SPASONOSNE MOLITVENE REČI

Gospod Isus Hrist pitao je svoju majku o pet najvećih bolova koje je pretrpela radi njega i ona mu odgovori. On joj onda reče da će za svaki njen bol svakom ko iskaže molitvu nešto dati. Sveti Dimitrije Rostovski sastavio je molitvu za spas.

 

Jedan starac od Bogonosnih Otaca stajaše na molitvi i beše u velikoj radosti kada ču glas Gospoda našega Isusa Hrista, koji govoraše sa Presvetom i Prečistom Bogorodicom, Majkom Svojom i reče joj:

pet najvećih bolova

”Kaži mi Majko Moja, koliko si najvećih bolova pretrpela radi Mene, živeći na svetu?”

I reče Presveta:

”Sine o Bože moj – pet najvećih bolova pretrpela sam radi tebe – prvi, kada sam čula od Simeona Proroka da ćeš biti ubijen; drugi, kada sam Te, tri dana ne videći Te, tražila po Jerusalimu; treći, kada sam čula da si uhvaćen i svezan od Jevreja; četvrti, kada sam Te videla na Krst među razbojnicima raspetog; peti, kada sam te videla u grobu položenog.”

I reče joj Gospod:

”Mati Moja! Tebi govorim: ako ko za svaki tvoj bol, svaki dan, pročita sa molitvom Mojom i Arhangelskim pozdravom, za prvi, daću mu poznanje grehova; za drugi, daću mu oproštaj svih grehova; za treći, vratiću mu dobrodetelji kroz greh izgubljene; za četvrti, nahraniću ga, po smrti njegovoj Telom i Krvlju Mojom Božanskom; za peti, javiću mu se Sam pri smrti njegovoj i primiću dušu njegovu u život večni.”

Po viđenju toga Bogonosnog Starca, Sveti Dimitrije Rostovski sastavio je ovu molitvu:

Slava Tebi Bože naš, slava Tebi!
Care nebesni, Utešitelju, Duše istine,
Koji si svuda i sve ispunjavaš,
Riznico dobara i davaoče života,
dođi i useli se u nas
i očisti nas od svake nečistote
i spasi Blagi, duše naše.
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u sve vekove. Amin.
Oče naš…
Jer je Tvoje carstvo i sila i slava vavek. Amin.
Slava Tebi Hristu Bogu mojemu,
koji me grešnoga nisi pogubio sa bezakonjima mojim,
no čak do sada si trpeo grehe moje.
(Načini metaniju – kleknuvši čelom dodirni zemlju).
Udostoj nas Gospode, u ovaj dan da se sačuvamo od greha!
Daruj nam Gospode, da ni rečju, ni delom,
ni pomišlju ne prognevimo Tebe Sazdatelja moga,
no sva dela moja, pomisli i ljubav da budu
u slavu Presvetog Imena Tvoga.
(Metanija).
Bože, milostiv budi meni grešnome
u sve dane života moga,
u ishodu mome i po končini mojoj
ne ostavi mene.
(metanija).
Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji,
primi me umrlog dušom i umom;
primi me grešnog bludnika,
nečistog dušom i telom!
Oduzmi zlobu moju i ne odvrati lica Tvoga od mene!
Ne reci, Vladiko: ”Ne poznajem te, ko si”.
No čuj glas moljenja mojega; spasi me,
jer imaš mnoštvo dobrote i nećeš smrti grešnika.
Ne ostavljam Tebe Sazdatelja moga
i ne odstupam od Tebe,
dok me ne uslišiš i ne daš mi svim gresima oproštaj,
radi molitava Prečiste Matere Tvoje,
i zastupništva časnih Bestelesnih Sila,
Anđela hranitelja moga,
Svetog slavnog Proroka, Preteču i Krstitelja Tvoga Jovana,
Bogorečenih Apostola, svetlih i dobropobednih Mučenika
i Bogonosnih Otaca i svih Tvojih ugodnika.
Amin.