OBASJAVANJE SVAKOG ČOVEKA

Odlomak omilije o prologu Jevanđelja po Jovanu autora Jovana Skota Eriuegene u kojoj se objašnjava težnja ka istinskoj svetlosti.

Beše svetlost istinita koja obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet.

Šta znači: koji dolazi na svet? I ko je svaki čovek, koji dolazi na svet? Odakle dolazi na svet? I u koji svet dolazi?

težnja svetlosti

Ako misliš da ova rečenica govori o onim stvorenjima koja dolaze na svet iz skrivenih nedara prirode, koja po rođenju stupaju u prostor i vreme (treba da odgovoriš na pitanje) kakvo prosvetljenje (illuminatio) se odnosi na stvari koje se u ovaj svet rađaju da bi umrle, koje rastu da bi propale, koje se formiraju da bi se raspale i koje napuštaju mir tihe prirode da bi stupile u nemir buduće nesreće? Reci, molim te, kakva bi trebalo da bude duhovna Svetlost stvari stvorenih za prolazni i lažni život? Nije li ovaj svet odgovarajuće boravište za sve što je otuđeno od istinske Svetlosti? Nije li s pravom nazvan predeo senke smrti i dolina plača, dubina neznanja i zemno prebivalište koje opterećuje ljudsku dušu i sprečava je da unutrašnjim očima gleda istinsku Svetlost (Isaija 9, 2; Psalm 83, 7)?

Ne smemo, dakle, misliti da se ova rečenica koja obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet odnosi na stvari koje iz zagonetnih semenskih razloga (seminum causae) dolaze od telesnih oblika, nego treba znati da se odnosi samo na one ljude koji su, usled blagodatnog (pre)porađanja (per generationem gratiae), kojeg su se udostojili prilikom krštenja, duhovno stupili u nevidljivi svet; odnosi se na one ljude koji su odbacili rođenje do kojeg je došlo kroz propadljivo telo, i izabrali rođenje koje je po Duhu (Jovan 3, 3), koji su pogazili ovaj donji svet i uzdigli se do gornjeg, koji su napustili senku neznanja i smrti, i poželeli Svetlost mudrosti i života, koji su prestali da budu sinovi ljudski, i počeli da postaju sinovi Božiji; koji su za sobom ostavili svet grehova i u sebi ga uništili; koji su postavili svet vrlina pred oči svog duha i koji se svim snagama trude da ga dostignu.

Istinska Svetlost, dakle, prosvećuje one ljude koji su došli u ovaj svet vrline, a ne one koji propadaju u svetu grehova.