SPASENJE OD GREHA

Koliko je bilo urađeno abortusa ili prekida trudnoće, toliko je puta potrebno ponoviti ovo molitveno pravilo namenjeno ženama koje su to učinile. Još je potrebno za svako dete kupiti odelo i krst i to odneti u ckrvu (da se nameni za siromašnu decu), ili u dom za nezbrinutu decu.

 

Svi oni koji su koristili razne otrove, lekove, spirale ili bilo kakva druga sredstva koja sprečavaju začeće u utrobi, treba ovo pravilo da ispune po pet puta za svaku godinu u kojoj su koristili ta sredstva. Ovo pravilo treba da ispune i oni koji su imali spontane prekide trudnoće.

žene koje su imale abortus

Ovim molitvenim pravilom možemo se moliti umesto drugih, koji ili ne mogu ili neće da se mole, umesto majki, očeva, srodnika i poznanika, i time iskupljivati njihove grehe. Svi oni koji dobrosavesno ispunjavaju ovo pravilo, udostojiće se viđenja pomilovanih duša tih mladenaca za koje su se molili. Takođe i zemne poklone raditi za one koji to ne mogu, jer za svako dete ubijeno u utrobi treba uraditi 160 zemnih poklona. Nemoćni mogu raditi zemne poklone postepeno i posle pročitanih molitava.

U mnogih u nas, u rodu, se skupilo na desetine takvih grehova. Ako ne bude pokajanja kroz bilo koga iz roda u kojemu su takvi teški gresi, onda je život takvih porodica u veoma velikoj opasnosti: dolazi do razvoda brakova, do pogibije supruga, dece.

Posmatrajući rezultate, kod onih koji su ispunjavali ovo molitveno pravilo, vidimo sasvim drugu sliku: dovodi se u red porodični život, ispravljaju se deca, muževi, srodnici, ali ne svi odmah, nego po meri molitve naše i iskupljivanja grehova za sve one duše koje su bile ubijene u rodu.

Svake godine u pravoslavnim zemljama se urade milioni abortusa, milioni ubistava nedužne dece.

Pitao je neko: “Gospode, zašto ti ne pošalješ nama izmučenima umne i čestite ljude, dobre zaštitnike naše zemlje?” I čuo je odgovor: “Ja sam vam ih poslao, ali ste ih vi ubili u utrobi žena vaših”.

I pored toga što uradimo ovo pravilo, treba da nastavimo da se kajemo za počinjene grehe do kraja života sa ndom da će nam milost Božija oprostiti.

MOLITVENO PRAVILO

U ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Amin.

Bože, milostiv budi meni grešnoj(m). (poklon)

Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, radi molitava Tvoje Prečiste Majke i svih Svetih, pomiluj nas. Amin.

Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi.

Care nebeski, Utešitelju, Duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznice dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote, i spasi, Blagi, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u veki vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj!

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavoga.

~Simvol vere~

Verujem u jednoga Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.

I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosuštnog Ocu, kroz koga je sve postalo;

Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek;

I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i bio pogreben;

I Koji je vaskrsao u treći dan, po Pismu;

I Koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca;

I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, Njegovom Carstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospoda, Životvornoga, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.

U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.

Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.

Čekam vaskrsenje mrtvih.

I život budućeg veka. Amin.

Vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste, aliluja (tri puta) (Jelici vo Hrista krestistesja, vo Hrista oblekostesja, aliluja)

*(detetu ubijenom u majčinoj utrobi treba dati muško ime)

Sveti Jovane Krstitelju, krsti moga mladenca (ime), u utrobi izmučenoga, u tamnici u kojoj sedi.

Sveta velikomučenice Varvara, sjedini sa Crkvom moga mladenca (ime), u utrobi izmučenoga, u tamnici u kojoj sedi.

Sveti Simeone Bogoprimče, kako si uzeo Hrista na svoje ruke, uzmi i moga mladenca (ime), u utrobi izmučenoga, u tamnici u kojoj sedi.

Sveta proročice Ana, prihvati moga mladenca (ime), kao majka krsna, u utrobi izmučenoga, u tamnici u kojoj sedi.

Za svako dete ubijeno u utrobi uraditi 160 zemnih poklona-metanija:

48 puta (izgovoriti) Care Nebeski… (i 40 zemnih poklona),

48 puta Oče naš… (i 40 zemnih poklona),

48 puta Psalam 50… (i 40 zemnih poklona),

Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj, i po obilju milosrđa svoga očisti bezakonje moje. Operi me sasvim od bezakonja moga, i od greha moga očisti me, jer ja znam bezakonje svoje i greh moj stalno preda mnom.Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, da se opravda u rečima svojim i da pobedi kad ti sude. Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja. Jer gle, istinu ljubiš, i javljaš mi neznano i tajno svemudrosti svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; operi me, i biću belji od snega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni. Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i nepobožnim će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, i usta će moja kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, prineo bih; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva Bogu je duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće prezreti. Po blagosti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu Zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.

(umesto 50.-og Psalma, nemoćnima se razrešuje čitanje 48 puta Isusove molitve: Gospode Isuse Hriste, Sine i Reči Božija, Bogorodice radi, pomiluj me grešnog/u)

48 puta Otvori nam dveri milosrđa… (i 40 zemnih poklona).

Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne propadnemo mi koji se u Tebe nadamo, no da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskoga.

Posle završenog molitvenog pravila do same smrti treba čitati svaki dan sledeću molitvu (tri puta u toku dana):

GOSPODE, POMILUJ ČEDO MOJE, UMRLO U UTROBI MOJOJ. GOSPODE, ISUSE HRISTE, SINE BOŽIJI, RADI TVOGA MILOSRĐA I VERE I SUZA MOJIH, KRSTI GA U MORU IZOBILjA TVOJIH I NE LIŠI GA SVETLOSTI TVOJE BOŽANSTVENE.