PRAVOSLAVNO UČENJE

Izdvojili smo dve pouke svetog Simeona Novog Bogoslova. U njima ovaj svetitelj govori o dejstvima Duha Svetog i o tome da Bog vidi posredstvom čistog srca.

Duhovan čovek, u poniznosti i patnji, dok sa žarom traži Božiju pomoć, jasno vidi milost Duha Svetoga koji dolazi i odstranjuje muke, čineći da jedna po jedna strast nestanu, oslobađajući tako potpuno njegovu dušu.

pouke svetog simeona

Dolazak Utešitelja savršeno, a ne delimično, čisti. Osim od patnje, Duh oslobađa srce od svakog nemara, od svakog razočaranja, od svake lenjosti i neznanja. Na taj način podmlađuje i obnavlja čoveka, kako u duši tako i u telu, do te mere da on više ne izgleda kao da ima teško i propadljivo telo, već duhovno i bestelesno.

Dejstva Duha ne čine samo ovo, već Božija moć daje nove oči i nove uši. Sada čovek ne gleda više ljudski i sa osećanjem za ono što je čulima primetno; pošto je postao više od čoveka, on duhovno posmatra čulnu stvarnost koja mu se predočava kroz slike nevidljive stvarnosti. Ono što čuje nisu više čovečiji glasovi, već prava živa Reč koja mu govori kroz ljudske glasove; Njega samog, kao Ljubljenog duša prihvata; radosno otvara vrata samo za Reč, sa kojom se, kada jednom uđe, duša raduje.

***

Ako je Isus Hristos rekao da se Bog vidi posredstvom čistog srca (Matej 5, 8), svakako, nakon što se stekne čistota, sledi viđenje. S druge strane, da si se jednom pročistio, saznao bi da je ova reč istinita; budući da ovo nisi primio k srcu i shvatio kao istinito, zanemario si pročišćenje i izgubio si viđenje.

Ako, naime, u ovom svetu ima čistote, imaće i viđenja; ako ti kažem da viđenja nema osim posle smrti, nužno ćeš pretpostaviti da posle smrti sledi pročišćenje. A biće tako da nikada ne vidiš Boga, jer posle smrti nećeš imati nikakvu mogućnost da nađeš čistotu.

A šta kaže Gospod? Ko ima zapovijesti moje i drži ih, to je onaj koji me ljubi; a koji mene ljubi toga će ljubiti Otac moj; i ja ću ga ljubiti i javiću mu se sam (Jovan 14, 21).

Kada će doći do javljanja? U ovom svetu ili u budućem veku? Očigledno, u ovom svetu.

Gde su zapovesti poštovane tačno, tamo će biti i javljanje Spasiteljevo i, posle javljanja, savršena milost će se pokazati u nama. I dok ne bude tako, ne možemo ni verovati u Njega, ni voleti Ga kako valja, jer je zapisano: Ako ko reče: Ljubim Boga, a mrzi brata svojega, laža je; jer koji ne ljubi brata svojega kojega vidi, kako može ljubiti Boga, kojega nije vidio? (1 Jovanova 4, 20). Nikako.