IZ BESEDE PASTVI

Truditi se, ne grizući sebe praznim strahovanjima i ne žaleći sebe. Jer žene Mironosice probijahu se do Gospoda kroz gomilu onih što Ga raspinjahu.

Sveti Teofan Zatvornik govorio je 22. aprila 1862. u Tambovskom ženskom manastiru o tome koji značaj za hrišćanstvo imaju žene mironosice.

mironosice

Svetim Mironosicama, predrage u Hristu sestre, sklon sam da sazercavam vaš obraz, sliku vama svojstvenog nastrojenja i raspoloženja srca.

Jer šta je karakteristična crta Svetih žena Mironosica? To je pre svega njihovo postojano, trpeljivo idenje za Gospodom i, rekli bismo, traganje za Njim. Ove divne sluškinje Gospodnje služahu Hristu dobrima svojim, one iđahu za njim u Jerusalim, na krstonosnom putu sustopice za Njim hođahu; na Golgoti Ga, Raspetoga, okružavahu; gledahu gde će biti položeno telo Njegovo nakon skidanja sa krsta; a pošto minu subota, u prvi dan nedelje, rano izjutra, one pohitaše iznova na grob, i, obradovane javljanjem Vaskrsloga Hrista, potekoše da to obznane Apostolima.

Tako se usrdno one pribijahu uz Gospoda, i tako silno žuđahu da gledaju lice Njegovo i da sa Njim prebivaju. Tako ste i vi, sve ostavivši, pošle za Gospodom. Neka su blagoslovene stope Vaše! Idite, i ištite viđenja lica Njegovog u sve dane.

A kako i ne biste tim putem hodile, kako da za Njim ne tragate; jer ko je divniji od Gospoda? Divan je i prekrasan Gospod dobrotom Svojom, i prevashodi sve sinove ljudske; nije On krasan samo Božanskom, nego i krasotom ljudskog jestastva skladnim spojem svih savršenstava svojstvenih čoveku. Svak ko sazercava ovu krasotu približava se Gospodu, i Gospod njome ispunjava sve koji Ga ljube.

Kakve su oči Njegove? Svetlije od sunca, jasnije od zore. Jer On pogleda na grešnicu, i učini je celomudrenom; upravi oči Svoje na carinika, i udostoji ga zvanja apostolskog; prože pogledom Petra, i bujica suza poteče iz očiju njegovih. Zadobijajući ljude očima, Gospod je darivao dušama onih koji Ga zavoleše silu vidilaštva, kojom se prodire u nebesa i jasno sazercava sve vidljivo i nevidljivo.

Kakve su reči Njegove? On otvori Svoja prečista usta, i ribari ostaviše mreže svoje; kada bi izricao pouke, svi koji dolažahu k Njemu ostajahu bez daha; izgovori li reč namah su se bure stišavale, demoni strašili, bolni isceljivali, mrtvi vaskrsavali. Zadobijajući ljude rečju, Gospod je darivao dušama onih što Ga zavoleše reči kojima Bog uho Svoje priklanja, koje Angeli nebesni slušaju, kojima se ljudi naslađuju.

Gospod je bogat, i druge bogati; silan i krepak, i daruje silu nepobedivu; premudar, te umudruje; svet, i osveštava. I svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od Njega ishodi ka onima koji k Njemu streme.

Za takvim Gospodom tragajte! Ištite Ga u svim blagoljepnim molitvoslovljima i sveštenodejstvima Crkve, skrivena poput izvora u mirisnom, cvećem prekrivenom gaju. I ugledaćete Ga, kao što Ga negda vide Marija Magdalina u gradini, ili poput neveste iz Pesme nad pesmama, koja spazi krasno lice ženika svoga u zaklonu vrletnom, među ljiljanima, kad zahladi dan i senke otidoše (2, 14-17).

Ištite Ga u Svetim Tajnama, a iznad svega u Tajni Tela i Krvi Njegove. I poznaćete Ga, kao što Ga poznadoše učenici iz Emausa u prelomljenju hleba, i kao što Ga pozna nevesta iz Pesme nad pesmama, koja ispovedi svom dušom da su usta Njegova slatka i da je sav ljubak (5, 16-17). Otkrivajte Ga u dogmati ma vere, sa nesumnjivom ubeđenošću u njihovu istinitost, i u zapovestima Njegovim, sa revnošću u njihovom ispunjavanju, i na svim putevima i stazama života, sa trpljenjem i savršenom privoljenošću Njemu. I gle, On će vam se javiti i dati vam da Ga opipate, kao što to dopusti učenicima u večeri po vaskrsenju, i uskliknućete poput Tome: Gospod moj i Bog moj!

Posvuda Ga ištite sa revnošću. Ali zašto bih govorio ištite? Ta vi ste Ga već pronašle, i On vam je, kao istinit i pouzdan u reči Svojoj, sigurno Sebe već darivao, i jamačno vas je ne jednom uverio u silu Svojih darova. Među vama On prebiva kao pastir u malom stadu, i u vama se nastanjuje, kao u obitalištu Svojem. Preostaje mi samo da izreknem ovakav savet: potrudite se da Gospoda i zadržite u sebi.

A zadržaćete Ga neprestanim pomišljanjem na Njega i neprestanim umnim sabesedovanjem o Njemu i o spasenju duša vaših. Pohranite Ga ljubavnom čežnjom srdaca svojih k Njemu Jedinome, i neprivezanošću ni za šta drugo, bilo to malo ili veliko. Ostaće Gospod u vama ako se prepustite Njegovoj promisliteljnoj Desnici, ako vam srce ispuni bogopredano raspoloženje i molitva neprestana. Boraviće u vama ako revnosno izvršavate monaško pravilo, ako se ukrasite nelicemernim poslušanjem, krotošću, miroljubljem, uzajamnim snishođenjem, pomaganjem jedna drugoj, smirenjem, neosuđivanjem, ravnodušnošću prema stvarima, licima i običajima od ovoga sveta, tihovanjem, trudoljubljem, bodrošću telesnom, svagdašnjim sećanjem na odlazak iz ovog privremenog života i nagradu koja nam je obećana.

Podaj, Gospode, da sve ovako bude među vama, predrage sestre; da ne bude lažno obećanje vaše, i da se ne izjalove nadanja koja svi na vas polažemo. Mir Božiji da bude pred vama, a Gospod u vama.

Odvratite pogled svoj da kakogod ne vidite sujetu i taštinu, i vazda budite sa Gospodom. Njega ištite, i za Njime upravite stope vaše, vaše misli i čuvstva.

Mnogi su i neizrecivi darovi što se zadobijaju sveštenim žitijem koje odabraste. Blizu je Gospod, i ispuniće vas dobara Svojih; ali se i vama samima valja malo potruditi.

Truditi se, ne grizući sebe praznim strahovanjima i ne žaleći sebe. Jer žene Mironosice probijahu se do Gospoda kroz gomilu onih što Ga raspinjahu. Tako se i vi ne osvrćite ni na šta izvan vas samih. Neka uzalud zove svet, neka luduje taštoumlje, neka se dižu kovitlaci neprijatnosti i neprilika; vi, pak, svojim putem hodite, ne okrećući se, ne gledajući na sve što vas okružuje, ne slušajući prazne reči. Samo preda se gledajte, trpeljivo hodeći stazom koju vam pokazuju zapovesti i vaša odozgo prosvetljena savest. Ima i u svetu mnoštvo revniteljki blagočašća koje tragaju za Gospodom i trude se da Ga poznaju. Gledajte da za njima ne zaostanete!

Zablagodarimo Gospodu, ako oko Njegovo, prizrevši na svet, u njemu ugleda među mirjankama inokinje. Ali ne dopustite da među vama On spazi kakvu mirjanku u monaškom ruhu. Amin.