PRAVILNO PRIČANJE DETETA

Ako se pitate da li je vašem detetu potreban logoped ili kada mu je vreme za logopeda, treba da znate da za posetu stručnjaku nikada nije rano.

 

Da biste prepoznali kritičan momenat i povod za posetu logopedu dajemo vam razvojne norme govora. Jezički razvoj je kompleksan proces, ima svoje zakonitosti i redosled javljanja određenih funkcija. Samo ukoliko poznajete ove razvojne norme možete na vreme prepoznati simptome nekog govorno-jezičkog poremećaja.

vreme za logopeda

Razvoj govora je prirodan proces koji se odvija spontano ali pod uticajem govornog okruženja. Dete usvaja jezik oponašanjem odraslih govornika i uvežbavanjem govora zavisno od svojih urođenih potencijala. Razvoj sposobnosti verbalne komunikacije odvija se kroz određene faze.

Predgovorni razvoj (prelingvalna faza)

Govorni razvoj počinje samim rođenjem od prvog krika. Ovaj period obično je zanemaren i na govor mislimo tek kada dete progovara prve reči. Od prvog plača pa do pojave reči postoji stalan, ali teško uočljiv napredak u govornom razvoju.

Period od rođenja do 2. meseca

Ovo je period u kome je plač način komunikacije deteta. Njime dete izražava nezadovoljstvo i nelagodnost. Uz plač se javljaju i pokreti ruku, usta i jezika. Na osnovu bebinog plača majka obično prepoznaje glad, bol ili neprijatnost.

Period od 2. do 5. meseca

U ovom periodu postepeno dolazi do svesne intonacije glasa, osmeha i gukanja. Na početku su to vokali, a kasnije dolazi do kombinovanja sa suglasnicima. U ovom periodu je veoma važno intenzivno komunicirati sa bebom jer je gukanje način socijalne interakcije.

Period od 5. do 8. meseca

Faza brbljanja ili glasovne igre. U ovom periodu se usavršavaju pokreti govornih organa pa beba može da izgovori sve više glasova. Javlja se slogovno glasanje (ba, ma, ta, ..) i slogovno ponavljanje (ba, ba, ba, ma, ma, ma..) Bebe osećaju zadovoljstvo u ovoj vokalnoj igri, a ubrzo primećuju da na ovaj način privlače pažnju odraslih. Ovo je začetak verbalne komunikacije koju treba podržati kako bi dete nadogradilo svoj govor do pojave prve reči.

Period od 8. do 12. meseca

Faza izraženog slogovnog brbljanja u kojoj dolazi do povezivanja ovog brbljanja sa pojedinačnim predmetima. Pa tako brbljanje ma, ma se povezuje sa mamom koja će pomoći, nahraniti, uzeti.. I tako nastaju prve reči. Pored ove verbalne produkcije neophodna je i neverbalna komunikacija (da dete odgovara na glas majke, pogledom, smeškom ili rukama traži komunikaciju).

Ovo je kritičan period za razvoj govora kome se mora posvetiti posebna pažnja, prema rečima Mirjane Savić, logopeda iz Zemuna, kod neke dece baš u ovom periodu dolazi do zastoja u razvoju govora. Ukoliko primetite:

  • da dete nije zainteresovano za okruženje,
  • da ne traži komunikaciju,
  • da je jako mirno ili uznemireno,
  • ne razume jednostavne naloge,
  • prestalo je da brblja

obavezno se javite logopedu. Obično bez stručne pomoći i saveta dalji jezički razvoj je loš.

Govorni period

Period od 12. do 18. meseca

Ovo je period intenzivnog razvoja deteta, dolazi do velikog napretka na motornom, intelektualnom i govornom razvoju. Prisutne su individualne razlike među decom u tempu ovladavanja određenim veštinama. Na početku ovog perioda deca obično počinju da hodaju i izgovaraju prve reči. Razumeju određene reči i jednostavne naloge (dođi, donesi loptu, gde je tata, idemo papa). Prve reči mogu biti delimično nerazumljive jer dete nije u mogućnosti da artikulše sve glasove. Obično koristi glasove: a, o, i, e, u, p, b, t, d, m, n. Za određene reči govori samo prvi slog. Pokazuje prstom imenovane predmete na slici ili ono što želi. Zna neke od delova tela (glava, oko, nos). Pred kraj ovog perioda dete je dosta spretnije i samostalnije. Koristi veći broj reči, razumevanje je značajno uvećano.

Ukoliko krajem ovog perioda dete nije ovladalo ovim veštinama, ukoliko predmete ne istražuje, ukoliko ne izražava svoje potrebe pokazivanjem i bar delimičnom produkcijom obavezno se konsultujte sa stručnjakom, koji će utvrditi da li se radi o kašnjenju ili postojanju nekog razvojnog poremećaja.

Period od 18. do  24. meseca

Početkom ovog perioda dolazi do kombinovanja reči, njihovog udvajanja i nastanka fraza (ide papa, još vode, nema mace, to kuca, neće spava…). Dolazi i do naglog povećanja broja izgovorenih reči od 10 na početku do 50-200 krajem ovog perioda. Uglavnom koriste imenice i glagole. Ponavljaju delove pesmica i recitacija. Dete razume nalog od dve radnje (uzmi bebu i stavi je na krevet). Rečima iskazuje svoje želje i potrebe. Izgovara svoje ime. Samostalno lista i razgleda slikovnicu, pravi kulu od kocki, baca i hvata loptu, više koristi jednu ruku. Šara po papiru, precrtava vertikalnu liniju. Sve više oponaša radnje odraslih. Želi samostalno da jede, da se oblači, da sakuplja igračke.

Ukoliko dete ne prati ove razvojne norme, ukoliko je okupirano samo određenom aktivnošću koja se ponavlja, ukoliko ne govori i imate utisak da ne razume govor krajnje vreme je da potražite stručnu pomoć. Neka deca teško udvajaju reči, sporo uče nove i to je takođe dovoljan razlog da potražite savet logopeda. Pogrešno je uverenje da će jezičko kašnjenje proći samo od sebe.

Uzrast od 2 do 3 godine

Ovo je period kada se govor deteta polako približava govoru odraslih. Koristi reči za gotovo sve stvari koje ga okružuju. Izražava se rečenicom od 3, 4 ili 5 reči. Zna svoje ime i pol. Govori o sebi u trećem licu a krajem ovog perioda usvaja i zamenicu (ja, moje, ti). Pored imenica i glagola, upotrebljava i priloge, prideve i predloge (u, na, pored). Ima rečnik od oko 800 reči i pravilno izgovara 50-70% konsonanata. Recituje kraće pesmice, traži da mu se pričaju poznate priče. Vrlo često postavlja pitanja (Šta? i Gde?). Može da prepozna na slici za šta se predmet upotrebljava (za jelo, oblačenje…). Razvrstava po boji, veličini, obliku. Igra igre uloge roditelja, vaspitača, prodavca. Drži olovku spretnije, imitira vertikalnu i horizontalnu liniju i krug uz pokazivanje. Krajem ovog perioda dete je usvojilo bazu maternjeg jezika koja je potrebna za osnovno verbalno komuniciranje.

Ukoliko je dete nespretno, stalno u pokretu, ne zna da se igra, ukoliko malo i nerazumljivo govori, ukoliko je počelo da muca obavezno se konsultujte sa logopedom koji će vam dati smernice za dodatnu stimulaciju i prevazilaženje kritičnih faza u razvoju govora.

Uzrast od 3 do 4 godine

Dete na ovom uzrastu govori potpunim rečenicama koje su razumljive i za širu okolinu. Više se koristi dominantnom rukom. Pokušava da nacrta čoveka (punoglavac). Govori o sebi, drugima i doživljajima koji su bili u toku dana. Zna duže pesmice i radoznalo prati priče, postavlja pitanja. Rečnik je oko 1500 reči. U ovom periodu dete pravilno izgovara p, b, t, d, k, g, n, m, nj, j, v, f, h, s, z, c, l. A krajem ovog perioda dolazi i do pojave glasova š, ž, ć, đ.

Neka deca na ovom uzrastu imaju lošiju motornu razvijenost govornih organa i smanjenu mogućnost pravilne artikulacije glasova. To su deca koja bez stručne pomoći logopeda neće spontano ovladati pravilnim izgovorom glasova.

Uzrast od 4 do 5 godina

Ovo je period kada dete može u potpunosti pravilno da izgovara sve glasove, ali i da koristi sve elemente govora i da poštuje gramatička pravila. Dete samostalno prepričava kratke priče i sastavlja priču na osnovu slike. Dobro se prostorno i vremenski orjentiše i može to verbalno da izrazi.

Kod neke dece dolazi do nerazumevanja gramatičkih pravila i zastoja u njihovom razvoju. Ukoliko dete u ovom periodu ne izgovara pravilno glasove š, ž, č, dž, r, ili lj, ili se javlja mucanje, neophodno je obratiti se logopedu.

Uzrast od 5 do 6 godina

U ovom periodu dolazi do usložnjavanja jezičkog razvoja i njegove pripreme za čitanje i pisanje. Razvijaju se procesi analize i sinteze reči od 3, 4, 5 glasova. Dete počinje da piše jednostavne reči. Broji do 10 i unazad. Razlikuje levu i desnu stranu.

Ukoliko je kod dece ovog uzrasta dominacija ruke neizdiferencirana, ako ne razlikuju levo-desno, ili ne uviđaju vezu glas-slovo, potrebno je obratiti se stručnjaku kako bi se procesi čitanja i pisanja mogli neometano učiti.

Zakažite besplatan pregled vašeg deteta kod iskusnog logopeda

Ukoliko posumnjate da govorni razvoj vašeg deteta nije uredan zakažite besplatnu konsultaciju logopeda u centru Moja prva reč u centru Zemuna ili pozovite na telefon 063 18 55 045 (Mirjana Savić)