; stolari

TERZIJE – majstori za šivenje narodnog odela od boljih materijala

TRUKERI – majstori za trukovanje raznih šara za vezenje

ĆILIMARI – majstori za tkanje i izradu ćilima

ĆUMURDŽIJE – majstori za pravljenje ćumura

ĆERAMIDŽIJE – majstori za izradu ćerpiča (cigle od zemlje sa slamom)

ĆURČIJE – majstori za izradu kožuha i predmeta od kože

ĆEVAPDŽIJE – majstori za spravljanje ćevapa i ostalog roštilja

FURUNDŽIJE – majstori za pečenje hleba u furuni

FIŠEKDŽIJE – majstori za pravljenje i punjenje fišeka za puške

CREPNJARI – majstori za izradu crepulja

CREVARI – majstori za izradu i lešenje creva

CIGLARI – majstori za izradu cigli i opeke

CREPARI – majstori za izradu raznih vrsta crepova

ČESMEČLIJE – majstori za pravljenje česama

ČEŠLJARI – majstori za izradu i prodaju češljeva

ČETKARI – zanatlije koje prave četke

ČOMLEKDŽIJE – majstori za spravljanje i prodaju specijaliteta čomleka (ćomleka)

ŠEŠIRDŽIJE – majstori za izradu šešira

ŠUSTERI – majstori za izradu i opravku obuće; obućari

ŠAMITDŽIJE – majstori za izradu šamіja (marama)

ŠNAJDERI – zanatlije koje se bave šivenje i krojenjem odela; krojači

ŠTROJAČI – majstori za štrojenje svinja

ŠTRIKERI – majstori za štrikanje i pletenje

ŠTAMPARI – majstori za štampanje; grafičari

ŠPEKULANTI – lica koja su nabavljala stranu robu i uzimala zgrade pod zakup