ČITANJE PSALTIRA ZA RAZNE POTREBE

Psaltir može uvek da se čita i bez bilo kakvog povoda. U takvim prilikama, čitanje psaltira može da se obavi za mesec dana tako što se pročita pet psalama dnevno, jer ih je ukupno 150. O značaju psaltira govorio je i Vladika Nikolaj.

 

Psaltir je jedinstvena knjiga svoje vrste i to ne samo među biblijskim knjigama nego i u svoj religioznoj književnosti sveta, pa je i čitanje psaltira jedno od važnih molitvenih pravila u hrišćanstvu.

čitanje psaltira

Psaltir je molitvenik svoje vrste, poezija svoje vrste, muzička ritmika svoje vrste, opštenje s Bogom svoje vrste. No, glavno je opštenje s Bogom skroz i skroz, s Bogom ličnim i svemoćnim, koji sve vidi, sve čuje, i u svemu dejstvuje, opredeljujući sudbe ljudi i naroda dalekovidnim planovima, koji se svi sustižu i završavaju u Hristu.

Sveti Oci istočne i zapadne crkve, veoma su cenili Psaltir, i zapovedili da se isti čita i javno i privatno.

Sveti Arsenije Kapadokijski je imao pravilo po kome se čitaju psalmi za razne potrebe, brojevi označavaju koji je psalam po redu:

1. Prilikom sađenja stabla i loze da bi doneli plodove.
2. Da bi Gospod prosvetlio one koji idu na sabor.
3. Da se zlo odagna od ljudi kako ne bi nepravedno mučili svoje bližnje.
4. Da Gospod isceli osećajne ljude koji pate od teskobe izazvane ponašanjem kamenosrdnih ljudi.
5. Da Gospod isceli oči koje su ranili i udarali (ozledili) zli ljudi.
6. Da oslobodi omađijanog čoveka.
7. Za one koji postradaše od strepnje izazvane zastrašivanjem i pretnjama zlih ljudi.
8. Za one koji su pretrpeli zlo od demona ili loših ljudi.
9. Da demoni prestanu da zastrašuju u snu ili kroz dnevna maštanja.
10. Za kamenosrdne supružnike koji se svađaju i razvode (kada surov muškarac ili surova žena nepravedno muči trpeljivog supružnika).
11. Za obuzete mahnitošću i zlobom i one koji čine zlo ljudima.
12. Za one koji stradaju od (obolele) jetre.
13. U slučaju straha demonskog tri puta u toku tri dana uzastopno.
14. Da razbojnici promenu mišljenje i da se vrate mirnom životu i pokajanju.
15. Da se pronađu izgubljeni ključevi.
16. U slučaju velike klevete tri puta tokom tri dana uzastopno.
17. U slučaju zemljotresa, (gneva Božijeg) poplave ili grmnjavine.
18. Da se majke prilikom porođaja što lakše razreše od ploda.
19. Za (bezdetne) supružnike nesposobne da rađaju da ih Gospod isceli i da se ne razvode.
20. Da umekša srca bogatih i da čine milosrdna dela siromašnima.
21. Da Bog spreči požar kako ne bi izazvao zlo.
22. Da umiri Gospod nedisciplinovanu i neposlušnu decu koja žaloste svoje roditelje.
23. Da se otvore vrata kada su ključevi izgubljeni.
24. Za ljude kojima kušač mnogo zavidi neprestano uzrokujući njihove neuspehe, kako bi ovi jadikovali.
25. Kad čovek traži neko dobro od Boga, da mu ga Gospod i podari i da mu ono ne bude na (duhovnu) štetu.
26. Da Gospod zaštiti narod od neprijateljske vojske kako ne bi učinila zlo ljudima i opljačkala seljake.
27. Da isceli Gospod neurastenične i nerno obolele.
28. Za one kojima škodi more i strahuju od velike bure.
29. Za one koji su u tuđini izloženi opasnosti, među varvarskim i neverničkim narodima, da ih Gospod sačuva te da i one narode prosvetli i primiri, da i oni dođu do bogopoznanja.
30. Da Gospod podari obilnu žetvu i plodna stabla onda kad vremenske prilike nisu povoljne.
31. Da izgubljeni i iznureni putnici pronađu put.
32. Da Gospod pokaže istinu nepravedno zatočenima i da budu oslobođeni.
33. Za one koji se razlučuju sa dušom, kada ih u samrtnom času muče demoni, ili u slučaju kada preti neprijateljska vojska, kada prelazi granicu (zemlje) i čini zlo.
34. Da Gospod oslobodi dobronamerne i dobrodušne ljude od zamki lukavih koji ugnjetavaju ljude Božije.
35. Da se u potpunosti iskoreni neprijateljstvo, izazvano prekorevanjem ili nesporazumom.
36. Za ljude teško ranjene nasiljem bezakonja.
37. Za one što stradaju od zubobolje.
38. Da unesrećeni i odbačeni ljudi pronađu zaposlenje i da prestanu da tuguju.
39. Da se nakon što dođe do sukoba, vrati ljubav među gospodare i potčinjene.
40. Da se majke spasu prevremenog rađanja.
41. Za mlade koji pate zbog ljubavi, kada ih nečiji lik rani i ražalosti.
42. Da se zarobljenici oslobode stražara u neprijateljskom narodu.
43. Da Gospod pokaže istinu posvađanim supružnicima i da se izmire.
44. Za ljude koji pate zbog bolesti srca ili bubrega.
45. Za mladiće kojima neprijatelj iz zavisti postavlja prepreke za ostvarenje porodice (ženidbu).
46. Da se uspokoji radnik ili sluga kada utekne jer ga je gazda povredio i da nađe službu.
47. Kada se dogode velike katastrofe i razbojištva varvarskih bandi -gusara – čitati 40 dana uzastopno.
48. za sve one koji se bave opasnim poslom.
49. Da se zabludeli ljudi pokaju i vrate Bogu, te da se tako spasu.
50. Kada naši grehovi izazovu gnev Božiji, koji nas uči pokajanju (tj. u slučaju epidemije bolesti, umiranja ljudi i uginuća stoke).
51. Da se pokaju kamenosrdni gospodari, da postanu saosećajni i prestanu da muče narod.
52. Da Bog blagoslovi mreže i da se ove ispune ribama.
53. Da Gospod prosvetli bogate koji imaju mnogo kupljenih slugu i da ih oslobode.
54. Da se obnovi poštovanje prema prezrenoj porodici koja je bila oklevetana.
55. Za osećajne ljude koje su duhovno povredili njihovi bližnji.
56. a ljude koji pate od glavobolje i velike čamotinje (uninija).
57. Da se svako dobro dogodi onima koji tvore dobra dela, i da Gospod spreči svako zlodejstvo demona ili neprijatelja.
58. Za neme, da im Bog podari govor.
59. Da Gospod pokaže istinu kada se (svi) ljudi uzajamno klevetaju.
60. Za one koji imaju teškoće na poslu, bilo usled lenjosti bilo usled bojažljivosti.
61. Da Gospod izbavi od iskušenja malodušne ljude koji nisu trpeljivi i zbog toga jadikuju.
62. Da njive i stabla budu plodonosna kada nema dovoljno vode.
63. U slučaju da čoveka ujede besan vuk ili pas (i kada mu daju da pije osvećenu vodicu).
64. Da trgovci budu blagosloveni kako ne bi obmanjivali i optuživali proste ljude.
65. Da lukavi ne unese pometnju u dom i tako unesreći porodicu.
66. Da se blagoslove ptice (živinarstvo).
67. Da se izbave majke koje uz velike teškoće održavaju bremenitost.
68. U slučaju elementarnih nepogoda kada se reke izlivaju i odnose kuće i ljude.
69. Za dobroćudne ljude koji i zbog najmanjeg povoda tuguju i padaju u očajanje, da bi ih ukrepio Bog.
70. Za odbačene ljude koji su postali mrzovoljni zbog zavisti đavolske, i pali u očajanje, da bi pronašli milost Božiju i Njegovu pomoć.
71. Da bude Bogom blagoslovena nova letina koju je zemljoradnik uneo u svoj dom.
72. Da se pokaju ljudi koji čine zlo.
73. Da bzaštiti zemljoradnike koji rade na svojim njivama, kada neprijatelji opkole selo.
74. Da se primiri surovi gospodar, kako ne bi mučio bližnje, svoje potčinjene.
75. Za majku koja strahuje zbog svog porođaja, da je Bog obodri i zaštiti.
76. Kada ne postoji razumevanje između roditelja i dece, da ih prosvetli Gospod, da deca slušaju roditelje i da roditelji pokažu svoju ljubav.
77. Da Bog prosvetli zajmodavce kako svoje bližnje ne bi ugnjetavali zbog duga i da im podari sažaljenje.
78. Da Bog sačuva selo od razbojišta i razaranja neprijateljske vojske.
79. Da isceli Bog čoveka kada mu nateknu obrazi i kada ga boli čitava glava.
80. Da se Bog pobrine za siromahe koji su u oskudici, koji pate i tuguju zbog nemaštine.
81. Da ljudi kupuju plodove zemljoradnika kako seljaci nebi očajavali i tugovali.
82. Da Gospod spreči rđave ljude koji hoće da počine ubistvo.
83. Da Gospod podrži svako dobro koje postoji u kući, stoku i plodove truda (ukućana).
84. Da Bog isceli ljude koje su ozledili razbojnici i koji stradaju od straha.
85. Da Bog spase svet kada kolera počne da obara i ubija ljude.
86. Da Bog održi u životu očeve porodica sve dok imaju porodičnih obaveza.
87. Da Bog zaštiti sve nezaštićene, koji stradaju zbog surovosti svojih bližnjih.
88. Da Bog osnaži bolešljive i slabe ljude, kako bi mogli da rade a da se ne osećaju iznureno i da ne jadikuju.
89. Da Bog pošalje kišu u vreme suše, ili kada presuše bunari da bi ovi dali vodu.
90. Da đavo bude isteran kada se projavi u čoveku i kada ga zastrašuje.
91. Da Bog ljudima podari razboritost kako bi duhovno uznapredovali.
92. Da Bog sačuva lađu kada joj zapreti snažna bura na moru(četiri mesta na lađi treba pokropiti osvećenom vodicom).
93. Da Bog prosvetli nespokojne ljude koji izazivaju nevolje u narodu, stvaraju pometnju među ljudima i muče ih neredima i svađama.
94. Da se supružnicima ne približe čini (vraxbine) koje će stvoriti nedaće i trvenja.
95. Da Bog podari sluh gluvima.
96. Da se čini odagnaju od ljudi.
97. Da Bog očajnicima podari utehu i da prestanu da tuguju.
98. Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
99. Da Bog ljudima podari i ispuni pobožne želje.
100. Da Bog oblagodati blagočestive ljude.
101. Da Bog blagoslovi ljude koji nose visoka zvanja kako bi svetu pomogli dobrotom i razumevanjem.
102. Za normalizovanje ženskog ciklusa.
103. Da Bog blagoslovi čovekov imetak, da ne bi oskudevao i jadikovao nego da proslavlja Boga.
104. Da se ljudi pokaju i ispovede svoje grehe.
105. Da Bog prosvetli ljude kako ne bi otstupili od puta spasenja.
106. Da Bog razreši žensku neplodnost.
107. Da Bog pomiri neprijatelje, i da promenu svoje rđavo raspoloženje (jedni prema drugim).
108. Da Bog isceli mesečare (lunatike, somnabule) ili da pomiluje lažne svedoke kako bi se pokajali.
109. Da mlađi pokažu poštovanje prema starijima.
110. Da se pokaju nepravedne sudije i da pravedno sude narodu Božijem.
111. Da Bog zaštiti vojnike kada pođu u bitku.
112. Da Bog blagoslovi siromašnu udovicu, isplati njene dugove i izbavi je iz tamnice.
113. Da Bog isceli zaostale u razvoju i mongoloidnu decu.
114. Da Bog podari blagoslov i utehu nesrećnoj, siromašnoj deci, da ih nebi prezirala i žalostila deca bogatih.
115. Da Bog isceli strašnu strast lažljivaca.
116. Da porodica sačuva ljubav i jednodušije, kako bi proslavljala Boga.
117. Da Bog umiri surove neprijatelje kada okruže zemlju i počnu da prete i da ih odvrati od njihovih rđavih namera.
118. Da Gospod zaustavi okrutne neprijatelje i da obuzda njihova dejstva kada počnu da ubijaju nedužne žene i decu.
119. Da Gospod podari trpeljivost i smirenje onima koji su prinuđeni da budu uz verolomne i nepravedne ljude.
120. Da Bog sačuva zarobljenike od neprijateljskih ruku, i da im ne bude učinjeno nikakvo zlo dok ne budu oslobođeni (tj. tokom ropstva).
121. Da Bog isceli ljude koji stradaju od uroka.
122. Da Bog podari svetlost slepima i da isceli obolele oči.
123. Da Bog sačuva čoveka od zmijskog ujeda.
124. Da Bog sačuva imovinu dobrih ljudi od onih zlonamernih.
125. Da Bog isceli ljude koji pate od neprestane glavobolje.
126. Da se izmiri posvađana porodica.
127. Da se zloba neprijateljska nikada ne približi kući i da u porodici zavlada mir i blagoslov Božiji.
128. Da Bog isceli ljude koji stradaju od migrene i glavobolje i da pomiluje kamenosrdne i nepravedne ljude koji muče one dobroćudne.
129. Da Bog podari početnicima hrabrost i nadu kako nebi imali teškoća u svojoj službi.
130. Da Bog podari ljudima pokajanje, utehu i nadu kako bi se spasli.
131. Da se Bog smiluje svetu kada usred naših grehova dođe do ratova.
132. Da Bog prosvetli narod kako bi se ljudi primirili i uspokojili.
133. Da Bog sačuva ljude od svake opasnosti.
134. Da se ljudi saberu u času molitve i da se njihovi umovi sjedine sa Bogom.
135. Da Bog zaštiti izbeglice kada napuste svoje kuće i pobegnu, i da ih izbavi od surovih neprijatelja.
136. Da Bog primiri čoveka plahovitog karaktera.
137. Da Bog prosvetli lokalne (gradske) starešine i da ljudi koji im upućuju molbe naiđu na razumevanje.
138. Da đavo prestane da uznemiruje dobronamerne ljude bogohulnim pomislima.
139. Da Bog ublaži svojeglavost očeva porodica koji muče svoje ukućane.
140. Da Bog smekša surovog starešinu koji zlostavlja svoje bližnje.
141. Da Bog umiri pobunu koja izaziva zlo.
142. Da Bog sačuva majku u vreme njene bremenitosti da ne bi pobacila.
143. Da Bog umiri pobunjeni narod da ne bi došlo do građanskog rata.
144. Da Gospod blagoslovi bogougodna dela ljudska.
145. Da Bog zaustavi krvarenja u ljudskom telu.
146. Da Bog isceli pretučene ljude i onima kojima su zlobnici povredili vilicu.
147. Da Bog primiri divlje zveri u planini, kako ne bi učinili zlo ljudima i naneli štetu usevima.
148. Da Gospod podari povoljno vreme kako bi ljudi imali izobilnu žetvu i proslavili Boga. (Svršetak preporuka blaženog Arsenija)
149. U znak zahvalnosti, blagodarnosti Bogu zbog svih velikih dobara, zbog preobilja ljubavi koja nema granica, i zbog njegove dugotrpeljivosti. (Starčeva preporuka)
150. Da Gospod podari radost i utehu našoj ucveljenoj braći koja su u tuđini, kao i našoj uspavanoj braći, koja se nalaze u još većoj tuđini. Amin. (Starčeva preporuka)

Izvor: Crkvaub.rs