REŠITI SE ĐAVOLA

Najjednostavnija zaštita od demona i najbolji egzorcizam je život po 10 Božijih Zapovesti, život po Jevanđelju i Poslanicama kao i život po Svetim Ocima.

 

Od pamtiveka narod je verovao u večno Dobro, tj. Boga i Zlo (Satanu ili Lucifera) koji je otpao od Boga zbog gordosti, tačnije s Neba u Pakao ga je bacio Sveti Arhangel Mihail.

egzorcizam

Ali Satana je sa sobom poveo jednu trećinu anđela, tj. demona i ti demoni ulaze u ljude po čovekovoj slobodnoj volji. Demoni u ljudima borave na 2 načina: telesno, stvaraju bolesti i poroke i napadaju telo, tj. zaposedaju ga, i moralno kad je narušen Zakon Božji demon ulazi u čoveka.

U doba Svetog Haralampija živeo je strasni besomučenik koji je opljačkao i ubio čoveka i demon ga je mučio preko 30 godina. Sveti Haralampije ga je iscelio molitvom.

Sveti mučenik Trifun isterao je molitvom demona iz careve kćeri, Sveta Apolinarija molitvom je isterala demona iz svoje sestre, Sveti Patapije molitvom je isterao demona iz mladog čoveka, Sveti Makarije Veliki molitvama je isterao demone iz uvračane žene i besomučenog mladića, Sveti Benedikt Nursijski molitvom je iscelio strasnog besomučenika, Sveti Alimpije Stolpnik molitvama je od sebe oterao zle duhove kao i Sveti Antonije Veliki, Sveti Sergije i Sveta Petka.

Sveti Lav Katanski, Sveta Justina, Sveti Petar i Pavle, Sveti Jakov i Jovan, sinovi Zevedejevi obračunavali su se sa magovima i pobeđivali ih Krsnim znakom i molitvama, još u Starom Zavetu Sveti Mojsej i Aron su pre oslobođenja Izrailja iz Egipta obračunavali se sa magovima. Sveti Ilija je pobio 850 magova, jer po Mojsijevom Zakonu su oni ubijani.

Danas je Crkva ublažila tu kaznu. Po kanonima Svetih Otaca Vasilija Velikog, Grigorija Niskog i Jovana Zlatoustog bile su za magiju kazne velike, ali danas se to smanjilo.

I sama Žitija svedoče o isceljenju posednutosti. U doba sastavljanja kanona, Sveti Vasilije Veliki je raskidao mladićev ugovor sa demonom, Sveti Jovan Zlatousti imao je blagodat da izgoni demone iz ljudi.

U Jevanđelju, Gospod Isus Hrist je iscelio i isterao demone iz: Čoveka sa nečistim duhom, Gadarinskog besomučenika, Arapkinjinu ćerku, besomučnog dečaka, zgrčenu ženu i mnoge druge.

Najjednostavnija zaštita od demona i najbolji egzorcizam je život po 10 Božijih Zapovesti, život po Jevanđelju i Poslanicama, kao i život po Svetim Ocima.

Valja izučavati Bibliju, Svete Oce i Žitija Svetih, jer sve su to mali egzorcizmi, a velike egzorcizme izvršavaju sveštenici egzorcisti.

Molitva koju najviše mrze demoni je Isusova molitva i nju ako stalno izgovarate bićete u potpunosti zaštićeni od demona. „Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog!“

Svakako, poželjno je Sveto Pričešće, pre toga obavezna Ispovest i Pokajanje, tj. izmena načina života. Dobro je i posećivati Crkve i manastire gde su Svete Mošti i gde se vrše egzorcizmi.

U Srbiji je to manastir Ilinje, manastir Privina glava, crkva Svetog Petra i Pavla, manastir Stave, manastir Kumanica, manastir Bođani. U Crnoj Gori to je manastir Ostrog, u Hrvatskoj manastir Lepavina. Najjači egzorcizam je izmena grehovnog života i pokajanje – to je put do Raja.