BUĐELAR, JAGMA, SINDŽIR…

Turski izrazi – turcizmi – našli su pogodno tlo na našem prostoru posle viševekovnog bitisanja. Srpski jezik usvojio je mnoge termine, za koje danas praktično i nemamo adekvatne sinonime.

 

Među stranim izrazima (pozajmljenicama) u srpskom jeziku prednjače svakako izrazi iz turskog jezika. Mnogi turcizmi toliko su prisutni u našem svakodnevnom govoru da nemamo ni predstavu da oni izvorno ne pripadaju našem jeziku.

turcizmi

A

Astal – sto
aber – glas koji ispuštaju životinje ili ljudi, vest
avaz – glas
aga – gospodar; zapovednik, starešina agaluk – zvanje, dostojanstvo agaluk-posed koji pripada agi
adet – običaj, navika
azdija – plašt (obično ukrašen skupocenim vezom)
azna – vidi: hazna
akšam – prvi mrak, sumrak; muslimanska molitva no zalasku sunca
alaj – skupina, gomila, mnoštvo, maca; vojna jedinica, puk.
alaj-barjak – zastava jednog alaja
alamanka – vrsta nemačke sablje
alat – konj riđožute dlake
amanet – zaveštanje, zavet, svetinja
anterija – vrsta gornje haljine
ar – v.: axap
arambaša – v.: harambaša
aratos – (u izrazu) ne bilo ga, neka ga đavo nosi
argat – najamni radnik, kulučar, nadničar
argatija – prisilan rad, kuluk-argatluk – kuluk
argatovati – kulučiti, prinudno raditi bez plate
aršin – stara mera za dužinu
atlija – konjanik
aferim – uzvik za odobravanje: čestitam, bravo
ahar – konjušnica
adžamjija – naivno, neiskusno momče
ašluk – svakodnevan trošak
aščija – kuvar, ekonom
avlija – dvorište
ajvar – vrsta salate

B

Babo – otac
babajko – hipokoristik od babo
bakračlija – stremen, uzengija
bakšiš – napojnica, poklon
balčak – držak od sablje, mača i sl.
baljemez – ton velikog kalibra
baša – poglavar, starešina
baška – posebno, odvojeno, zasebno
bedevija – kobila dobre pasmine
bezisten – natkriven trg, čaršija; dućan
belilo – mesto gde se beli, pere platno
belćim – možda, valjda, verovatno
benđeluk – opojna trava ili napitak; mađije
beribet – blagoslov; sreća, napredak
beškot – dobro pečen hleb, dvopek
biljega – obeležje; meta
binjektaš – kamen s kog se uzjak(h)uje
binjiš – širok ogrtač, obično od crvene čoh(j)e
boščaluk – u naročitu maramu, bošču, uvijen dar
breška – starinska mala puška, nazvana no italijanskoj varoši Breši
bugar-kabanica – čobanska kabanica
bukagije – okovi za noge, negve
buljuk – četa, odred vojske; mnoštvo, gomila, grupa
busija – zaseda, zaklon
butun(butum) – sav, ceo, celokupan: zajedno, skupa
buđelar – novčanik
baksuz – malerozan čovek
burek – vrsta jela

V

Vaiz – poznavalac verske literature (kod muslimana), propovednik, vajda – korist, dobit, ćar
vezir – ministar, upravnik vilajeta
veresija – prodaja ili kupovina na poček, na kredit
veđil – zastupnik, poverenik
vilajet – pokrajina, provincija; narod, stanovništvo
vakat – vreme

G

Gadara – vrsta sablje koja je oštra s obe strane.
gai(j)ret – nomoć, potpora; veselost, veselje
gradina – vrt, bašta
grozan – koji obiluje grožđem, grozdan

D

Dalbulana – turska vojna muzika
devetak – devetogodišnja domaća životinja
deli – hrabar, neustrašiv
delibaša – zapovednik vojnog odreda u Turskoj Carevini
denije – noćna liturgija, bdenije
derviš – član nekog islamskog verskog reda
dert – jad, bol, čežnja
diva, diba – skupocena svilena tkanina, brokat
divan – razgovor; sabor, veće; dvorana za primanje
divit – mastionica; pribor za pisanje
dizgen, dizđen – kaiš, kožni povodac od uzde, dizgin
dizdar – zapovednik tvrđave
dilber – dragi, dragan; lep, krasan, mio
diljka – vrsta starinske duge puške
dimišć(sk)ija – vrsta sablje iz Damaska
direk – drven stub
dišer – napolje! van!
dolama – vrsta gornjeg kaputa u narodnoj nošnji
dorat – konj crvenosmeđe dlake
dohakati – doći kom glave, savladati nekog, pomrsiti mu konce
duvar – zid
dušmanin – neprijatelj, protivnik
dunđer – graditelj

Đ

Đakonija – birano jelo, poslastica
đem – deo uzde
đemija – lađa
đerdan – ogrlica
đečerma – jelek, prsluk
đuvegija, đuveglija – mladoženja; muž
đugum – bakren sud za vodu
đumišli – od srebra, srebrn
đorda – vrsta sablje
đuture – odoka

E

Elčibaša – glavni izlaslanik
efendija – gospodin; gospodar
ećim – v.: hećim
ekser – klinac

Ž

Ždraka – zraka
žura – mali, sitan čovek; osoba slabog karaktera (u narodnoj pesmi: Knjigu piše žura Vukašine – Vukašin – otac Kraljevića Marka)

Z

Zazor – stid, sramota
zamandaliti – zatvoriti mandalom (polugom)
zasobice – uzastopce
zatomiti – uništiti; sakriti
začamati – dugo ostati negde, zadržati se
zvekir – metalan kolut na vratima kojim se kuca
zeman – vreme, rok
zijamet – begovski posed
zlamenije – znamenje, znak; predskazanje
zulum – nasilje, bezakonje, teror, tiranija
zulumćar – nasilnik, tiranin
zaman – više (aman-zaman=dosta više)

I

Ibrišim – svilen konac; tkanica od takvog konca
izmet – služba, dvorenje, usluga
izmećarka – sluškinja, služavka
izubaha – iznenada, neočekivano
intov – kola, kočije
incijel, incil – eveta knjiga

J

Jabana – tuđina, tuđa zemlja
jabancija – stranac, tuđinac, doseljenik, pridošlica
jagluk – maramica, rubac
jagma – grabež
jazija – pisan tekst; pismo
jazicija – pisar
jalaknuti – uzviknuti „Alah“, pomeniti Boga pri jurišu, halaknuti – zavikati
jako – istom, tek
jali – ili
jalija – obala (reke ili mora)
jankesa – torba koja se nosi sa strane, o boku
japundže – ogrtač, kabanica; pokrovac
jasak – naredba kojom se nešto zabranjuje, zabrana
jatagan – dugačak kriv nož, handžar
jatak – onaj koji skriva hajduke; skrovište hajduka
jeglen – razgovor; govor, beseda
jeglenisati – razgovarati
jedek – paradni konj
jednak – odmah, smesta
jezan – muslimanska molitva
jemenija – marama, šamija
joldaš – drug, prijatelj
jutrenje – jutarnja služba u crkvi

K

Kava – kafana, prostorija u kojoj se pije kafa
kavga – svađa; boj
kavgadžija – svađalica; ubojica
kav(f)edžija – onaj koji drži kafanu, gostioničar
kadifa, kadiva – fina tkanina, somot
kaduna, kada – gospođa; ugledna žena
kadundžika – deminutiv od kaduna
kail – voljan, rad
kaldrma – put ili dvorište popločani kamenom
kaliak – kapa od krzna ili samo optočena krznom
kardaš – drug, prijatelj
katana – pripadnik konjice, konjanik
kauk – vrsta muslimanske kape
kaur, kaurin – nevernik
kašketa – vrsta kape
komšija – sused
kašika
katanac
kasaba

L

Lav – posed, spahiluk
lavra – veliki manastir
lagum – mina; prokop,
lala – sultanov dvorjan
lasno – lako
lever – plaćeni vojnik
leđen – posuda za umivanje
leturđija – crkvena služba
litar – ogrlica na vratu
lobud – buzdovan
londža – skupština, već; mesto za razgovor u kući ili pred kućom

M

Magaza – magazin; dućan
malvasija – vrsta vina
manoveki – nepoznat jezik
maha – vrsta zobnice
megdan – boj, bitka; mesto okršaja
međer – zbilja, zaista, stvarno
mezil – kurir koji na konju prenosi poštu
mezileki – koji se odnosi na mezil
mejdan – v.: megdan
mejdandžija – onaj koji se bori na megdanu
meneviš – ljubičast, modroljubičast
mešte – umesto, mesto
mešćema – sud, sudnica
mljezimica – mezimica; najmlađa kći
mramor – kamen
mramorje – stenje
mujezin – džamijski službenik koji sa minareta kujiše
mukadem – vrsta svilene tkanine; muški pojas od te tkanine
munara – visoki toranj džamije, minaret
muštuluk – radosna vest; nagrada za javljenu vest
meze

N

Nabrekivati – vikati „bre“, natresati se na nekog
navalija – vrsta sablje
namah – odjednom, odmah, smesta
nazorice – poizdalje, iz daljine
nakrpati – slabo govoriti, natucati
nalbantin – pokrivač konja
napokonji – poslednji
nacak – bojna sekira
neimar – zidar, građevinar

O

Obeznaniti (ce) – onesvestiti (se)
oblučje – prednji deo sedla, jabuka
oberknez – knez jedne oblasti, vilajetski knez
obršter – pukovnik
ograšje – razbojište, bojište; boj, bitka
odvrći (se)- odmetnuti (se)
opadnuti – oklevetati
opteći – opkoliti
ordija – vojska; horda
orjatka – prosta žena; prostakuša
ortak – drug
otoka – rukavac, zaliv
ocak – kuća, dom; ugledna porodica

P

Paša – titula visokih građanskih i vojnih dostojanstvenika u Turskoj
pašaluk – oblast kojom upravlja paša; zvanje paše
pendžer – prozor
peškeš – dar, poklon
pinjal – vrsta noža, kama, bodež
pirlitan – nakićen, navezen
podušje – crkvena služba za pokoj duše umrlog
pojagmiti – razgrabiti
potekar – ponovo, iznova
potrošak – trošenje; upotreba
poharati – opljačkati; opustošiti
poharčiti – potrošiti; uništiti
prvobratučed – brat od strica
pridrnuti (se) – pomamiti (se)
prohesapiti – proračunati, promisliti
prstenovati – dati prsten, zaručiti, veriti
puljat – šaren, pegast konj
pusnik – đavolski čovek, prokletnik
putalj – putast, putonog konj
puce – dugme
podrum – donji deo kuće, ispod nivoa, deo u temelju

R

Rabadžija – onaj koji se bavi prevozom robe zaprežnim kolima
raždenuti – rasterati, razagnati
razdertiti (se) – rastužiti (se)
razma – osim, sem, izuzev
raskarati (se) – zabrinuti (se)
raf – polica
r’at – ukrašena konjska oprema
rahat – zadovoljan, spokojan, miran
rudina – pašnjak, utrina
rumendže – bakarni sud za vodu
rusa – crvenkasta, stalan epitet za glavu
rušpa – mletački dukat

S

Sajalija – vrsta čohe
sakagija – zarazna bolest u konja, slinavka
saklet – nalog, zapovest
saktisati – skršiti, slomiti
samur – kuna; koža od te kune
samurkalpak – kapa od samura
saraor – vojnik koji čuva tvrđavu ili neko mesto; titula za posebno zaduženje u vojsci
saruk – v. čalma
seiz – sluga, konjušar
seir – naslađivanje u gledanju lepog, radost
selam – turski pozdrav
seratlija – graničar, krajišnik
serbez – slobodno, bez etraha
serdžada, sedžada – prostirka na kojoj se muslimani klanjaju
silembet – kaiš preko prsa
sinija – okrugla trpeza, sofra
sindžilat – potvrda
sindžilatiti – potvrditi
sindžir – lanac; okov
skerlet – tkanina crvene boje
sobet – dogovor, skup; poselo
sovra, sofra – nizak sto, trpeza
ermajli – srebrn, ukrašen srebrom
erčali – staklen
stambolija – izrađena u Stambolu, stambolska
starostavan, staroslavan – od davnine, starodrevan
stolak – stolica; presto
struka – ogrtač
subaša – pomoćnik ili zamenik banše, poglavara

T

Tabor – logor; odred vojske
tava
taincija – ekonom, intendant
tatar, tatarin – konjanik pismonoša
tataranka – vrsta strele
tamaniti – uništavati
tevabija – svita, pratnja; sledbenici, istomišljenici
teva – hoće, valja da
teveneli – naprazno, besciljno
telal – javni objavljivač, oglašivač, dobošar
tenef – konopac, uže
terzija – krojač
testir – odobrenje, dopuštenje
teferič – provod u prirodi
tefter – računska knjiga; spisak
teftiš – pregled, inspekcija; istraga
timar – feudalan posed, spahiluk; poljsko dobro
toke – ukrasni i zaštitni oklop od metalnih pločica nagrudima
tolkovati – tumačiti
tufegdžija – puškar, trgovac oružjem
tulumina – meh, mešina (tulumina vina)
tumbak – tuč, bronza
taraba

Ć

Ćaba – sveto mesto; hodočašne do ćabe
ćar – zarada
ćardžija – onaj koji ide za ćarom, dobitkom
ćeif – rasploženje, zadovoljstvo, uživanje
ćemer – pojas u kom se nosi novac; ženski srebrom ukrašen pojas
ćentalambas dainckinja – vrsta starinskog pištolja
ćesar – car
ćurak – ogrtač postavljen krznom, kožuh
ćufte
ćevap
ćošak

U

Ubav – lep, divan
uvedžbati – proceniti
uleva – vojnička plata
unkaš – prednji uzdignut deo sedla
uostrit (se) – naoštriti (se), naljutiti (se)
urokljiv – koji je urečen, uvračan; koji je zle kobi
utva – divlja patka
utuviti – zapamtiti
uhititi – uhvatiti
učkur – uzica kojom se vezuju gaće, svitnjak
ugursuz – nesrećnik, lopov

F

Ferman – sultanov ukaz, naredba, zapovest
frenđija – kula sazidana na francuski način

H

Haber, aber – vest, glas
hazna – blagajna, riznica
hazur – spreman, gotov
hanin – izdajica, odmetnik, nevernik
hajvan, ajvan – životinja, stoka
hak – pravo, pravda; zasluga
halaliti, alaliti – oprostiti; blagosloviti; pokloniti
han – gostionica
handžar – kratak kriv mač, jatagan; velik nož
harambaša – vođa hajduka
haramija – razbojnik, zlikovac
harač – trošak, izdatak, porez
harčiti – trošiti
hatar – naklonost, ljubav, volja
hadžija – onaj koji je išao na hadžiluk Hristovom ili Muhamedovom grobu, hodočasnik (ko je išao, lično, dodaje hadži ispred imena, a potomci ispred prezimena)
hesap – račun
hećim – lekar

Č

Čair – livada
čalma – platno omotano oko fesa ili koje druge kape
čardak – veća prostorija na spratu istočnjačke kuće s tremom prema ulici; doksat, balkon; lepa višespratna kuća, dvorac
čatiti – čitati molitvu
čauš – podnarednik u turskoj vojsci; glasnik; svat koji zabavlja i oglašava naredbe svatovima
čekrk–čelenka, čekrkli-čelenka – perjanica na kapi koja se okreće na vetru
čengel – gvozdena kuka za vešanje i mučenje
čilaš, čile – konj sivobele dlake, belac
čultan – konjski pokrivač, pokrovac
čorba
čakšire
čarapa
čibuk

Džas – strah, strava
džabe – besplatno (samo džabe, ne džaba)
džeba – bojni oklop napravljen od metalnih pločica
džebana – municija
džep
dževap – dogovor; razlog
dževerdan – naročito ukrašena puška cida – koplje
džilitati – bacati koplje
džezva

Š

Šejtan – đavo
šenluk – veselje, slavlje uz pucnjavu pušaka
šer, šeher – velik grad, varoš
šestoper, šestoperac – buzdovan sa šest pera
šićar – plen, korist, dobit
šićardžija – čovek koji je lakom na dobitak, pljačkaš
šurkulija – šapa

Pripremio: Saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić

Priredio: Velibor Mihić Mostarac