AI MEDICINA

Kako se primenjuje veštačka inteligencija u medicini? Da li medicinski roboti i AI medicina mogu da daju dijagnozu i jedinstvenu terapiju za pacijenta?

 

Veštačka inteligencija u medicini je budućnost lečenja. Nekada je lečenje pacijenata bilo znatno drugačije nego što je danas, posao doktora je bio mnogo lakši jer je dobro poznavao svakog svog pacijenta i relativno lako je mogao analizirati zašto mu se zdravstveno stanje pogoršalo i kako mu može pomoći.

Sa porastom populacije ovo je danas gotovo nezamislivo, naime, sa velikim napretkom tehnologije sve je postalo podređeno dijagnostičkom uređaju i analizi rezultata dobijenog na uređaju. Lekari su dobijene rezultate, slike i snimke koristili kako bi dobili bolji uvid u stanje pacijenta. Na ovaj način značajno je poboljšana dijagnostika i kvalitet zdravstvenih usluga.

Artificial inteligence AI medicina - roboti i veštačka inteligencija u medicini

Ubrzanim razvojem informatičkih tehnologija u poslednjih nekoliko godina medicinske uređaje zamenili su računari, što je omogućilo bolju povezanost stručnjaka, znanja i tehnologija u cilju poboljšanja zdravstvenih ishoda pacijenata.

Globalizacija, umrežavanje i veštačka inteligencija u medicini uticali su da dijagnostika postane znatno prezicnija, bezbolnija, bolja i brža.

Danas su dostupne analize koje su nekada bile nemoguće, zahvaljujući računarima i računarskim sistemima na raspolaganju su nove terapisjke procedure, životni vek je produžen i zdravstveno stanje pacijenata dosta poboljšano.

Pametni uređaji i dijagnostika

Povezivanje pametnih uređaja na Internet i njihova upotreba u praćenju velikog broja zdravstvenih parametara  danas se sve češće primenjuje. Pametni telefoni i satovi sa senzorima će u skorijoj budućnosti biti od sve veće pomoći zdravstvu jer se globalno gledano broj medicinskih radnika u populaciji smanjuje.

Primena veštačke inteligencije se koristi za razvoj farmaceutskih oblika sa specijalnim karakteristikama kao što su tablete sa senzorima za razgradnju u želucu radi bržeg i lakšeg praćenja parametara bolesnika nezavisno od mesta i vremena. Ovi senzori beleže specifične parametre bolesnika i preko interneta šalju podatke u velike centre u kojima se ti rezultati mogu analizirati i pratiti u realnom vremenu.

Praćenje adherence pacijenata olakšano je primenom senzora na kutijama lekova koji prate da li su i kada pacijenti preuzeli lekove iz apoteke, kao i senzori u tabletama koji šalju lekaru potvrdu da je pacijent uzeo propisani lek. Budući da je nepravilna upotreba lekova veliki problem za zdravstveni sistem primenom veštačke inteligencije u budućnosti se očekuje značajan napredak u ovom polju.

Razvoj pametnih satova i senzora već danas pruža mogućnost merenja krvnog pritiska, pulsa, praćenja električne aktivnosti srca i količine izlučenog znoja. U skorijoj budućnosti se očekuje razvoj novih senzora koji će moći da analiziraju određene parametre krvi, sastav znoja, praćenje pigmetacije kože, stanje mladeža i slično. Dakle, uz pomoć aplikacija će biti moguća brža i jeftinija dijagnostika nego u laboratorijama.

Personalizacija terapije i procedura u cilju poboljšanja zdravstvnih ishoda

Personalizacija terapije će u budućnosti biti sve zastupljenija. Pošto se zna da je svaki pacijent jedinstven, primenom istih procedura i lekova na većem broju ljudi ne mogu se očekivati identični rezultati i zdravstveni ishodi.

Veštačka inteligencija u svrhu personalizacije lečenja pruža mogućnost da se određeni problemi prevaziđu. Pre nego što novi lek dobije dozvolu za stavljanje u promet, sprovođenjem kliničkih i pretkliničkih studija dokazuje se da je bezbedan i efikasan na određenoj opštoj populaciji ispitanika, ipak, svaki pojedinac drugačije reaguje na lečenje i najbolje bi bilo ukoliko bi svakom pacijentu prilagodili lek i odgovarajuću dozu.

To je danas omogućeno povećanjem brzine računara i primenom aplikacija koje primenom određenih algoritama mogu sve operacije obaviti u deliću sekunde. Ove aplikacije analiziraju i upoređuju pacijentove podatke sa svim podacima u velikim bazama i daju najbolji predlog terapije.

Danas se radi na razvoju superkompjutera koji će analiziranjem DNK koda predložiti najbolju moguću terapiju svakom pacijentu pojedinačno. Ove metode biće primenjivane i sa ciljem razvoja selektivnih lekova koji će značajno poboljšati ishode terapije uz smanjenje neželjenih efekata.

Veliki napredak tehnologije će po svemu sudeći u budućnosti omogućiti značajno poboljšanje terapijskih ishoda i dovesti do smanjenja grešaka u lečenju, sve u cilju poboljšanja zdravlja ljudi i kvaliteta života.

Milan Popović

Izvor: Priroda na Dar