ZVANIČNI PREVODIOCI DOKUMENATA

Brojni su razlozi zbog kojih se prevode dokumenta. Nekada je, da bi se preselilo u drugu državu, potrebno prevesti svu dokumentaciju koja je važna i relevantna, na jezik te države. Nekada je, razume se, potrebno prevesti strane dokumente na jezik maternje države.

 

Pravni aspekt ovog prevođenja je regulisan, pa tako dokumenta mogu overavati i prevoditi samo sertifikovani prevodioci.

Takav prevodilac zove se sudski tumač. Njegov je zadatak da dokumentaciju, osim što je prevede, učini i pravno važećom. Sudski tumači za engleski jezik su najčešći. Upravo zbog toga što je engleski jezi postao sinonim za univerzalni jezik, nimalo ne čudi što su sudski tumači za ovaj jezik najrasprostranjeniji.

Šta zapravo prevode tumači?

Posao sudskih tumača je višeslojan. Od najobičnije dokumentacije poput izvoda iz matičnih knjiga ili diploma, do dokumenata sa istorijskom vrednošću, katastarskih dokumenata, sudskih rešenja, opseg je posla sudskih tumača. Veoma često sudski tumači overavaju dokumenta apostilskim pečatom, koji je međunarodno priznati pečat. Da bi jedan dokument važio u drugoj državi i bio validan i u saglasju sa pravnim poretkom te države, potrebno ga je prevesti. Dešava se da je nekada engleski prevod dovoljan, ali tumači ponekad imaju posla da zasuku rukave i prevedu na jezike koji su manje poznati. Svaka država, na kraju krajeva, ima svoje aršine i principe po kojima se rukovode.

Međunarodno pravo

Međunarodno pravo je normativni poredak koji ima za cilj da reguliše odnose i procese između država u međunarodnoj zajednici. Pojam međunarodnog prava je evoluirao i doveo do grananja, pa danas kada govorimo o međunarodnom pravu ne govorimo samo o jednoj kategoriji. Naime, danas se izdvajaju međunarodno javno pravo, međunarodno krivično pravo, uniformno, privredno, administrativno, saobraćajno i privatno pravo. Kada govorimo o međunarodnim supernacionlanim organizacijama, to podrazumeva najpre pravo Evropske unije.

Međunarodno javno pravo je grana prava koja uređuje pravne odnose između subjekata međunarodnog prava, odnosno između država. Za razliku od prava unutrašnjeg poretka, glavno načelo u međunarodnom pravu je koordinacija. To u praksi podrazumeva da kod subjekata međunarodnog javnog prava postoji uspostavljen horizontalni odnos, ili odnos ravnopravnosti, a ne uobičajena subordinacija.

Sudski tumač i putovanja

Ukoliko deca putuju u inostranstvo, potrebna je suglasnost roditelja. Da bi dete prešlo granicu, mora postojati overena izjava jednog od roditelja. Neke države insistiraju na tome da se dokument prevede i verifikuje. Čak i tu, ponekad je potrebno angažovati sudskog tumača koji će prevesti i overiti ovu izjavu. Iako deluje da se bez ovog zanimanja može, ipak je u pitanju službenik koji o mnogo toga odlučuje.

U Beogradu je primera radi, na desetine sudskih tumača koji mogu da vam izađu u susret za brojne zahteve. Najviše je onih koji su sertifikovani za engleski jezik, ali sudskih tumača ima i za španski, italijanski, nemački, turski  i brojne druge jezike.

Ono što odlikuje dobrog sudskog tumača nije samo poznavanje jezika. Sudski tumač osim jezika mora poznavati i čitavu pravnu normativu države na čiji se jezik prevodi. Zbog toga tumač mora biti i erudita, ali i pravno „potkovan“, a upravo njegov spektar znanja, učiniće da manje čekate ili brže završite posao.