PLAĆENIJE ZANIMANJE U SUDSKOJ ADMINISTRACIJI

Sresti se sa potrebom sudskog tumačenja, odnosno prevođenja (od engleske reči interpreter) nije učestala pojava, ali se ipak, makar nekad u životu, možemo naći u prilici da je potrebno prevesti dokumentaciju.

 

S obzirom na to da se na stotine jezika govori u državi, a da na svetu postoji gotovo 6.000 jezika, veoma je neophodno da se dokumentacija prevodi na jezike onih država u kojima će se određena dokumentacija koristiti.

Šta je to sudsko prevođenje?

Veoma često nazivano i sudsko tumačenje ili pravno prevođenje, je prevod koji se radi u sudovima i mestima u kojima se održavaju određeni pravni postupci. Pravno prevođenje obavljaju za to osposobljene osobe, koje imaju i formalno odobrenje države, a tada se nazivaju ovlašćenim sudskim tumačima. To ne znači da se oni bave isključivo prevođenjem u sudskim postupcima, već i u pripremi dokumentacije, bilo o kom aspektu pravnog delovanja da se radi.

Sudski tumači ili prevodioci?

Zanimljiva je i indikativna činjenica da prevodioci vrlo često ne mogu da dosegnu do značenja, tumačeći samo reči. Zbog toga i jeste zgodnije koristiti termin tumač, jer oni imaju za zadatak da tumače i kontekst u kome se nešto dogodilo. Tumači ne prevode samo reči, već i čitave fraze od čije razumljivosti nekada zavise postupci.

Tumači nisu advokati!

Među neukim ljudima često se pravi greška da tumači rade posao advokata. Naime, sudski tumači imaju posao koji je mnogo sličniji prevođenju, nego advokaturi. Zbog toga je pogrešno očekivati od njih da objašnjavaju sudski i legalistički aspekt nekog dokumenta. Oni vrlo često dobro poznaju sudske prilike, ali nisu tumači ti koji sagledavaju pravnu proceduru, u onom smislu u kom to rade advokati.

Delatnosti sudskog tumača

Najpre bi valjalo da se osvrnemo na ono što je najučestaliji posao koji obavlja sudski tumač. Prevođenje pravnih i sudskih dokumenata definitivno spada u najtraženiju radnju. Sudski tumač prevodi međunarodne dozvole, fakture, revizorske izveštaje, pravilnike, odluke, tendersku dokumentaciju, a u kontekstu zakonodavstva Evropske unije, neretko i zakone koje je potrebno uskladiti sa pravnom normom EU.

Osim toga, tumači imaju i onaj zadatak koji se tiče ličnih dokumenata, odnosno dokumentacje pojedinaca. To su diplome, radovi, master radovi, dozvole, boravišne dozvole, sveočanstva, izvode iz matičnih knjiga itd.

U manjoj meri, sudski tumači umeju da se pozabave i onim aspektima koji se tiču određene struke, a to su katalozi, prezentacije, uputstva, pa čak i titlovi na pojedinim zapisima u audio i video formatima.

Dobre osobine sudskog tumača

Da bi neki sudski tumač bio na dobrom glasu nije potrebno samo da svoj posao obavlja brzo i dobro. Karakteristike sudskog tumača su i susretljivost i pristupačnost. Efikasnost jeste uvek bitna osobina, ali neretko ljudi gube poverenje u tumače zbog njihovog odnosa sa klijentima. Stoga vam, kao konzumentima, preporučujemo da sudskog tumača birate i po ljudskim osobinama, koji čine da čak i kada je potrebno da se bavite administracijom, to ne bude stresno za vas. Sudski tumač treba da je i erudita koji razume celokupnu društvenu sliku, kako bi mogao da prevode radi i tumačeći aspekte jedne društvene grupacije.