SPOLJAŠNJA LEPOTA I UNUTRAŠNJA ČISTOTA

Sveti prorok Malahija beše poslednji po vremenu od proroka, jer posle njega ne bi drugoga u Izrailju do Jovana Krstitelja.

 

Prorok Malahija bio je poslednji od proroka po vremenu.

prorok malahija

Rodio se posle povratka Jevreja iz ropstva vavilonskog. Bio je licem neobično lep. Po predanju, narod ga je nazivao angelom, možda zbog njegove spoljašnje lepote ili zbog duševne čistote, ili pak zbog družbe s angelom Božjim.

Često je govorio s angelom licem u lice. Kada se to dešavalo, i drugi su neki čuli glas angelski, ali se nisu udostojili da vide lice angelsko. Ono što mu je angel javljao, mladi prorok je i proricao. Vikao je na neblagodarni Izrailj i na bezakone sveštenike.

Na petsto godina pre Hrista prorekao je jasno pojavu i službu Jovana Krstitelja. No, uglavnom, on je prorok dana Strašnoga Suda. Predstavio se Bogu u mladosti i posle njega nije više bilo proroka u Izrailju do Jovana Krstitelja.

Sveti prorok Malahija rodio se u Sofi, u plemenu Zavulonovom, posle povratka Jevreja iz ropstva Vavilonskog.

Još iz mladosti vodio je život čist i neporočan. Prorokovao je: o dolasku Gospodnjem, o Strašnom sudu, o promeni propisa i zakona Mojsijeva na bolji i o novoj žrtvi.

Njegovo ime Malahija znači anđeo. Narod ga je nazvao anđelom, ili što licem beše neobično lep kao anđeo, ili što življaše anđelski čisto i sveto, i drugovaše s anđelima.

Često je razgovarao s anđelom, koji mu je tajne Božje otkrio i buduće stvari mu kazao. Dešavalo se da su i drugi, koji su dostojni, čuli glas anđelski, ali nisu mogli da vide samog anđela.

Sveti Malahija je govorio s anđelom lice u lice, kao što čovek govori sa prijateljem svojim.

Ovaj sveti prorok beše poslednji po vremenu od proroka. Jer posle njega ne bi drugoga u Izrailju do Jovana Krstitelja. Prestavio se Bogu mlad, i bio sahranjen kraj svojih predaka.