TVORAC SVEGA I UZROČNIK

Sveti Grigorije Palama kaže da je Božja jednostavnost potpuna, sama u sebi, i u suprotnosti je zlu i lukavstvu.

 

Glavna karakteristika Boga je Božja jednostavnost. Ako Bog nije jednostavan, onda je sastavljen od mnogih delova, a ti delovi bi morali da postoje pre Njega. Takav Bog onda ne bi bio uzročnik i Tvorac svega, ne bi bio pravi Bog.

božja jednostavnost

Pošto je On Tvorac svega On ne može da bude kompleksan već jednostavan. Ipak, On nije samo jednostavan već je On jednostavnost onoga što je jednostavno i unija onoga što je ujedinjeno. Zbog toga, On nikada ne prestaje da bude jednostavan i prisutan je u svemu što je stvorio. Sveti Grigorije Palama kaže da Bog nije neko veliko telo koje ne može da stane u malo mesto, već je On Duh. Zbog toga On je svuda prisutan. On je iznad svega, ali se može naći i u najmanjem mestu koje mi možemo da zamislimo.

Ljudi su složeni, ali nisu složeni zato što se sastoje od tela i duše i zbog toga što imaju puno organa, već zato što imaju puno potreba. Naš opstanak zavisi od mnogo spoljašnjih faktora koji su van nas. Zbog toga su nam potrebna mnoga čula da bi došli u kontakt sa njima, da bi spoznali šta su, i da bi imali koristi od njih.

Ali Bog nije jednostavan i nekomplikovan na način kako neki filozofi smatraju da je On čista energija, a do neke mere i skolastička teologija greši u tom pogledu. To je sve filozofski aspekat i potpuno je stran Svetom Pismu i Svetim Ocima. Bog je jednostavan jer Njemu ništa nije potrebno, odnosno On sve ima i nije mu potrebno da išta stiče. Tako da vidimo u Novom Zavetu da je jednostavnost potpuna, sama u sebi, i u suprotnosti je zlu i lukavstvu.

Bog je jednostavan iako je tri-ipostasan. On je jednostavan, iako kod Njega možemo da razlikujemo suštinu i energiju. On je jednostavan iako je dostupan i nedostupan. Šta više, može se reći da je Bog jednostavan zato što je tri-ipostasan i zato što kod Njega možemo da razlikujemo suštinu i energiju. Jer je Bog jedan po suštini i energiji, Otac i Sin i Sveti Duh. Bog je jednostavan jer je dostupan i nedostupan. Bog se umnožava, ali ostaje jedan, Bog se deli ali ostaje ceo i ne podeljen, on je u svim stvarima ali ostaje ceo i održava svoje jedinstvo uz pomoć nad-prirodne moći.

U konačnoj analizi, Bog je jednostavan jer je svemoćan, večan i bez ikakvih potreba. Sveti Grigorije Palama uočava da su stvari moćnije što su jednostavnije. Tako da je Svemoćni najjednostavniji. On nema potreba da bude jači ili da stiče nešto što mu nedostaje. Bog, sam po sebi je najdivniji i najjednostavniji i nije mu potrebno ništa dodatno. A pošto je svemoćan onda je najjednostavniji. Sveti Simeon Novi Teolog piše da je Bog Tvorac svega i da je On jedan. A ovo jedan je svetlost i život, duh i mudrost, reč… Ljudi takođe imaju jedan osećaj u duši, jedan razum i um, iako je mnogo toga podeljeno u čoveku ipak se koristi na telesne potrebe. Sva osećanja i čula se sjedinjuju u Nousu (Intelektu), koji upravlja.

Bog je svetlost. Otac je svetlost, Sin je svetlost, i Sveti Duh je svetlost. Jedna svetlost, jednostavna, ne kompleksna, večna, jednaka u slavi i razumu, zapaža Sveti Simeon. A Sveti Grigorije piše da ova božanska svetlost nije podeljenja već da ona sjedinjuje i proslavlja. U zavisnosti od sposobnosti i pripremljenosti ljudi da prime svetlost ona ih ujedinjuje i uzdiže do slave jednostavnosti Očeve. Iako po suštini Bog ostaje nedostupan, ipak božanske energije se razdeljuju Njegovim bićima i tvorevini. Oni koji primaju ove energije imaju početak, a energije su večne i ne stvorene i nerazdvojivo povezane sa večnim Gospodom Bogom kome ništa nije potrebno. A znamo da čak i obična bezbojna prirodna svetlost ima sve boje (koje se mogu videti uz pomoć prizme).

Jednostavnost je povezana sa svemoćnim, a kompleksnost sa slabim i onim koji zavisi od drugog. Kada neko ili nešto ne može samo sebe da održava večno onda mu je potrebno da uđe u sintezu sa onim koji ima izvor neophodnog. Bog postoji kao Onaj kome ništa nije potrebno i koji sve uređuje. A stvorena bića i tvorevina postoje kao oni koji dele i koji su zajedničari u posedovanju sa Bogom.

Izvor: Manastir-lepavina.org