PREKID KOLA, KRATAK SPOJ ILI LOŠ NAPON?

Kvarovi na električnim instalacijama su neizbežni u današnje vreme. Neke je teško utvrditi, čak i od strane električara, dok neke probleme možemo rešiti i sami.

 

Neki kvarovi na električnim instalacijama se mogu popraviti jednostavnim intervencijama. U nekim slučajevima, moguće je osposobiti za rad električnu instalaciju barem delimično, u iščekivanju konačne popravke. Ipak, kad su u pitanju kvarovi na posebnim uređajima, koji su u svakodnevnoj upotrebi, bolje je konsultovati majstora. Tipičan primer može da bude mobilni telefon. U tom slučaju, bolje je kontaktirati najbliži servis telefona i dopustiti majstoru da popravi uređaj.

Kvarovi na električnim instalacijama

Kada je u pitanju struja, uvek prvo treba proveriti da li je za prekid snabdevanja odgovoran sam distributer. Ako to nije slučaj, radi se najčešće o opštem kvaru instalacije ili je samo deo instalacije u kvaru.

Većina kvarova zapravo otkriva jednu od tri vrste neispravnosti.

Presek strujnog kola

Čim se neka žica prekine ili bude presečena, nikakva struja ne protiče strujnim kolom. Do takvog prekida dolazi zbog slabe pričvršćenosti provodnika u nekom od uređaja, kao što je utikač ili prekidač ili zbog oštećenja prekidača.

Do prekida može doći i usled slučajnog sečenja neke žice usled radova, poput bušenja rupe u zidu, zabijanja šrafa ili eksera. U staroj instalaciji nesaglasnoj sa normama uzrok prekida struje mogu da budu slab spoj žica, umesto sprave za vezivanje ili nedovoljan presek provodnika, što dovodi do razgradnje materijala.

Uzrok prekida struje može da bude i slab kontakt. Kada se neka klema opusti, ili kontakt na prekidaču ošteti, to može dovesti do privremenog ili povremenog prekida. Kad je prekidač u pitanju, obično se može uočiti pucketanje ili treperenje sijalice koja se preko njega pali.

Kratki spojevi

Do kratkog spoja dolazi kada se dodirnu dve žice različitog pola, kao što su faza i nula ili dve faze. Tada se javlja električni luk i žice se stapaju, ali najčešće dolazi do pregorevanja osigurača ili isključenja sklopke prekidača. Obično se čuje i eskplozivni prasak.

Kratak spoj izaziva konkretan uzrok, kao što je uključenje nekog neispravnog električnog uređaja, paljenje svetiljke preko oštećenog prekidača ili oštećenje električnog voda prilikom bušenja rupe u zidu.

Međutim, do kratkog spoja često dolazi i usled prodora vode do ogoljenih električnih žica a kod starih instalacija to može da bude posledica topljenja neodgovarajućih elektromaterijala.

U slučaju kratkog spoja neophodno je ustanoviti i otkriti uzrok kvara, pre nego što se oštećeno kolo ponovo uključi u struju. Najpre se vrši popravka, potom se uključuje prekidač ili menja osigurač. Primera radi, ako je uzrok kvara neispravan aparat koji nije moguće popraviti, samo treba da se isključi. Ako je teško utvrditi uzrok kvara, oštećeno kolo treba da se ostavi izvan napona. Ako se ova vrsta kvarova prečesto ponavlja, u tom slučaju treba pozvati nadležnog elektrodistributera i tražiti od njega da poveća snagu priključka, ili se jednostavno instalira selektivna sklopka koja će isključivati kolo koje nije prioritetno u slučaju preopterećenja. Ovo je ujedno i treća vrsta neispravnosti, neodgovarajuća snaga priključka.

Kakav god kvar bio, ne treba postupati laički. Najpre se treba videti šta se konkretno desilo. Potom se ispituje uzrok koji je izazvao određeni kvar, a na kraju se razmatra šta treba da se uradi da bi se kvar otklonio.