PRIMANJE VELIKE PLATE

Ozbiljna prepreka za odricanje sebe jeste telo. Ono želi uživanje i odmor. Međutim, mi ne treba da se pokoravamo njegovim zahtevima, jer se telo protivi duši.

 

Ko hoće da ispuni reči Gospodnje: „Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i pođe za mnom“, treba da se u svemu ugleda na Onoga koji je to rekao. Onaj, dakle, koji hoće da Ga sledi, treba da se pripremi da uzme krst svoj. I kada kaže Hristos da uzme krst svoj, podrazumeva da ostavi svetovne stvari i bude spreman da se prihvati nevolje i teškoće koje će sresti u životu.

odricanje sebe

Opet je rekao Gospod: „Ko hoće da živi u ovom svetu, izgubiće pravi život. Onaj, pak, ko hoće da žrtvuje ovaj život za Mene, on će me naći i spasiće se“. Onaj ko uzme krst svoj i istovremeno razmišlja o stvarima ovoga sveta, izgubiće platu svoju.

Onaj koji ide za Hristom ne treba da ga privlače svetovne stvari, nego da nastoji da se približi njemu, podnoseći hrabro sve nevolje i žalosti u ovom životu. Ako se celosno ne predamo Hristu, malo pomalo, neosetno će nas privući svet i greh i skrenuti nas sa pravog puta blaženog života, koji vodi u iskupljenje.

Ko žrtvuje svoje „JA“ i svoje prohteve za ljubav Hristovu, on će primiti veliku platu.

Dakle, odluči se da pobediš zlo u sebi u ovom životu, da bi stekao večni život, kako je obećao Gospod. Treba da prezremo ovaj život da bi uživali dobra večnog blaženstva u blizini Boga. Kada se tako pripremimo, sve što nam izgleda teško podnećemo hrabro. Kada tako razmišljamo, nećemo se plašiti ne samo nevolja i briga, nego ni same smrti. Zato treba da znamo dobro, da ako čovek ne omrzne život svoj u ovom svetu, zbog želje za budućim blaženim životom, ne može ni na koji način da podnese predstojeće nevolje i iskušenja koja će ga okruživati svakog dana i časa.

Ozbiljna prepreka za odricanje sebe jeste telo. Ono želi uživanje i odmor. Međutim, mi ne treba da se pokoravamo njegovim zahtevima, jer se telo protivi duši. To kaže apostol Pavle, da se telo i duša „protive jedno drugom“. Od naše borbe zavisi ko će od to dvoje nadvladati.

Zato je Gospod rekao, ko hoće da ga sledi treba da izbaci iz sebe svetske želje. Uživanje i telesni odmor su najveća smetnja za odricanje sebe i sjedinjenje sa Hristom.

Kada neko zaboravi svetovna uživanja, malo pomalo zaboravlja i navike i prohteve ovog života. Udaljavanje od svetovnih želja zahteva mučeničku borbu, jer nas je đavo njima vezao. Kada neko zavoli svet, odmah mu na pamet padaju rđave navike. Kada govorimo svet, ne mislimo na ljude, jer i mi smo ljudi, nego mislimo na greh. Kada se neko dušom udaljava od svetovnih stvari, počinje u svom životu da oseća duševni napredak. Ukoliko je neko vezan grehom, nemoguće mu je da se približi i da oseti živog Boga.

Izbegavajmo dakle, telesna uživanja i nastojmo na sjedinjenju sa Bogom. Uživanja nam pružaju privremeno zadovoljstvo, a Hristos nam daruje trajno i večno.

Hranimo telo onim što mu je neophodno. To blagosilja Bog. Ono što čini telu zlo, jesu suvišna uživanja koja nisu potrebna za njegovo održanje. Bog nas ne osuđuje za ono što je neophodno, nego za suvišno. Telesno uživanje je velika prepreka za vrlinu. Taj smisao imaju i reči Hristove, kada kaže: „odreci se sebe“. Da se odreknemo, dakle, svega rđavog, pokvarenog i trulog koji utiču na dušu našu. Treba da se trudimo da izbegavamo sve ono što škodi duši našoj. Uzdržanjem u jelu i molitvom, napredovaćemo u ovoj borbi. Teška je stvar odreći se samih sebe, jer dolazimo u sukob sa sobom, pošto uvek imamo za saveznika zlo i đavola. Zato apostol Pavle vapije: „Ko će me osloboditi ovog tela?“ Naravno da je telo stanište duše; ako ga ne zauzdamo, postaje naš tiranin, mrski gospodar i ugnjetač.

Potrebno je, pored ovoga što smo naveli, da pazimo i na oči naše da ne gledaju sa grešnim raspoloženjem ženska lica. U licu svake žene zamišljaj sveto i svešteno lice Presvete Bogorodice, koja je rodila Iskupitelja našeg. Pazi da tvoj um ne zarobi Satana i uđe u tvoju dušu, jer kasnije teško odlazi.

Da bi se dakle, u dušu našu uselila blagodat Božija i da bismo osetili sladost duhovnog života, potrebno je da se odreknemo sebe. Odrečenje je početak i kraj naše borbe. Tako će nas blagosloviti Bog i darovati venac pobede koji se daruje borcima za vrlinu.