ZALOG ZA BUDUĆNOST

Za većinu će važiti 4,08 odsto, a za one koji su se zadužili u poslednjih godinu dana biće veća od ovog procenta.

Narodna banka Srbije (NBS) propisala je da će dužnici stambeni kredit u narednih 15 meseci plaćati po nižim kamatama, a zavisno od toga kada su zajam uzeli mesečna obaveza biće im manja za deset pa i do 25 odsto. Većina njih plaćaće kamatu od 4,08 odsto. To su oni koji su se zadužili do kraja jula 2022. godine. Kod onih koji su zajam uzeli posle tog datuma kamate su veće i šarolike.

otplata kredita

Naša čitateljka Jelena P. uzela je stambeni kredit u decembru prošle godine kada je šestomesečni euribor već bio 2,4 odsto pa je sa maržom banke od oko tri procenta startovala s cenom kredita od oko 5,4 odsto. Za nju smanjenje kamate ne važi, ali ni povećanje, odnosno ona će i ubuduće da plaća zajam po tih 5,4 procenta kamate.

Iz NBS pojašnjavaju da će oni koji su zajam uzeli posle 31. jula 2022. uglavnom imati ratu kao na početku otplate. A kamata nije svima ista. Podsećanja radi euribor se od prošlog jula povećavao svakog meseca, ali su banke mesečne obaveze uvećavale na šest ili tri meseca zavisno od ugovora. Pa zato nije ista situacija onoga koji se zadužio prvog avgusta ili 31. decembra 2022. Posle prošlonedeljne odluke Evropske centralne banke (ECB) o povećanju kamata šestomesečni euribor je prešao četiri odsto, tačno 4,055 odsto.

„U slučaju da je stambeni kredit odobren dužniku u periodu od 31. jula 2022. do dana stupanja na snagu ove odluke, pri čemu je u trenutku zaključenja ugovora o tom kreditu nominalna kamata bila viša od 4,08 odsto, kamata ne može biti viša od kamate iz plana otplate koji je dužniku dostavljen pri zaključenju ugovora o kreditu, a to je prvi plan otplate”, pojašnjavaju u NBS.

Mada ima situacija i da je pre pomenutog datuma promenljiva kamata bila niža od 4,08 odsto, a ona ubuduće neće moći da bude viša od tog procenta.

Inače, banke moraju dužnicima da dostave novi plan otplate, koji se primenjuje počev od rate kredita koja dospeva u oktobru 2023, kao i obaveštenje o načinu primene umanjene kamate, i to najkasnije pet dana pre dospeća te rate stambenog zajma. Smanjenje kamatne stope se ne primenjuje na kredite koji su odobreni sa fiksnom kamatnom stopom.

Svojevremeno je francuska Sosijete ženeral čiji je naslednik OTP banka, imala specifičnu ponudu da klijenti mogu na tri godine da biraju da li će zajam da plaćaju po promenljivoj ili fiksnoj kamati, zavisno od procene šta im je isplativije. Zato se nameće pitanje kako se odluka NBS o smanjenju kamata primenjuje na njih.

Iz NBS navode da to zavisi po kojoj kamati će oni u narednih 15 meseci otplaćivati zajam, odnosno da li su „u fazi” fiksne ili promenljive kamate.

„Ako je na dan stupanja na snagu odluke NBS korisnik kredita u fazi otplate kredita po ugovorenoj promenljivoj kamati, takva kamata ne može biti viša od 4,08 odsto do 31. decembra 2024. Izuzetno, ukoliko je kredit sa kombinovanom kamatom odobren nakon 31. jula 2022. i u toku je primena promenljive kamate, pri čemu je u trenutku zaključenja ugovora o tom zajmu nominalna kamatna stopa bila viša od 4,08 procenata, nominalna kamata ne može biti viša od one iz prvog plana otplate. Ukoliko korisnik kredita trenutno otplaćuje kredit po fiksnoj kamati nastaviće po njoj otplatu, odnosno smanjenje ne sleduje.”

Šta je prvi stambeni kredit?

Ograničenje kamatnih stopa primenjuje se na korisnike prvog stambenog kredita ukoliko taj klijent ima trenutno više stambenih kredita u jednoj banci. Ukoliko korisnik ima samo jedan stambeni zajam u ovom trenutku, taj kredit se smatra prvim kreditom. Za primenu ove mere nije relevantno da li je korisnik stambenog zajma u nekom prethodnom periodu već imao odobren stambeni kredit, koji je u međuvremenu otplatio ili ga refinansirao.

Izvor: Politika