IZBAVLJENJE IZ ADA

Prema starom pravoslavnom predanju, molitva svetom Mihailu izgovara se u ponoć pred praznik posvećen njemu, pred Aranđelovdan. Svetac tada silazi u podzemni svet, odakle izbavljuje upokojene posredstvom naše molitve.

 

Molite se za praznik Sabor Svetog Arhangela Mihaila u ponoć između 20. na 21. novembra, jer Arhangel Mihail za svoj praznik noću odlazi u ad i spušta svoje krilo u genu ognjenu, koja se za to vreme gasi. Molite se te noći i On će uslišiti molitvu u kojoj pitate da upokojene (po krštenim imenima) izbavi iz Ada. Pomenite krštena imena bližnjih, prijatelja i rođaka, dodavajući pritom „i srodnike po telu do Adamova kolena“.

molitva svetom mihailu

Arhistratig Božiji Mihail se javio jednom od bogougodnih monaha bratstva manastira Svetog Arhistratiga Božija Mihaila u Kremlju 11.8.1906. godine, gde je ova molitva napisana na priprati Hrama, i rekao mu: „Koji čovek bude čitao svaki dan molitvu ovu, toga dana neće ga se dotaći ni đavo ni zao čovek, lenjost neće sablazniti srce, a ako li se čovek upokoji, to dušu njegovu ad neće primiti. Amin“

Takođe se možete moliti i za sve svoje žive bližnje (decu, muža, roditelje…) svakodnevno, pominjući njihova krštena imena.

Preporučljivo je da se to uradi svako jutro.

MOLITVA SVETOM ARHISTRATIGU MIHAILU

Gospode Bože, veliki Caru Bespočetni, pošalji, Gospode, Arhangela Tvog Mihaila na pomoć slugama Tvojim (imena), izbavi nas od neprijatelja naših, vidivih i nevidivih.

O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, izlij miro blagostinje na rabe Tvoje (imena).

O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, što demone uništavaš, zapreti svim neprijateljima našim koji se bore protiv nas, učini ih kao ovce i uništi ih kao prah pred licem vetra.

O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, šestokrilni Prvi Knjaže i Vojvodo Nebeskih Sila, Heruvima i Serafima, i Svih Svetih!

O Predivni Arhangele Mihailo, čuvaru neizrečenih Tajni Božijih, budi nam Veliki pomoćnik u svemu: u uvredama, u žalostima, u tuzi, u pustinjama i na raspućima, na rekama i na morima tiho pristanište.

Izbavi nas, Veliki Arhangele Mihailo, od svih laži ćavolskih, uvek usliši nas grešne sluge Tvoje (imena), moleći Tebe i prizivajući ime Tvoje Sveto, pohitaj u pomoć i usliši molitvu našu.

O, Veliki Arhangele Mihailo! Pobedi sve protivnike naše Silom Časnog Životvornog Krsta Gospodnjeg, Molitvama Presvete Vladičice Bogorodice i Svetih Apostola, i Svetitelja Nikolaja Čudotvorca, Svetog Proroka Božijeg Ilije, Svetog Andrije jurodivog, Svetih Velikomučenika Nikite i Evstatija, i Svetih Svetitelja, Prepodobnih, Mučenika, i Svih Svetih, i svih Nebeskih Sila. Amin.

O, Veliki Arhangele Mihailo, pomozi nama grešnim slugama Tvojim (imena), izbavi nas od zemljotresa, potopa, ognja, mača, od iznenadne smrti i od svakoga zla, i od svakakvog vraga lažljivog, kojeg bura nanosi i od lukavog izbavi nas, Veliki Mihaile Arhangele Gospodnji, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Sveti Arhistratiže Božji Mihaile sa svim Nebeskim Silama, molite BOGA za nas!

::::::::::::::::::::

Čudo Svetog Arhangela Mihila praznuje se 19. septembra (6. septembar po starom kalendaru)

Arhangel Mihailo spasava grešne
Arhangel Mihailo spasava grešne
Arhangel Mihailo spasava grešne

Reč, proiznesena ocem našim Timotejem, patrijarhom Aleksandrijskim, poštovanja dostojnim. On je sastavio ovu reč povodom praznika Čudo, arhistratiga Mihaila (6. septembra), da bi pokazao veliku milost, darovanu od Boga ljudima.

Mir Božiji neka siđe na vas, braćo hrišćani. Poslušajte, braćo, što se dogodilo sa mnom, Timotejem, slugom Isusa Hrista. Jednom sam se ja uputio ka Svetom životvornom Krstu i grobu Gospodnjem i ka svim Svetim mestima, kojima je išao Gospod naš Isus Hristos. I tako sam dospeo u dom Svetog Prohora, ljubljenog učenika jevanđeliste Jovana Bogoslova. posle dugotrajnog traženja, nađoh knjigu koju je Prohor napisao. U toj čudesnoj knjizi ja pročitah sledeću utehu Jovana Bogoslova:

Jednom sam išao u pratnji angela Božijeg koji mi je objašnjavao nebeske tajne o ljudima. i tada čujem šum, sličan šumu mnogih voda koje padaju sa visine. Kada sa angelom dođoh bliže, videh tada ogromno jezero i strašni kazan pun nepokajanih grešnika. Ja upitah moga pratioca: „Objasni mi zašto je ta jama toliko duboka?“ Ugledao sam ognjenu lavu sa velikim dimom, ona je ključala i sa hukom se podizala na trista metara u visinu, i nekakvi crvi, veličine zmije, gmizali su po telima grešnika u tom jezeru-bezdanu. „Oče Jovane, prijatelju Božiji, mučenje koja sada gledaš, strašnije je od svake kazne. Ovo jezero može da primi u sebe sav svet, dubina je njegova beskonačna, zmije i crvi koji grizu tela grešnika brane im da se spuste u dubinu jezera tokom trista dana, a zatim im zabranjuju da se podignu sa dna uz pomoć kolca za koja grešnici kao da su vezani.“ I Jovan gorko zaplaka zbog pogibije grešnika. „Ne plači, oče Jovane, prijatelju Božiji, ne plači.“

„Uskoro ćeš ugledati veliku radost, zahvaljujući Arhangelu Božijem Mihailu. velika je ljubav Božija prema Arhangelu Mihailu.“ Tada ugledah u čudesnoj lepoti samog Arhistratega Mihaila u neobičnoj lađi od heruvima i serafima, u pratnji mnogih angela i svetih, velikih proroka i mučenika, kako se približavaju ognjenom jezeru.

Svi su oni ukrašeni neopisivom lepotom. Tako se Arhangeli približiše grešnicima, predatim na mučenje. Istog časa ugasi se oganj, plamena lava prestade da se podiže, životinje se izgubiše. kada se sve utiša Arhangel Mihailo potopi svoje desno krilo u jezero, izvede ih na čvrstu zemlju. Zatim on ponovo spusti to isto desno krilo po drugi put i izvadi iz jezera još više duša nego prvi put. Tada heruvimi i serafimi padoše ničice pred njim i stadoše da ga mole da i treći put potopi krilo. On uputi svoj dobri molitveni glas Gospodu, prinese molbe za spasenje i pogruzi svoje krilo i treći put u jezero i izvadi na svom milosrdnom krilu još veće mnoštvo duša. tada angeli i sveti, uzevši ih, omiše te duše vodom blagodeti i pomazaše ih mirom radosti i postaviše ih redom pred licem Božijim: toga časa iza zavese Gospodnje izađe glas koji reče:“Zastupništvo Arhangela Mihaila i Majke Moje, Presvete Djeve i svih mojih angela izabranih, koji su na zemlji ispunjavali volju Oca Moga, uvedi duše u raj blaženstva, večnosti i pokoja.“

Pri ovom dirljivom prizoru sveti Jovan se udivi sastradavanju Mihaila Arhangela. Anđeo mu reče:“Znaj Jovane, prijatelju Božiji, DA SE ČUDO KOJE SI TI VIDEO, PONAVLjA SVAKE GODINE 6. septembra (19.) na dan praznovanja u čast Arhangela Mihaila, jer ga je svevideći Bog odredio za vođu nebeske vojske zbog velike pobede koju je on izvojevao nad silama satane.“

Kada su Judejci nepoštedno prikovali Spasitelja na Krst, Arhangel Mihailo bio je toliko ogorčen time, da su nebo i zemlja potamneli, ne mogavši da podnesu njegovu veliku tugu i žalost. Kada je Spasitelj ustao iz groba, on je odvalio kamen, doneo blagu vest ženama-mironosicama, i zadržao satanu, oduzeo mu ono što je imao. Bog je darovao Arhangelu Mihailu veliku silu i vlast, da čak spasava one koji prebivaju u mukama. Gospod ga je proglasio vođom nebeskih sila i dopušta mu da svake godine 6. septembra izvozi lađu od Heruvima i Serafima, da se u pratnji Svetih Angela približava dušama osuđenim na mučenje. Arhangel Mihailo pomaže da se spasu oni koji su činili milostinju u ime njegovih mučenika ili Svetih. Arhistrateg Mihailo predstoji za one koji su pretrpeli žalost i stradanje za ime Gospodnje i zauvek ih oslobađa od kazne. Arhangel Mihailo neće prestati da dejstvuje na dan 6. septembra do skončanja sveta. Toga značajnog dana, 6. septembra, on pada preklonivši kolena, pred zavesom Božjom, klanjajući se ničice i moli se za duše koje se nalaze u strašnim mukama sve dotle dok Bog ne pomiluje ljude i sve koji žive na zemlji. Šestog septembra svi Angeli skupljaju se oko Mihaila i zavese Božije. Po blagoslovu Boga Svedržitelja, Arhangel Mihailo prilazi odeven u odeždu blagosti i milosrđa, i navešćuje svima da se Bog umilostivio nad svetom i podario ljudima razum veselja.

„Ti si video sada Jovane, KAKO ĆE BITI SRĆAN ONAJ ČOVEK KOJI UČINI DELO MILOSRĐA U IME ARHANGELA MIHAILA, isto kao i onaj KOJI SE POTRUDI DA PREPIŠE OVU KNjIGU, gde se nalazi taj opis, i ako bude čitao reči ove povesti ILI prinese na dar Crkvi ovo sveto kazivanje, ILI KO POSTAVI SVEĆU ILI upali svetilnik, KANDILO ILI TAMJAN, učini kakav častan prinos u ime Arhangela Mihaila, toga on neće zaboraviti i nagradiće blagočestivog.“

„AKO NEKO UKAŽE MILOSTINjU SIROMAŠNIMA, prema svojim mogućnostima, a nakon smrti zbog svog grehovnog života bude bačen u pakao, tada Gospod neće zaboraviti njegovo dobro i posredstvom Arhangela Mihaila, spasiće ga. AKO NEKO POŽELI DA ZAPIŠE OVE REČI, tada ovaj ZAPIS TREBA ČUVATI U KUĆI U ČISTOTI i tada tome čoveku U DOM NEĆE UĆI NI RANA, NI GLAD, ni drugo što slično; ni metak, ni zmija, nikakva vražja sila neće moći da naudi čoveku ili domu njegovom; ni crv, ni skakavac, nikakav gmizavac neće moći da nanese štetu vrtu i bašti njegovoj. Ovaj mali zapis biće njemu kao oružje i štit koji će ga ograditi od svih nevolja. Nikakav protivnik neće se približiti kroz njih, jer je sila ovih reči velika i čudesna. Neka vas čuva Gospod i Arhistrateg Mihailo!“
Evo šta mi je ispričao Sveti Anđeo Božiji. Zatim me je odveo na goru Eleonsku, a onda, ostavivši me, uzašao na nebo. Ja sam se mnogo udivio i proslavio Boga i Arhistratega Mihaila.

Takva je priča koju sam našao u domu Prohora, učenika Jovana Bogoslova. Sada čuvši veliko otkrovenje jevangeliste Jovana Bogoslova, mi ne treba da zanemarujemo naše spasenje, ne prestajući da se trudimo u molitvi, bdenju, kolenopreklonjenju, i da činimo, ne slabeći u dobrodetelji, milostinju u ime Hrista i u ime Arhistratega Mihaila, da bismo izbegli večne muke i našli milost u Boga. Ako ti želiš da se zaštitiš od svih nedaća i iskušenja, ako želiš da trpezu svoju učiniš blagoslovenom, tada napiši po svim uglovima svoga doma, kako unutrašnjim tako i spoljašnjim, ime Arhistratega Mihaila, i blagodat i milost Božija sići će na trpezu u ime Arhistratega Mihaila. Amin.

Otac Timotej, Patrijarh aleksandrijski