LJUBAV PREMA ISUSU IZ SRCA I DUŠE

Marija Magdalina, Marija majka Jakova Malog, Jovana i Salomija bile su žene mironosice koje se pominju poimence, mada je sa njima bilo još žena koje su prisustvovale Hristovim mukama na krstu, učestvovale u skidanju sa krsta i polaganju u grob.

 

Iako Bog, kao apsolutna ljubav, voli sva svoja stvorenja, među ovima na prvom mestu čoveka, kao krunu svekolike tvari i biće slično sebi, on svojom ljubavlju osobito nagrađuje one koji Njega ljube – „Ljubim one koji mene ljube, i koji me dobro traže, nalaze me“ (Priče 8,17). Ovo nam potvrđuje slučaj žena mironosica, o kojima nam govori sveto Evanđelje (Lk. 24,1-11; Jn. 20,1-2; 11-18).

žene mironosice

Ko su bile žene mironosice? To su bile Marija Magdalina, rodom iz Magdale, gradića na obali Genisaretskog jezera, iz koje je Gospod Isus isterao sedam zlih duhova (Mk. 16,9); Marija, mati Jakova Malog, jednog od dvanaestorice učenika; Jovana, žena Huze, dvorjanina Irodovog, i Salomija, mati Jakova i Jovana, sinova Zevedejevih. One se spominju poimenično, ali je, po svoj prilici, sa njima bilo još žena.

Kakva je njihova ljubav prema Gospodu? Dok se za ljubav učenika prema Gospodu Isusu pre Njegove smrti na krstu može reći da je bila iz računa, jer su se nadali velikim položajima u Njegovom budućem Carstvu, o čemu su sanjali i međusobno se grabili sve do Njegove osude na smrt (Mk. 10, 35-37,41), dotle se za ljubav žena mironosica to ne može reći. One su iskreno, iz srca i duše, i nesebično volele Gospoda, pratile Ga i služile Mu imanjem svojim (Mt. 27,35), sa velikom tugom i bolom u duši prisustvovale Njegovim mukama na krstu, učestvovale u skidanju sa krsta i polaganju u grob. Stradanja i smrt voljenog Učitelja, koji je bio oličenje dobra i ljubavi, još više su raspalili njihovu ljubav prema Njemu mrtvome i one su požurile da tu ljubav ispolje prema Njegovom mrtvom telu. Kupile su mirise i u osvit nedelje pohitale grobu da njima, po jevrejskom običaju, pomažu Njegovo telo i da se site isplaču nad njim, žrtvom ljudske zaslepljeposti i zlobe. Ali, o čuda! Ispuni se ono što je bio prorekao Gospod: „Žalost vaša okrenuće se na radost“ (Jn. 16,20).

One su prvi svedoci vaskrsenja Hristovog. Njihovu veliku ljubav Gospod je nagradio velikom čašću: da budu prvi svedoci vaskrsenja Njegovog i prvi apostoli ove radosne vesti svetu. Našavši grob prazan i čuvši od anđela da je Gospod vaskrsao, one „sa velikom radošću potrčaše da jave učenicima Njegovim“ (Mt. 28,8).

Značajna je uloga žena u širenju Evanđelja Hristovog. Nisu samo ove četiri žene bile blagovesnice evanđelja nauke Sina Božjeg. One su samo na čelu dugačke liste ženskih misionara, čija su imena u potpunosti samo jednom Bogu poznata. Neke od njih poimence navodi sveti apostol Pavle u svojim poslanicama, kao svoje aktivne pomagače u apostolskoj službi.

Ugledajmo se na ljubav mironosica prema Gospodu i potrudimo se radosno u širenju evanđelske nauke Gospoda našeg, da bismo se udostojili Njegove nagrade u ovom i onom svetu.