PSIHOLOŠKO OBJAŠNJENJE FENOMENA

Spontane pojave u prirodi simbolički anticipiraju završetak započetih aktivnosti pojedinaca, koji su deo te prirode, dok se simulirane subliminalrne poruke bave svesnom manipulacijom od strane čoveka.

Smatra se da je vidljivi svet stovarište slika i znakova, koji se prvo moraju uočiti a potom kauzalno simboličkom metodom otkriti njihov skriveni smisao. Naučnik ili umetnik je prevodilac te univerzalne analogije.

subliminalne poruke

Više decenija dr Miroslav Kuka i arh. Miroslav Panovski proučavaju psihološka objašnjenja fenomena zasnivanih na povezivanju naših subjektivnih (psiholoških) sa fizičkim (spoljašnjim) događajima, ali tako da oni čine celinu. Princip bezuzročne povezanosti objašnjava odnos između pojava koje su povezane vremenom i značenjem, sto predstavlja sveprisutnu stvarnost za one koji imaju oči da je vide. Njihova istraživanja pod naslovom “Kauzalna povezanost makro i mikro sistema u funkciji prostorno – vremeske resonance” objavio je “Evropski časopis primenjenih nauka“ iz Velike Britanije u decembarskom broju 2023. godine.

https://journals.scholarpublishing.org/index.php/AIVP/article/view/15972

Sinhronicitet (princip akuzalne, bezuzročne povezanosti) je termin koji je uveo švajcarski psihijatar Karl Gustav Jung, objašnjavajući odnos između pojava koje nisu povezane kauzalno, već vremenom i značenjem (npr. kada posle dosta godina sretnemo osobu na koju smo prethodno pomislili, zapitamo se da li postoji neki dublji smisao tog susreta). Međutim, moramo napraviti razliku između sinhroniciteta i slučajnosti (često je nazivamo koincidencija), a razlika je u značenju. Kod slučajnosti, dva ili više događaja prisutna su u isto vreme, ali nemaju subjektivni osećaj povezanosti, a sinhronicitet ili „smislenu slučajnost“ uočavamo kada prelaz između unutrašnjeg i spoljašnjeg postaje nejasan, kao kod sna. Ljudi su na svesnom nivou povezani ličnim, socijalnim, ekonomskim…. odnosima, koje jednim delom kontrolišu, ali i ti odnosi kontrolišu čoveka. Na nivou nesvesne povezanosti ulazimo u viši nivo odnosa, gde se prevazilaze prostor, vreme i uzročnost, a ulazi u neprekidnost Kosmosa, gde se stalno formiraju akauzalni odnosi ili sinhroniciteti. Zbog toga se čini da smislena podudaranja, koja se razlikuju od slučajnih, počivaju na arhetipskoj osnovi. Arhetipovi su energetski ispunjene predstave, preko kojih se sinhroniciteti najčešće manifestuje. To su urođeni obrasci ponašanja, mišljenja, osećanja….. nastali kao rezultat vekovnih iskustava generacija predaka. Ove strukture koje počivaju u kolektivnom nesvesnom izražavaju se preko mitova, religijskih dogmi…. dok se na individualnom planu izražavaju preko snova, vizija i parapsiholoških doživljaja. Dakle, sinhronicitet uspostavlja vezu između našeg vidljivog i nevidljivog dela stvarnosti koji nije naučno dokazan, ali se oseća u našem postojanju.   

Autori navode da taj prelaz iz vidljive u nevidljivu stvarnost, iz jednog u drugi prostor, iz jedne životne faze u drugu, ima neku granicu, prelaz koji nazivamo liminalni prostor. Izučavajući rituale i običaje naroda po svetu, holandski etnograf Arnold van Genep navodi da svi prelazi imaju tri faze: 1. Period odvajanja od prethodnog načina života, separacija (preliminalna faza), 2. Stanje prelaza iz jednog statusa u drugi, liminalnost (liminalna faza), 3. Proces uvođenja u novi način života, integracija (postliminalna faza). Liminalno stanje najčešće karakterše neodređenost, strah, besmisao….. taj prelaz dovodi do dezorijentacije, tokom koje se normalne granice ponašanja i mišljenja pomeraju.

Panovski Miroslav, LIMINALNI PROSTOR (2018.)

Priroda je u stalnom kretanju, tj. promenljivosti, i predstavlja sve ono što nas okružuje, uključujući i samog čoveka. Pored pojava u prirodi, koje se odvijaju po prirodnim zakonima, imamo Božje zapovesti (dekalog), tj. skup zakona koje je prema biblijskom predanju na Sinajskoj gori, Bog saopštio Izraelcima preko njihovog proroka Mojsija, nakon prelaska Crvenog mora i izlaska iz egipatskog ropstva oko 1200. p.n.e. Ovi zakoni su deo zbirke zakona poznate pod nazivom Mojsijev zakon: “…. Ja sam Gospod tvoj i nemoj imati drugog Boga osim mene, ne ubij, ne čini prelјube, ne kradi, ne svedoči lažno na bližnjega svoga…” 

Međutim, pored kriterijuma da su Božji zakoni neprekršivi, bilo koji čovek, bilo koju od deset Božjih zapovesti, može prekršiti po svojoj slobodnoj volji: može ubiti, učiniti preljubu, ukrasti, neverovati u Boga itd. Zaključujemo da su Božiji zakoni, “zakoni niže uslovljenosti” u odnosu na prirodne zakone, kojima se moraju pokoriti svi ljudi, bez obzira na sopstvenu volju. Korelaciju prirode i religije, tj. međuodnos različitih tumačenja istih pojava, dr Miroslav Kuka je 2006. prikazao u slici ARETIUS JUS (Pravo prvenstva), upućujući da je za čoveka priroda isto što i Bog. Čovek je teoretičar koji pokušava da shvati svet i kopira prirodne zakone, on je rekreator a priroda je kreator. Kroz procese svog učenja, čovek prirodu upoznaje i sebi približava, prilikom čega je u određenoj meri osvajanjem uništava.

Miroslav Kuka, ARETIUS JUS (2006.)

Međutim, postoje pojave u prirodi koje ne opažaju svi ljudi, te pojave nemaju važeće zakonitosti za sve ljude, već važe za pojedince koji pojave opaze a potom kauzalno povežu sa nekom od svojih započetih akcija čiji ishod očekuju. Dakle, te pojave se dešavaju u prirodi kao spontan odgovor, tj. anticipiranje ishoda započetih ali ne završenih akcija pojedinca. Potencijalne kauzalne (uzročno – posledične) veze za sada ne možemo matematički opisati, ali ih tumačimo u cilju anticipiranja ishoda započetih ali ne i završenih akcija. U te kauzalne veze možemo verovati ili neverovati, kao i u teološke dogme, zato jer nismo na stepenu saznajnog razvoja da bi ih nesporno tumačili i dokazivali. 

Nemački filozof Imanuel Kant u predgovoru svoje knjige “Kritika čistog uma” navodi da ljudski um ima čudnu sudbinu: “uznemiruju ga pitanja koja ne može zapostaviti, jer mu ih postavlja sama priroda uma, ali koja ne može da reši, jer prevazilaze moć ljudskog uma”. Međutim, Nikola Tesla navodi da će nauka početi napredovati tek kada počne proučava nefizičke pojave, čistu prirodu zakona. 

Prostorno vremenski sihronicitet između prirodnih pojava koje se naučno mogu objasniti i pojava koje nemaju objašnjenje, autori su nazvali “Kuka – Panovski razonanca”. U toj rezonanci vreme je vančulno, beskonačno i nezavisno od prostora, a prostor je čulan i zavisan od vremena (razlikujemo vreme koje merimo preko prostora i kretanja, od beskonačnog vremena tj. stalne sadašnjosti koju proizvodi naša svest). 

Kauzalno povezivanje opaženih pojava u prirodi sa nekom lično započetom akcijom čiji ishod očekujemo, najčešće je uslovljen pojačanom senzitivnošću (emotivnim stanjem) osobe koja pojave opaža. Pojačana emotivna stanja se manifestuju kroz iskazivanje primarnih emocija (strah, ljutnja, radost, tuga, gađenje, iznenađenje) ali i kroz iskazivanje složenih emocija (ljubav, mržnja, ljubomora, nada, zavist, krivica). Opažanje pojava u prirodi kreće se u dijapazonu: 1. sujeverje, 2. neobjašnjivi događaji, 3. pojave koje bitno utiču na dalji tok života (npr: svesno, iskustveno donošenje odluka). Ovim pojavama u prirodi možemo dodati naša univerzalna iskustva: 1. ne postoji osoba koja nije pomislila na nekoga, a da ga ubrzo potom nije srela, 2. ne postoji osoba koja nije sanjala a da sadržaji snova nisu usledili ili prethodili događajima koji se mogu sa snom povezati, 3. primeri koji upućuju na podudarnosti datuma rođenja, satnica u kojima se događaji odigravaju….. Ove neobjašnjive ali sveprisutne pojave determiniše čitav niz uzročnika: 1. zakoni verovatnoće, 2. nervna aktivnost hipokampusa, 3. elementi uspešne predikcije (predskazanja), 4. univerzalni jezik brojeva i muzike… za šta postoje prihvaćena naučna objašnjenja.  

Jedan “numerološki sinhronicitet” dr Miroslav Kuka je opisao u knjizi “Matematička analogija”. Naime, izvesni Kliford Adams je rešio da sastavi “magini šestougao”, tako što je na 19 šestouglova napisao brojeve od 1 do 19, pa je pokušao da ih složi u veći šestougao tako da zbir brojeva iz svakog reda iznosi 38. Tek nakon 47 godina (1957.) uspeo je da sastavi jedan takav šestougao, koji ubrzo potom gubi, da bi 1962. godine uspeo da nađe rešenje i da ga objavi. Pokazalo se da je Adamsovo rešenje jedinstveno, jer ne postoji drugi “magičan šestougao” ove vrste.

Adams Clifford, MAGIČNI ŠESTOUGAO (1962.)

O kauzalnoj vezi pojava u prirodi sa pojedinačnim akcijama čiji ishod anticipiraju, najčešće sudimo “ex post facto” tj. kada se ishod očekivane akcije već desio. Međutim, dr Miroslav Kuka i arh. Miroslav Panovski su u svom istraživanju pošli od premise da su u “Kuka – Panovski rezonanci”, kao i celoj prirodi, sve pojave i ishodi (akcije i reakcije), međusobno kauzalno povezani. Iz ove kauzalne veze autori su hipotetički pretpostavili da spontane pojave u prirodi anticipiraju ishod započetih akcija svakog pojedinca, koji je deo te iste prirode. U tom smislu, autori navode da i ono što nazivamo “srećom” u društvenim interakcijama između ljudi (mikro sistemi), ne predstavlja ništa drugo do dejstvo nepoznatog zakona, čije razumevanje bi svakoga moglo učiniti srećnim, što je nemoguće, jer bi se time stvorila neravnoteža u prirodi (makro sistemu). Iz većeg broja ličnih primera koje su analizirali u svom naučnom radu, prikazaćemo jedan primer sa njegovim tumačenjem.

Primer: Početkom novembra 2017. godine, autori su zajedno sa Ljubicom (ćerka autora M. Kuke), sedeli na ručku u bašti jednog restorana u Beogradu. Ljubica je u tom periodu bila najperspektivniji mladi atletičar Srbije u atletskoj discipline koplje. Tokom razgovora, M. Panovski pita Ljubicu o narednim sportskim planovima. Pošto su se sledeće godine održavale Letnje olimpijske igre mladih u Buenos Airesu od 6 – 19 oktobra 2018. godine, Ljubica odgovara da bi ostvarenje norme za odlazak na takmičenje, a potom što bolji plasman na istom, bio osnovni cilj u narednom period → akcija. Normu za odlazak na takmičenje u Buenos Aires, Ljubica je već prebacivala, ali se očekivalo da isto ponovi na nekom od narednih zvaničnih takmičenja (atletska sezona počinje od marta), kako bi ispunila normu za Buenos Aires. Dnevne novine “Sportski žurnal” dana 3.11.2016. godine, objavljuje tekst pod naslovom: “Ljubica na putu ka Buenos Airesu”. 

Sportski žurnal, 3. novembra 2016. godine: “Ljubica na putu ka Buenos Airesu”

U trenutku dok se pričalo o Ljubicinim atletskim planovima, M. Kuka primećuje da sa njegove leve strane, sam za stolom sedi čovek koji ruča, obučen u fudbalski dres Argentine. Čovek po svom izgledu, manirima, godinama starosti… apsolutno nije odgovarao profilu čoveka koji bi nosio fudbalski dres bilo koje reprezentacije. Istog trenutka, M. Kuka upućuje M. Panovskom na ovu okolnost, uz konstataciju da će čovek u fudbalskom dresu Argentine tzv. označitelj, nekom od svojih radnji koje slede → reakcija, uputiti na tzv. označenog tj. anticipirati ishod započete, ali još nezavršene Ljubicine akcije, tj. ispunjenja norme za odlazak na takmičenje u Buenos Aires. 

Posle određenog vremena, čovek u fudbalskom dresu Argentine završava ručak, plaća račun, izlazi iz bašte restorana, odvezuje bicikl koji je vezao za stub pored ulaznih vrata restorana, i laganom vožnjom odlazi u smeru ka centru grada. Nedugo potom, mi plaćamo naš račun, izlazimo iz bašte restorana i upućujemo se u smeru parkinga gde smo parkirali auto. Do tada, nije uočena bilo koja aktivnost čoveka u fudbalskom dresu Argentine, koju bi kauzalno simbolički povezli i na osnovu te veze anticipirali ishod započete ali još ne okončane Ljubicine akcije ispunjenja norme za odlazak na takmičenje u Buenos Aires. Međutim, već od marta 2018. godine, Ljubica počinje da se žali na sve intenzivnije bolove u predelu lakta, da bi se posle medicinskih pregleda ustanovilo da je došlo do ozlede tetive zbog čestih ponavljanja istih pokreta (medijalni epikondilitis). Lekari preporučuju duže mirovanje i oko 40 fizikalnih terapija lakta, čime je Ljubicina sportska aktivnost za 2018. godinu završena, a samim tim i ispunjenje norme za odlazak u Buenos Aires. Novonastala okolnost (spotrska povreda), uslovljava da se posle nekoliko meseci, retroaktivno analiziraju sve popisane aktivnosti čoveka u fudbalskom dresu Argentine. S obzirom da se najčešće Post faktum (posle svršene akcije) tumači i zaključuje o kauzalno simboličkim vezama tj. potencijalnim zakonitostima unutar “Kuka – Panovski rezonance”, autori uočavaju jedan detalj (do tada apstrahovan), koji dovode u kauzalno simboličnu vezu, koja anticipira ishod započete ali do tada nezavršene Ljubicine akcije. 

Naime, čovek u fudbalskom dresu Argentine, posle izlaska iz restorana seda na bicikl i odlazi ka centru grada, koje je u smeru desno po izlasku iz restorana. Ljubica, M. Kuka i M. Panovski posle izlaska iz restorana odlaze na parking, koji je u smeru levo po izlasku iz restorana. Dakle, izlaskom iz restorana, označeni, tj. Ljubica i označitelj tj. čovek u fudbalskom dresu Argentine, podudaraju svoje pozicije u prostoru i vremenu, na način da se nalaze na istom pravcu kretanja. U trenutku njihovog prostorno vremenskog sihroniciteta (resonance), izražena razlika je bila u smeru njihovih kretanja. Označena je otišla u smeru na dole (levo) a označitelj u smeru na gore (desno), kauzalno simbolički pokazujući preko različitih smerova kretanja, da se započeta akcija označene neće ostvariti u željenom ishodu. Dakle, ne može se reći da se u prirodi nije anticipirao završetak započete akcija i pre njenog završetka, problem je jedino u činjenici što se opažena pojava nije pravilno, pre završetka akcije protumačila. Smatra se da je vidljivi svet stovarište slika i znakova, koji se prvo moraju uočiti a potom kauzalno simboličkom metodom otkriti njihov skriveni smisao. Naučnik ili umetnik je prevodilac te univerzalne analogije.  

U dinamičkim sistema, čija se stanja menjaju tokom vremena, dinamika je osetlјiva na sve uslovljenosti, što se opisuje “teorijom haosa”. Baš zato se svakom, pa naizgled i beznačajnom uzročniku, mora dati posebna pažnja u kauzalnosti. Američki meterolog Edvard Lorenc u svojim eksperimentima vezanim za haos, koristio je numerički računarski model u projektovanju vremenske prognoze. Umesto originalne numeričke vrednosti nekog parametra .506127, ukucao je .506 verujući da će dobiti približan rezultat, međutim, računar je dao rezultat koji je znatno odstupao od originalnog. Ustanovlјeno je da faktori koji su smatrani nevažnim, mogu uticati na vreme, koje će posle nekoliko nedelja zahvatiti drugi kraj sveta. Metafora koja se upotreblјava za te nevažne faktore dobila je ime „efekat leptira”, tj. kada leptir zamaše krilima u Evropi, efekat te akcije će se kao reakcija osetiti sa nekom promenom npr. u Indiji. 

Autori navode da se simulacija “prirodnih sinhroniciteta” u društvenim interakcijama često prikazuje preko “subliminalnih poruka”, kojima se manipuliše. Određeni centari moći, pored svoje konspirativnosti, skloni su transparentno simboličkim igrama, pokušavajući na taj način uspostaviti vezu sa mističnošću, onih čiju tradiciju navodno nastavljaju. Spontane prirodne pojave simbolički anticipiraju završetak započetih aktivnosti pojedinaca, dok se simulirane subliminalne poruke bave svesnom manipulacijom od strane čoveka. Pojam „subliminalan“ se odnosi na percepciju ispod praga svesti, a koren mu je u latinskoj reči limen koja označava prag, odnosno prolaz. Grupe udruženih pojedinaca u statusu moći, simuliranjem oponašaju prirodu u njenoj kauzalnoj dinamici. U statusu moći da oponašaju prirodu, čije reakcije determinišu akcije pojedinaca ili društva, grupe udruženih pojedinaca u statusu moći, sebe prikazuju u ulozi prirode, a priroda je ono što čovek naziva Bog. Veći broj društvenih stvarnosti, koje su prethodno najavljene preko subliminalnih poruka, dr Miroslav Kuka je opisao u e – knjizi “Svet želi biti prevaren, zato neka je prevaren” (2011), a dva primera iz knjige su opisana u naučnom radu.

https://www.kuka-grosmeister.com/showpost/0BOOKS/61.1.%20Svet%20%C5%BEeli%20biti%20prevaren,%20zato%20neka%20je%20prevaren/index.html#p=1

Primer: Justin Lin, glavni ekonomista Svetske banke, 2008. godine izjavljuje da će se finansijska kriza pretvoriti u najozbiljniju recesiju od 30-ih godina XX veka, navodeći da je Svetska banka ukazala da su se finansijski uslovi u svetu naglo pogoršali: 1. vrednost aktive banaka je propala, 2. tokovi kapitala u siromašne zemlje su zaustavljeni, 3. izgubljena je tržišna vrednost preduzeća, pošto je veliki broj banaka u svetu postao platno nesposoban…. Međutim, opisano stanje je preko transparentne kauzalne simbolike anticipirano još februara 2007. godine. Naime, Pol Volfovic, direktor Svetske banke, tj. označitelj, prilikom posete Selimija džamiji u gradu Edirne (Turska) morao je da izuje svoje cipele, a tada su se na očigled prisutnih na njegovim čarapama pojavile dve velike rupe → simbol stanja označenog, tj. Svetske banke. Ovaj kauzalno simbolični primer, potvrđuje izjavu američkog predsednika Frenka Ruzvelta: “U svim vremenima svetom vladaju tajna društva. U politici se ništa ne dešava slučajno, ako se nešto desilo, onda je to tako i bilo zamišljeno”.

Pol Volfovic u poseti Selimija džamiji u gradu Edirne u Turskoj, februar 2007.

Odmah potom, Pol Volfovic je pozajmo nekoliko dolara od turskog službenika kako bi kupio nove čarape. Dakle, Pol Volfovic (označitelj), kao jedan od simbola Svetske banke, još je u februaru 2007. godine anticipirao (preko svog odevnog predmeta) stanju u Svetskoj banci. Ko je navedeno opazio i kauzalno simbolički povezao, svetska recesija ga nije zadesila kao veliki broj onih koji ništa nisu videli i ako im je sve pokazano.  

Primer: Stabilnost države primarno je određena njenom monetarnom politikom, kojom se stabilizuje nacionalna valuta. Monetarna politika se izražava u deponovanoj količini zlata i drugih plemenitih metala ili u količini novca u opticaju (slučaj sa dolarom), nezavisno od podloge. Moć da se kontroliše količina novca u opticaju je istovremeno i moć da se reguliše njegova vrednost, što je istovremeno i moć da se čitave ekonomije i društva drže u ropstvu. 

Ko je preuzeo kontrolu nad nacionalnom valutom bivše SFRJ neposredno pred eskalaciju građansko – verskih ratova 90-ih godina? Sudbina tog označitelja anticipira sudbinu označenog. Autor dr Miroslav Kuka je 2007. godine napravio sliku P2 koja simbolički ukazuje na akcije i reakcije koje su kauzalno povezane. 

Kuka Miroslav, P2 (2007.)

Za razumevanje slike P2 u njenoj kauzalno simboličnoj vezi, koja anticipira buduća stanja, potrebno je znati da Propaganda 2 (P2) predstavlja masonsku ložu pod obedijencijom italijanskog Velikog orijenta. Njen Veliki Majstor Lucio Geli (borac španskog građanskog rata na strani fašista i vatreni pristalica Musolinija), 80-ih godina XX veka biva osumnjičen za međunarodni kriminal velikih razmera a lože slobodnih zidara po svetu se tada distanciraju od P2 tvrdeći da su oni izuzetak na tom polju društvenih organizovanosti. Od istaknutijih imena koja su imala kontakt sa P2 su Henri Kisindžer, Edmond Ročild, David Rokfeler a Silvio Berluskoni (član lože P2) posle ovog skandala sa svojom partijom “Forza Italia” biva izabran za premijera Italije. 

Na prikazanoj novčanici od 100.000 dinara (izdata u SFRJ 01.05.1989.), na licu novčanice se vidi prikaz kompjuterske animacije svevidećeg oka (jedan od masonskih simbola) i u haotičnom rasporedu slova i brojeva oznaka P2  je centralni simbol na novčanici. Pravi guverneri Narodne banke SFRJ (1981 – 1992), nisu bili imenovani državni funkcioneri, nego na slici P2, u formi vodenog žiga, prikazan lik drugog čoveka P2 organizacije Roberto Kalvi. Po izbijanju skandala oko P2, Roberto Kalvi je nađen obešen na mostu u Londonu, u stilu masonske ritualne eliminacije, par stotina metara udaljen od crkve koja je u srednjem veku pripadala Temlarima. Roberto Kalvi (označitelj) je kroz svoju ritualno simboličku sudbinu samo anticipirao sudbinu SFRJ (označenog) koja je ubrzo sledila.  Smatra se da je vidljivi svet stovarište slika i znakova, koji se prvo moraju uočiti a potom kauzalno simboličkom metodom otkriti njihov skriveni smisao. Naučnik ili umetnik je prevodilac te univerzalne analogije.  

Roberto Kalvi, rat u SFRJ

Primer: Ovaj primer je već označen u kauzalno simboličkim reakcijama, ali se anticipacija ishoda započete akcije kod označenog tek treba desiti. Ovu subliminalnu poruku dr Miroslav Kuka je opisao u e – knjizi “Subliminalna simbolička poruka” (2022)

https://www.kuka-grosmeister.com/ofbooks/pdf/61/index.html#p=1

 Naime, krajem novembra 2021. godine počeli su radovi na izgradnji metroa u Beogradu, što predstavlja najvažniji projekat glavnog grada Srbije u XXI veku. S druge strane 2007. godine je snimljen film “The Contractor” → ”Plaćenik” (distribucija u Americi je počela 10.7.2007. godine), akciona drama, koja prati penzionisanog snajperistu Džems Dila (glumac: Vesli Snajps), koji nije uspeo da ukloni ozloglašenog svetskog teroristu. Kada se saznalo da je britanska vlada zarobila ozloglašenog teroristu, Dilov poslodavac mu daje novu priliku da ispravi propust.

THE CONTRACTOR 2007. godina

Ova dva naizgled odvojena događaja tj. akcioni film (2007.) i početak izgradnje Beogradskog metroa (2021.), spaja određena kauzalno simbolička veza, čije tumačenje uslovljava određeni nivo percepcije i znanja, kako bi se radnja, slika, predmet ili tekst preveli u značenje poruke. Organizacije od uticaja, koje kreiraju društvene događaje u stvarnom životu, prethodno ih simuliranim aktivnostima najavljuju preko subliminalnih poruka, oponašajući spontane pojave u prirodi. Najavljivanje terorističkog napada u Beogradskom metrou, objavljuje se u filmu “The Contractor” tj. u 34 sekundi izdvojenog dela filma, gde poslodavac obaveštava snajperistu Džems Dila, da su “posle neuspelog bega bila tri bombaška napada”. Bacajući novine ispred snajperiste, poslodavac ga obaveštava da se prvi teroristički napad desio u Beogradskom metrou. Ostaje nejasno zašto se ovaj prevod u međuvremenu briše iz titla filma u Srbiji.

https://www.kuka-grosmeister.com/ofbooks/metro.html

Dakle, osnovano se može očekivati subliminalno najavljen teroristički napad na Beogradski metro, neposredno po njegovom puštanju u saobraćaj. Datum napada je teško odrediti, ali pošto je film u Americi pušten u distribuciju 10.7.2007. godine, te ukoliko se unutar ove subliminalne poruke igra na više asocijativnih nivoa, datum terorističkog napada bi se mogao očekivati u mesecu julu.  

S obzirom da je dr Miroslav Kuka bio inspektor u Resoru državne bezbednosti, gde je radio na operativnim poslovima u KOS-u i 1995. godine bio nagrađen, odlučuje da ovaj bezbednosno interesantan podatak prosledi BIA-ji (obaveštenje dostavljeno januara 2024.)

Miroslav Kuka, RDB (1995.)

https://www.kuka-grosmeister.com/ofbooks/biaclip.html

U cilјu preventivnog sprečavanja označenog događaja, autori u svom obaveštenju navode da su ovaj primer svesno i sa umišlјajem dodali u svom naučnom radu, u cilјu transparentne informisanosti određene akademske populacije, a preko nje i šire. Takođe, autori u svom obaveštenju daju i određene operativne predloge, u cilju stvaranja kritične mase obaveštenih (isključujući uznemiravanja stanovništva), koji bi mogli zaustaviti potencijalnu realizaciju označenog događaja. Do danas autore niko nije kontaktirao.

Kako bi uputio na kontinuitet subliminalnih poruka koje anticipiraju društvene stvarnosti, dr Miroslav Kuka u obaveštenju navodi i jedan od svojih operativnih izveštaja iz 1996. godine, gde je upućivao na konkretnog označitelja, koji je svojim statusnim pozicijama u društvu, najavljivao sva buduća geopolitička (teritorijalna) i crkvena (verska) dešavanja kod označenog tj. tadašnje SCG a potom Republike Srbije.

https://www.kuka-grosmeister.com/showpost/0BOOKS/3.2.%20KOS/index.html#p=1